Pornirea executării silite contra unor debitori decedaţi. Perimarea executării silite.

Sentinţă civilă 2533 din 27.09.2013


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1183/866 din 25.02.2013 contestatoarea HMR a solicitat în contradictoriu cu intimata BCC SA anularea formelor de executare întocmite în dosarul execuţional nr. 68/2012 al BEJA Iovu Dragoş şi Sîrbu Ciprian Ioan, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii contestatoarea arată că la data de 23.01.2013 au fost comunicate somaţie, copie bilet la ordin şi proces verbal de stabilire a cheltuielilor de executare silită pe numele C M şi C V. Procedura de citare s-a realizat prin afişare.

Prin somaţie s-a pus în vedere numiţilor C Mşi C V ca în termen de o zi să plătească suma datorată în baza titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin seria emis la 13.11.2008, scadent la data de 07.10.2011, respectiv 230638,68 lei reprezentând debit restant, la care se adaugă suma de 7620,64 lei reprezentând cheltuieli de executare, iar conform somaţiei emisă pe numele C V, suma de 363554,06 lei reprezentând debit restant, la care se adaugă suma de 9369,94 lei reprezentând cheltuieli de executare.

Conform codului de procedură civilă este interzisă executarea silită dacă debitorul moare înainte de sesizarea executorului judecătoresc, iar dacă debitorul moare după ce aceasta a fost pornită, nicio executare nu poate fi continuată cât timp moştenirea nu a fost acceptată de cei chemaţi la moştenire.

În atare condiţii, executorul nu putea porni o executare silită, C M fiind decedat din data de 22.08.2009, iar C V din 15.11.2012.

Arată contestatoarea că îi sunt vătămate interesele în calitatea sa de unic moştenitor, chiar dacă nu a formulat cerere de acceptare a moştenirii.

Precizează că SC V SRL la care era administrator C M a fost vândută numiţilor NC şi N V.

Prin actul adiţional nr. 1/07.10.2010 la statutul SC V SRL, s-au adus mai multe modificări, fiind cooptat ca asociat N M C, căruia i-au fost cesionate toate părţile sociale care aparţineau lui C V, precum şi ca asociat N C căruia, de asemenea, i-au fost cesionate toate părţile sociale care aparţineau lui C V. S-a revocat din funcţia de administrator C V, fiind numit administrator N C. Odată cu cesionarea părţilor sociale, s-au transmis toate activele şi pasivele societăţii, începând cu data semnării actului, respectiv 07.10.2010.

Faţă de aceste aspecte, contestatoarea invocă excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a numiţilor CM şi C V, excepţia inadmisibilităţii promovării şi iniţierii procedurii de executare silită faţă d cei doi defuncţi.

Prin procesul verbal din 15.10.2010 s-au predat toate documentele ce au aparţinut SC V SRL către noul administrator.

La data de 07.10.2011 când se pretinde că a devenit scadent biletul la ordin C Mşi C V nu mai aveau nicio calitate în cadrul societăţii.

Faţă de aceste împrejurări, solicită admiterea cererii.

Intimata a depus întâmpinare prin care solicită respingerea cererii şi în care arată că a încheiat cu SC V SRL în calitate de împrumutat contractele de credit nr. 194/13.11.2006 şi nr. 212/29.08.2007, modificate prin actele adiţionale ulterioare. Aceste contracte au fost garantate alături de garanţii cu bilet la ordin emis de împrumutat semnat în alb şi avalizat de administratorul societăţii C V şi soţul C M.

Potrivit art. 6.2 din contracte garanţiile sunt indivizibile până la rambursarea integrală a creditului, dobânzilor şi celorlalte costuri aferente, garanţii obligându-se în mod solidar cu împrumutatul pentru întreaga sumă datorată. Prin semnarea contractului, garanţii/fidejusorii/avaliştii renunţă în mod expres la beneficiul de discuţiune şi la cel de diviziune.

Întrucât împrumutatul nu a respectat prevederile contractuale, s-a solicitat începerea executării silite atât împotriva împrumutatului, cât şi a garanţilor şi avaliştiilor C M şi CV.

Mai arată intimata că faptul că societatea a fost vândută nu are relevanţă în cauză, neafectând valabilitatea titlurilor executorii contracte de credit şi bilet la ordin.

La solicitarea instanţei BEJA Iovu Dragoş şi Sîrbu Ciprian Ioan a înaintat la dosar dosarul de executare silită nr. 68/2012 în copie certificată.

Instanţa a încuviinţat contestatoarei proba cu înscrisuri şi interogatoriul intimatei, iar intimatei proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma normelor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele:

La data de 13.11.2006 intimata a încheiat cu SC V SRL în calitate de împrumutat contractul de linie de credit nr. 194. Contractul a fot garantat, printre altele, cu bilet la ordin emis în alb de împrumutat în favoarea băncii şi averea personală/patrimoniul avaliştilor C M şi C V rezultată din avalul dat de aceştia pe biletul la ordin emis în alb. Conform art. 6.2 din contract garanţiile sunt indivizibile până la rambursarea integrală a creditului, dobânzilor şi celorlalte costuri aferente, garanţii obligându-se în mod solidar cu împrumutatul pentru întreaga sumă datorată. Prin semnarea contractului, garanţii renunţă în mod expres la beneficiul de discuţiune şi la cel de diviziune. Contractul a fost modificat prin acte adiţionale succesive încheiate în anii 2007,2008,2009. Garanţiile menţionate au fost menţinute. Conform ultimului act adiţional din 13.05.2009 garantarea se face şi cu bilet la ordin seria stipulat fără protest emis de împrumutat în favoarea băncii. Înaintea plăţii, împrumutatul dă drept băncii de a completa biletul în alb cu orice sumă, datorată în baza contractului.

La data de 29.08.2007 intimata a încheiat cu SC V SRL în calitate de împrumutat  şi garant ipotecar contractul de credit nr. 212. Conform art. 6.1 din acest contract creditul a fost garantat printre altele, şi cu bilet la ordin în alb emis de împrumutat în favoarea băncii şi avalizat de C Mşi C V şi averea personală rezultată din avalul dat de C M şi C V pe biletul la ordin emis în alb. Şi acest contract a fost modificat prin acte adiţionale succesive încheiate în anul 2009. Conform ultimului act adiţional din 28.08.2009 garantarea se face şi cu bilet la ordin în alb seria stipulat fără protest emis de împrumutat în favoarea băncii şi averea personală a avalistului C V.

La data de 07.05.2012 intimata s-a adresat cu o cerere executorului judecătoresc solicitând executarea silită a debitorului/garantului SC V SRL şi a garanţilor avalişti C M şi C V în baza titlurilor executorii contract de credit nr. 194/2006 şi actele adiţionale, garantat cu ipotecă de rang I, bilet la ordin avalizat de C M şi C V, contract de credit nr. 212/2007 şi acte adiţionale, garantat cu bilet la ordin avalizat de C M şi C V.

Prin încheierea nr. 623/02.11.2011 a fost învestit cu formulă executorie biletul la ordin seria nr. emis la data de 28.08.2009 scadent la data de 07.10.2011, iar prin încheierea nr. 624/02.11.2011 a fost învestit cu formulă executorie biletul la ordin seria nr. emis la data de 13.11.2008 scadent la data de 07.10.2011.

Prin încheierea nr. 1185/07.11.2012 a Judecătoriei Paşcani a fost încuviinţată executarea silită a titlurilor executorii  contract linie de credit  nr. 194/13.11.2006 şi actele adiţionale I-IV , contract de garanţie reală imobiliară nr.194/1/09.11.2006,  contract de garanţie reală imobiliară nr.100/02.05.2007, contract de garanţie reală imobiliară  nr.194/III/1/26.06.2008, contract de credit nr.212/29.08.2007 şi acte adiţionale I-II, contract de garanţie reală imobiliară nr.212/1/29.08.2007, încheiate între Banca Comercială Carpatica S.A şi debitorii S.C V SRL, C V şi C M, bilet la ordin seria  emis la data de 28.08.2009 şi scadent la data de 07.10.2011, bilet la ordin seria  emis la data de 13.11.2008 şi scadent la data de 07.10.2011, emise de S.C V SRL .

La data de 20.11.2012 executorul judecătoresc a întocmit procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, la data de 20.11.2012 somaţia adresată lui C V, iar la data de 17.01.2013 somaţie adresată lui C M. Ambele somaţii au fost comunicate prin afişare la data de 23.01.2013.

Potrivit dispoziţiilor art. 389 al. 1 din codul de procedură civilă ( aplicabile în cauza de faţă) dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei.

În speţă, cererea de executare silită a fost formulată la data de 07.05.2012 şi din cuprinsul dosarului de executare nu se poate stabili data la care a fost înregistrată la executorul judecătoresc. La data de 31.10.2012 executorul formulează cerere de încuviinţare a executării silite, cerere care din verificările efectuate în sistemul Ecris a fost înregistrată la instanţă la data de 01.11.2012. Prin urmare, chiar dacă cererea de executare a fost înregistrată la data de 07.05.2012 la executor, faţă de data de 01.11.2012 la care executorul a înregistrat la instanţă cererea de încuviinţare, termenul de 6 luni nu era încă împlinit.

În consecinţă, instanţa constată că excepţia perimării executării silite invocată de contestatoare este neîntemeiată şi o va respinge.

Potrivit art. 397 cod proc. civ. când debitorul a murit lăsând numai moştenitori majori, executarea începută asupra bunurilor sale se va continua în contra lor 8 zile după ce printr-o notificare au fost înştiinţaţi, în mod colectiv, la ultimul domiciliu al defunctului. Potrivit art. 398 dacă execuţia nu începuse încă la moartea debitorului, hotărârile şi titlurile executorii nu se vor putea executa contra moştenitorilor, sub pedeapsă de nulitate, decât 8 zile după ce li s-a făcut o încunoştiinţare colectivă a acestor titluri sau hotărâri la domiciliul deschiderii succesiunii pe numele moştenirii, fără a se arăta numele şi calitatea fiecărui moştenitor.

În ceea ce îl priveşte pe debitorul C M, acesta a decedat la data de 22.08.2009, dată la care acestuia i-a încetat capacitatea de folosinţă.

Cererea de executare silită a fost formulată la data de 07.05.2012, dată la care debitorul C M decedase deja, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art. 398 în ceea ce îl priveşte.

C V a decedat la data de 15.11.2012, la această dată încetându-i capacitatea de folosinţă. Prin urmare, faţă de această debitoare, erau aplicabile dispoziţiile art. 397.

Somaţia emisă pe numele debitorului C M a fost emisă la data de 17.01.2013 şi comunicată la data de 23.01.2013.

Somaţia emisă pe numele debitoarei C V a fost emisă la data de 20.11.2012 şi comunicată la data de 23.01.2013.

Prin urmare, instanţa constată că la data emiterii somaţiilor pe numele lor, ambii debitori menţionaţi erau lipsiţi de capacitate de folosinţă, fiind decedaţi.

În consecinţă, instanţa constată că actele de executare întocmite pe numele debitorilor C M şi C V nu au fost emise cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

În dosarul de executare nr. 68/2012 au fost emise acte de executare şi pe numele debitoarei SC V SRL, acte în privinţa cărora instanţa nu a identificat vreun motiv de nulitate.

Având în vedere considerentele expuse, instanţa va admite în parte contestaţia formulată ( contestatoarea a solicitat anularea tuturor actelor de executare şi nu doar a celor întocmite pe numele debitorilor C M şi C V) şi va anula actele de executare silită întocmite în dosarul de executare nr. 68/2012 al BEJA Iovu Dragoş şi Sîrbu Ciprian Ioan pe numele debitorilor C M şi C V.

În baza dispoziţiilor art. 274, 276 din vechiul cod proc. civ. intimata va fi obligată la plata către contestatoare a sumei de 600 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge excepţia perimării executării silite.

Admite în parte cererea formulată de contestatoarea H M R, domiciliată în  în contradictoriu cu intimata B C C SA, cu sediul în

Anulează actele de executare silită întocmite în dosarul de executare nr. 68/2012 al BEJA Iovu Dragoş şi Sîrbu Ciprian Ioan pe numele debitorilor CMşi CV.

Obligă intimata să plătească contestatoarei suma de 600 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.09.2013.