Mentinere plasament

Sentinţă civilă 2211 din 09.07.2013


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2211

Şedinţa publică din 09 iulie 2013

Completul de judecată compus din:

PREŞEDINTE : ……………….

GREFIER : ………………

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, ……………,

procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulate de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în contradictoriu cu pârâtele O. K. şi I. R., pentru menţinerea plasamentului faţă de tânăra O. K., la asistentul maternal profesionist I. R..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi se prezintă din partea reclamantei consilier juridic S. A. K., conform delegaţiei de reprezentare care se depune la dosarul cauzei, şi pârâtele O. K. şi I. R. personal.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

La întrebarea instanţei, tânăra O. K., arată că se înţelege foarte bine cu asistentul maternal profesionist I. R. şi doreşte să rămână în continuare la ea, arătând că frecventează cursurile liceului şi intenţionează să le urmeze şi în continuare.

Reprezentantele reclamantei şi Ministerului Public, precum şi pârâtele prezente, învederează instanţei că nu mai au alte cereri de formulat, nici alte acte de depus la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, nici alte acte de depus la dosarul cauzei, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentanta reclamantei solicită instanţei admiterea cererii astfel cum a fost formulată.

Pârâtele prezente arăt că sunt de acord cu admiterea acţiunii.

Reprezentanta Ministerului Public formulează concluzii de admitere a acţiunii formulate de reclamantă, solicitând instanţei să se dispună în consecinţă.

Instanţa reţine cauza spre soluţionare şi rămâne în pronunţare asupra acesteia.

T R I B U N A L U L

Asupra acţiunii civile de faţă constată următoarele:

Sub nr. 1585/119/2013 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe de judecată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna în contradictoriu cu O. K. şi I. R. prin care s-a solicitat menţinerea plasamentului pentru tânăra O. K., ns. la data de 25.01.1995  în mun. …. jud. …. CNP ……… la  pârâta I. R. şi acordarea în continuare a alocaţiei de plasament.

În motivarea cererii adresate instanţei, reclamanta a arătat, în esenţă, că  tânăra provine din relaţia de concubinaj a mamei O. E. şi nu are paternitatea stabilită. Aceasta a ajuns în sistemul de protecţie încă din anul 1996 iar în prezent  se află în plasament la asistentul maternal profesionist  I. R. fiind în continuarea studiilor.

În drept, reclamanta a invocat prevederile art. 50-63 , art. 124-131 din Legea 272/2004, art. 8, 26-29 din L nr. 273/2004.

În dovedirea celor susţinute prin acţiunea promovată, reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna a administrat proba cu înscrisurile depuse, în original şi fotocopie, la dosarul cauzei (f.5-16).

Legal citată, pârâta O. K. nu a formulat întâmpinare sau cerere reconvenţională şi nu s-a prezentat la judecata cauzei.

Instanţa constată că acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar, în conformitate cu prevederile art. 131 din Legea nr. 272/2004 – privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul specializat constată,  în fapt şi în drept,  următoarele:

Tânăra O. K. s-a născut la data de …..  în mun. ……. jud. ….. CNP ……. şi provine din relaţia de concubinaj a mamei O. E., fără a avea paternitatea stabilită.  Încă din anul 1996 a ajuns în sistemul de protecţie iar în prezent este plasat la  asistentul maternal profesionist I. R., astfel cum s-a dispus prin Sentinţa Civilă nr. 871/2005 a Tribunalului Covasna.(f 7)

De la data la care tânăra se află în sistemul de protecţie nici o rudă, nici măcar mama acesteia,  nu a încercat să ia legătura cu el. Din Referatul privind situaţia psiho-socială  rezultă că tânăra O. K. are o relaţie bună cu asistentul maternal fiind foarte ataşată de aceasta. În prezent frecventează Liceul Tehnologic „Economic Berde Aron” fiind înscrisă la şcoala profesională ospătar bucătar şi fiind în clasa a X-a.

În drept, se reţine că, potrivit art. 44 din Legea nr. 272/2004 – privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, „copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală si socială”.

În acest cadru legislativ dat, urmează a constata că  tânăra O. K.  este lipsită temporar de ocrotire părintească, mama sa manifestând un dezinteres total pentru soarta acestui copil, pe care nu l-a mai văzut de la momentul naşterii. 

Având în vedere  cele de mai sus, ţinând seama de referatul nr. 265/3.12.2012 al DGASPC Covasna, cea mai bună soluţie apare ca fiind menţinerea plasamentului la asistentul maternal profesionist  I. R., unde de altfel  se află în prezent şi unde este bine îngrijită.

Pentru considerentele ce preced, instanţa, găsind întemeiată acţiunea reclamantei, urmează a o admite.

Pe cale de consecinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 51 alin. 2 din Legea 272/2004, ţinând cont de interesul  minorului, se va menţine măsura plasamentului pentru  acesta la asistentul maternal profesionist, potrivit dispozitivului de mai jos.

De asemenea se va dispune acordarea în continuare a alocaţiei de plasament.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă T Ă Ş T E

Admite cererea formulată de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Presei, nr.8/A, jud. Covasna, reprezentată legal prin director general Vass Maria, în contradictoriu cu pârâţii O. K. domiciliată în com ………..  şi I. R.  cu domiciliul în com ………… şi în consecinţă :

Menţine plasamentul  tânăra O. K., ns. la data de ………  în mun.  ……. jud. …….. CNP …….. la  asistentul maternal profesionist I. R. măsură dispusă prin sentinţa civilă nr. 871/2005 a Tribunalului Covasna.

Dispune acordarea în continuare a alocaţiei de plasament.

Definitivă.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Covasna .

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9.07.2013.

PREŞEDINTE, GREFIER,