Anulare act administrativ

Sentinţă civilă 1191/09.04.2010 din 14.05.2010


DOSAR NR. 40232 /3/2009 

ROMANIA

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A  IX - A

 DE  CONTENCIOS  ADMINISTRATIV  ŞI FISCAL

Î N C H E I E R E

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 02.04.2010

TRIBUNALUL COMPUS DIN: 

PRESEDINTE – IULIANA  MĂIEREANU

GREFIER – ELENA LAZA

Pe rol se află soluţionarea acţiunii de contencios administrativ formulată de reclamantul CI, în contradictoriu cu pârâta APSB, având ca obiect anulare act administrativ. 

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  a răspuns reclamantul asistat de avocat, lipsind pârâta.

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Reclamantul, prin avocat, depune la dosar adresa emisă de  DMSSFV către DMSSFB, privind sistarea drepturilor băneşti acordate cu titlu de indemnizaţie începând cu data de 01.02.2005.

Tribunalul pune în discuţie excepţia inadmisibilităţii acţiunii, invocată de pârâta APSB, prin întâmpinare.

Reclamantul, prin avocat, solicită respingerea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, ca neîntemeiată.

Tribunalul, deliberând, respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru nerespectarea dispoz. art. 112 C.pr.civ., având în vedere că reclamantul a precizat obiectul cererii de chemare în judecată cu arătarea motivelor de fapt şi de drept ale cererii, prin cererea precizatoare depusă la dosar prin serv. Registratură la 01.02.2010, modificată ulterior la 05.02.2010, cerere care a fost comunicată pârâtei. 

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat şi probe de administrat,  tribunalul constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reclamanta, prin avocat, solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, pentru considerentele expuse pe larg în notele scrise pe care le depune la dosar.

Tribunalul reţine cauza în pronunţare spre soluţionare.

TRIBUNALUL,

Având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise, urmează a

D I S P U N E:

Amână pronunţarea la data de 09.04.2010.

Se atacă împreună cu fondul.

Pronunţată  în şedinţă publică, azi 02.04.2010.

PREŞEDINTE GREFIER

IULIANA  MĂIEREANUELENA LAZA

DOSAR NR. 40232 /3/2009

ROMANIA

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A  IX - A

 DE  CONTENCIOS  ADMINISTRATIV  ŞI FISCAL

Sentinţa civilă nr. 1191

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 09.04.2010

TRIBUNALUL COMPUS DIN: 

PRESEDINTE – IULIANA  MĂIEREANU

GREFIER – ELENA LAZA

Pe rol se află soluţionarea acţiunii de contencios administrativ formulată de reclamantul CI, în contradictoriu cu pârâta APSB, având ca obiect anulare act administrativ. 

Dezbaterile în fond şi susţinerile părţile au avut loc în şedinţă publică de la 02.04.2010 fiind consemnate în încheierea de şedinţă da la acea dată, parte integrantă din prezenta când, tribunalul având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise a dispus amânarea pronunţării soluţiei la 09.04.2010, hotărând următoarele:

 

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 40232/3/2009, astfel cum a fost precizată ulterior, reclamantul CI în contradictoriu cu pârâta APSMB, a solicitat anularea deciziei nr. 27942/17.09.2009 emisă de pârâtă, recuperarea debitului stabilit prin decizie în solidar cu funcţionarul care se face vinovat de plata acestei sume şi restituirea sumei datorate pe o perioadă de 36 de luni, conform angajamentului de plată încheiat cu pârâta.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a locuit în municipiul Bucureşti până în octombrie 2004, iar din motive medicale şi-a schimbat domiciliul în judeţul Vaslui. Reclamantul a învederat că la data de 20.01.2005 a făcut cunoscut în scris pârâtei împrejurarea schimbării domiciliului în judeţul Vaslui şi totodată, a solicitat sistarea drepturilor băneşti cuvenite cu titlu de indemnizaţie ajutor de hrană prin scrisoarea recomandată nr. 75017/20.01.2005, confirmându-se primirea acesteia la data de 24.01.2005.

Reclamantul susţine că a făcut cunoscut pe cale oficială şi A P S V faptul că începând cu data de 01.02.2005, ajutorul de hrană îi este acordat în Vaslui, urmare a schimbării domiciliului, iar această instituţie a cerut sistarea plăţii indemnizaţiei prin adresa nr. 701/31.01.2005 comunicată pârâtei. Reclamantul a arătat că după aproximativ 5 ani, la data de 05.08.2009, a fot informat telefonic de către pârâtă că este debitor cu suma de 17.826 lei şi prin cererea înregistrată sub nr. 13060/10.09.2009, a căzut de acord cu conducerea pârâtei că ambele părţi au produs un prejudiciu statului şi că va plăti numai jumătate din debit, respectiv suma de 9.000 lei, urmând ca diferenţa să fie suportată de către funcţionarul responsabil de plata sumelor.

Reclamantul a mai precizat că nu a cunoscut faptul că sumele de bani sunt necuvenite şi având grave afecţiuni fizice şi psihice, a folosit aceşti bani pentru medicamente şi hrană, crezând că sunt un ajutor umanitar oferit de diverse persoane în urma publicării unui articol într-un ziar din Vaslui.

În dovedirea cererii, au fost depuse la dosar înscrisuri.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 8 alin. 1 , art. 10, 11, 12, 16, 17 şi 18 din Legea nr. 554/2004.

Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâta A P S M B a invocat excepţia inadmisibilităţii, arătând că cererea reclamantului nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 112 C.pr.civ., iar pe fondul cauzei, a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. Pârâta a învederat, în esenţă, că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi reveneau din punct de vedere legal, respectiv nu a anunţat oficiul plătitor în 5 zile despre modificarea intervenită în ceea ce priveşte domiciliul său, încasând drepturile băneşti până la data depistării încasării acestor sume de bani în mod necuvenit. Referitor la solicitarea reclamantului de achitare a debitului în solidar cu funcţionarul din cadrul instituţiei care se face vinovat de plata sumelor, s-a arătat că nu s-a dovedit săvârşirea unei fapte ilicite de către pârâtă, în condiţiile în care reclamantul nu a îndeplinit obligaţiile legale care îi reveneau.

Prin cererea modificatoare depusă la dosar la termenul de judecată din 05.02.2010, reclamantul a învederat că renunţă la petitele doi şi trei ale acţiunii, precizând că solicită numai anularea deciziei nr. 27942/17.09.2009.

La termenul de judecată din 02.04.2010, tribunalul a respins excepţia inadmisibilităţii invocată de către pârâtă, pentru considerentele expuse în practicaua sentinţei civile pronunţată în cauză.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la D D F S S B sub nr. 45/04.03.2004, reclamantul a solicitat acordarea indemnizaţiei lunare de hrană, conform Legii nr. 584/2002 şi H.G. nr. 1177/2003.

Prin decizia nr. 45/04.03.2004 emisă de D D F S S B s-a acordat reclamantului suma de 77.000 Rol/zi cu titlu de indemnizaţie de hrană, stabilită în baza art. 1 alin. 1 din H.G. nr. 1177/2003, începând cu data de 01.04.2004.

La data de 20.01.2005, prin cererea adresată D M S S F V, înregistrată sub nr. 113/20.01.2005, reclamantul a solicitat acordarea indemnizaţiei lunare de hrană prevăzută de Legea nr. 584/2002 şi H.G. nr. 1177/2003.

Prin decizia nr. 113/01.02.2005 emisă de D D F S S V s-a aprobat indemnizaţia lunară de hrană în cuantum de 90.000 Rol/zi pentru reclamant, începând cu data de 01.02.2005.

Prin decizia nr. 27942/17.09.2009 emisă de A P S M B, s-a constituit debit în sarcina reclamantului suma în cuantum de 17.826 lei, plătită necuvenit cu titlu de alocaţie de hrană aferentă perioadei 01.02.2005 – 01.08.2009, în care reclamantul a încasat indemnizaţiile acordate de D M S S F V şi A P S M B.

La data de 17.09.2009, reclamantul a semnat un angajament de plată prin care îşi asumă răspunderea de a achita lunar suma de 250 lei reprezentând debit indemnizaţie de hrană.

Prin contestaţia înregistrată la A P S M B sub nr. 13971/06.10.2009, reclamantul şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la modul de stabilire a debitului reprezentând alocaţie de hrană, dispus prin decizia nr. 27942/17.09.2009.

Prin adresa nr. 5794/12.10.2009, s-a comunicat reclamantului că debitul stabilit prin decizia contestată s-a datorat încasării în mod necuvenit a sumelor cu titlu de indemnizaţie de hrană de la D M S S F V şi de la A P S M B.

Analizând decizia nr. 27942/17.09.2009 emisă de A P S M B, tribunalul constată că aceasta este legală şi temeinică.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia de acordare a indemnizaţiei de hrană cuvenită adulţilor sau copiilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA, beneficiarii, sau după caz reprezentantul legal al acesteia, au obligaţia să comunice în 5 zile oficiului plătitor orice modificare intervenită în situaţia care a stat la baza acordării dreptului la indemnizaţie.

În cauză, reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi reveneau potrivit dispoziţiilor legale menţionate şi la data transferului indemnizaţiei de hrană în judeţul Vaslui, ca urmare a schimbării domiciliului, nu a înştiinţat D D F S S B despre modificarea intervenită în ceea ce priveşte domiciliul său, motiv pentru care plata indemnizaţiei de hrană acordată de către pârâtă a curs până în momentul constatării şi constituirii debitului.

În acest sens, scrisoarea recomandată nr. 75017/20.01.2005, confirmată de primire la data de 24.01.2005 de către D D F S S B (fila 21) nu face dovada faptului că reclamantul a adus la cunoştinţa pârâtei modificarea intervenită în schimbarea domiciliului, iar adresa nr. 701/31.01.2005 emisă de D M S S şi F V, prin care se aduce la cunoştinţa D M S S şi F B schimbarea domiciliului reclamantului şi se solicită sistarea plăţii indemnizaţiei acordată de pârâtă (fila 19), nu este certificată prin numărul şi data înregistrării la autoritatea publică pârâtă.

Mai mult, prin semnarea angajamentului de plată din 17.09.2009, reclamantul recunoaşte încasarea în mod necuvenit a indemnizaţiei acordată de către D D F şi S S B, asumându-şi răspunderea de a restitui lunar suma de 250 lei către A P S M B, pe o perioadă de 36 de luni.

Ulterior, începând cu data de 01.10.2009, A P S V a încetat plata indemnizaţiei de hrană către reclamant, astfel cum rezultă din adresa nr. 284/08.09.2009, urmând ca pârâta să acorde reclamantului indemnizaţia şi să recupereze debitul în sumă de 17.826 lei.

În urma reanalizării dosarului administrativ, pârâta a procedat la un nou calcul al debitului aferent perioadei 01.08.2006 – 01.08.2009, fiind emisă decizia nr. 18574/13.01.2010, prin care s-a constituit un debit în sarcina reclamantului în sumă de 12.912 lei.

Pentru considerentele expuse, reţinând că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a comunica oficiului plătitor modificarea intervenită în situaţia care a stat la baza acordării dreptului la indemnizaţie şi a încasat în mod cuvenit indemnizaţia acordată de către D D F şi S S B, tribunalul constată că decizia contestată a fost emisă în mod legal de către pârâtă şi nu s-a produs o vătămare a drepturilor recunoscute de lege reclamantului, conform dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 554/2004, astfel că cererea dedusă judecaţii este neîntemeiată şi va fi respinsă.

Având în vedere că reclamantul a beneficiat de ajutor public judiciar sub forma asistenţei prin avocat, în temeiul dispoziţiilor O.U.G. nr. 51/2008, tribunalul va stabili onorariu avocat oficiu în sumă de 500 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE  LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge acţiunea formulată de reclamantul CI,  în contradictoriu cu pârâta A P S B, ca neîntemeiată.

Stabileşte onorariu avocat oficiu, în sumă de 500 lei.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 09.04.2010.

PREŞEDINTE GREFIER

IULIANA  MĂIEREANU ELENA LAZA