Plata pensiei inceteaza cu luna urmatoare celei in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul careia i-a fost acordata pensia, potrivit art. 91 alin. 1 lit.b din Legea nr. 19/2000.

Sentinţă civilă 1258 din 04.06.2009


Plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia, potrivit art. 91 alin. 1 lit. b din Legea nr. 19/2000.

Prin deciziile de revizuire nr. 1035 si 1036 din 17.12.2008 emise de Cabinetul de Expertiză medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Moreni s-a constatat ca petenta nu mai este indreptatita la primirea pensiei de invaliditate. In acord cu dispoziile art. 91 alin. 1 lit. b din Legea nr. 19/2000, intimata Casa Judeteana de Pensii Dambovita trebuia sa dispuna incetarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare- ianuarie 2009, iar nu incepand cu 04.07.2006, cu 3 ani in urma, asa cum in mod nelegal a procedat. (sentinţa civilă nr. 1258/4.06.2009 pronuntata in dosarul nr. 1252/120/2009).

Prin contestaţia înregistrată la Tribunalul Dâmboviţa sub nr. 1252/120/19.03.2009  petenta TM a solicitat în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa anularea deciziei nr.  259462/12.02.2009 emise de intimata.

In motivarea contestatiei, petenta a aratat ca prin deciziile nr. 1035 si 1036 din 17.12.2008 i-au fost revizuite deciziile asupra capacitatii de munca nr. 2453/20.06.2006 si 4021/17.1.2006, cu motivarea ca incadrarea in grad de invaliditate nu se mai justifica, astfel ca in baza acestor decizii de revizuire a fost emisa deciza contestata, prin care s-a dispus incetarea platii pensiei de invaliditate si recuperarea sumelor de bani incasate necuveit in cuantum de 12066 lei, in perioada 04.07.2006-01.02.2009. Precizeaza ca solutia gasita de intimata este gresita, intrucat decizia asupra capacitatii de munca putea fi revizuita numai in urma unei expertizari medicale, ceea ce nu s-a intamplat, verificarile au fost pur formale, igorand actele medicale, pe care le poseda si care atesta boala de care sufera, deciziile de incadrare in grad de invaliditate sunt definitive si nu puteau fi revizuite decat cu respectarea procedurii de revizuire, neregulile constatate nu ii sunt imputabile, astfel incat intimata nu se poate prevala de propria culpa pentru anularea drepturile ce i se cuvin.

In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 155 din Legea nr. 19/2000.

La cererea de chemare in judecata, reclamanta a anexat: decizia nr. 259462/12.02.2009 emisa de intimata, decizia asupra capacitatii de munca nr. 4021/7.11.2006..

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea contestaţiei, intrucat petenta trebuia sa conteste initial decizia de revizuire la Casa Judeteana de Pensii, al carei rapuns putea fi contestat in instanta; petenta nu a respectat procedura de expertizare medicală prevăzută de reglementările legale în vigoare, decizia medicală fiind emisă în baza unor documente şi înscrisuri neconforme cu realitatea şi în lipsa unei dovezi că petenta s-a prezentat personal la termenele de revizuire. In consecinta, au fost emise si deciziile nr. 1035 si 1036 din 17.12.2008 de Cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă Moreni prin care s-au revizuit deciziile asupra capacitatii de munca, iar prin decizia nr. 259462/12.02.2009 emisa de intimata s-a dispus incetarea platii pensiei de invaliditate si recuperarea sumelor de bani incasate necuveit in cuantum de 12066 lei, in perioada 04.07.2006-01.02.2009.

S-au anexat întâmpinării copii de pe decizia atacata, de pe nota de constatare întocmită cu ocazia verificărilor efectuate la cabinetul de expertiză, deciziile de revizuire nr. 1035 si 1036 din 17.12.2008, nota de relatii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prima dispoziţiilor legale incidente în cauză, instanţa reţine că prin deciziile nr. 1035 si 1036 din 17.12.2008 emise de Cabinetul de Expertiză medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Moreni s-a dispus revizuirea deciziilor asupra capacitatii de munca nr. 2453/20.06.2006 si 4021/17.1.2006, cu motivarea ca incadrarea in grad de invaliditate nu se mai justifica, deoacere titulara nu a primit aviz de pensionare, nu a fost consultat de medicul expert, datele de înregistrare ale deciziei sunt fictive şi diagnosticul clinic nu este susţinut de documentaţie medicală, acestea fiind reţinute şi prin nota de constatare nr. 37237/5.12.2008.

Tribunalul mai retine ca ulterior a fost emisă decizia nr. 259462/12.02.2009 emisa de intimata, prin care s-a dispus incetarea platii pensiei de invaliditate si recuperarea sumelor de bani incasate necuvenit de contestatoare, in cuantum de 12066 lei, in perioada 04.07.2006-01.02.2009.

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale –Direcţia de Audit Intern şi Control a efectuat un  control asupra activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă –Cabinetul Medical Moreni, întocmindu-se nota de constatare nr. 37249/05.12.2008. Cu aceasta ocazie s-au constatat deficienţe, constând în neprezentarea pensionarului la consultaţia medicală cu documentaţia necesară şi menţinerea gradului de invaliditate pe baza unor documente contrafăcute.

În mod cert CNPAS, prin serviciul de audit şi control are dreptul să verifice activitatea cabinetelor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă.

Această activitate poate avea loc în baza art. 39, Secţiunea C, pct.III din Ordinul 340 /2001, însă rezultatele constatărilor asupra deciziilor medicale nu pot avea efecte retroactive.

Această concluzie rezultă din prevederile art.39 alin. 3 din Ordinul 340/ 2001 care stabilesc că „decizia emisă de oficiul de expertiză ca urmare a acţiunii de control se aplică de la data emiterii, indiferent de modul de rezolvare ” .

Aşa fiind, în cazul în care se constată deficienţe în legătură cu derularea procedurii de stabilire a încadrării în grade de invaliditate sau de revizuire medicală se puteau emite noi decizii de menţinere în acelaşi grad, de încadrare în alt grad sau de încetare a invalidităţii, cu efecte pentru viitor.

Despre modul de soluţionare trebuia informată şi partea interesată, dovada care nu se regaseste la dosar.

Mai mult, deciziile medicale emise pentru cazurile revizuite, pentru care trebuia aplicată procedura referitoare la revizuirea medicală din Secţiunea C, cap.II al Ordinului nr.340/2001, respectiv examinarea persoanei în cauză şi a documentaţiei medicale de către medicul expert al asigurărilor sociale, procedură pe care pârâta nu a respectat-o, toate deciziile fiind emise fără examinarea reclamantei, puteau fi contestate în conformitate cu prevederile cap.III din aceeaşi secţiune, contestaţia fiind soluţionată cu convocarea pensionarului prin citaţie, examinarea lui şi a documentaţiei din dosarul medical, procedură care de asemenea, nu a fost urmată de către pârâtă.

Prin urmare, tribunalul constata ca intimata Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa nu îşi poate invoca propria sa culpă in desfasurarea activitatii şi nu putea dispune în anul 2009 încetarea plăţii de invaliditate începând cu data de 04.07.2006, adică retroactiv, faţă de dispoziţiile legale mai sus menţionate.

 Mai mult, potrivit dispozitiilor art. 91 alin. 1 lit. b din Legea nr. 19/2000 plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia.

In speta, prin deciziile de revizuire nr. 1035 si 1036 din 17.12.2008 emise de Cabinetul de Expertiză medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Moreni s-a constatat ca petenta nu mai este indreptatita la primirea pensiei de invaliditate. In acord cu textul de lege mentionat, intimata Casa Judeteana de Pensii Dambovita trebuia sa dispuna incetarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare- ianuarie 2009, iar nu incepand cu 04.07.2006, cu 3 ani in urma, asa cum in mod nelegal a procedat.

În atare situaţie, contestaţia va fi admisă, anulându-se decizia contestata si exonerand petenta de la plata sumei de 12066 lei.

Cu privire la solicitarea petentei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecata, constatand ca prin admiterea actiunii, intimata Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa se afla in culpa procesuala, in conformitate cu dispozitiile art. 274 C.p.civ., tribunalul urmeaza a admite cererea si a obliga intimata la plata sumei de 1100 lei cheltuieli de judecata, constand in onorariul de avocat, conform chitantei nr. 97/23.04.2009.