Civil. Validare poprire.

Hotărâre 10042 din 01.07.2011


Civil. Validare poprire.

Prin cererea înregistrata la data de  ….. pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti sub nr. XXXX/301/2011, creditoarea XXXX, în contradictoriu cu debitoarea XXXX şi cu terţul poprit XXXX, a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna validarea popririi infiintare conform adresei de poprire emisa de BEJ XXXX, in dosarul de executare silita nr. XX/XX, asupra tuturor sumelor de bani pe care XXXX le datoreaza cu orice titlu societatii debitoare SC XXXX SRL si, in consecinta, obligarea tertului poprit  XXXX SA la plata sumei de 56.490,72 EURO, reprezentând creanta rezultata din titlul executoriu  si 6.1150, 78 lei din care 23085,42 lei reprezentand cheltuieli de arbitare, suma actualizata cu indicele de inflatie si 38065.36 lei , reprezentand cheltuieli de executare catre creditorul XXXX.

In motivare s-a arata ca in baza titlului executoriu reprezentat de sentinta arbitrala nr. 175 pronunţata la data de 20.07.2010 de  Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de  Comert si Industrie a Romaniei, s-a pornit executarea silita in dosarul de executare  nr. XX/XX al BEJ XXXX, iar in urma incuvintarii executarii silite de catre Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, la data de XX a fost emisa de BEJ XXXX adresa de infiintare a popririi asupra tuturor sumelor de bani pe care tertul poprit le datoreaza cu orice titlu catre SC XXXX SRL, adresa primita de tertul poprit la data de 22.12.2010.

Creditoarea arata ca dupa comunicarea adresei de infiintare a popririi, 22.12.2010, tertul poprti nu a luat nicio masura cu privire la respectarea obligatiilor legale ce-i reveneau ca urmare a infiintarii popririi, neraspunzand in termenul legal de 15 zile. La data de 18.01.2011, dupa expirarea termenului legal de 15 zile, tertul poprit a raspuns in sensul ca nu detine in mainile sale sold disponibil pentru a fi virat.

La data de 31.01.2011 BEJ XXXX a efectuat  o noua adresa catre tertul poprit XXXX, cunoscand faptul ca  exista bani in contul debitoarei, solicitand  copii ale extraselor de cont ale debitoarei incepand cu data infiintarii popririi si pana in prezent, insa nici pana in  prezent tertul porpit nu a dat curs solicitarii dea trimite extrasele de cont ale debitoarei, incepand cu data infiintarii popririi. La data de 21.02.2010 tertul poprit  a formulat o adresa prin care comunica faptul ca exista doua creante care au prioritate la distribuirea sumei recuperate.

La data de 24.02.2011, executorul a revenit cu adresa catre tertul poprit Banca Romaneasca prin care isi mentiunea solicitarea de a comunica extrase de cont ale debitoarei de la data infiintarii popririi, iar la data de 02.03.2011, tertul poprit  XXXX a formulat cerere prin care a solicitat inscrierea la distribuire cu alte sume fata de cele mentionate in adresa din 21.02.20100, anexând si o procura din data de 10.02.2011, prin care XXXX împuternicea pe XXXX pentru reprezentare in fata oricăror proceduri de executare silita.

Creditoarea a arătat că în cauză sunt pe deplin îndeplinite condiţiile pentru validarea popririi întrucât terţul nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute imperativ de lege, respectiv a încălcat termenul legal de 15 zile în care avea, potrivit art. 460 C.proc.civ, obligaţia de a răspunde. Se apreciază că în mod intenţionat şi cu rea-credinţă terţul nu  a comunicat un răspuns, dat fiind că în termenul de 15 zile acesta a realizat în beneficiul său anumite acte (procra din data de 10.02.2011 prin care primea împuternicire de la XXXX).

In drept cererea a fost intemeiata pe dispoztiile art. 460 C.p.c.

In dovedirea celor solicitate prin cererea de chemare in judecata, creditoarea a solicitat proba cu inscrisuri, interogatoriu sau orice proba utila solutionarii litigiului.

Creditoarea a depus la dosar un set de inscrisuri.

Tertul poprit  a depus la dosar intampinare ( fila 119) prin care a solicitat respingerea ca fiind netemeinica si lipsit de obiect cererea de validare a popririi, înfiinţata conform adresei de poprire emisa de BEJ XXXX, in dosarul de executare silita nr. XX/2010 asupra tuturor sumelor de bani pe care banca XXXX le datorează cu orice titlu debitoarei SC XXXX SRL, avand in vedere motivele invocate de reclamanta XXXX , precum si fata de situatia de fapt intervenita ulterior inregistrarii cererii pe rolul Judecatoriei Sectorului 3, cererea de validare a popririi fiind lipsita de obiect  intrucat:

-cererea ce formeaza obiectul prezentului dosar a fost  inregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 3 Bucuresti la data de 07.03.2001;  la data de 09.03.2011 BEJ XXXX a emis procesul verbal de distribuire in dosarul  de executare nr. 334/2010 care a avut ca obiect distribuirea sumei de 301.287,18 lei rezultata din viramentul efectuat in data de 18.02.2010 de XXXX in calitate de tert poprit.

Impotriva procesului verbal de distribuire emis la data de 09.03.2011 de BEJ XXXX a formulat contestatie la executare ce a format obiectul dosarului nr. XX/301/2011, iar solutia pronuntata de Judecatoria sectorului 3 Bucuresti a fost in sensul admiterii contestatiei formulata de XXXX si a dispus anularea procesului verbal de distribuire a pretului din data de 09.03.2011 din dosarul de executare nr. XX/2010.

Pe fondul cererii, tertul poprit  arata ca solicita respingerea cererii de validare a popririi ca neintemeiata, deoarece banca in calitate de tert porpti si-a indeplinit obligatiile de tert poprit, intrucat la data  infiintarii popririi nu datora debitorului urmarit nicio suma, aspect ce a fost comunicat executorului judecatoresc.

In drept, intampinarea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 115 si urmatoarele Cod pr.civila.

In sustinerea celor afirmate prin intampinare,  tertul poprit a depus la dosar  inscrisuri.

S-a solicitat judecarea cauzei in lipsa.

Analizând materialul probator administrat, instanţa  a reţinut că:

Prin Sentinţa Arbitrală nr. 175/20.07.2010, pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în dosarul nr. XX/2010, pârâta SC XXXX SRL (fostă SC XXXX SRL) a fost obligată la plata sumei de  46.648 Euro (avansul din preţul contractual), 9.842,72 Euro (penalităţi de întârziere) şi a sumei de 22.661,65 lei (cheltuieli arbitrale), către creditoarea XXXX.

În temeiul acestui titlu executoriu, creditoarea a declanşat procedura execuţională, în modalitatea popririi, asupra debitoarei sale, învestind în acest scop BEJ XXX pe rolul căruia s-a format dosarul de executare silită nr. XX/2010.

Subsecvent, a fost înfiinţată poprirea asupra sumelor datorate debitoarei de către terţul poprit XXXX, prin adresa din data de 21.12.2010 (fila 86), la dosarul de executare neexistând însă dovada comunicării acesteia, înştiinţată şi debitoarea despre această măsură, conform adresei de la fila 87, conform art. 453 C.p.civ.

La data de 28.12.2010, executorul judecătoresc ca urmare a îndreptării erorii materiale a sumelor ce fac obiectul executării silite a întocmit o nouă adresă de înfiinţare a popririi către terţul poprit, indicând sumele de bani corecte pentru care se solicita indisponibilizarea, la dosarul de executare neexistând dovada comunicării acesteia din urmă.

La data de 18.01.2011, executorul judecătoresc a primit răspunsul terţul poprit la adresa de înfiinţare a popririi din data de 21.12.2010, prin care s-a confirmat înfiinţarea popririi asupra conturilor debitoarei până la concurenţa sumelor urmărite. De asemenea, s-a comunicat că la data înfiinţării popririi, terţul poprit nu deţinea nicio sumă bani pe care să o datoreze debitorului urmărit, astfel încât nu exista sold disponibil la acea dată pentru a putea fi virat. Prin aceiaşi adresă, terţul poprit a comunicat că el însuşi este creditor al debitoarei, iar pentru garantarea creanţei pe care o deţine împotriva acesteia există contractul de garanţie reală mobiliară nr. XXXX ce are obiect garanţia reală mobiliară asupra soldului creditor al conturilor deschise la bancă (contract înscris în AEGRM), motiv pentru care terţul va proceda la virarea sumelor ce vor excede creanţei terţului poprit.

La data de 18.02.2011, terţul poprit a consemnat la CEC Bank la dispoziţia BEJ XXXX, suma 301.287,18 lei, astfel, cum rezultă din recipisa de consemnare nr. XX/1 (fila 96).

La data de 22.02.2011, terţul poprit a comunicat executorului judecătoresc că suma consemnată la data de 18.02.2011, conţine suma de 240.136,40 lei reprezintă contravaloarea sumei de 56.490,72 Euro, precum şi suma de 61.150,78 lei. De asemenea, s-a arătat că sumele transferate sunt grevate de un drept de gaj de rang I în favoarea terţului XXXX, cât şi XXXX, în calitate de creditori garanţi ai debitoarei. Executorul judecătoresc a fost informat că terţul poprit şi XXXX înţeleg să se înscrie la distribuirea sumei, şi anume terţul poprit cu suma de 12.085,80 lei şi XXXX cu suma de 4.524.487,34 Euro, fiind ataşate înscrisuri în dovedire.

La data de 09.03.2011, executorul judecătoresc a întocmit procesul verbal de distribuire a sumelor.

Potrivit art. 457 alin.1 şi 2 Cproc.civ „În cazul debitorului titular de conturi bancare, poprirea se înfiinţează potrivit art. 453. În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul executării silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât şi încasările viitoare. La data sesizării băncii, sumele existente, precum şi cele provenite din încasările viitoare sunt indisponibilizate în măsura necesară realizării creanţei. Din momentul indisponibilizării şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării executării silite prin poprire, terţul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operaţiune care ar putea diminua suma indisponibilizată, dacă legea nu prevede altfel.”

De asemenea, conduita ce trebuie urmată de către terţul poprit este reglementată şi de dispoziţiile art. 456 alin. 1 lit. a C.proc.civ, „În termen de 15 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat să consemneze suma de bani sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului, în cazul popririi prevăzute la art. 453 alin. 1”.

Având în vedere textele legale indicate mai sus, precum şi în raport modul în care a înţeles să procedeze terţul poprit în concret s-au reţinut următoarele:

În cauză executorul judecătoresc a întocmit la data de 21.12.2010 adresa de înfiinţare a poprii ce a fost  comunicată terţului poprit XXXX, adresa ce însă prevedea în mod eronat suma care făcea obiectul executării silite, motiv pentru care la data de 28.12.2010 a fost emisă o nouă adresă de către executorul judecătoresc.

Terţul poprit a comunicat executorului judecătoresc un răspuns ce a fost datat 07.01.2011, însă acesta a fost primit de executorul judecătoresc la data de 18.01.2011, deci după trecerea termenului de 15 zile de la data emiterii ambelor adrese de înfiinţare a poprire.

Instanţa a reţinut că terţul poprit şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau ca urmare a înfiinţării popririi de către executorul judecătoresc la data de 18.02.2011, moment la care suma poprită de 301.287,18 lei a fost consemnată la dispoziţia BEJ, cum rezultă din recipisa de consemnare nr. 2774885/1 (fila 96). În speţă, nu rezultă deci, că am fi în prezenţa unui caz  de neîndeplinire de către terţul poprit a obligaţiilor ce îi revin în materia popririi, încât să atragă incidenţa prevederilor art. 460 alin.1 C.p.civ.

Câtă vreme terţul poprit a făcut dovada confirmării înfiinţării popririi  (fila 18) şi consemnării sumelor pe care le datorează debitoarei, la dispoziţia executorului judecătoresc, (fila 96), nu se poate considera că nu şi-a  îndeplineşte obligaţiile legale.

Instanţa constată că una dintre criticile aduse de către reclamantă constă în aceea că după data la care a fost înfiinţată poprirea şi după ce s-a consemnat suma de poprită, terţul poprit XXXX şi XXXX, în calitate de creditori garanţi ai debitoarei au înţeles să-şi înscrie creanţele la distribuirea sumei urmărite. Faţă de acest motiv invocat s-a constatat că acesta nu ţine de modul în care terţul şi-a îndeplinit obligaţiile rezultate din înfiinţarea popririi, ci de modul în care acesta la rândul lui, a înţeles să valorifice o creanţă pe care o deţinea împotriva debitoarei (si care rezulta din contractul de credit nr. XX/21.05.2008), precum şi din modul în care a acţionat ca şi mandatar al XXXX, un alt creditor care are o creanţă împotriva debitorului în baza aceluiaşi contract de credit arătat mai sus.

Pentru aceste considerente, instanţa a respins cererea de validare a popririi ca neîntemeiată.

Domenii speta