Poprire asiguratorie - lipsa calitatii procesuale active a tertului poprit

Sentinţă comercială 376 din 26.03.2010


DOSAR NR. 25076/300/2009

ROMANIA

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A VI A COMERCIALA

Decizia comercială nr. 376

Şedinţa publică de la data de 26.03.2010

Completul constituit din :

PREŞEDINTE: CRISTINA FARCAŞ-ŞURPANU

JUDECĂTOR : GABRIELA ROLEA

JUDECĂTOR: CĂTĂLINA ILEA

GREFIER : MARIANA ISTODORESCU

Pe rol se află recursul declarat de SC M N S SRL în contradictoriu cu SC C C R SRL, SC A T G SRL, B T şi B C C SA, împotriva încheierii din data de 15.12.2009, pronunţată de Judecătoria sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. 25076/300/2009.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 24.03.2010, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise a amânat pronunţarea la 26.03.2010.

I. Procedura

1. Prin încheierea din 15.12.2009 pronunţată în cauza înregistrată sub nr. 25076/300/2009, Judecătoria sectorului 2, Bucureşti a admis cererea SC C C R SRL de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor de bani datorate sau care vor fi datorate în viitor debitoarei SC A T G SRL, de terţii popriţi SC M N S SRL, B T SA şi B C C SA.

2. La data de 27.01.2010 terţul poprit SC M N S SRL a depus prin poştă la Judecătoria sectorului 2, Bucureşti, o cerere de recurs formulată împotriva acestei sentinţe prin care a solicitat respingerea cererii de înfiinţare a popririi formulate asupra sumelor de bani datorate sau pe care le va datora debitoarei SC A T G SRL, ca nefondată.

Recursul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 19.02.2010, sub acelaşi număr şi a fost repartizat spre soluţionare, aleatoriu în sistem informatic prin programul Ecris, conform art. 95 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, completului de judecată nr. 4 recursuri.

3. Creditoarea şi debitoarea nu au depus întâmpinare la recurs.

4. La termenul de judecată din 24.03.2010 instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale active.

II. Asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active

1. Calitatea procesuală activă este o condiţie esenţială pentru formularea acţiunii civile în justiţie, în oricare din formele sale, ce presupune existenţa unei identităţi între persoana care formulează acţiunea şi cea care are calitatea de titular al dreptului dedus judecăţii.

2. Hotărârea judecătorească împotriva căreia a fost promovat recursul este o încheiere pronunţată în procedura specială de înfiinţare a măsurilor asigurătorii iar titularul căii de atac este unul din terţii popriţi.

3. Art. 597 şi 591 – 595 C.proc.civ, aplicabile la soluţionarea cererilor privind măsurile asigurătorii, nu prevăd calitatea de participant la judecată a persoanelor indicate de creditor ca fiind debitori actuali sau viitori ai celui împotriva căruia este formulată cererea de instituire a măsurilor asigurătorii.

Art. 454 alin. 1 – 3 C.proc.civ. prevede:

„Poprirea se înfiinţează fără somaţie, prin adresă însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane (…)

În adresa de poprire se va pune în vedere celei de-a treia persoane, care devine (…) terţ poprit, interdicţia de a plăti debitorului sumele de bani (…) ce i le datorează ori pe care i le va datora, declarându-le poprite în măsura necesară pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit.

În cazul în care poprirea a fost înfiinţată ca măsură asigurătorie şi nu a fost desfiinţată până la obţinerea titlului executoriu, se va comunica terţului poprit copie certificată de pe titlul executoriu în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de art. 456 C.proc.civ”, respectiv de consemnare a sumelor de bani datorate debitorului poprit, dacă datoria terţului poprit este scadentă.

4. Raportat la dispoziţiile art. 454 alin. 1-3 C.proc.civ., în ipoteza înfiinţării unei popriri asigurătorii, până la momentul obţinerii titlului executoriu, terţului poprit îi revine exclusiv o obligaţie negativă (de a nu face), respectiv aceea de a nu plăti debitorului poprit sumele de bani datorate, pentru care scadenţa s-a împlinit. Restul obligaţiilor, cele prevăzute de art. 456 C.proc.civ., sunt afectate de o condiţie suspensivă – creditorul să obţină titlul executoriu iar măsura asigurătorie să fie menţinută până la obţinerea titlului executoriu.

5. Având în vedere pe de o parte, că legea nu prevede calitatea terţului poprit de participant la soluţionarea cererilor referitoare la măsura popririi asigurătorii iar pe de altă parte, că faţă de acesta nu se pot produce consecinţe negative ca urmare a instituirii popririi asigurătorii, decât după obţinerea titlului executoriu şi numai dacă, datorând debitorului poprit anumite sume de bani, nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în calitate de terţ poprit, instanţa de recurs apreciază că terţul poprit nu are legitimare procesuală în formularea unei căi de atac îndreptate împotriva încheierii de instituire a popririi asigurătorii.

Drept urmare, va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active şi va respinge recursul ca formulat de o persoană fără calitate procesuală. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active.

Respinge recursul declarat de SC M N S SRL, cu sediul în municipiul Mangalia, str. Portului nr. 1, Incinta Şantier Naval, clădire 47, judeţul Constanţa, în contradictoriu cu SC C C R SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Barbu Văcărescu nr. 157 B, camera 11, sector 2, SC A T G SRL, cu sediul în municipiul Mangalia, str. Intrarea Portului nr. 1, Incinta Şantier Naval Mangalia nr. 1, et. P, camera 2, judeţul Constanţa, B T SA, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. George Bariţiu nr. 8, judeţul Cluj şi B C C SA, cu sediul în municipiul Sibiu, str. Autogării nr. 1, judeţul Sibiu împotriva încheierii din 15.12.2009 pronunţată de Judecătoria sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. 25076/300/2009.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.03.2010.

 

PREŞEDINTE  JUDECĂTOR  JUDECĂTOR, GREFIER

Cristina Farcaş-Şurpanu Gabriela Rolea Cătălina Ilea Mariana Istodorescu

Red. CFS/Th. red. CFS

15.04.2010/5 ex.

Domenii speta