Acţiune în constatare. Condiţii. Inadmisibilitate.

Sentinţă comercială 4 din 16.01.2007


Acţiune în constatare. Condiţii. Inadmisibilitate.

Cod pr.civ. - art.111

Potrivit art.111 Cod pr.civ. pe calea acţiunii în constatare se poate solicita constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept şi nu constatarea unei situaţii de fapt.

Teza finală a dispoziţiilor mai sus menţionate consacră  şi caracterul subsidiar al acţiunii în constatare faţă de acţiunea în realizare.

Prin urmare, textul art.111 Cod pr.civ. impune, pentru admisibilitatea acţiunii în constatare condiţia ca partea să nu poată cere realizarea dreptului dedus judecăţii.

(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VI-A COMERCIALĂ SENTINŢA COMERCIALĂ NR. 4/16.01.2007)

Prin actiunea inregistrată pe rolul Trbibunalului Braila - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ la data de 16.03.2005 reclamantii AG si AV au chemat in judecată  pe pârâtele SC A SRL prin lichidator judiciar I.M. si AVAS, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta să se constate incetarea contractului de garantie imobiliara autentificat sub nr.454 din 21.02.1996 si transcris sub nr.1830 din 21.02.1996 si in consecinta sa se dispuna radierea ipotecii constituite asupra imobilului proprietatea lor situat in Braila str.Victoriei Bloc 8PP, sc.1, ap.18.

In motivarea actiunii reclamantii au aratat in esentă ca prin contractul autentificat de B.N.P C. L. prin incheierea nr.454 din 21.02.1996, transcris sub nr.1830 din 21.02.1996, au constituit ipoteca asupra imobilului proprietatea lor situat in Braila, str. Victoriei, bl.8PP,sc.1, ap.18, in favoarea B A - in garantarea creditului acordat paratei SC A SRL in suma de 64.967,10 DM prin contractul de credit nr.426/1996.

Reclamantii au mai arătat ca parata SC A SRL nu a putut sa-si achite datoria fata de B A, in urma privatizării acesteia creanta fiind cesionata AVAB, actualmente A.V.A.S, în acest sens fiind incheiat  contractul  de cesiune de creanţă nr.939100 din 14.12.1999.

Nici cu AVAB (devenit AVAS) nu au  încheiat vreun alt act de garanţie, încât cadrul contractual al garanţiei a rămas cel iniţial, calitatea lor fiind  doar de garanţi ipotecari şi nicidecum de codebitori solidari fidejusori şi renunţători la beneficiul de discuţiune şi diviziune.

In ceea ce priveşte parata  SC A SRL, reclamantii au arătat ca, ulterior, a intrat in procedura de reorganizare si faliment potrivit Legii nr.64/1995 - republicata, parata A.V.A.S (fosta AVAB) fiind inscrisa in tabelul creditorilor cu creanta sa de 64.458,71 DEM la data de 22.07.2001.

Reclamantii au mai aratat ca urmare a valorificarii unor active ale SC ASRL, s-au efectuat plati cu prioritate catre AVAS, plati in suma totala de 868.214.018 lei.

In acest mod a fost stinsă obligatia  pe care au garantat-o prin ipoteca constituită asupra imobilului situat in Braila, str.Victoriei, Bl.PP, ap.18, incetand si ipoteca conform art.1800 pct.1 Cod civil, impunandu-se radierea acesteia.

Reclamantii au mai aratat ca in cadrul procedurii de reorganizare si faliment, dupa depunerea declaratiei de creantă  si dupa definitivarea tabloului creditorilor, AVAS (fosta AVAB) a mai solicitat achitarea sumei de 5.454,64 USD, diferentă rezultă din consolidarea creantei initiale, potrivit Legii nr.409/2001.

Prin sentinta civila nr.53/14.10.2002 pronuntată in dosarul nr.6566/R/2002, Tribunalul Braila a respins acaeastă cerere ca tardivă, recursul declarat impotriva acestei sentinte fiind respins prin decizia nr.164/R/28.02.2003 a Curtii de Apel Braila.

Cu privire la această diferentă de creantă reclamantii au arătat ca oricum răspunderea lor nu putea fi atrasă, deoarece nu sunt codebitori solidari,neobligandu-se in solidar cu debitorul imprumutat SC A SRL,la rambursarea debitului,nefiind incidente nici dispozitiile art.42 alin.3 Cod Comercial.

In drept au fost invocate dispozitiile art.2, 13, 111 Cod pr.civ., art.1788 Cod Civil si art.56 Cod Comercial.

In sustinerea actiunii legal timbrata,reclamantii au anexat inscrisuri in copie.

La dosar parata SC A SRL prin lichidator judiciar Ionascu Maria a depus intampinare prin care au fost confirmate sustinerile reclamantilor cu privire la  achitarea cu prioritate a creantei AVAS in procedura prevazuta de Legea nr.64/1995-republicata precum si faptul ca Tribunalul Braila a respins cererea de majorare a creantei formulată de AVAS, solutia de respingere fiind mentinută de Curtea de Apel Galati.

La dosarul cauzei si parata AVAS a depus intampinare prin care a invocat exceptia de necompetenta materiala, solicitand fata de dispozitiile art.44 si art.45 din OUG nr.51/1998 declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Bucuresti.

Totodata,parata AVAS a invocat si exceptia inadmisibilitatii actiunii in raport de dispozitiile art.111 cod pr. civila solicitand respingerea actiunii ca inadmisibilă.

Pe fondul cauzei,parata AVAS a solicitat respingerea actiunii ca nefondată.

Prin sentinta nr.109/F COM/20.07.2005 pronuntată in dosarul nr.1108/2005 Tribunalul Braila-Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a admis exceptia  de necompetenta materială a Tribunalului Braila si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Bucuresti.

Pentru a hotari astfel,tribunalul a avut in vedere actele si lucrarile cauzei si dipozitiile art.44 si art.45 din OUG nr.51/1998.

Impotriva acestei sentinte reclamantii au declarat recurs ce a fost inregistrat pe rolul Curtii de Apel Galati sub nr.2523/C+MF/2005.

Prin decizia nr.2394/R /25.11.2005,Curtea de Apel Galati -Sectia Comerciala, Maritimă si Fluvială a anulat recursul ca netimbrat.

In fond dupa declinare la Curtea de Apel Bucuresti  - Sectia a VI a Comerciala cauza a fost inregistrata sub nr.167/2/2006.

La termenul din 11.04.2006 parata AVAS a depus la dosar un inscris privind situatia debitului SC A SRL, invederand ca in evidentele sale creanta fată de această  societate figurează ca fiind achitata , soldul fiind zero.

De asemenea, la termenul din 9.05.2006, parata AVAS a depus la dosar inscrisuri (filele 13-14) pentru a face dovada demersurilor sale in vederea radierii ipotecii.

Reclamantii desi au fost legal citati nu s-au prezentat in instantă.

La termenul de azi Curtea a pus in pus in discutie exceptia inadmisibilitatii actiunii, exceptie invocată de AVAS prin intampinare, ramanand in pronuntare pe aceasta exceptie.

Examinand exceptia invocată in raport de actele si lucrările cauzei si in raport de dispozitiile legale incidente, Curtea constată ca aceasta este intemeiată pentru considerentele ce se vor arata.

Potrivit art.111 Cod pr. civ., dispozitii invocate de reclamanti ca temei al actiunii, "partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului".

Din continutul textului de lege mai sus invocat rezultă ca pe calea actiunii in constatare se poate solicita constatarea existentei sau neexistentei unui drept si nu a unei situatii de fapt.

Mai mult, teza finala a acestui text consacră caracterul subsidiar al actiunii in constatare fata de actiunea in realizare.

In speta, prin actiunea formulată, reclamantii au solicitat sa se constate o situatie de fapt, respectiv incetarea contractului de ipoteca, ca urmare a achitarii integrale a debitului SC A SRL fata de parata AVAS.

Pe de alta parte, asa cum s-a aratat, textul art.111 Cod pr. civ. impune, pentru admisibilitatea actiunii in constatare conditia ca partea să nu poată cere realizarea dreptului dedus judecatii .

Or, reclamantii aveau posibilitatea realizarii dreptului (radierea ipotecii) fie pe calea contestatiei la executare in conditiile OUG nr.51/1998 in situatia declansarii de catre AVAS a executarii silite, fie să ceara direct organului competent si in conditiile prevazute de Legea nr.7/1996 modificata prin Legea nr.78/2002 si OUG nr.441/2004, radierea ipotecii.

De altfel, din inscrisurile depuse la dosar (filele 13-14) rezultă că pârâta AVAS a solicitat organului competent (Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Brăila - Biroul de Carte Funciară) radierea ipotecii constituita de reclamanti atat  prin contractul de garantie imobiliara autentificat sub nr.454/21 .02.1996 (invocat in cauză) cat si a contractului de garantie imobiliara autentificat sub nr.455/21.02.1996.

In considerarea celor arătate, Curtea a admis exceptia inadmisibilitătii actiunii şi in consecinta a respins actiunea formulata de reclamanti ca inadmisibila .