Luarea unor măsuri asiguratorii prev.de disp.art.139 alin.6 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, aşa cum a fost modificată prin o.u.g. 123/2005

Decizie 618 din 28.08.2006


Prin cererea înregistrată sub nr. 289/8.02.2006 la Tribunalul Galaţi, reclamantul BD a solicitat iniţial recunoaşterea dreptului de autor asupra modelului tridimensional şi desenului tip cărămidă aparentă. A motivat că deşi a făcut cunoscut acest model tridimensional şi desen încă din anul 1993, recent, la expoziţiile de profil din ţară au apărut materiale de construcţie având încorporate modelul şi desenul, dar fără specificarea priorităţii.

Ulterior, la prima zi de înfăţişare, reclamantul a modificat acţiunea, solicitând luarea unor măsuri de asigurare dovezi şi constatare a unei stări de fapt, existând un risc de încălcare a drepturilor de autor şi de distrugere a elementelor de probă ce dovedesc prioritatea sa ca urmare a pericolului de demolare a faţadei staţiei de tramvai prin sistematizarea zonei.

Prin încheierea din 20 aprilie 2006 s-a respins cererea formulată de petentul BD de luare a măsurilor asiguratorii solicitate.

Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut că dreptul reclamantului a fost recunoscut prin înregistrarea acestuia la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, fiind eliberat certificatul nr.00319 ce conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial şi dreptul de a interzice terţilor să folosească un produs în care desenul sau modelul este încorporat.

În speţă, reclamantul nu a dovedit în nici un mod încălcarea drepturilor sale ce i-ar cauza un prejudiciu ireparabil sau  existenţa riscului de distrugere a probelor de către pârâtă la imobilul unde îşi desfăşoară activitatea.

Existenţa pericolului de inundare sau de efectuare a unor acte de executare silită asupra imobilului în care sunt încorporate plăcile ce cuprind desenul sau modelul industrial nu are relevanţă în cauză.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs petentul, care a invocat disp.art.304 pct.5 şi 9 Cod  proc. civ. A susţinut că instanţa a soluţionat cauza în procedură normală, în 40 de zile  şi nu în procedura de urgenţă prevăzută de disp. art.236 Cod proc. civ.şi art.139 alin 9 şi 12 din L8/1996.

O altă nemulţumire a reclamantului vizează reţinerea instanţei că nu sunt incidente disp. L8/1996. De fapt, instanţa face confuzie între L8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, completată şi modificată şi L 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs, instanţa a reţinut că acesta este fondat din considerentele ce se vor arăta în continuare :

Prin acţiunea formulată, reclamantul Busuioc Dănuţ a solicitat constatarea unei situaţii de fapt şi anume existenţa plăcilor cu desenul ,, cărămidă aparentă ,, aplicat pe plăci şi a plăcilor cu modelul tridimensional cărămidă aparentă încorporat în plăci, plăci ce constituie chiar faţada staţiei de tranvai-Gara CFR Galaţi.

Prin cerere a mai solicitat şi măsuri de asigurare a înscrisurilor :desenul de la pct.c al cererii şi şi fotografiile de la pct.H1,H2 şi H3, certificându-se ,pe baza  probelor depuse că data execuţiei construcţiei este 02.06.1993.

Comentariile reclamantului referitoare la posibilitatea unei duble protecţii a desenelor şi modelelor industiale, atât prin legea specială L129/1992, cât şi prin legea dreptului de autor, L8/1996, motivat de faptul că s-ar încadra în creaţiile prev. de art.7 lit g , nu are nici o relevanţă în cauză.

Ambele acte normative prevăd posibilitatea instituirii măsurilor asiguratorii solicitate de reclamant prin acţiune, singura deosebire fiind că art.139 alin.6,8,9,12 din O.U.G .123/2005 , de modificare şi completare a L8/1996 ,prevede dispoziţii  de procedură mai detaliate, în timp ce art.52 din L129/1992 face trimitere la procedura de drept comun, în cazul măsurilor asiguratorii.

Cu actele depuse în faţa instanţei de fond, reclamantul a dovedit urgenţa constatării situaţiei de fapt, existând riscul distrugerii  elementelor de probă , care-i sunt utile reclamantului în  soluţionarea plângerii penale îndreptate împotriva SC Azur SA  ce ar fi fabricat şi comercializat  produsul ,,plăci de faţadă din poliester armate cu fibră de sticlă ce reproduc modelul industrial numit cărămidă aparentă, protejat de certificatul OSIM-000319(f .24-27,f38,39,f. 56-61 dosar fond).

Faţă de considerentele arătate, având în vedere şi dispoziţiile art.139 alin.2 din OUG 123/2005, disp.art.312 cod procedură civilă, sentinţa atacată a fost modificată în sensul admiterii cererii de constatare a unei situaţii de fapt, întemeiată pe disp.art.139 alin.6 din OUG 123/2005 de modificare şi completare a Legii nr.8/1996 şi s-a dispus ca executorul judecătoresc să constate o stare de fapt şi anume dacă exista plăcile desenul „cărămidă aparentă” încorporate în faţada  staţiei de tramvai – Gara CFR Galaţi.