Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 6321 din 26.09.2011


DOSAR NR. ...

JUDEC?TORIA SECTORULUI 4 BUCURE?TI – SECTIA CIVILA

SENTIN?A CIVIL? NUM?RUL 6321

?EDIN?A PUBLIC? DE LA DATA DE  26.09.2011

 INSTAN?A CONSTITUIT? DIN:

PRE?EDINTE:

GREFIER:

Pe rol fiind pronun?area cauzei civile privind pe reclamanta ... în contradictoriu cu pârâtul ...,  având ca obiect partaj de bunuri comune.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în ?edin?a public? din data de 07.09.2011 fiind consemnate în încheierea de la acea dat?, când instan?a, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronun?area la data de 12.09.2011, 19.09.2011, 26.09.2011, când a hot?rât urm?toarele.

INSTAN?A,

Deliberând asupra cauzei de fa, re?ine urm?toarele:

Prin cererea înregistrat? pe rolul acestei instan?e la data de 17.08.2010, sub num?rul ..., reclamanta ... a chemat în judecat? pe pârâtul ... solicitând instan?ei ca prin hot?rârea ce o va da, s? constate ca a avut o cot? de contribu?ie de 100% la dobândirea apartamentului situat în Bucure?ti, ..., sector 4, s? dispun? ie?irea p?r?ilor din dev?lmie ?i s? îi fie atribuit imobilul în deplin? proprietate ?i posesie.

 În motivarea cererii, reclamanta a ar?tat c? a dobândit în timpul c?s?toriei cu pârâtul apartamentul situat în Bucure?ti, ..., sector 4, cu o cot? de contribu?ie de 100%, având în vedere faptul c?, de?i s-a c?s?torit cu pârâtul la data de 10.11.1984, înc? de la începutul c?sniciei au existat neîn?elegeri între ei, fapt pentru care au fost desp?r?i?i în fapt chiar zeci de ani, c?s?toria dintre ei fiind una formal?, c?s?toria fiind desf?cut? prin sentin?a civil? num?rul 743 din data de 09.02.2004. Reclamanta a ar?tat, de asemenea, c?, fiind desp?r?i?i în fapt, în anul 1992, a cump?rat apartamentul din strada ..., sector 4, conform Decretului 61/1990 cu plata pre?ului în rate ( contract de împrumut ...), conform contractului de vânzare cump?rare num?rul ..., avansul pentru apartament fiind achitat din ajutorul dat de p?rin?i, iar ratele au fost achitate din salariu s?u, pârâtul neavând cuno?tin de achizi?ionarea acestui bun, mai ales c? la data de 13.05.1992, acesta a fost arestat pân? în anul 1994, iar la eliberare acesta nu a mai avut dreptul de a profesa pe o perioada de 5 ani. Reclamanta a mai ar?tat c? pârâtul nu a lucrat în perioada cât a fost arestat ?i nici dup?, astfel c? nu a contribuit la dobândirea apartamentului, ea fiind cea care a contribuit inclusiv la cre?terea ?i îngrijirea minorului, la între?inerea apartamentului din strada ..., sector 4.

În cerere se mai arat? c? în 1995 a permis pârâtului s? locuiasc? în apartamentul din strada ..., de?i acesta nu realiza venituri ?i nu contribuia nici m?car la cheltuielile de între?inere la bloc, astfel c? au reu?it s? acumuleze datorii de 98000000lei ?i a fost nevoit? s? vând? apartamentul din strada ..., sector 4 cu suma de 956160000 lei, iar cu banii care i-ai r?mas a achizi?ionat apartamentul a c?rui partajare o solicit? cu suma de 738000000 lei conform contractului de vânzare cump?rare autentificat la BNP ..., sub num?rul ...din 04.07.2002. Reclamanta a precizat, de asemenea, c? a fost necesar? prezen?a pârâtului la notar, deoarece înc? erau c?s?tori?i, de?i erau desp?r?i?i în fapt, iar acesta nu contribuia la cheltuielile comune.

În final, reclamanta a ar?tat c? ea a fost cea care s-a ocupat de cre?terea ?i îngrijirea minorului, c? locuie?te în apartament împreun? cu fiul s?u, astfel c? se impune ca acesta s? îi fie atribuit, mai ales c? ea a fost cea care a contribuit la achizi?ionarea sa.

Reclamanta nu ?i-a motivat cererea în drept.

La data de 17.12.2010, reclamanta a depus cerere completatoare prin care a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 4735,325 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor de între?inere c?tre Asocia?ia de Proprietari , achitate de ea începând din data de 17.08.2007 pân? la data de 18.08.2010, sum? ce urmeaz? a fi actualizat? la data pronunrii hot?rârii de partaj.

În motivarea cererii, reclamanta a ar?tat c? prin sentin?a de divor? num?rul 743 din data de 09.02.2004 s-a dispus desfacerea c?s?toriei dintre p?r?i, minorul r?mânând în îngrijirea sa,  c?, dup? desfacerea c?s?toriei, pârâtul  a continuat s? locuiasc? cu ea ?i cu fiul lor, îns? nu a contribuit cu nici un ban la cheltuielile de între?inere, ea fiind singura care le-a suportat.

În drept, reclamanta ?i-a întemeiat cererea pe dispozi?iile art. 132 din C.p.civ. ?i 998 ?i urm. din C. civ.

Pârâtul a depus întâmpinare la dosar prin care a solicitat ca instan?a s? constate c? la dobândirea apartamentului fo?tii so?i au avut o contribu?ie de 50% la fiecare, partea sa de contribu?ie rezultând din banii pe care i-a ob?inut din vânzarea unui imobil ce i-a r?mas de pe urma autorilor s?i. Pârâtul a mai ar?tat c? nu sunt adev?rate afirma?iile reclamantei cum c? pe toat? perioada c?s?toriei el nu a avut nici un fel de venituri, din contr? exist? acte care dovedesc contrariul precum: extrase de cont la BCR Erste din care reiese c? în cele 24 de depozite de câte 500 USD fiecare, au fost rula?i peste 12000 USD; carnetul de munc? al s?u din care reiese c? perioada în care acesta a avut venituri salariale, fructele civile pe care acesta le-a dobândit din folosin?a ?i exploatarea bunurilor dobândite prin succesiune de la autorii s?i.

În întâmpinare, pârâtul a mai ar?tat c? durata c?s?toriei este singura prob? concludent? în dosar care atest? c? p?r?ile au dobândit bunul supus partajului prin contribu?ie egal?.

  În cauz? a fost administrat? proba cu înscrisuri, respectiv,  copia contractului de vânzare cump?rare num?rul ..., copia actului adi?ional la contractul de vânzare cump?rare num?rul ..., copia adresei num?rul ...din data de 15.01.1996 emis? de Consiliu local al municipiului Bucure?ti, Direc?ia Administra?iei Fondului Imobiliar, copia contractului de vânzare cump?rare autentificat la BNP ... sub num?rul ...din data de 04.07.2002, copia contractului de vânzare cump?rare autentificat la BNP ... sub num?rul ...din data de 04.07.2002, copia sentin?ei civile num?rul 743 din data de 09.02.2004, copia chitan?elor de plat? de la Asocia?ia de Proprietari Calea ..., copia listei de plat? la între?inere de la Asocia?ia de Proprietari ..., copia declara?iei pârâtului autentificat? la  BNP ...din data de 28.02.2001, copia certificatului fiscal num?rul ...din data de 21.02.2011 emis de Administra?ia Financiar? sector 4, copia declara?iei pârâtului autentificat? la BNP ...sub num?rul ...din data de 28.11.2002, copia declara?iei pârâtului autentificat? la BNP ... sub num?rul ...din data de 15.01.2003, copia rezolu?iei Parchetului de pe lâng? Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti din data de 27.03.2008 în dosarul num?rul 7871/P/2007, copia certificatului fiscal din 08.08.2000 emis de Administra?ia Financiar? sector 4 Bucure?ti, copia declara?iei pârâtului din data de 05.02.2004, copia soma?iei de plat? emis? în dosarul de executare num?rul 631/2002 la BEJ ..., copia certificatului de mo?tenitor num?rul ...din data de 27.06.2001 emis de BNP ..., copia carnetului de munc? al pârâtului, copia certificatului de mo?tenitor ...din data de 22.06.1990 emis de Notariatul de Stat ... Bucure?ti, copia actului de vânzare cump?rare autentificat sub num?rul ...din 13.08.1990 la notariatul de Stat al municipiului Bucure?ti, copii extrase de cont de la BCR, soma?ia emis? de Direc?ia general? de taxe ?i impozite sector 4, soma?ie emis? de Asocia?ia de Proprietari ..., interogatoriul pârâtului, proba testimonial?, fiind audia?ii urm?torii martori: ..., a fost administrat? proba cu expertiz? în construc?ii, expertiza fiind efectuat? de expert ....

 Analizând materialul probator administrat în cauz?, instan?a re?ine urm?toarele:

Prin sentin?a civila nr. 743 din data de 09.02.2004, pronun?at? de Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti, a fost desf?cut? c?s?toria încheiata intre parti la data de 10.11.1984, din c?s?torie rezultând .... 

Potrivit art. 36 alin.1 C.fam. ?i art. 6731 C.pr.civ., în urma desfacerii c?s?toriei prin divor?, p?r?ile pot cere instan?ei împ?r?irea bunurilor comune, iar la stabilirea cotelor din dreptul de proprietate se va ?ine seama de contribu?ia p?r?ilor la dobândirea bunurilor ?i la suportarea cheltuielilor comune, în timpul c?s?toriei.

Prin încheierea de admitere în principiu pronun?at? la data de 30.03.2011, instan?a a admis în parte, în principiu, cererea principal?,  a constat c? p?r?ile au dobândit in timpul c?s?toriei, cu contribu?ie 50 % reclamanta ?i 50% pârâtul : apartamentul cu nr. ... situat în Bucure?ti, ..., sector 4.

În ceea ce prive?te valoarea acestui apartament, instan?a constat? c? acesta are o valoare de 288201 lei, conform raportului de expertiz? efectuat în cauz? de c?tre expert ... , pe care îl omologheaz?, aceast? valoare nefiind contestat? de nici una dintre p?r?i.

În ceea ce prive?te modalitatea concret? de înf?ptuire a partajului, instan?a are în vedere c? doar reclamanta a solicitat ca bunul s? îi fie atribuit în deplin? proprietate ?i posesie, astfel c? va dispune atribuirea acestuia c?tre reclamant? ?i o va obliga la plata unei sulte c?tre pârât, care reprezint? echivalentul în bani a cotei p?r?i care i se cuveni ca urmare a încet?rii st?rii de coproprietate.

Din Raportul de expertiza tehnic? judiciar? efectuat? în cauz? de expertul ..., reiese c? valoarea masei partajabile, compuse din apartamentul situat în Bucure?ti, apartamentul cu nr. ... situat în Bucure?ti, ..., sector 4 este de  288201, aceasta fiind valoarea pe care instan?a o va avea în vedere la atribuirea în natura a imoblilului ?i la stablirea sultei. Sulta la care va fi obligat? reclamanta se stabile?te propor?ional cu cota de contribu?ie de 50% a pârâtului la dobândirea bunului; prin urmare cuantumul sultei va fi de 144100,5 lei .

În temeiul art. 673/10C.pr.civ, prin derogare de la regula atribuirii provizorii a bunului,  instan?a are posibilitatea ca la cererea uneia din p?r?i ?i ?inând cont de împrejur?rile concrete ale cauzei, pentru motive temeinice, s? atribuie bunul direct prin hot?rârea asupra fondului.  Având în vedere c? reclamanta locuie?te în apartament din 1983, neavând o alt? locuin?a în proprietate, ?i c? a solicitat atribuirea în natur? a imobilului, iar pârâtul reclamant are o proprietate r?mas? de pe urma mamei sale a?a cum reiese din certificatul de mo?tenitor num?rul ...din data de 27.06.2001, instan?a consider? c? este justificat? m?sura atribuirii directe a apartamentului, prin urmare urmeaz? s? dispun?, în temeiul art.728 C.civ, ie?irea din indiviziune, atribuirea în deplin? proprietate ?i posesie a imobilului c?tre reclamanta  ?i obligarea acesteia la plata sultei în valoare de 144100,5 lei .

În ceea ce prive?te cererea completatoare, instan?a constat? c? reclamanta a depus la dosar chitan?ele de plat? care atest? c? ea a fost cea care a pl?tit cheltuielile comune de la bloc, de?i p?r?ile sunt desp?r?ite din anul 2004,  c? pârâtul nu a negat faptul c? nu ar fi locuit acolo în perioada 17.08.2007-18.18.20...?i nu a f?cut dovada prin chitan?e de plat? c? ?i-ar fi achitat suma ce corespunde cotei sale din cheltuielile comune.

De aceea, instan?a constat? c? cererea completatoare a reclamantei este întemeiat?, o va admite ?i va oblig? pârâtul s? achite reclamantei suma de 4735,325 lei reprezentând contravaloare cheltuieli de între?inere pe perioada 17.08.2007-18.18.2010.

În privin?a cheltuielilor de judecat?, în art. 274 alin.1 C.pr.civ, instan?a are în vedere c? aceast? ac?iune are ca obiect partajul bunurilor comune ?i faptul c? pe cap?tul de cerere privind preten?ii, pârâtul este cel care a c?zut în preten?ii, astfel c? va obliga pe pârât la plata c?tre reclamant? a sumei de 4650 lei cu titlu de cheltuieli de judecat? în care intr? tax? judiciar? de 750 lei achitat? de c?tre reclamant? ( jum?tate din 1500 lei, având în vedere obiectul cererii, partaj), onorariu de expert de 400 lei achitat de reclamant? ?i onorariu de avocat de 3500 lei.

Totodat?, în baza art. 18 din OUG 51/2008, instan?a va obliga pe pârât s? pl?teasc? c?tre stat suma de 2000 lei reprezentând tax? judiciar?, pentru care a fost admis? cererea de ajutor public, având în vedere c? ac?iunea va fi admis? în parte fa de pârât.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

 HOT?RTE:

.

Admite în parte ac?iunea principal? formulat? de reclamanta ..., domiciliat? în Bucure?ti, ...sector 4 ?i cu domiciliul ales în Bucure?ti, ..., sector 1 în contradictoriu cu ..., domiciliat în Bucure?ti, ...sector 4.

Dispune ie?irea din indiviziune a p?r?ilor.

Atribuie reclamantei în deplin? proprietate ?i lini?tit? posesie apartamentul cu nr. ...situat în Bucure?ti, ...., sector 4, în valoare de 288201 lei a?a cum reiese din raportul de expertiz? efectuat de expert ... pe care îl omologeaz?.

 Oblig? reclamanta s? pl?teasc? pârâtului suma de 144100,5 lei cu titlu de sult?.

Oblig? pârâtul s? achite reclamantei suma de 4735,325 lei reprezentând contravaloare cheltuieli de între?inere pe perioada 17.08.2007-18.18.2010.

Oblig? pârâtul s? achite reclamantei suma de 4650 lei reprezentând cheltuieli de judecat?.

Oblig? pârâtul s? pl?teasc? c?tre stat suma de 2000 lei reprezentând tax? judiciar?.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

 Pronun?at? în ?edin public?, azi, 26.09.2011.

PRE?EDINTE GREFIER