Drepturi băneşti

Sentinţă civilă 3400/20.04.2010 din 27.04.2010


DOSAR NR.47773/3/2009

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VIII A

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3400

ŞEDINŢA  PUBLICĂ DE LA 20.04.2010

TRIBUNALUL COMPUS DIN:

PREŞEDINTE: CLAUDIA ALBEANU

JUDECĂTOR: MIOARA ALDEA

ASISTENT JUDICIAR: LIVIA SOARE

ASISTENT JUDICIAR: TUDOR ANDREESCU

GREFIER : MARIANA DINCĂ

Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect drepturi băneşti, formulată S.I.C., în numele membrilor de sindicat reclamanţii G.I., T.M., M.R., G.G., D.I., S.N., P.A., L.M., D.P.I., M.F., S.L., P.C., D.F., P.E., în contradictoriu cu pârâţii Şcoala cu Clasele I- VIII, Grădiniţa ISJI, C.L. şi P.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, sunt lipsă părţile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că pricina se află la primul termen de judecată, iar procedură este legal îndeplinită.

Totodată învederează că prin cererea introductivă reclamanţii au solicitat judecarea cauzei în lipsă, iar la data de 20.04.2010 pârâta P. a depus la dosar cerere prin care solicită acordarea unui termen de judecată pentru angajarea unui apărător.

Deliberând, asupra cererii formulate de către pârâta P., Tribunalul respinge cererea având în vedere că din dovada de îndeplinire a  procedurii de citare cu aceasta rezultă că citaţia a fost comunicată părţii la 19.01.2010, dată de la care pârâta a avut suficient timp la dispoziţie pentru a –şi angaja apărător  şi a formula apărări.

Având în vedere că reclamanţii au solicitat judecarea cauzei în lipsă, în temeiul dispoziţiilor art. 167 C.pr.civ. şi art. 287 C. muncii, Tribunalul încuviinţează în cauză proba cu înscrisuri, apreciind-o pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei şi constatând cauza în stare de judecată o reţine spre soluţionare.

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul  Tribunalului Bucureşti – Secţia a VIII a, sub nr.47773/3/2009, S.I.C., în numele membrilor de sindicat reclamanţii G.I., T.M., M.R., G.G., D.I., S.N., P.A., L.M., D.P.I., M.F., S.L., P.C., D.F., P.E. a chemat în judecată pe pârâtele Şcoala cu Clasele I- VIII, Grădiniţa ISJI, C.L. şi P, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea pârâţilor la calculul şi plata drepturilor salariale neacordate, rezultate din neaplicarea Legii nr. 220/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (M.Of. nr. 478/17.07.2007), reprezentând diferenţa dintre drepturile salariale efectiv încasate şi drepturile salariale cuvenite membrilor de sindicat (cadre didactice cu gradul didactic I) prin aplicarea corectă a Legii nr. 220/2007, pentru perioada 01.01.2007 - 20.07.2007, actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie, defalcat pe fiecare lună, până la data efectivă a plăţii.

În motivarea acţiunii, se arătă că la data de 31 ianuarie 2007, Guvernul României a aprobat Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007

privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85/02.02.2007.

Potrivit art. 1 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 11/2007, salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ se majorează prin modificarea valorii coeficientului de multiplicare 1,000, după cum urmează: b) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi: 1 ianuarie — 31 martie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 221,307 lei; 1 aprilie - 30 septembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 225,733 lei; 1 octombrie — 31 decembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei.

Art. 9 din O.G. nr. 11/2007 dispune: prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu drepturile salariate aferente lunii ianuarie 2007."

O.G. nr. 11/2007 a fost aprobată de Parlamentul României prin Legea nr. 220/04.07.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 478/17.07.2007. Actul normativ în cauză a modificat Anexele 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5, fără a se menţiona data de la care se aplică aceste modificări.

Modificarea esenţială care vizează membrii săi de sindicat o reprezintă majorarea cu 10% a coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. 2 pentru personalul didactic de predare cu gradul didactic I.

Coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. 2 la O.G. nr. 11/2007 sunt aceiaşi pentru toate etapele de acordare a majorărilor salariate menţionate la art. 1 din O.G. nr. 11/2007; singura modificare în cele 3 etape de acordare a majorărilor salariale (1 ianuarie - 31 martie, 1 aprilie - 30 septembrie, 1 octombrie - 31 decembrie), aşa cum rezultă din art. 1 alin.(1) lit. b) este cea a coeficientului de multiplicare 1,000 care se modifică în fiecare dintre etapele de acordare a acestor majorări.

În condiţiile în care Parlamentul României, forul legislativ, a înţeles să modifice valoarea coeficienţilor de multiplicare din anexa nr. 2, în sensul celor mai sus menţionate (respectiv o majorare cu 10% a coeficienţilor de ierarhizare pentru cadrele didactice - profesori, institutori, învăţători, educatoare, maiştri - cu gradul didactic I), fără să precizeze, în mod expres, data de la care se acordă aceste majorări, aplicarea Legii nr. 220/2007, astfel cum aceasta a fost adoptată, implica recalcularea salariilor cadrelor didactice cu gradul didactic I de la data de 01 ianuarie 2007.

Deşi Legea nr. 220/2007 nu prevede o anumită dată de acordare a majorărilor salariale şi nici nu a modificat art. 9 din O.G. nr. 11/2007, în mod netemeinic şi nelegal, pârâţii au refuzat aplicarea prevederilor acestei legi începând cu 01.01.2007, aplicând-o începând cu 20 iulie 2007, operând o distincţie inexistentă în textul legii şi interpretând dispoziţiile actului normativ cu încălcarea principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.

Se arată că nu este pentru prima dată când Parlamentul adoptă o lege de aprobare a unei Ordonanţe de Guvern cu modificări, fără să se stipuleze expres data de la care intră în vigoare modificările respective.

Astfel, prin Legea nr. 138/17.05.2005 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423/19.05.2005), a fost aprobată cu modificări O.U.G. nr. 18/17.03.2005 (care reglementa majorările salariale ce s-au acordat personalului didactic din învăţământ începând cu data 1 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 234/21.03.2005), acordându-se o majorare suplimentară (1,5% în plus) a creşterilor salariale ale personalului didactic faţă de cea prevăzută în ordonanţa de urgenţă; concret, prin O.U.G. nr. 18/2005 s-a reglementat o creştere cu 12% a salariilor de bază ale personalului didactic, cu începere de la 1 martie 2005, iar prin Legea nr. 138/2005, de aprobare a ordonanţei de urgenţă, creşterea respectivă a fost reglementată la 13,5% (cu 1,5% mai mult), fără a exista nicio precizare suplimentară cu privire la data de aplicare a dispoziţiilor respective.

În această situaţie, deşi Legea nr. 138/2005 a fost publicată în data de 19 mai 2005, s-a procedat la recalcularea salariile personalului didactic, începând cu data de 1 martie 2005, întrucât legea reitera dispoziţiile ordonanţei, iar aceasta avea aplicabilitate de la l martie 2005.

Pentru identitate de raţiune, în mod similar trebuie procedat şi la punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 220/2007.

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1350/2007 pentru aprobarea metodologiilor de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic încadrat pe funcţiile din anexele la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, abia după data apariţiei Legii nr. 220/2007, respectiv în data de 30 iulie 2007 (M.Of. nr. 509), ceea ce, în opinia lor, constituie un argument suplimentar în sensul celor susţinute.

Se face referire la practica judiciară şi se menţionează că punctul de vedere privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 220/2007 de la data de 01 ianuarie 2007 a fost confirmat inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii, după cum rezultă din Minuta nr. 6/17488/1154/2008.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii, ale art. 67 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, ale art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, ale art. 1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2007 şi ale O.G. nr. 11/2007.

Au fost depuse la dosar, în copie, înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul reţine următoarele:

Prin dispoziţiile art. 1 alin.1lit. b din OG Nr. 11 din 31 ianuarie 2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 85 din 2 februarie 2007, s-a dispus că b) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi: - 1 ianuarie - 31 martie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 221,307 lei; - 1 aprilie - 30 septembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 225,733 lei; - 1 octombrie - 31 decembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei.

Conform dispoziţiilor art. 9 din OG nr. 11/2007, prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.

Ulterior, prin Legea Nr. 220 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 478 din 17 iulie 2007, a fost aprobată Ordonanţa Guvernului nr. 11 din 31 ianuarie 2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2007, cu modificări şi completări, inclusiv în privinţa majorării coeficienţilor de multiplicare menţionaţi în anexa nr. 2.

Reclamanţii consideră că aceste modificări ale OG 11/2007, prin Legea de aprobare nr. 220/2007, ar avea efecte în mod retroactiv, deoarece nu se prevede o anumită dată de acordare a majorărilor dar nici nu s-a modificat art. 9 din OG nr. 11/2007.

Prin urmare, prezentul litigiu vizează data intrării în vigoare a modificărilor aduse prin Legea nr. 220/2007, la OG nr. 11/2007.

Aşa, cum anterior s-a menţionat, prin dispoziţiile O.G nr.11 din 31 ianuarie 2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda din anul 2007 pentru personalul didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997, s-a prevăzut pentru anul 2007 o majorare a salariului de bază, prin modificarea valorii coeficientului de multiplicare 1,000.

Tribunalul consideră că noii coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexa 2 din O.G nr.11/2007, astfel cum au fost majoraţi prin Legea nr.220/2007, se aplică de la data intrării în vigoare a legii de aprobare, conform dispoziţiilor art.78 din Constituţie, adică în 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, întrucât în cuprinsul legii nu a fost prevăzută o altă dată de intrare în vigoare.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 78 din Constituţia României, referitoare la intrarea în vigoare a legii,  legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.

Dispoziţiile art. 15 alin.2 din Constituţia României, consacră principiului neretroactivităţii, prevăzând că legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

Principiul neretroactivităţii este consacrat şi în dispoziţiile art. 1 din Codul Civil, conform căruia legea dispune numai pentru viitor; ea n-are putere retroactivă

În consecinţă, în raport de dispoziţiile constituţionale şi legale menţionate, este lipsit de relevanţă juridică faptul că prin legea de aprobare nu a fost modificat şi conţinutul dispoziţiilor art.9 din O.G nr.11/2007, care indică data de la care urmau să se aplice, în anul 2007, creşterile salariale pentru personalul din învăţământ, pentru că dispoziţiile art. 9 din OG nr. 11/2007 indică momentul aplicării acestui act normativ, fără a avea efecte în privinţa datei de la care intră în vigoare legea de aprobare a ordonanţei.

De asemenea, nu are nici un fel de relevanţă că prin legea de aprobare a ordonanţei au fost modificaţi coeficienţii de multiplicare detaliaţi pe grade didactice(aceşti coeficienţi fiind subiectul reglementării) prevăzuţi de OG nr. 11/2007, pentru că identificarea acestora, în forma modificată prin lege, cu OG nr. 11/2007,  nu intervine decât după intrarea în vigoare a legii de aprobare a ordonanţei.

Tribunalul reţine că, în speţă, O.G nr.11/2007 şi-a produs efectele juridice în perioada cuprinsă între data intrării sale în vigoare şi data modificării prin Legea de aprobare nr.220/2007 (perioada ianuarie – iulie 2007), moment de la care încep să devină operante şi aplicabile dispoziţiile în forma modificată, însă numai pentru viitor.

Legea nr. 220/2007, reglementează modul de acţiune în timp ulterior intrării sale în vigoare, iar scopul articolului unic (pct.2 anexa 2 din Legea nr.220/2007), a fost acela de a stabili, pentru viitor, coeficienţii de multiplicare pentru calcularea salariilor.

Dacă s-ar achiesa la punctul de vedere susţinut de reclamanţi, atunci ar putea fi acceptată ideea că şi în cazul în care ordonanţa ar fi fost respinsă prin lege, toate efectele produse de aceasta ar fi fost în mod retroactiv desfiinţate, ceea ce contravine dispoziţiile constituţionale mai sus menţionate.

De asemenea, dacă s-ar achiesa la raţionamentul reclamanţilor, atunci şi în cazul în care prin legea de aprobare a ordonanţei ar fi fost diminuaţi aceşti coeficienţi, efectul ar fi trebuit să fie retroactiv, ceea ce evident că ar atrage încălcarea dispoziţiilor constituţionale.

În sensul soluţiei instanţei sunt şi dispoziţiile art. 62 din Legea nr. 24/2000,  referitoare la efectele dispoziţiilor de modificare şi de completare.

Conform acestei prevederi legale, dispoziţiile de modificare şi de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare( prin această sintagmă legiuitorul a avut în vedere data intrării în vigoare a dispoziţiei de modificare), în actul de bază, identificându-se cu acesta.

În consecinţă, Tribunalul reţine că dispoziţiile modificatoare, cuprinse în legea de aprobare a ordonanţei îşi produc efectele de la data intrării lor în vigoare, iar nu retroactiv, şi momentul intrării în vigoare a legii este determinat după regulile prevăzute de art. 78 din Constituţia României, adică la 3 zile de la data publicării sale în  Monitorul Oficial, deoarece în cuprinsul său nu a fost prevăzută o altă dată de intrare în vigoare, această soluţie fiind în deplină concordanţă cu principiul neretroactivităţii legii, consacrat prin art. 15 alin. 2 din Constituţie şi art. 1 din Codul civil.

 Tribunalul face precizarea că nu poate reţine exemplele expuse de reclamanţi în motivarea cererii de chemare în judecată, deoarece soluţia pronunţată nu poate fi argumentată pe modul de punere în aplicare a altor dispoziţii legale, ci ea trebuie fundamentată pe dispoziţiile legale care stabilesc regimul juridic al aplicării legii în timp.

De asemenea, deşi s-a făcut referire la minuta CSM, Tribunalul precizează că doar pronunţarea unei decizii în interesul legii, conform art. 329 Cod de procedură civilă, este obligatorie pentru instanţe cu privire la problema de drept dezlegată.

Pentru motivele de fapt şi de drept anterior expuse, se va dispune respingerea acţiunii ca neîntemeiată, reclamanţilor neputând să li se acorde majorările salariale stabilite prin Legea nr. 220/2007 decât pentru viitor, după intrarea în vigoare a actului normativ, iar nu şi pentru perioada dintre data intrării în vigoare a ordonanţei şi data modificării acesteia prin Legea nr. 220/2007.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de S.I.C., în numele membrilor de sindicat reclamanţii G.I., T.M., M.R., G.G., D.I., S.N., P.A., L.M., D.P.I., M.F., S.L., P.C., D.F., P.E., în contradictoriu cu pârâţii Şcoala cu Clasele I- VIII, Grădiniţa ISJI, C.L. şi P.  ca neîntemeiată.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată  în şedinţă publică, azi, 20.04.2010.

Preşedinte Judecător 

CLAUDIA ALBEANU MIOARA ALDEA

Asistent judiciar Asistent judiciar 

 LIVIA SOARE TUDOR ANDREESCU

Grefier

MARIANA DINCĂ

Red. Jud. CA/27.04.2010/tehnored. CA/4 ex.

Comunicat 2 exemplare/ 2010