Partaj judiciar - iesirea din indiviziune

Decizie 8R din 11.01.2012


Dosar  nr.  XXXXX/193/2009 -  Recurs -

-  Partaj  judiciar -

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI

SECŢIA - I - CIVILĂ

Şedinţa  publică din data  de  11  Ianuarie  2012

DECIZIA CIVILĂ  NR.  8  - R 

Pe rol, judecarea cererii de recurs formulată de recurenţii - reclamanţi L. I. şi L. O., împotriva  sentinţei civile  nr. 3556 din data de 01  iunie 2011,  pronunţată de Judecătoria Botoşani, judeţul Botoşani, în dosar nr. XXXXX/193/2009,  în  contradictoriu cu intimaţii - pârâţi  H. M.,  H. F.,  H. MX.  şi B. T. F.,  având ca obiect de judecată acţiune  civilă  pentru - partaj  judiciar.  -

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă recurenţii -  reclamanţi  L. I. şi L. O., asistaţi  de  avocat H. MY., prezentă fiind  şi intimata  - pârâtă B. T. F., asistată de  avocat L. E.,  lipsind toate  celelalte  părţi, cauza fiind la a doua strigare, potrivit  dispoziţiilor Regulamentului  de ordine  interioară  al  instanţelor de judecată.

Procedura  legal  îndeplinită.

S-a  făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care  recurenta - reclamantă  L. O.  prezintă la dosar chitanţa reprezentând taxă judiciară de  timbru în cuantum de  1.467,00  lei  şi  timbre  judiciare  mobile  în cuantum de  0,50 lei,  aferente  judecăţii recursului.

La  rândul  său,  avocat L. E.  prezintă delegaţia  de reprezentare  a părţii  intimate  - pârâte  B. T. F..

Întrebate fiind părţile prezente fac pe rând precizarea că nu mai au de  formulat alte cereri ori de  adus  noi  înscrisuri la  dosar,  respectiv  de  invocat  excepţii situaţie  în  care instanţa, constatând  pricina în stare  de  judecată, acordă cuvântul  cu privire  la  dezbateri.

Apărătorul părţilor recurente - reclamante  L. I. şi L. O., avocat H. MY., solicită admiterea recursului potrivit motivelor formulate.

Avocat L. E. pentru partea intimată - pârâtă B. T. F.,  formulează concluzii  de  respingere  a  cererii  de  recurs,  ca  fiind  nefondată.

După  deliberare;

T R I B U N A L U L,

Asupra  cererii  de recurs  de  faţă,  constată că;

Prin cererea înregistrată la data de 04.09.2009 sub nr. XXXXX/193/2009 pe rolul Judecătoriei Botoşani, reclamanţii L. O. şi L. I. au chemat în judecată pe pârâţii B. T. F., H. M., H. F. şi H. MX. solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună ieşirea din indiviziune şi partajarea averii succesorale rămasă de pe urma defuncţilor H. G. şi H. V.,  constând în 632,5 m. p. teren situat în municipiul  Botoşani, strada X, nr. Y,  judeţul  Botoşani, 600 m. p. teren situat în municipiul Botoşani, str. X, nr. Y, jud. Botoşani şi casa cu două camere şi două paravane, două magazii şi beci şi coteţ, bunuri ai căror proprietari sunt H. F. cu o cotă de 3/16, H. M. cu o cotă de 3/16 şi H. MX. cu cotă de 5/8, precum şi a suprafeţelor de 4.800 m. p. teren situat în extravilanul municipiului Botoşani, tarla  X, p. c. XX/XXşi  4.600 m. p.  teren situat în extravilanul municipiului  Botoşani, tarla X p. c. XX,  bunuri ai căror proprietari sunt H. F. cu cotă de 1/4, H. M. cu o cotă de  1/4 şi B. T. F. cu o cotă de  1/2,  precum şi atribuirea în loturile pârâţilor H. F. şi H. M. a bunurilor mai importante valoric în vederea recuperării creanţei lor  de 12.000  euro  cu  cheltuieli  de  judecată.

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că sunt creditorii pârâţilor H. M. şi H. F., având de recuperat de la aceştia suma de 12.000 euro, conform sentinţei civile nr. 5965 din data de 19.11.2008 a Judecătoriei Botoşani, definitivă şi irevocabilă, că pârâta B. T. F. este fiica defuncţilor H. G. şi V. şi sora defunctului H. MZ., tatăl pârâţilor H. M. şi H. MX., că, prin sentinţa civilă nr. 2143/29.04.2008 a Judecătoriei Botoşani, pârâţii au făcut partajul averii succesorale după defuncţii H. G. şi F., procesul fiind finalizat printr-o tranzacţie, pârâţii H. MX., F. şi M. au rămas în indiviziune cu privire la construcţiile casă cu două camere şi două paravane, două magazii şi beci, cote şi terenul aferent în suprafaţă de 632,5 m. p. De asemenea, reclamanţii au mai evocat că, în ceea ce priveşte terenul, ai căror coindivizari sunt H. F., H. M. şi B. T. F., dreptul de proprietate a fost iniţial reconstituit doar pârâţilor H. F. şi  H. M., însă, ulterior, pârâta B. T. F. a obţinut în instanţă o hotărâre judecătorească de modificare a titlului de proprietate, figurând în calitate de moştenitoare cu o cotă de 1/2 în calitate de fiică a defuncţilor H. G. şi V..

În drept, reclamanţii au invocat dispoziţiile art. 728, art. 493 şi art. 673 indice 1  Cod procedură  civilă.

În dovedirea cererii, reclamanţii au depus la dosar înscrisuri, respectiv sentinţa civilă nr. 2143/29.04.2008 (filele 9- 10), sentinţa civilă nr. 5965/19.11.2008 (filele 12-13), titlul de proprietate nr. XXXXXX/09.05.2008 ( fila 15), titlul de proprietate nr. 62080/05.10.1995  ( fila 16).

Legal citaţi, pârâţii H. M., H. F. şi H. MX. nu au depus la dosar întâmpinare.

Legal citată, pârâta B. T. F. nu a depus la dosar întâmpinare, dar a fost reprezentată invocând la termenul de judecată din data de 18.11.2009 excepţia autorităţii de lucru judecat şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, iar la termenul de judecată din data de 21.01.2010 excepţia netimbrării cererii şi excepţia lipsei de interes.

Prin încheierea de şedinţă din data de 21.01.2010, instanţa a respins ca neîntemeiate excepţia autorităţii de lucru judecată, excepţia netimbrării cererii şi excepţia lipsei de interes pentru motivele indicate în acea încheiere, unind excepţia lipsei calităţii procesuale pasive cu fondul în temeiul art. 137 alin. 2 Cod  procedură  civilă.

Prin încheierea de şedinţă din data de 28.01.2011, instanţa a disjuns capătul de cerere referitor la terenul inclus în titlul de proprietate din anul 1995,  având în vedere  existenţa unui alt dosar înregistrat pe rolul Judecătoriei Botoşani având ca obiect partajul din titlul de proprietate menţionat.

În  ceea  ce  priveşte excepţia lipsei calităţii  procesual pasive a  pârâtei  B. T. F. invocată de către această pârâtă,  judecătorul de  fond  a  reţinut  că  este întemeiată  întrucât  titularii dreptului de proprietate sunt în cazul casei şi a  suprafeţei  de  632,5  m. p. aferentă  acesteia pârâţii  H. F.,  H. M. şi H. MX., iar în cazul suprafeţei de  600 m. p.  pârâţii  H. F. şi  H. M., pârâta  B. nefiind proprietara bunurilor menţionate.

Prin sentinţa civilă nr. 3556 din data de 11 iunie 2011, Judecătoria  Botoşani a  admis cererea de partaj judiciar privind pe reclamanţii L. O. şi L. I.,  în  contradictoriu cu H.  M., H. F. şi H. MX.,  a  dispus  ieşirea din indiviziune a  părţilor cu privire  la masa  de  bunuri  compusă  din casă construită din chirpici şi fundaţie de piatră cu 2 camere şi o sală,  2 magazii,  beci şi poiată păsări  în valoare de 25.285 lei  şi terenul aferent casei în suprafaţă de 629 m. p.  în valoare de 72.561 lei,  a constatat că pârâţii H. F. şi H. M. au împreună o cotă de 3/8 din bunurile arătate, iar pârâta H. MX. o cotă de  5/8.

A  atribuit pârâtei H. MX. casa construită din chirpici şi fundaţie  de piatră cu 2 camere şi o sală, 2 magazii, beci şi poiată păsări  în valoare de 25.285 lei şi  terenul aferent casei în suprafaţă de 629 m. p.  în valoare de 72.561 lei, identificate prin schiţa 1- fila 190 dosar  fond (lot colorat cu roşu) din raportul de expertiză nr. XXX/17.09.2010 întocmit de exp. M. I.,  iar  pentru egalizarea loturilor,  a  obligat pe pârâta H. MX.  la plata sumei de 36.692,25 lei, cu titlu sultă către pârâţii  H. F. şi H. M..

A respins cererea de ieşire din indiviziune şi partaj cu privire la suprafaţa de 600 m. p. teren situată în municipiul  Botoşani, strada X, nr. Y, judeţul Botoşani conform titlului de proprietate nr. XXXXXX/09.05.2008, ca neîntemeiată şi a obligat pârâţii H. M., H. F. şi H. MX. la plata către reclamanţi a sumei de 1.111 lei fiecare cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru, onorariu avocat şi onorariu expert.

În motivele  soluţiei  adoptate, a  reţinut  instanţa  de  fond că  reclamanţii  sunt creditorii pârâţilor  H. M. şi H. F., astfel că, în temeiul  art.  400  indice  1 Cod procedură civilă, pot solicita împărţirea  bunurilor  proprietatea  acestora,  pentru a fi în măsură să urmărească partea  ce  le  revine la partaj debitorilor  lor,  aceştia  din urmă  fiind  în  indiviziune cu o altă persoană,  respectiv  pârâta  H. MX.,  cu privire la  o casă  şi o suprafaţă  aferentă de 632,5 m. p., înscrisă în titlul  de proprietate nr.  1404 din 09 mai 2008.

 În  ceea  ce priveşte terenul de 600 m. p., s-a arătat de către  instanţa de  fond că nu se  impune a  fi partajat, acesta  fiind înscris doar  pe numele  debitorilor.

În ceea ce priveşte  modalitatea de partaj aleasă de prima instanţă,  respectiv  atribuirea tuturor bunurilor către  pârâta  H. MX., aceasta a avut în vedere cota cea mai mare de 5/8 din bunurile menţionate, casa reprezentând domiciliul său,  nerezultând din actele dosarului că aceasta ar avea o altă locuinţă în proprietate,  incidente  fiind  dispoziţiile  art.  673  indice  9 Cod procedură civilă,  care enumeră  printre  criteriile de atribuire, acordul părţilor,  mărirea  cotei părţi care  se  cuvine  fiecăruia,  natura  bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor,  faptul  că  unii dintre coproprietari, înainte de a cere împărţeala au făcut construcţii, îmbunătăţiri cu acordul  coproprietarilor sau alte asemenea.

Împotriva sentinţei, reclamanţii au declarat recurs în termen legal,  criticând  sentinţa pentru neatribuirea către debitorii lor a imobilelor ce constituie masa de  împărţit, încât să poată satisface creanţa, aceştia  din urmă  fiind  în situaţia de a nu a  avea  patrimoniu de executat silit, hotărârea  fiind  folositoare  doar  pârâţilor.

Un alt  motiv de recurs  l-a constituit respingerea cererii reclamanţilor de  efectuare a unei noi expertize de evaluare a imobilelor, expertul M. I. supraevaluând  aceste  bunuri ce au fost atribuite  pârâtei  H. MX..

Recursul declarat este întemeiat doar în parte,  pentru cele ce în continuare  se  vor  arăta:

Într-adevăr, pârâţii H. M. şi H. F. sunt debitorii reclamanţilor  L.  O.  şi L. I., cărora  au fost obligaţi  prin sentinţa civilă  nr.  5965 din 19.11.2008  a  Judecătoriei Botoşani (dosar  nr.  4606/193/2008) să le restituie  suma de 12.000 euro în echivalent în lei, la data  plăţii, precum şi a  sumei de 539 lei,  cu titlu de  cheltuieli  de judecată.

Întrucât,  debitorii sunt  în indiviziune  cu  pârâta  H. MX., în ceea  ce priveşte o casă cu o suprafaţă de teren aferentă de  632,5 m. p.,  reclamanţii nu au posibilitatea să le urmărească silit, pentru satisfacerea creanţei lor, pârâta coindivizară nefiindu-le  datoare, însă corect au solicitat împărţirea bunurilor proprietate comună, în temeiul dreptului lor de gaj general asupra patrimoniului debitorilor, lucru care l-au  şi obţinut  prin  prezenta acţiune de chemare în judecată,  care  a  fost admisă.

Faptul că acţiunea  de  împărţeală a bunurilor  comune a  fost promovată de  un creditor nu înlătură, în nici un caz, în lipsa dispoziţiei exprese a legiuitorului,  criteriile  de atribuire enumerate de textul art. 673 indice  9  Cod procedură civilă,  care  rămân orientative pentru judecător, calitatea persoanei  îndreptăţite  să solicite  partajul unei  mase  de bunuri comune  neputând adăuga sau modifica  textul de lege.

Prin urmare, pretenţia recurenţilor ca bunurile imobile din cauză să fie  atribuite debitorilor lor nu are nici un temei legal, altfel s-ar considera că într-o asemenea situaţie,  modalitatea  partajului  este prestabilită şi acţionează în mod  absolut  şi nelimitat peste normele  de  procedură, ceea ce  este  inadmisibil.

Însă, într-adevăr,  dacă acţiunea  creditorului  în cazul partajului  nu ar putea  determina modul de atribuire a bunurilor, ea ar fi lipsită de interes, dacă nu i-ar da  avantajul de a indisponibiliza suma de bani ce i se  cuvine debitorului  său şi de a  o sustrage actelor  acestuia  care  ar  putea-o cheltui, în sensul obţinerii de  către creditor, în mod  direct, plata  ei.

Aşa  fiind, Tribunalul Botoşani, apreciază că  suma  datorată  de  terţ cu titlu de  sultă debitorilor,  de  36.692,25  lei trebuie plătită efectiv creditorilor reclamanţi,  astfel încât  aceştia  să-şi satisfacă creanţa pentru care  au promovat o astfel de  cerere  de  chemare  în judecată care  are caracterul unei  măsuri de  executare  silită,  oarecum  diferită  de  acţiunea  oblică propriu-zisă.

În concluzie,  Tribunalul Botoşani considerând critica recurenţilor întemeiată,  în  temeiul  art. 312 Cod procedură civilă, va  admite  recursul,  va  modifica  în parte  sentinţa  în sensul că va obliga pârâta H. MX., să plătească sulta de 36.692,25 lei,  cuvenită în raport de cotele pârâţilor debitori H. F. şi H. M.,  direct creditorilor reclamanţi L. I.  şi  L. O..

Cel  de al  doilea  motiv  de recurs,  rămâne  lipsit de interes  în condiţiile  sus - arătate, întrucât o reevaluare  a masei bunurilor  indivize, în raport de  evaluarea expertului  M. I., ar  reduce  nivelul sultei debitorilor  recurenţi  şi aptitudinea  de  a  îndestula  creanţa  acestora  din urmă. 

Pentru aceste  motive;

În numele  legii;

D  E  C  I  D  E :

Admite recursul declarat de reclamanţii - recurenţi L. I. şi L. O., ambii  fiind citaţi din municipiul Botoşani, Strada X,  bloc Y.,  et.  Z, apt. T, judeţul  Botoşani,  împotriva sentinţei civile nr. 3556 din data de 01 Iunie 2011 a Judecătoriei Botoşani, judeţul  Botoşani, în dosar nr. XXXXX/193/2009,  în contradictoriu  cu intimaţii - pârâţi  H.  M.,  H. F.,  H. MX., cu  toţii fiind citaţi  din municipiul  Botoşani,  X,  nr.  Y,  judeţul  Botoşani  şi B. T. F.,  din  municipiul Botoşani,  Strada X,  nr.  Y,  Sc.  Z,  et.  T,  apt.  U, judeţul  Botoşani.

Modifică, în parte, sentinţa recurată în sensul că, obligă pârâta H. MX., să plătească sulta de 36.692,25 lei,  cuvenită în raport de cotele pârâţilor debitori H. F. şi H. M. direct creditorilor reclamanţi  L. I. şi L. O..

Menţine  celelalte  dispoziţii din sentinţă care nu contravin prezentei.

Obligă pârâţii - intimaţi să plătească recurenţilor - reclamanţi suma de 1467 cheltuieli de judecată  din  recurs prezentând taxă judiciară  de  timbru.

Irevocabilă.

Pronunţată  în  şedinţa  publică din data  de  11  Ianuarie  2012.

 PREŞEDINTE, JUDECĂTORI, GREFIER,

5

Domenii speta