Recurs comercial. sechestru asigurator - competenta materiala.

Decizie 310 din 05.07.2007


SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL.

Materie : RECURS COMERCIAL. SECHESTRU ASIGURATOR - COMPETENTA MATERIALA.

Potrivit dispozitiilor art.592 al.1 Cod procedura civila cererea de sechestru asigurator se adreseaza instantei care judeca procesul;  sintagma "instanta care judeca procesul" folosita de legiuitor în cuprinsul dispozitiei legale privitoare la instanta competenta material sa solutioneze cererea, trebuie interpretata în sensul ca se refera la instanta care judeca în prima instanta actiunea asupra fondului cauzei, indiferent daca la data formularii cererii de sechestru asigurator  judecarea actiunii pe fond mai era sau nu pe rolul primei instante.

- art.591-592 Cod procedura civila, art.304 pct.3, 9 Cod procedura civila.

Prin încheierea nr.10/I din 21 mai 2007, Tribunalul Bihor a admis cererea creditoarei SC C.C. SRL, în contradictoriu cu debitoarea SC R.SA .

A dispus înfiintarea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile proprietatea debitorului, înscrise în CF 20891- nr.top 9446/2/III, CFNDF 4376- nr. cad. 5723, CFNDF 4377- nr.cad. 5724, CFNDF 4378- nr.cad.5725, CFNDF 4379- nr.cad.5726, CFNDF 4380- nr.cad.5727, CFNDF 4381- nr.cad.5728, CFNDF 4382- nr.cad. 5729,dispunând înscrierea sechestrului asigurator în cartile funciare mentionate, hotarârea fiind executorie.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut ca, potrivit art. 591 alin. 1 Cod procedura civila " creditorul care nu are titlu executoriu, dar a carui creanta este constatata prin act scris si este exigibila, poate solicita înfiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, daca dovedeste ca a intentat actiune.

In speta, aceste conditii de admisibilitate pentru înfiintarea unui sechestru asigurator s-a apreciat de catre instanta de fond ca sunt îndeplinite, întrucât din înscrisurile depuse de creditoare la dosarul cauzei reiese ca aceasta a încheiat cu debitoarea doua contracte de executie - nr. 121/02.04.1999 si nr. 122/02.04.1999, iar in executarea acestora creditoarea a emis mai multe facturi fiscale , centralizatoare si situatii de lucrari, din toate acestea rezultând exigibilitatea creantei creditoarei înca din anul 1999.

La data de 26.02.2003, creditoarea a formulat o actiune in pretentii împotriva debitoarei, înregistrata pe rolul Tribunalului Bihor, in care s-a pronuntat sentinta nr. 2993/11.12.2003, prin care a fost respinsa ca prescrisa actiunea creditoarei-reclamante.

Prin decizia nr. 89/2006 a Curtii de Apel Oradea, a fost admis ca fondat apelul apelantei reclamante si modificata in totalitate sentinta nr. 2993/11.12.2003, în sensul admiterii actiunii reclamantei si obligarii pârâtei la plata sumei de 1.670.132 RON.

Prin decizia nr. 762/09.02.2007 pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie, a fost casata decizia nr. 89/2006 a Curtii de Apel Oradea, cauza fiind trimisa spre rejudecare aceleiasi instante. In prezent, asadar, dosarul se afla pe rolul Curtii de Apel Oradea, în solutionarea apelului.

Având in vedere aspectele aratate, rezulta ca în speta s-a facut dovada de catre creditoare a intentarii unei actiuni împotriva debitoarei, aceasta neavând înca un titlu executoriu împotriva acesteia din urma.

Fata de aceste considerente, in baza art. 592 alin. 1 si 2, coroborat cu art. 591 alin. 1 Cod procedura civila si art. 907-908 Cod comercial, a fost admisa cererea creditoarei si s-a dispus înfiintarea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile proprietatea debitoarei, identificate potrivit colilor CF depuse la dosarul cauzei.

De asemenea, in baza art. 593 alin. 3 Cod procedura civila , s-a dispus înscrierea sechestrului asigurator in colile funciare aratate in dispozitivul încheierii.

Împotriva acestei încheieri, a declarat recurs, în termen si legal timbrat, debitoarea SC R.SA, solicitând admiterea acestei cai de atac si în principal, casarea în totalitate a încheierii si în urma rejudecarii în prima instanta, respingerea cererii de înfiintare a sechestrului asigurator, iar în subsidiar modificarea în totalitate a încheierii atacate, în sensul respingerii cererii de înfiintare a sechestrului asigurator ca fiind nelegala si netemeinica.

În motivarea recursului s-a aratat ca, în conformitate cu dispozitiile art.592 alin.1 Cod procedura civila, cererea de sechestru se adreseaza instantei care judeca procesul si întrucât instanta care judeca procesul pe fond este Curtea de Apel Oradea, în dosarul nr.717/35/COM/2007, aceasta este instanta competenta sa judece cererea de sechestru, astfel ca Tribunalul Bihor a încalcat normele de competenta materiala, iar hotarârea pronuntata este lovita de nulitate absoluta.

Pe fondul cauzei, recurenta a aratat ca cererea de sechestru asigurator este nefondata, deoarece creditoarea nu si-a dovedit temeinicia pretentiilor fata de aceasta, situatie în care nu se justifica instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile din patrimoniul recurentei, cu atât mai mult cu cât nu exista intentia de a le înstraina si nici pericolul diminuarii patrimoniului.

Prin întâmpinarea formulata în cauza de catre intimata creditoare SC C.C. SRL s-a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat, deoarece instanta competenta sa judece cererea de sechestru este Tribunalul Bihor, care s-a pronuntat în prima instanta asupra litigiului comercial dintre parti, neavând relevanta faptul ca în prezent cauza se afla în apel la curtea de apel, iar sub aspectul fondului intimata arata ca a facut dovada existentei unui litigiu comercial între parti ce are ca obiect plata unei sume de bani, iar datoria este constatata prin înscrisuri care atesta creanta si exigibilitatea acesteia.

Prin concluziile orale formulate de catre recurenta s-a aratat ca, deoarece actiunea s-a judecat în prima instanta de tribunal, dar întrucât cererea de sechestru este accesorie cererii de chemare în judecata, iar în prezent instanta care judeca procesul este curtea de apel, cererea este inadmisibila, deoarece conform dispozitiilor art.592 Cod procedura civila, cererea de sechestru se adreseaza instantei care judeca procesul.

Prin concluziile scrise formulate de intimata creditoare s-a solicitat respingerea exceptiei de inadmisibilitate, deoarece una din conditiile prevazute de art.591 alin.1 Cod procedura civila este dovedirea faptului ca creditorul a intentat actiune, ceea ce înseamna ca cererea de instituire a sechestrului asigurator este o cerere separata si nu accesorie, iar faptul ca exista o hotarâre definitiva nu  constituie motiv de inadmisibilitate a cererii de sechestru.

Examinând cauza prin prisma motivelor de recurs invocate si din oficiu, în temeiul dispozitiilor art.304/1 Cod procedura civila, instanta a constatat ca recursul declarat în cauza este nefondat.

Potrivit dispozitiilor art.592 alin.1 Cod procedura civila, cererea de sechestru asigurator se adreseaza instantei care judeca procesul, acest text trebuind înteles în sensul ca se refera la instanta care judeca în prima instanta actiunea asupra fondului si indiferent daca la data formularii cererii de sechestru asigurator judecarea actiunii pe fond mai era sau nu pe rolul acestei instante. Chiar daca pe parcursul judecarii actiunii pe fond în prima instanta, creditorul nu a formulat cerere e sechestru asigurator, întrucât a apreciat ca la acel moment nu e necesar sa apeleze la aceasta masura, aceasta nu înseamna ca pe parcursul solutionarii cauzei în apel nu se pot ivi temeiuri care sa determine creditorul sa solicite instituirea acestei masuri (de exemplu exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa-si ascunda ori sa-si risipeasca averea), situatie în care cererea de sechestru asigurator poate fi formulata pe cale principala, iar competenta de solutionare este firesc sa fie aceeasi ca si la actiunea asupra fondului, adica instanta competenta sa judece  actiunea asupra fondului în prima instanta este competenta sa judece în prima instanta si cererea de înfiintare a sechestrului asigurator.

Prin urmare, Tribunalul Bihor a solutionat în mod legal cererea de sechestru asigurator, formulata de intimata creditoare SC C.C. SRL, situatie în care atât exceptia necompetentei materiale a acestei instante, cât si cea a inadmisibilitatii cererii de sechestru sunt neîntemeiate.

Sub aspectul fondului cauzei, instanta constata ca solutia de admitere a cererii de sechestru, pronuntata prin încheierea nr.10/2007 este temeinica si legala, deoarece sunt îndeplinite conditiile de admisibilitate prevazute de art.591 alin.1 Cod procedura civila.

Astfel, s-a facut dovada constatarii prin act scris a creantei, respectiv prin facturile fiscale emise de creditoare si semnate de primire de catre debitoare, centralizatoare ale situatiilor de lucrari stampilate si semnate de ambele parti, creanta este exigibila iar creditoarea a facut dovada intentarii actiunii în pretentii împotriva debitoarei.

Pentru aceste considerente, s-a constatat ca motivele de recurs invocate de recurenta, prevazute de dispozitiile art.304 pct.3 si 9 Cod procedura civila, sunt neîntemeiate, sens în care s-a respins ca nefondat recursul declarat de aceasta în temeiul dispozitiilor art.312 alin.1 Cod procedura civila.

(Decizia nr.310/C/5.07.2007 a Curtii de Apel Oradea - Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal).