Anulare act

Sentinţă civilă 5363 din 25.07.2011


Dosar nr.

R O M Â N I A

JUDEC?TORIA SECTORUL 4 BUCURE?TI

SEC?IA CIVIL?

...

SENTIN?A CIVIL? NR. 5363

?EDIN?A PUBLIC? DE LA DATA DE 25 Iulie ...11

Instan?a constituit? din:

PRE?EDINTE:

GREFIER:

Pe rol se afl? solu?ionarea cauzei civile privind pe reclamanta ..., în contradictoriu cu pârâ?ii .........?i cu intervenienta în interes propriu ... având ca obiect „anulare act”.

Dezbaterile ?i cuvântul pe fond au avut loc în ?edin?a public? din data de 04 iulie ...11, fiind consemnate în încheierea de ?edin de la acea dat? ce face parte integrant? din hot?rârea de fa, când instan?a având nevoie de timp pentru a delibera ?i pentru a permite p?r?ilor s? depun? concluzii scrise a amânat succesiv pronun?area pentru datele de 11 iulie ...11, 18 iulie ...11, respectiv, ast?zi, 25 iulie ...11, când a hot?rât urm?toarele:

I N S T A N ? A,

Deliberând asupra cauzei civile de fa, constat? urm?toarele:

Prin cererea de chemare în judecat? înregistrat? pe rolul Judec?toriei Sector 4 Bucure?ti la data de 18 aprilie ...06, sub num?rul ...78/4/...06, reclamanta ... a chemat în judecat? pe pârâ?ii ...... solicitând instan?ei ca prin hot?rârea ce o va pronun?a s? dispun? anularea titlului de proprietate nr..../ ....12....02 ?i a procesului verbal de punere în posesie nr.....

În fapt reclamanta arat? c? a primit în proprietate suprafa?a de teren de 2.000 mp. prin actul de dona?ie nr.... de la enoria?a credincioas? ....

Se mai arat? c? terenul este situat în Bucure?ti sector 4, a f?cut parte din ..., actualmente Intr. ...?i a fost st?pânit de Parohie pân? în anul 1961, când, f?r? titlu, a trecut în folosin?a ....

Reclamanta sus?ine c? prin Notificarea nr.... emis? prin BEJ „...a solicitat pârâtei Subcomisia de aplicare a Legii n... restituirea în natur? a terenului, notificare la care s-a primit un r?spuns care îns? nu solu?ioneaz? cererea.

Mai adaug? reclamanta, c? în urm? cu aproximativ o s?pt?mân? anterior sesiz?rii instan?ei a aflat c? pe teren, prin procesul verbal nr.... au fost pu?i în posesie de c?tre pârâta Subcomisia Sectorului 4 Bucure?ti de aplicare a legilor fondului funciar, pârâ?ii ..., iar ulterior acestora li s-a eliberat ?i titlu de proprietate de c?tre pârâta Comisia Municipiului Bucure?ti de aplicare a legii n....

Totodat?, sus?ine reclamanta, s-a constatat c? pârâ?ii solicitând atribuirea de num?r po?tal au ob?inut o modificare de adres?, respectiv str. ..., cu toate c? acolo a fost Intr. ..., care în acest mod a fost practic desfiin?at?.

Cum cele dou? acte au fost emise cu înc?lcarea prevederilor legale, pârâ?ii nede?inând teren pe acest amplasament, proprietatea Parohiei, în conformitate cu prevederile art. III pct.1 lit. a alin. ii ?i alin. iii din Legea nr.247/...05, reclamanta solicit? admiterea ac?iunii astfel cum a fost formulat?.

Odat? cu cererea de chemare în judecat? s-au depus la dosarul cauzei, în copii, urm?toarele înscrisuri: Act de dona?iune autentificat sub nr..../30.04.1946 de Tribunalul Ilfov Sec?ia Notariat; schi; Adresa nr..../13.02....06 emis? de D.G.I.T.L. Sector 4 Bucure?ti; Notificare din data de 07.09....05 înso?it? de dovada de comunicare; Proces verbal de punere în posesie înregistrat sub nr..../....12....02 ?i schi.

Ac?iunea este scutit? de la plata taxei judiciare de timbru ?i a timbrului judiciar în conformitate cu prevederile art.42 din Legea nr.1/...00 ?i art.1 alin.2 din OG nr. 32/1995.

La data de 19 mai ...06, în ?edin public?, s-a depus la dosarul cauzei cerere completatoare prin care reclamanta a solicitat obligarea pârâtelor Comisia Municipiului Bucure?ti de aplicare a Legii n... ?i Subcomisia de aplicare a Legii n... la eliberarea titlului de proprietate ?i întocmirea procesului verbal de punere în posesie, privind terenul în suprafa de 2.000 mp., proprietatea Parohiei.

În motivarea cererii se men?ioneaz? c? înc? din anul 1990 Parohia a efectuat demersuri pentru retrocedarea terenului, iar ulterior a depus notificare, prin BEJ, cereri care nu au fost solu?ionate.

Se subliniaz? faptul c? terenul dobândit prin Actul de dona?ie din 30.04.1946 a fost d?ruit Bisericii de enoria?a ... ?i a fost folosit de Parohie pân? la data de 24.09.1961, când, în perioada comunist?, a fost preluat abuziv de ..., iar dup? revolu?ie a fost la dispozi?ia Prim?riei Sector 4.

Mai adaug? reclamanta, c? de?i a solicitat, nici pân? la data depunerii cererii, terenul nu i-a fost restituit, ci, dimpotriv? pentru acest amplasament s-au emis cele dou? înscrisuri a c?ror nulitate absolut? se solicit? prin ac?iune.

Cererea completatoare nu a fost motivat? în drept.

La data de 13 iunie ...06, prin Serviciul Registratur?, s-a depus la dosarul cauzei, de c?tre reclamant?, precizare prin care a fost indicat temeiul de drept al ac?iunii completate, ?i anume: art. III alin.1 lit. a pct. i, pct. ii; lit. c ?i alin.2 din Legea nr.169/ 1997 pentru modificarea ?i completarea legii fondului funciar; art.12 ?i art.22 din Legea fondului funciar n..., cu modific?rile ulterioare, art.26 ?i art.34 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribu?iile ?i func?ionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privat? asupra terenurilor, a modelului ?i a modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum ?i punerea în posesie a proprietarilor aprobat prin H.G. nr.1172/...01.

La termenul de judecat? de la data de 17 noiembrie ...06 reclamanta ... a formulat o nou? cerere completatoare prin care a solicitat anularea documenta?iei cadastrale ce a stat la baza ob?inerii de c?tre pârâ?i a num?rului cadastral ...precum ?i radierea înscrisurilor din cartea funciar? nr.... în contradictoriu cu pârâ?ii Oficiul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? a Municipiului Bucure?ti ?i Biroul de Carte Funciar? Sector 4 ?i introducerea în cauz?, în calitate de pârât?, a intervenientei ....

În fapt se arat? c? amplasamentul ar?tat în schi?a anex? la procesul verbal de punere în posesie nr..../....12....02 nu corespunde cu cel din documenta?ia cadastral? avizat? tehnic de Oficiul de Cadastru Geodezie ?i Cartografie al Municipiului Bucure?ti sub nr..../26.05....05 ce a identificat corpul de proprietate nr....?i care ulterior, a stat la baza constituirii c?r?ii funciare cu nr...., sector 4.

Se mai arat? c? în rapo...de înscrisurile depuse la dosar s-a constatat c? pârâ?ii ..., ?i-au înstr?inat cota indiviz? de 3/16 din terenul mo?tenit de la ..., fiul lui ... care la rândul s?u este men?ionat în titlul de proprietate ca fiu al autorului, intervenientei ..., care în prezent apare înscris? în cartea funciar?.

La data de 05 iulie ...06, prin Serviciul Registratur?, s-a depus la dosarul cauzei întâmpinarea formulat? de pârâ?ii Mihalache ..., prin care s-a invocat excep?ia lipsei calitii procesuale pasive a pârâ?ilor ..., iar pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea cererii de chemare în judecat? ca neîntemeiat?.

În motivarea excep?iei lipsei calitii procesuale pasive se arat? c? la data de ....12....02 s-a emis titlul de proprietate nr.... pe numele ... cu privire la suprafa?a de 4.779,9 mp., suprafa de teren pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate pe raza sectorului 4 în suprafe?ele ?i cu vecin?tile men?ionate în con?inutul titlului, iar în urma decesului defunctului ... au r?mas ca mo?tenitori: ...

Se mai sus?ine c? la data de 23 martie ...06 prin actul de vânzare – cump?rare autentificat sub nr...., mo?tenitorii lui ... au vândut cota parte indiviz? de 3/16 pe care o de?ineau conform certificatului de mo?tenitor nr..../ 07.10....05, suprafa?a de teren fiind înstr?inat? c?tre ....

Pe cale de consecin, pârâ?ii ... apreciaz? c? nu au calitate procesual? pasiv? în cauz? ?i solicit? s? se dispun? introducerea în cauz?, în calitate de pârât?, a numitei ..., proprietara terenului.

Pe fondul cauzei, pârâ?ii arat? c? reclamanta nu a precizat care este motivul pentru care solicit? constatarea nulitii absolute a titlului de proprietate emis, precum ?i a procesului verbal de punere în posesie, sus?inând c? Parohia omite s? men?ioneze în ac?iune c? nu exist? niciun fel de identitate între terenul pe care pretinde c? l-a de?inut pân? în anul 1961 ?i terenul pentru care a fost reconstituit dreptul de proprietate.

De asemenea, pârâ?ii sus?in c? reclamanta, de?i invoc? prevederile art.22 din Legea n..., modificat? ?i completat?, omite un aspect esen?ial, ?i anume faptul c? textul de lege respectiv are în vedere suprafe?e de terenuri agricole (arabil), precum ?i faptul c? are în vedere unitile de cult din mediul rural, ... neîncadrându-se în niciuna dintre aceste condi?ii.

Se subliniaz? faptul c? suprafa?a de teren la care face referire reclamanta este situat? în intravilan, iar pârâ?ii au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, în baza legii n..., în timp ce reclamanta pretinde c? abia în anul ...05 a formulat notificare, neputând îns? s? fac? nicio dovad? c? terenul pe care l-a de?inut anterior anului 1961 este unul ?i acela?i cu terenul pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate.

Pe de alt? parte, se afirm? c? pân? în anul ...05 reclamanta a stat în pasivitate, iar în anul ...06 formuleaz? ac?iune în anularea titlului, f?r? s? precizeze nici un temei pentru care solicit? acest lucru, textele de lege invocate nefiind suficiente pentru a motiva în fapt ?i în drept cererea introductiv?.

În drept întâmpinarea a fost întemeiat? pe dispozi?iile art.115 ?i urm. C.pr.civ.

La data de 06 iunie ...06, prin Serviciul Registratur?, s-a depus la dosarul cauzei, Cerere de interven?ie formulat? de intervenienta ....

În fapt aceasta a ar?tat c? la data de 23 martie ...06 a cump?rat cota parte indiviz? de 3/16 din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan cur?i – construc?ii în suprafa total? de 2.2... mp. situat în Bucure?ti str. ...de la proprietarii ..., conform extrasului de carte funciar?.

Se mai arat? c? actul de vânzare – cump?rare s-a încheiat ?i autentificat sub nr..../23.03....06 în condi?ii perfect legale, conform extrasului de carte funciar? pentru autentificare nr..../....03....06, dreptul de proprietate fiind intabulat în cartea funciar? nr.... în baza încheierii nr..../27.03....06.

Intervenienta mai adaug? c? dreptul s?u de proprietate a fost trecut pe rol la D.G.I.T.L. în termenul prev?zut de lege, fiind achitate toate taxele ?i impozitele, precum ?i faptul c? la data de 30.05....06 împreun? cu ceilal?i coproprietari a dorit încheierea unui act de partaj voluntar, îns? p?r?ile au aflat c? terenul ce urma a fi partajat este în litigiu, fiind notat în cartea funciar? litigiul nr....78/4/...06.

Referitor la acest dosar intervenienta arat? c? nu a avut cuno?tin de existen?a litigiului deoarece reclamanta, cu bun? ?tiin, a indicat adresele gre?ite ale pârâ?ilor ?i solicit? ca Parohia s? depun? la dosar toate actele de proprietate ale autorilor s?i precum ?i efectuarea unei expertize pentru a se identifica amplasamentul terenurilor ce apar?in p?r?ilor.

Cererea de interven?ie nu a fost motivat? în drept.

Odat? cu cererea de interven?ie, s-au depus la dosarul cauzei, în copii certificate, urm?toarele înscrisuri: Încheierea nr..../27.03....06 a OCPI Sector 4; Extras de carte funciar? pentru informare nr....N; C.I. seria ...nr....pe numele ...; Certificat fiscal privind impozitele ?i taxele locale în cazul persoanelor fizice; Certificat de na?tere seria ...nr....pe numele ...; C.I. seria ...nr....pe numele ...; C.I. seria ...nr....pe numele ...; cita?ii emise în dosarul nr....78/4/...06; Extras de carte funciar? pentru autentificare; Titlu de proprietate nr..../....12....01; Certificat suplimentar de mo?tenitor nr..../07.10....05 emis de BNP ...; Certificat nr... emis de Prim?ria Municipiului Bucure?ti; Plan de amplasament ?i delimitare a corpului de proprietate ?i Contract de vânzare – cump?rare autentificat sub nr..../ 23.03....06 de BNP ....

La termenul de judecat? de la data de 06 iulie ...06 intervenienta ... a depus la dosarul cauzei precizare la cerere de interven?ie, prin care a solicitat: admiterea în principiu a cererii de interven?ie, s? se constate c? este proprietara suprafe?ei de teren de 2.2... mp., teren intravilan situat în str. ..., suprafa de teren ce face parte din titlul de proprietate a c?rei nulitate absolut? a fost solicitat? în prezenta ac?iunea, solicitând totodat? ?i obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecat?.

În fapt se arat? c? prin actul de vânzare – cump?rare autentificat sub nr..../ 23.03....06 ... a cump?rat de la ... suprafa?a de teren de 2.2... mp. situat? în Bucure?ti str. ..., act transcris în Cartea Funciar? prin Încheierea nr..../27.03....06, terenul având num?rul cadastral ...?i urm?toarele vecin?ti: la N – drum de acces pe o latur? de 15,57 m, 13,93 m, 35,5 m ?i 3,46 m; la E – proprietate neidentificat? pe o latur? de 23,77 m; la S – str. ..., pe laturi de 47,78 m ?i 5,93 m, iar la V - proprietate neidentificat? pe o latur? de 34,12 m ?i proprietatea din Int. ... nr.19 pe o latur? de 19,65 m.

Se mai arat? c? acest teren a apar?inut pârâ?ilor ..., în calitate de mo?tenitori ai defunctului ... astfel c?, devenind proprietara unei suprafe?e de teren ce face obiectul titlului de proprietate nr..../....12....01 ?i a c?rei nulitate absolut? se solicit? de c?tre reclamant?, intervenienta apreciaz? c? justific? interes propriu, invocând un drept de proprietate.

Pe fondul cauzei intervenienta solicit? respingerea cererii de chemare în judecat? ca neîntemeiat? motivat de faptul c? reclamanta nu prezint? motivele de fapt ?i de drept care s? formeze convingerea instan?ei în sensul admiterii cererii.

Se afirm? c? dispozi?iile art.22 din Legea n... nu sunt aplicabile în cauz?, terenul solicitat fiind intravilan ?i nu arabil, iar reclamanta nu este o unitate de cult situat? în mediu rural.

De asemenea, intervenienta precizeaz? c? reclamanta nu ?i-a justificat nici interesul în promovarea prezentei cereri în condi?iile în care nu a f?cut niciun fel de dovad? în sensul c? între terenul pentru care pretinde c? ar fi avut calitatea de proprietar? ?i ar fi formulat notificare în anul ...05 ?i terenul de?inut de intervenient? în baza actului de vânzare - cump?rare autentificat sub nr..../23.03....06 ?i care face obiectul titlului de proprietate nr..../....12....02 exist? identitate.

Mai solicit? intervenienta s? se constate c? este cump?r?tor de bun? credin deoarece la momentul încheierii actului de vânzare – cump?rare a existat un extras de carte funciar? din care nu reie?ea c? terenul este în proprietatea unei alte persoane decât cele de la care a cump?rat.

În drept cererea de interven?ie în interes propriu a fost întemeiat? pe dispozi?iile art.49, art.... ?i urm. C.pr.civ.

La data de 25 iulie ...06, prin Serviciul Registratur?, s-a depus la dosarul cauzei de c?tre reclamant? întâmpinare la cererea de interven?ie formulat? de ..., prin care s-a invocat excep?ia inadmisibilitii cap?tului de cerere privind constatarea dreptului de proprietate asupra terenului în litigiu, întrucât obiectul cererii prive?te dreptul de proprietate, iar ac?iunea nu poate fi decât în realizare.

De asemenea, s-a mai ar?tat c? potrivit art.22 din Legea n..., a?a cum a fost completat? ?i modificat? prin art.22 alin.5 din Legea nr.169/1997, unitile de cult, atât cele din mediul rural cât ?i cele din mediul urban au dreptul la retrocedare.

Fa de acestea reclamanta apreciaz? sus?inerile intervenientei ca a fi nelegale.

La data de 27 iulie ...06, prin Serviciul Registratur?, s-a depus la dosarul cauzei, cerere de interven?ie în interes propriu formulat? de numi?ii ..., prin care s-a solicitat anularea titlului de proprietate nr..../....12....02 emis pe numele ..., ... ?i ... ?i pus în posesie în baza procesului verbal nr..../....12....02; rectificarea c?r?ii funciare având num?r ... emis? de BCF Sector 4 ?i a num?rului cadastral ..., f?r? cheltuieli de judecat?.

În fapt se arat? c? numi?ii ... au cump?rat la data de 11.05.1967, conform chitan?ei sub semn?tur? privat? terenul în suprafa de ...0 mp. situat în str. Intr. ...de la numitul ..., cu pre?ul de 4....0 lei, pl?ti?i integral la perfectarea chitan?ei de vânzare – cump?rare, dat? de la care au dobândit ?i dreptul de a intra de fapt ?i de drept în st?pânirea terenului.

Se mai arat? c? terenul a fost dobândit de vânz?torul ... în baza actului de partaj voluntar autentificat de c?tre Notariatul de Stat al Raionului ...cu nr.... ?i transcris sub nr..../1953 de grefa Tribunalului Popular al Raionului ..., iar în anul 1967 intervenien?ii au construit pe terenul respectiv o construc?ie compus? din 4 camere ?i dependin?e, care a fost demolat? în anul 1989, luna mai, f?r? niciun act normativ în acest sens.

Intervenien?ii sus?in c? prin Sentin?a civil? nr.300/23.01.1991 s-a constatat c? au fost constructori de bun? credin a imobilului, putând primi desp?gubiri.

Ar?tând c? au ob?inut rol fiscal distinct din anul 1967 pân? în anul 1989, achitând toate impozitele la zi, iar din anul 1989 posed? terenul, f?r? a pl?ti impozit, intervenien?ii apreciaz?, fa de Decizia nr. IV/06.01....06 a Cur?ii Supreme de Justi?ie c? pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenului prin uzucapiune.

Se mai afirm? c? în anul 1991 a fost depus? cerere ?i dosar pentru constituirea dreptului de proprietate conform legii n... la Prim?ria Sectorului 4 Bucure?ti, fiind de asemenea notificat? ?i Prim?ria Municipiului Bucure?ti în baza Legii nr.10/...01 – notificare nr.449/16.07....01, cereri care nu au fost solu?ionate, motiv pentru care ulterior apari?iei Legii nr.247/...05 s-a solicitat în instan retrocedarea în natur? a imobilului teren.

Intervenien?ii sus?in c? potrivit istoricului de num?r po?tal solicitat de instan au aflat c? denumirea str?zii s-a schimbat din Intr. ... în ..., iar imobilul a care a primit num?rul po?tal provizoriu 32 se suprapune par?ial cu terenul revendicat de familia ...?i cu num?rul ....

Se mai men?ioneaz? c? s-a realizat cadastrul f?r? a se respecta planurile topografice, iar punerea în posesie ?i eliberarea ulterioar? a titlului de proprietate au fost f?cute ilegal, cu largul concurs al Subcomisiei de aplicare a legii n... care nu a verificat situa?ia existent?, situa?ia juridic? a terenului, planurile topografice ?i celelalte acte necesare unei puneri în posesie.

În drept cererea de interven?ie a fost întemeiat? pe dispozi?iile art.49 alin.2 C.pr.civ., art.21 alin.5, art.38 alin.1 lit. e din Legea nr.10/...01.

Odat? cu cererea de interven?ie în interes propriu s-au depus la dosarul cauzei, în copii, urm?toarele înscrisuri: Notificare din data de 16.07....01; schi?e; Adresa nr.... emis? de Prim?ria Municipiului Bucure?ti ?i Adresa nr....emis? de Prim?ria Sectorului 4 Bucure?ti – Serviciul Cadastru ?i Fond Funciar.

Cererea de interven?ie în interes propriu formulat? de ... a fost admis? în principiu prin Încheierea de ?edin din data de 27 iulie ...06, iar cererea de interven?ie în interes propriu formulat? de ... a fost admis? în principiu prin Încheierea de ?edin din data de 07 septembrie ...06.

În cauz? a fost admis? ?i administrat? proba cu înscrisuri ?i expertiz? tehnic? specialitatea topografie.

În cadrul probei cu înscrisuri s-au depus la dosarul cauzei, în copii, urm?toarele înscrisuri: Procur? special? autentificat? sub nr.... de BNP ...; Adresa nr....emis? de Prim?ria Sectorului 4 Bucure?ti – Serviciul Cadastru ?i Fond Funciar; Adresa nr.... emis? de Prim?ria Sectorului 4 Bucure?ti – Serviciul Cadastru ?i Fond Funciar; schi?e; Adresa nr.... emis? de Prefectura Municipiului Bucure?ti; Act de partaj voluntar autentificat sub nr.... de Notariatul de Stat Bucure?ti – Raionul ...; Chitan de vânzare – cump?rare datat? 11.06.1967; Sentin?a civil? nr.300/23.01.1991 pronun?at? de Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti înregistrat? sub nr....84/1990; Proces verbal de predare – preluare din data de 17.05.1989; schi?e; Proces verbal pentru stabilirea impozitului pe cl?diri ?i terenuri nr..../1970; Certificat emis de Administra?ia Financiar? în anul 1968; Certificat emis de Circumscrip?ia Financiar? în anul 1972; dovad? achitare impozit; Fi?a tehnic? a imobilului situat în Bucure?ti str. Intr. ... nr....; Carte de imobil; Adresa nr.... emis? de Prim?ria Municipiului Bucure?ti – Serviciul Eviden Proprieti; Istoric de rol fiscal pentru imobilul situat în Bucure?ti str. Intr. ... nr....; schi?e de plan; extras de carte funciar? pentru informare – CF...; Adresa nr...emis? de Prim?ria Sectorului 4 Bucure?ti – Serviciul Cadastru ?i Fond Funciar; schi privind zona limitrof? ?i arealul terenului (depus? de reclamant?); Act de vânzare autentificat sub nr.... de Tribunalul Ilfov – Sec?ia Notariat; Cerere înregistrat? la Sfatul Popular sub nr....; Adresa înregistrat? la Sfatul popular al Raionului ...sub nr....; Adeverin din data de ....01.1961 emis? de Sfatul Popular al Raionului ...– Sec?ia Agricol?; planuri; Act de vânzare – cump?rare autentificat de Tribunalul Ilfov – Sec?ia Notariat la nr....; Act de vânzare – cump?rare autentificat de Tribunalul Ilfov – Sec?ia Notariat la nr....; Act de vânzare – cump?rare autentificat de Tribunalul Ilfov – Sec?ia Notariat la nr..../ 21.12.1932; Act de vânzare – cump?rare autentificat de Tribunalul Ilfov – Sec?ia Notariat la nr....; Act de partaj voluntar autentificat sub nr.... de Notariatul de Stat Bucure?ti – Raion ...; Testament autentificat la data de 28.01.1954 la Notariatul de Stat al Raionului ...; Certificat de mo?tenitor nr. ...eliberat de Notariatul de Stat al Raionului ...la data de 26.07.1955; Act de vânzare – cump?rare autentificat de Tribunalul Ilfov – Sec?ia Notariat la nr....; Act de vânzare – cump?rare autentificat de Tribunalul Ilfov – Sec?ia Notariat la nr....înso?it de plan de situa?ie ?i schi de plan; Registrul Parohiei din anii 1990, 1991, 1998; Adresa nr.... emis? de Prim?ria Municipiului Bucure?ti – Serviciul Nomenclatur? urban?; Adresa nr..../ 55/12.04....06 emis? de Prim?ria Sectorului 4 Bucure?ti – Serviciul Cadastru, Fond funciar; Adresa nr....emis? de Prim?ria Municipiului Bucure?ti – Serviciul Disciplin? în construc?ii; schi?e de plan; Adresa nr....emis? de Prim?ria Municipiului Bucure?ti – Serviciul Eviden Proprieti; Adresa nr.... emis? de Prim?ria Sectorului 4 Bucure?ti – Serviciul Cadastru ?i Fond Funciar; Adresa nr..../ 04.09....07 emis? de Arhivele Na?ionale; Act de vânzare – cump?rare autentificat de Tribunalul Ilfov – Sec?ia Notariat la nr..../1929; Adresa nr..../22.01....08 emis? de O.C.P.I. Bucure?ti; Extras din registrul  agricol din perioada 1959 – 1963; Cerere adresat? ... nr....; Certificat de mo?tenitor nr....eliberat de Notariatul de Stat Local Sector 4 Bucure?ti; Act de vânzare – cump?rare autentificat sub nr.... ianuarie 1955 de Tribunalul Ilfov - Sec?ia Notariat ?i Decretul nr.43/03.02.1984.

De asemenea, Subcomisia sectorului 4 de aplicare a legilor fondului funciar a depus la dosarul cauzei, la solicitarea instan?ei, actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr..../....12....02, ?i anume: B.I. seria ... pe numele ...; Certificat de c?s?torie – act rectificat; Certificat de deces seria ...pe numele ...; Certificat de na?tere seria N. m. nr.......pe numele ...; Certificat de mo?tenitor legal nr....4/09.07.1998 eliberat de BNP ...”; Titlu de proprietate nr....; Titlu de proprietate nr....; Contract de vânzare – cump?rare; Act de vânzare – cump?rare autentificat sub nr....de Tribunalul Ilfov – Sec?ia Notariat; Act de vânzare – cump?rare autentificat sub nr....de Tribunalul Ilfov – Sec?ia Notariat ?i extras din registrul agricol; Hot?rârea nr.855/28.06....11 a Comisiei Municipiului Bucure?ti pentru Aplicarea Legii Fondului Funciar n..., republicat? ?i a Legii nr.1/...00 ?i Cerere înregistrat? la data de 10.12.1998 la Prim?ria Sectorului 4 Bucure?ti – Legea fondului funciar.

Raportul de expertiz? specialitatea topografie a fost depus la dosarul cauzei în ?edin?a public? de la data de 15 iunie ...07, ulterior fiind depuse dou? rectific?ri ?i o completare a respectivului raport. R?spunsul la obiec?iunile încuviin?ate p?r?ilor a fost depus la data de 23 noiembrie ...07, la aceea?i dat? fiind depus ?i Coraportul de expertiz? întocmit de expertul parte încuviin?at pentru reclamant?.

Fa de concluziile expertului desemnat de instan ?i de pozi?ia exprimat? de expertul parte prin Încheierea de ?edin din data de 30 noiembrie ...07 s-a încuviin?at efectuarea unei noi expertize specialitatea topografie, raportul fiind depus la dosarul cauzei la data de 17 martie ...08, iar r?spunsurile la obiec?iunile încuviin?ate au fost depuse la datele de 09.05....08 respectiv 17 iunie ...08

Prin Sentin?a civil? nr.4331/12.09....08 pronun?at? de Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti în dosarul nr....78/4/...06 au fost respinse ca neîntemeiate excep?ia lipsei calitii procesuale pasive a pârâ?ilor ..., ... ?i excep?ia inadmisibilitii cererii de interven?ie în interes propriu formulat? de intervenienta ...; a fost admis? excep?ia lipsei calitii procesuale pasive a pârâtului Oficiul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? Bucure?ti, iar ac?iunea formulat? în contradictoriu cu acest pârât a fost respins? ca fiind îndreptat? împotriva unei persoane f?r? calitate procesual? pasiv? ?i a fost admis? excep?ia lipsei capacitii procesuale de folosin a pârâtului ... – Bucure?ti, iar ac?iunea a fost respins? în contradictoriu cu acest pârât, ca fiind îndreptat? împotriva unei persoane f?r? capacitate procesual? de folosin.

Pe fondul cauzei instan?a a respins ac?iunea, astfel cum a fost modificat? ?i completat?, ca neîntemeiat?, a respins ca neîntemeiat? cererea de interven?ie în interes propriu, astfel cum a fost completat?, formulat? de intervenien?ii ..., a admis cererea de interven?ie în interes propriu formulat? de intervenienta ... ?i a constatat c? intervenienta ... este titulara unei cote-p?r?i de 3/16 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Bucure?ti, str. ..., intabulat în CF nr. .../N a localitii Bucure?ti, sector 4 ?i a obligat reclamanta ?i intervenien?ii ...la plata de cheltuieli de judecat?, c?tre pârâ?ii persoane fizice ?i intervenienta ....

Împotriva acestei solu?ii a declarat recurs reclamanta ... criticând hot?rârea sub aspectul temeiniciei ?i legalitii.

Prin Decizia civil? nr.961R/28.04....09 pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia a IV-a Civil? în dosarul nr....78/4/...06 a fost admis recursul declarat de recurenta – reclamant? ..., sentin?a civil? atacat? a fost casat?, iar cauza a fost trimis? spre rejudecare.

Pentru a pronun?a aceast? decizie tribunalul a re?inut c? instan?a de fond nu s-a pronun?at pe cap?tul de cerere având ca obiect obligarea Comisiilor de fond funciar s?-i elibereze titlul de proprietate ?i proces verbal de punere în posesie pentru terenul în suprafa de 2.000 mp., neanalizând dac? reclamanta este îndreptir? sau nu la reconstituirea dreptului de proprietate.

De asemenea, tribunalul a apreciat c? pentru a se analiza motivul de nulitate prev?zut de art. III lit. a pct. ii din Legea nr.169/1997 trebuie efectuat? o expertiz? specialitatea topografie pentru a se stabili dac? terenul pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate prin titlul nr..../...02 este identic cu terenul ce a fost proprietatea reclamantei.

Instan?a de recurs a stabilit ca, în rejudecare, prima instan s? dispun? efectuarea unei expertize topo de c?tre trei exper?i care s? aib? ca obiectiv men?ionarea dac? exist? identitate între terenul proprietatea reclamantei conform actului de dona?ie autentificat sub nr.... la Tribunalul Ilfov ?i terenul men?ionat în titlul de proprietate nr..../...02.

Dosarul a fost restituit Judec?toriei Sectorului 4 Bucure?ti unde a fost înregistrat la data de 10 septembrie ...09 sub num?rul 12884/4/...09.

Ca urmare a admiterii cererii de ab?inere formulat? de pre?edintele completului c?ruia i-a fost repartizat dosarul nr.12284/4/...09, dosarul a fost repartizat aleatoriu pentru a doua oar?, fiind înregistrat la data de 26 octombrie ...09 sub num?rul ...

În urma incidentului procedural ?i a re-repartiz?rii aleatorie a cauzei dosarul cu nr.12884/4/...09 a fost conexat la dosarul nr....

În rejudecare, cadrul procesual a fost completat prin introducerea în cauz? în calitate de pârât? a Comisiei de Aplicare a Legilor Fondului Funciar de pe lâng? Prim?ria Municipiului Bucure?ti, precum ?i a pârâ?ilor ..., în calitate de mo?tenitori ai defunctului ..., decedat la data de 21.07....09.

De asemenea, intervenien?ii ... au declarat c? renun la judecat? cu privire la cererea de interven?ie formulat? în cauz?, cerere de care instan?a a luat act prin Încheierea de ?edin din data de 15 martie ...10.

La termenul de judecat? de la data de 21 martie ...11, reclamanta ... a depus la dosarul cauzei cerere prin care a precizat cu privire la cap?tul de cerere referitor la obligarea comisiilor de fond funciar la emiterea titlului de proprietatea ?i punere în posesie pentru suprafa?a de 2.000 mp. c? în cazul în care reconstituirea nu mai este posibil? pe vechiul amplasament aceasta s? se realizeze pe un alt amplasament, pe un teren aflat la dispozi?ia Subcomisiei.

În conformitate cu prevederile art.315 C.pr.civ. instan?a a dispus efectuarea în cauz? a unei expertize specialitatea topografie, raportul de expertiz? fiind de pus la dosarul cauzei la data de 11 martie ...10 (fila 85 vol. I dosar nr.), r?spunsurile la obiec?iunile încuviin?ate p?r?ilor fiind depuse la datele de 08.07....10 (fila 216 – exp. ...), respectiv 24 august ...10 (fila 229 – exp. ...).

Din oficiu, ulterior depunerii raportului de expertiz? ?i a r?spunsurilor la obiec?iunile încuviin?ate, în conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului ?i publicitii imobiliare ?i a Regulamentului de organizare a birourilor de carte funciar? din anul ...06 s-a solicitat avizarea raportului de expertiz? de c?tre O.C.P.I., Oficiul de cadastru prezentând punctul s?u de vedere prin Adresa nr..../13.05....11 (fila 67 vol. II Dosar nr.6).

De asemenea, p?r?ile au mai depus la dosarul cauzei, în copii urm?toarele înscrisuri: Adresa nr..../27.04....09 emis? de Prim?ria Municipiului Bucure?ti – Direc?ia Eviden Imobiliar? ?i Cadastral?; Adresa nr..../90/....10....09 emis? de Serviciul Cadastru din cadrul Prim?riei Sectorului 4 Bucure?ti; Adresa nr. ...emis? de Prim?ria Ora?ului Pope?ti Leordeni – Comisia oreneasc? pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor; Extras din registrul agricol pentru anii 1959 – 1963; Rapo...de expertiz? tehnic? topografic? extrajudiciar?; Act de dona?ie; Încheierea nr..../28.12....06 O.C.P.I. Bucure?ti Sector 4; schi?e; Testament autentificat sub nr....de Notariatul de Stat al Raionului ...; Testament autentificat sub nr....de Notariatul de Stat al Raionului ...; Certificat de mo?tenitor nr....; Certificat de mo?tenitor nr....; Adresa nr....emis? de D.G.I.T.L. Sector 4; Rapo...de expertiz? tehnic? judiciar? întocmit în dosarul nr.10090/4/...06; Contractul de schimb bun imobiliar autentificat de fostul Notariat de Stat al Raionului ...sub nr...., înso?it de actele care au stat la baza acestuia; Proces verbal nr.30/10.04.1946; Proces verbal din data de 08.12.1963 ?i Proces verbal din data de 15.01.1964.

Potrivit dispozi?iilor art.137 alin.1 C.pr.civ. instan?a este obligat? s? se pronun?e cu prioritate asupra excep?iilor de procedur? ?i de fond care fac de prisos, în tot sau în parte cercetarea în fond a pricinii, astfel c? instan?a va analiza cu prioritate excep?ia lipsei capacitii procesuale de folosin invocat? din oficiu cu privire la pârâta ... ?i la pârâtul ...

 Referitor la excep?ia lipsei capacitii procesuale de folosin a pârâtei ... instan?a re?ine urm?toarele:

 Conform prevederilor Ordinului Prefectului nr..../07.09....08 privind unele m?suri de eficientizare ?i accelerare a activitilor de aplicare a legii fondului funciar, ordinele anterioare privind organizarea, func?ionarea ?i componen?a comisiilor locale de fond funciar de pe lâng? Comisiile locale ale sectoarelor Municipiului Bucure?ti ?i-au încetat aplicabilitatea la data de 17.09....08.

 Potrivit art.1 din Ordinul nr.662/17.11....08, la nivelul Prim?riei Generale a Municipiului Bucure?ti s-a constituit Comisia Local? a Municipiului Bucure?ti pentru stabilirea dreptului de proprietate privat? asupra terenurilor având ca Pre?edinte – Primarul General al Municipiului Bucure?ti.

 Ulterior la data de 09.03....09 a fost emis un nou Ordin potrivit c?ruia „Ordinul nr..../...08 privind unele m?suri de eficientizare ?i accelerare a activitii de aplicare a legilor fondului funciar î?i înceteaz? aplicabilitatea din data de 15 martie ...09”.

 În aceste condi?ii subcomisiile locale de sector ?i comisia existent? la nivelul Prefecturii Municipiului Bucure?ti î?i reiau activitatea, iar Comisia constituit? la nivelul Prim?riei Municipiului Bucure?ti î?i înceteaz? existen?a.

 În consecin, fa de cele re?inute mai sus, instan?a urmeaz? s? admit? excep?ia lipsei capacita?ii procesuale de folosin a pârâtei ... ?i s? resping? ac?iunea fa de aceasta pârât? ca fiind introdus? fa de o persoana lipsit? de capacitate procesual? de folosin.

În ceea ce prive?te excep?ia lipsei capacitii procesuale de folosin a pârâtului Biroul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? se re?ine c? potrivit dispozi?iilor art.3 alin.2 din Legea nr.7/1996 a cadastrului ?i publicitii imobiliare, republicat?, cu modific?rile ulterioare, „la nivelul fiec?rui jude? ?i în municipiul Bucure?ti se înfiin?eaz? oficiile de cadastru ?i publicitate imobiliar?, denumite în continuare oficii teritoriale, ca uniti cu personalitate juridic? în subordinea Agen?iei Na?ionale, prin reorganizarea actualelor oficii jude?ene de cadastru, geodezie ?i cartografie ?i al municipiului Bucure?ti ?i a birourilor de carte funciar?”, iar potrivit alin.3 al aceluia?i articol „la nivelul unitilor administrativ-teritoriale se înfiin?eaz? birouri de cadastru ?i publicitate imobiliar?, denumite în continuare birouri teritoriale, …”. Potrivit art.1 alin.1 din Regulamentul de organizare ?i func?ionare a birourilor de cadastru ?i publicitate imobiliar? „în subordinea oficiilor de cadastru ?i publicitate imobiliar?, denumite în continuare oficii teritoriale, func?ioneaz? unul sau mai multe birouri de cadastru ?i publicitate imobiliar?, f?r? personalitate juridic?, denumite în continuare birouri teritoriale, înfiin?ate conform prevederilor legale”.

Capacitatea procesual? reprezint? aplicarea pe plan procesual a capacitii civile, iar capacitatea procesual? de folosin a unei persoane const? în aptitudinea acesteia de a avea drepturi ?i obliga?ii pe plan procesual.

În cauza de fa, în lumina dispozi?iilor legale men?ionate anterior, rezult? c? Biroul de cadastru ?i publicitate imobiliar? este o institu?ie lipsit? de personalitate juridic?, deci ?i de capacitate procesual? de folosin.

Pe cale de consecin instan?a urmeaz? s? admit? ?i excep?ia lipsei capacitii procesuale de folosin a pârâtului ... ?i s? resping? ac?iunea fa de acesta ca fiind formulat? în contradictoriu cu o persoan? lipsit? de capacitate procesual? de folosin.

Pe fondul cauzei, analizând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine urm?toarea situa?ie de fapt:

Prin Actul de vânzare autentificat de Tribunalul Ilfov la nr.... numita ... a vândut numitei ... un teren loc de cultur? în suprafa de aproximativ 5....0 mp. situat în Bucure?ti pe fosta mo?ie a Statului, ..., la deal pe drumul coastei, având ca vecin?ti; la r?s?rit – mo?tenitorii ... (fila 19 dosar nr. vol. II).

Conform men?iunilor înscrise în act vânz?toarea a st?pânit terenul pe care l-a primit mo?tenire de la tat?l s?u, ..., care la rândul s?u îl de?inea în baza Actului de r?scump?rare nr....de la Ministerul Agriculturii ?i Domeniilor, iar cump?r?toarea a intrat în posesia de drept ?i de fapt asupra terenului achizi?ionat la data autentific?rii actului.

Ulterior, prin „Actul de dona?iune” autentificat sub nr.... de Tribunalul Ilfov - Sec?ia Notariat, numita ... a donat reclamantei ... un teren în suprafa de ...00 mp., din totalul suprafe?ei de 5....0 mp. de?inut? în proprietate, suprafa care f?cea parte din fosta mo?ie a Statului, ..., la locul denumit la deal pe drumul coastei ?i care avea ca vecin?ti: la R?s?rit - mo?tenitorii ...(fila 3 din dosarul nr....78/4/...06).

Potrivit men?iunilor din act terenul donat în suprafa de 2.000 mp. are 25 m fa?ad? ?i 80 m adâncime ?i are vecin?tile indicate mai sus, în afar? de r?s?rit în care parte se m?rgine?te cu restul de teren al donatarei. S-a men?ionat, de asemenea, c? donatoarea de?inea terenul în baza actului autentificat de Tribunalul Ilfov la nr.... ?i transcris la nr...., iar dona?ia a fost f?cut? cu sarcina construirii unei biserici (fie pe respectivul teren, fie pe un alt teren ce va fi achizi?ionat cu banii ob?inu?i din vânzarea acestuia).

Potrivit procesului verbal nr.30 din data de 10 aprilie 1946 Comisia interimar? a Parohiei ...a acceptat în unanimitate dona?ia doamnei ..., ulteriori fiind întocmit ?i legalizat actul de dona?ie men?ionat anterior (fila 2 dosarul nr. vol. II).

Reclamanta a de?inut în proprietate terenul ob?inut în urma dona?iei pân? în anul 1961, dat? la care respectiva suprafa de teren a fost cooperativizat?. Astfel potrivit Adresei înregistrat? la Sfatul popular sub nr.... terenul în suprafa de 0,2 ha, fost proprietatea Parohiei ...a intrat în perimetrul ...” de la data de 24 septembrie 1961 (fila 6 dosar nr. vol. II). Acela?i lucru este consemnat ?i în procesul verbal datat 15 ianuarie 1964 prin care ...din Comuna Pope?ti Leordeni – Bucure?ti afirm? c? a primit în perimetrul s?u suprafa?a de 2.000 mp., teren arabil situat pe str. ..., la punctul denumit „la deal de drumul coastei”, teren fost proprietatea Parohiei ...(fila 8 dosar nr. vol. II).

Men?iunile din adresele prezentate de reclamant? se coroboreaz? ?i cu istoricul de rol fiscal emis de D.G.I.T.L. sector 4 în care se men?ioneaz? c? potrivit procesului verbal de impunere întocmit în baza declara?iei nr..../12.07.1954, ... este impus? pentru teren agricol în suprafa de 2.000 mp. în str. ..., iar de la data de 24.09.1961 terenul a trecut la ...” (fila 33 dosar nr. vol. II).

Existen?a terenului agricol în suprafa de 2.000 mp. în proprietatea reclamantei este confirmat? ?i de extrasul din registrul agricol pentru anii 1959 – 1963 în care ... figureaz? cu teren în suprafa de 0,... ha în str. ..., categoria de folosin fâne?e, existând totodat? men?iunea prelu?rii respective suprafe?e de ...” (filele 497 – 498 dosar nr....78/4/...06 vol. II).

Consiliul Parohiei a decis scoaterea respectivului teren din inventarul s?u ca urmare a cooperativiz?rii, dup? cum rezult? din procesul verbal datat 08.12.1963 (fila 7 dosar nr.14690/4/...09 vol. II).

Fa de toate aceste înscrisuri instan?a urmeaz? s? înl?ture sus?inerile intervenientei ... în sensul c? reclamanta nu ar fi de?inut teren agricol care s? fi fost preluat de ...”.

Reclamanta sus?ine c? ulterior anului 1989 a efectuat numeroase demersuri în vederea redobândirii terenului în suprafa de 0,... ha cooperativizat, îns? în dovedirea afirma?iilor sale a prezentat numai o serie de extrase din propriile registre pentru anii 1990 – 1991 ?i 1998, acte care nu se coroboreaz? cu cereri înregistrate la autoritile abilitate.

Pe cale de consecin instan?a constat? c? ... a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafe?ei de 2.000 mp. teren dobândit prin actul de dona?ie autentificat sub nr...., în temeiul Legii n..., modificat? prin Legea nr.169/1997, prin cererea înregistrat? la Prim?ria Sectorului 4 Bucure?ti sub nr.1060/1998.

Conform rela?iilor furnizate de pârâta Subcomisia local? Sector 4 de Aplicare a legilor fondului funciar, din actele prezentate de reclamant? terenul nu a putut fi identificat, fiind solicitate date suplimentare, la data de 03.06....02, îns? acestea nu au fost prezentate. Ca atare, Subcomisia a decis la data de 11.07....06 ca solicitarea reclamantei s? fie analizat? în concordan cu art.10 alin.1 din HG nr.890/...05, efectuându-se demersuri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pe alt amplasament, situat în aceea?i localitate (fila 109 dosar nr....78/4/...06 vol. I).

La data de 07 septembrie ...05, reclamanta a formulat ?i o notificare prin intermediul BEJ „...prin care a solicitat restituirea în natur? a imobilului compus din teren în suprafa de ...00 mp. situat în Bucure?ti, în locul denumit „la deal pe drumul coastei”, cu vecin?tile indicate, notificarea fiind formulat? în temeiul Legii nr.10/...01, modificat? prin Legea nr.247/...05 (fila 7 din dosarul nr....78/4/...06 vol. I). La dosarul cauzei nu exist? dovezi din care s? rezulte c? notificarea reclamantei, întemeiat? pe dispozi?iile legii nr.10/...01 ar fi fost solu?ionat? pân? la data pronunrii prezentei hot?râri.

În ceea ce prive?te titlul pârâ?ilor persoane fizice se re?ine c? prin Contractul de vânzare – cump?rare din data de 13.10.1954 (fila 62 dosar nr....78/4/...06 vol. I), numi?ii ... au cump?rat (pentru copilul lor minor) de la numi?ii ... trei pogoane de teren situat în comuna ..., cu vecin?tile indicate expres.

Prin Actul de vânzare – cump?rare autentificat sub nr....de Tribunalul Ilfov – Sec?ia Notariat numitul ... a cump?rat un pogon ?i jum?tate (75 arii) de teren situat pe raza Comunei ..., Sat ..., de la numitul ...(fila 65 dosar nr....78/4/...06 vol. I).

Ulterior, prin Actul de vânzare – cump?rare autentificat sub nr....de Tribunalul Ilfov – Sec?ia Notariat aceea?i persoan?, ... a cump?rat de la numita ... un pogon ?i jum?tate, adic? 7....0 mp. teren, situat în Comuna ..., Sat ....

Pe cale de consecin se re?ine c? în perioada 1931 – 1954 numitul ... a cump?rat trei terenuri agricole pe raza Comunei ... – Sat ..., suprafa?a total? de teren achizi?ionat? fiind de 3 ha (30.000 mp.).

Potrivit extraselor din registrul agricol pentru anii 1959 – 1963 ... (Isvan), ... ?t. ... (...) ?i ... au figurat înscri?i la rolul agricol cu teren – livezi (filele 71 – 75 din dosarul nr....78/4/...06 vol. I), teren ce a fost cooperativizat.

... a decedat la data de 13.12.1988 având ca mo?tenitori pe ... ?i pe ..., c?rora în calitate de fiic?, respectiv fiu, le-a revenit câte ½ din masa succesoral? dup? cum rezult? din Certificatul de mo?tenitor legal nr....4/09.07.1998 eliberat de BNP ...” (fila 271 dosar nr....78/4/...06). Conform aceluia?i act, ...a decedat la data de 15.01.1998 având ca mo?tenitori pe ... ?i ..., c?rora în calitate de fii le-a revenit câte ½ din masa succesoral?.

Prin cererea înregistrat? la Prim?ria Sectorului 4 Bucure?ti - Legea fondului funciar la data de 10 decembrie 1998, sub nr....numi?ii ... ?i ... au solicitat restituirea unei suprafe?e de teren de 5.000 mp (fila 268 dosar nr....78/4/...06).

Cererea a fost analizat? de Subcomisia de sector, iar prin Hot?rârea nr.855/ 28.06....01 a Comisiei Municipiului Bucure?ti de aplicare a legilor funciare a fost aprobat? propunerea Subcomisiei de aplicare a legii fondului funciar - Prim?ria sectorului 4 Bucure?ti de reconstituire a dreptului de proprietate asupra suprafe?ei de 0,48 ha teren în favoarea numi?ilor ... (to?i mo?tenitorii lui ... decedat la data de 13.12.1988), conform Legii nr.1/...00, anexa nr. 30 (fila 265 dosar nr....78/4/...06).

În temeiul acestei hot?râri, numi?ii ... au fost pu?i în posesie pe un teren în suprafa de 2.2... mp., situat în intravilanul sectorului 4, prin procesul-verbal de punere în posesie ... emis de Prim?ria sectorului 4 Bucure?ti.

Ulterior, a fost emis titlul de proprietate nr..../....12....02, prin care, între altele, s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafa de 2.2... mp., situat? în zona ..., totalul suprafe?ei ce a f?cut obiectul reconstituirii fiind de 4.799,90 mp.

La cererea numitului ..., Serviciul de Nomenclatur? Urban? din cadrul Prim?riei Mun. Bucure?ti a stabilit provizoriu adresa po?tal? str. ..., la data de 9.08....05 (fila ... dosar nr....78/4/...06).

... a decedat la data de 16.02....02 având ca mo?tenitori pe ...(so?ie supravie?uitoare), ...(fiu), ...(fiic?) ?i ... (fiu), conform Certificatului de mo?tenitor suplimentar nr..../07.10....05 eliberat de BNP ... (fila 48 dosar nr....78/4/...06), în masa succesoral? fiind inclus? ?i cota de ¼ din terenul arabil situat în intravilanul Municipiului Bucure?ti, sector 4, dobândit prin titlul de proprietate nr..../....12....02.

În cursul procesului de fa, la data de 21 iulie ...09, a decedat pârâtul ..., acesta având ca mo?tenitori pe pârâ?ii ...(so?ie supravie?uitoare), ...(fiu) ?i ... (fiic?) conform certificatului de mo?tenitor nr.... eliberat de BNP ... (fila 52 dosar nr. vol. I).

Prin Contractul de vânzare – cump?rare autentificat sub nr..../23.03....06 de BNP ... pârâ?ii ... (în calitate de mo?tenitori ai lui ...) au vândut intervenientei ... cota parte indiviz? de 3/16 din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan, cur?i – construc?ii, în suprafa total? de 2.2... mp. situat în Bucure?ti str. ..., având urm?toarele vecin?ti: la nord – drum de acces pe laturi de 15,57 m, 13,93 m., 35,5 m ?i 3,46 m; la est – proprietate neidentificat? pe o latur? de 23,77 m, la sud – str. ... pe laturi de 47,78 m ?i 5,93 m; la vest – proprietate neidentificat? pe o latur? de 34,12 m ?i proprietatea din Int. ... nr.19, pe o latur? de 19,65 m. (fila 52 dosar nr....78/4/...06).

Dreptul de proprietate al intervenientei ... a fost intabulat în cartea funciar? ...N, cu num?r cadastral ...prin Încheierea nr..../27.03....06 a O.C.P.I. Sector 4 (file 37 dosar nr....78/4/...06).

Din extrasul pentru autentificare din CF nr..../N, emis la 29.05....06 rezult? c? la acea dat?, imobilul din Bucure?ti, str. ..., era în proprietatea pârâ?ilor ...(cot? de 8/16), ... (cot? de 4/16), ... (cot? de 1/16) ?i ... (cot? de 3/16) (fila 45 dosar nr....78/4/...06).

Pe cale de consecin, având în vedere actele translative de proprietate enumerate anterior, certificatele de mo?tenitor precum ?i men?iunile din cartea funciar?, instan?a apreciaz? c? to?ii pârâ?ii persoane fizice au calitate procesual? în cauz? al?turi de comisiile special constituite pentru aplicarea dispozi?iilor legii fondului funciar.

În drept, analizând temeinicia cererii de anulare a titlului de proprietate nr..../....12....02 ?i a procesului verbal de punere în posesie nr...., prin raportare la temeiul de drept invocat de reclamant?, se constat? c? potrivit dispozi?iilor art. III alin.1 lit. a din Legea nr.169/1997 pentru modificarea ?i completarea legii fondului funciar n..., cu modific?rile ulterioare, „Sunt lovite de nulitate absolut?, potrivit dispozi?iilor legisla?iei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, urm?toarele acte emise cu înc?lcarea prevederilor Legii fondului funciar n..., Legii nr.1/...00 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ?i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar n... ?i ale Legii nr.169/1997, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i ale prezentei legi: actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:

(i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodat? teren în proprietate predat la cooperativa agricol? de produc?ie sau la stat sau care nu au mo?tenit asemenea terenuri; (ii) actele de reconstituire ?i constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fo?tilor proprietari, solicitate de c?tre ace?tia, în termen legal, libere la data solicit?rii, în baza Legii n... pentru terenurile intravilane, a Legii nr.1/...00 ?i a prezentei legi, precum ?i actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop; (iii) actele de reconstituire ?i constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscri?i în cooperativa agricol? de produc?ie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate”, iar potrivit lit. c din acela?i text de lege, sunt lovite de nulitate absolut? „actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate în intravilanul localitilor, pe terenurile revendicate de fo?tii proprietari, cu excep?ia celor atribuite conform art. 23 din lege”.

Astfel, fa de prevederile legale men?ionate anterior, pentru anularea titlului de proprietate nr..../....12....02 trebuie analizat dac? acesta a fost emis cu înc?lcarea prevederilor legale în vigoare la data emiterii (anul ...02) urmând a se analiza daca: dreptul de proprietate a fost reconstituit în favoarea unor persoane care nu au avut niciodat? teren în proprietate predat la cooperativa agricol? de produc?ie sau la stat sau care nu au mo?tenit asemenea terenuri; dac? dreptul de proprietate a fost reconstituit în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fo?tilor proprietari, solicitate de c?tre ace?tia, în termen legal, libere la data solicit?rii, în baza Legii n... pentru terenurile intravilane, a Legii nr.1/...00 ?i a legii nr.169/1997; dac? dreptul de proprietate a fost reconstituit în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscri?i în cooperativa agricol? de produc?ie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate, precum ?i dac? reconstituirea s-a realizat pe un teren revendicat de fostul proprietar.

În ceea ce prive?te primul caz prev?zut de art. III alin.1 lit. a pct. i din legea nr.169/1997 instan?a constat? c? defunctul ... (...) ?i succesorii acestuia, ...(fost? ...) ...(în prezent decedat) ?i ... (în prezent decedat) erau îndrepti?i la reconstituirea dreptului de proprietate în intravilanul mun. Bucure?ti, sector 4.

Din actele prezentate de Subcomisia Sectorului 4 Bucure?ti de aplicare a legilor fondului funciar, avute în vedere la momentul emiterii titlului de proprietate, rezult? c? autorii pârâ?ilor persoane fizice au de?inut în proprietate teren agricol situat în Comuna ..., Sat ... (actualmente pe raza administrativ? de sectorului 4), au fost înscri?i la rolul agricol, iar terenurile respective au fost cooperativizate.

De asemenea, fa de prevederile art.9 ?i art.14 alin.1 din legea n..., forma în vigoare în anul ...02, precum ?i fa de dispozi?iile legii nr.1/...02, în forma în vigoare la data de ....12....02, succesorii în drepturi ai fostului proprietar, ... (...) erau îndrepti?i la reconstituirea dreptului de proprietate, fie pe fostul amplasament (dac? acesta poate fi identificat ?i este liber, nefiind atribuit în mod legal altor persoane) ori pe alt amplasament echivalent.

Din cererea formulat? de ... ?i de ... rezult? c? ace?tia au solicitat „restituirea” terenului de?inut, putând a se deduce faptul c?, în realitate ceea ce s-a solicitat a fost reconstituirea ?i nu constituirea dreptului de proprietate (utilizarea eronat? a termenilor juridic putând decurge din lipsa de cuno?tin?e juridice a p?r?ilor).

Faptul c? autorilor pârâ?ilor li s-a reconstituit dreptul de proprietate (?i nu constituit) rezult?, f?r? putin de t?gad? ?i din Hot?rârea nr.855/28.06....01 emis? de Comisia Municipiului Bucure?ti de aplicare a legilor funciare care face trimitere la Anexa nr.30 a HG nr.1172/...01 - Regulamentul de aplicare a legilor funciare, în vigoare la acea dat?.

În aceste condi?ii instan?a constat? c? mo?tenitorilor lui ... (...) li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole de?inute de autorul lor, cooperativizate, pe un alt amplasament (aspect necontestate de pârâ?i), art.14 alin.2 din legea n..., forma în vigoare în anul ...02 stabilind c? „atribuirea efectiv? a terenurilor se face, în zona colinar?, de regul?, pe vechile amplasamente, iar în zonele de câmpie, pe sole stabilite de comisie ?i nu neap?rat pe vechile amplasamente ale proprietii, în cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de produc?ie”, astfel c? nu este incident în cauz? motivul de nulitate prev?zut de art. III alin.1 lit. a pct. i din legea nr.169/1997.

În ceea ce prive?te cel de-al doilea motiv de nulitate prev?zut de art. III alin.1 lit. a pct. ii din Legea nr.169/1997 (motiv de nulitate avut în vedere ?i de Tribunalul Bucure?ti la momentul cas?rii primei sentin?e pronun?ate în cauz?) se constat? c? reclamanta ... a formulat cerere de restituire a terenului în suprafa de 2.000 mp. ce face obiectul „Actului de dona?iune” autentificat sub nr.... în anul 1998, dat? la care terenul cu privire la care a fost emis titlul de proprietate al pârâ?ilor era liber, actul contestat fiind emis abia la finalul anului ...02. De asemenea, dovedind faptul c? a avut teren agricol în proprietate, teren ce a fost cooperativizat, se constat? c? reclamanta era îndreptit? s? reintre în posesia respectivului teren, îns? terenul trebuia identificat pentru a i se putea stabili regimul juridic, identificare care nu a putut fi f?cut? de c?tre reclamant?, dup? cum rezult? ?i din Adresa nr....emis? de Prim?ria Sectorului 4 Bucure?ti – Serviciul Cadastru, Fond Funciar (fila 109 dosar nr....78/4/...06).

Imposibilitatea de identificare a terenului ce a f?cut obiectul Actului de dona?ie din anul 1946 a rezultat ?i din cele dou? rapoarte de expertiz? topografic? întocmite în primul stadiu procesual.

Conform deciziei de casare, pentru a se identifica dac? exist? suprapunere între terenul ce a f?cut obiectul contractului de dona?ie din data de 30.04.1946 ?i terenul cu privire la care a fost emis titlul de proprietate nr..../....12....02 în cauz? a fost efectuat un rapo...de expertiz? de c?tre o comisie de trei exper?i, doi dintre ace?tia ajungând la concluzia c? între cele dou? terenuri ar exista o suprapunere de 16 m, iar cel de-al treilea expe...a concluzionat c? terenurile se suprapun pe 540 mp, exper?ii men?inându-?i opiniile ?i prin r?spunsurile formulate la obiec?iunile încuviin?ate, fiind men?inut? în acest mod incertitudinea cu privire la pozi?ionarea terenului ce a apar?inut reclamantei.

Exper?ii ... ?i-au explicat ?i clarificat pozi?ia ?i prin „raportul de expertiz?” depus la dosar la data de 03 martie ...11, odat? cu coordonatele punctelor de contur, ar?tând, motivat c? nu pot fi identificate nici suprafa de teren de 5....0 mp de?inut? de donatoarea ... ?i nici terenul în suprafa de 2.000 mp. solicitat de reclamant?.

Cei doi exper?i au explicat faptul c?, pe de o parte, proprietatea nu se poate reconstitui în baza unui act care nu ofer? date precise, nu este înso?it de o schi, nu are înscrise dimensiunile, iar pe de alt? parte, imposibilitatea reconstituirii are la baz? ?i procesul de sistematizare de mare anvergur? realizat în zona Lacului V?c?re?ti.

De asemenea, exper?ii au avut în vedere ?i actele de proprietate ale vecinilor în care sunt men?ionate dimensiunile terenului de?inut de Parohie pe anumite laturi, f?r? a putea ajunge la o pozi?ionare exact? a respectivei suprafe?e de teren.

Instan?a apreciaz? concluziile acestor doi exper?i ca fiind în concordan cu ansamblul probator administrat, având în vedere c? marea majoritate a actelor prezentate de p?r?i (actele de proprietate din 1929 ?i 1946, privitoare la terenul donat Parohiei Ap?r?torii Patriei II, actele de proprietate privitoare la terenurile învecinate, registrele agricole, actele referitoare la cooperativizare) nu con?in planuri, ci fac trimitere la vecin?ti ?i proprietari vecini existen?i la acel moment, iar ca urmare a exproprierilor efectuate în zona Lacului V?c?re?ti s-au efectuat lucr?ri de sistematizare care au modificat configura?ia terenurilor.

În ceea ce prive?te opinia exprimat? de expertul ..., instan?a constat? c? aceasta precizeaz? în mod expres faptul c? a reconstituit suprafa?a de teren de 2.000 mp., de?i nu exist? planuri din care s? reias? cu precizie amplasamentul terenului ce a f?cut obiectul contractului de dona?ie din anul 1946. Or instan?a apreciaz? c? stabilirea amplasamentului unui teren, apt? s? conduc? la anularea unui titlu de proprietate emis cu aproape 10 ani în urm?, act intrat în circuitul juridic civil, trebuie s? aib? la baz? planuri ?i acte care s? nu lase loc de interpret?ri, reclamanta însi criticând, în parte, opinia expertului.

Totodat? instan?a are în vedere ?i rela?iile furnizate de Oficiul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? care nu a putut aviza niciuna dintre variantele propuse de exper?i în condi?iile în care în ambele variante ale raportului de expertiz? exist? o serie de suprapuneri peste imobilele care figureaz? înscrise în cartea funciar? (nu numai cu privire la terenul intabulat pe numele pârâ?ilor persoane fizice). Astfel O.C.P.I. a indicat cu privire la raportul de expertiz? întocmit de expe...... c? „terenul în suprafa de 2.000 mp. donat Parohiei ...conform act de dona?ie din 30 aprilie 1946, reconstituire” se suprapune: cu imobilul din str. ... nr.32 (terenul pârâ?ilor) pe o suprafa de 617,3 mp, suprafa diferit? de cea indicat? prin raport; cu imobilul situat pe Splaiul Unirii nr.174 (imobil ce are ca proprietar tabular Statul Român, fiind domeniu public – Lacul V?c?re?ti) pe o suprafa de 1.165,7 mp ?i cu imobilul situat pe Aleea ... nr.19 pe o suprafa de 119,7 mp., de unde s-ar deduce c?, potrivit identific?rii realizate de expert, mare parte din terenul solicitat de reclamant? s-ar g?si în proprietatea Statului Român (1.165,7 mp.).

Pe de alt? parte, tot din rela?iile furnizate de OCPI rezult? c? m?sur?torile realizate de exper?ii ... ... ?i imobilele individualizate de ace?tia corespund cu datele existente la oficiul de cadastru, un motiv în plus pentru ca instan?a s? aprecieze opinia acestora cu privire la terenul în litigiu ca fiind întemeiat?.

Pe cale de consecin, instan?a constat? c? nici în momentul de fa terenul care a fost donat Parohiei reclamante nu a putut fi identificat dincolo de orice dubiu, pentru a putea fi aplicat în spe?a motivul de nulitate prev?zut de art. III alin.1 lit. a pct. ii din legea nr.169/1997.

Instan?a, fa de prevederile legii n... ?i a legii nr.1/...00, forma în vigoare la data emiterii actului, constat? c? pentru a putea ob?ine reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren de?inut în proprietate reclamanta avea obliga?ia de a-l identifica în mod clar lucru care nu s-a realizat în cauza de fa, astfel c? în lipsa unei cereri clare, concrete de restituire a imobilului situat în prezent pe str. ... nr.32, comisiile de aplicare a legilor funciare puteau considera, în mod rezonabil, c? terenul asupra c?ruia s-a dispus reconstituirea în favoarea autorilor pârâ?ilor persoane fizice era liber (în sensul art.2 alin.1 din Legea nr.1/...00), nefiind solicitat de alte persoane, motiv pentru care titlul de proprietate nr..../...02 a fost emis cu respectarea dispozi?iilor legale în vigoare la acea dat?, iar instan?a nu va re?ine nici motivul de nulitate prev?zut de art. III alin.1 lit. a pct. ii.

Referitor la cel de al III-lea motiv de nulitate, prev?zut de art. III alin.1 lit. a pct. iii din Legea nr.169/1997, care de?i nu a mai fost men?ionat în precizarea la ac?iune din data de 13 aprilie ...06, a fost men?ionat ca temei de drept în cererea ini?ial?, motiv pentru care urmeaz? a fi analizat, instan?a constat? c? ipoteza avut? în vedere de actul normativ nu este aplicabil? în spe. Textul de lege are în vedere situa?ia actelor de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra „terenurilor proprietarilor care nu au fost înscri?i în cooperativa agricol? de produc?ie”, iar în cauza de fa atât reclamanta cât ?i autorul pârâ?ilor persoane fizice au fost înscri?i în cooperativ? cu teren agricol, dup? cum s-a re?inut anterior.

În ceea ce prive?te motivul de nulitate prev?zut de art. III alin.1 lit. c din legea nr.169/1997 instan?a constat? c? în cauz? nu poate fi vorba despre vreo cerere de revendicare formulat? de reclamant? cu privire la terenul cu privire la care a fost reconstituit dreptul de proprietate al familie ....

Astfel, pe de o parte, dup? cum s-a ar?tat ?i mai sus, reclamanta de?i a solicitat s? i se reconstituite dreptul de proprietate asupra terenului în suprafa de ...00 mp. în anul 1998 în temeiul legilor fondului funciar, terenul solicitat nu a fost identificat, Subcomisia apreciind c? solicitarea ar putea fi solu?ionat? în conformitate cu prevederile art.10 alin.1 din HG nr.890/...05, prin oferirea unui alt amplasament în aceea?i localitate, iar pe de alt? parte Notificarea formulat? în temeiul legii nr.10/...01 în anul ...05, ulterior emiterii titlului pe numele autorilor pârâ?ilor, nu poate constitui, de asemenea, o cerere în revendicare.

Ca atare, re?inând c? reclamanta nu poate invoca faptul c? a solicitat restituirea unui teren bine identificat (clar determinat), iar pe respectivul teren a fost emis un titlu de proprietate pe numele autorilor pârâ?ilor în frauda intereselor Parohiei, instan?a constat? c? nici motivul de nulitate prev?zut de art. III alin.1 lit. c din Legea nr.169/1997 nu este incident în cauz?.

În ceea ce prive?te dispozi?iile art.26 ?i art.34 din Regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar, aprobat prin HG nr. 1172/...01, instan?a apreciaz? c? nici în baza acestor dou? texte de lege care reglementeaz? modul de punere în posesie nu se poate dispune anularea titlului de proprietate nr..../...02.

De asemenea, aspectele învederate de reclamant? referitoare la lipsa datei întocmiri procesului verbal de punere în posesie ?i modul de întocmire al acestui act nu sunt de natur? s? atrag? anularea documentului, ci eventual poate antrena r?spunderea persoanei care le-a întocmit.

Pe cale de consecin, având în vedere toate considerentele ar?tate mai sus rezult? c? autorii pârâ?ilor erau persoane îndreptite la reconstituirea dreptului de proprietate, iar reconstituirea dreptului s-a realizat în favoarea acestora, în mod valabil, pe un amplasament liber la data emiterii titlului, motive pentru care fa de prevederile legii n..., art. III din Legea nr.169/1997 ?i legii nr.1/...00 instan?a urmeaz? s? resping? capetele de cerere referitoare la constatarea nulitii titlului de proprietate nr..../....12....0 ?i a procesului verbal de punere în posesie nr.... ca neîntemeiate.

În ceea ce prive?te cap?tul de cerere referitor la anularea documenta?iei cadastrale ce a stat la baza ob?inerii de c?tre pârâ?i a num?rului cadastral ...se re?ine c? potrivit art.58 alin.3 din Legea nr.7/1996 a cadastrului ?i publicitii imobiliare, cu modific?rile ulteriore, „pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor de restituire a proprietilor funciare, se va întocmi o documenta?ie cadastral? în vederea deschiderii unei noi c?r?i funciare, potrivit prevederilor prezentei legi”. Astfel fa de prevederile legii nr.7/1996 ?i a Regulamentului din anul ...06 înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciar? are la baz? întocmirea unei documenta?ii cadastrale de c?tre un expe...cadastrist, documenta?ie care trebuie avizat? de OCPI, iar odat? avizat? lucrarea, în cazul în care nu exist? alte piedici dreptul de proprietate va fi înscris în cartea funciar?.

Reclamanta sus?ine c? amplasamentul ar?tat în schi?a anex? a procesului verbal de punere în posesie nr.... nu corespunde cu cel din documenta?ia cadastral?, sus?inere care nu poate fi primit? în condi?iile în care OCPI Bucure?ti a avizat dosarul cadastral, iar momentul înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciar? nu s-au constat suprapuneri cu alte imobile sau ale neconcordan?e.

Instan?a constat? c? la baza solicit?rii de anulare a documenta?iei cadastrale a stat o adres? emis? de Prim?ria Sectorului 4 Bucure?ti (nr.16915/08.08....06) la solicitarea intervenientului ......(fila 190 din dosarul nr....78/4/...06) ?i pe baza unor acte prezentate de acesta (schi?e care nu au fost prezentate ?i în instan), reclamanta nepunând nicio alt? dovad? în sus?inerea acestui cap?t de cerere.

Pe de alt? parte, din analiza dispozi?iilor legale în materie de publicitatea imobiliar? rezult? c? în cazul în care exist? neconcordan?e între situa?ia de fapt ?i men?iunile din cartea funciar? calea de urmat este formularea unei ac?iuni în rectificarea men?iunilor din cartea funciar? ?i nu a unei cereri în anularea documenta?iei cadastrale.

Pe cale de consecin, constatând c? din probele administrate în cauz? nu rezult? c? num?rul cadastral ...a fost atribuit unui teren diferit de cel asupra c?ruia a fost reconstituit dreptul de proprietate al pârâ?ilor instan?a urmeaz? s? resping? cap?tul de cerere referitor la anularea documenta?iei cadastrale ca neîntemeiat.

De asemenea, fa de solu?ia pronun?at? cu privire la cap?tul de cerere referitor la anularea titlului de proprietate precum ?i fa de solu?ia pronun?at? cu privire la cap?tul de cerere referitor la cererea de anulare a documenta?iei cadastrale instan?a urmeaz? s? resping? ?i cererea de radiere a înscrierilor din cartea funciar? nr.... ca neîntemeiat?.

În ceea ce prive?te cap?tul de cerere prin care reclamanta a solicitat obligarea pârâtelor Comisia Municipiului Bucure?ti de aplicare a legii n... ?i Subcomisia sectorului 4 de aplicare a legii n... la emiterea titlului de proprietate ?i întocmirea procesului verbal de punere în posesie, privind terenul în suprafa de 2.000 mp., astfel cum a fost precizat la termenul de judecat? de la data de 21 martie ...11 instan?a constat? c? potrivit dispozi?iilor art.22 din Legea n... „…. comisiile vor atribui în proprietate, la cererea comisiilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunitilor locale de cult - din mediul rural -, o suprafa de teren de pân? la 5 ha în echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit, apar?inând cultelor recunoscute de lege, …, în m?sura în care toate aceste a?ez?minte au posedat în trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de produc?ie, iar în prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafe?e restrânse.”, iar potrivit alin.5 din acela?i text „Pentru parohiile, schiturile ?i mân?stirile din mediul urban, consiliile ?i organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate în condi?iile alin.3 ?i 4”.

Astfel, fa de întregul ansamblu probator administrat în cauz?, se re?ine c? reclamanta ..., a de?inut în proprietate un teren agricol în suprafa de 2.000 mp. în baza actului de dona?ie din anul 1946, teren care a fost cooperativizat, fiind îndreptit? la reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la aceast? suprafa, îns? având în vedere c? vechiul amplasament al terenului donat nu poate fi identificat cu exactitate devin aplicabile prevederile art.10 alin.1 din HG nr.890/ ...05 potrivit c?rora „În situa?iile în care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibil?, fostului proprietar sau mo?tenitorilor acestuia li se va oferi, un alt amplasament situat în aceea?i localitate sau într-o localitate învecinat?”, iar potrivit alin.2 din acela?i text de lege „În situa?ia în care într-o anumit? localitate nu mai exist? suficient teren în rezerva comisiei de fond funciar care s? fie atribuit în proprietate fo?tilor proprietari deposeda?i sau mo?tenitorilor acestora, comisiile de fond funciar se vor adresa comisiilor de fond funciar din alte localiti care vor pune la dispozi?ie terenurile r?mase disponibile”.

În cauza de fa, din rela?iile furnizate de Prim?ria Sectorului 4 Bucure?ti – Serviciul cadastru rezult? c? la dispozi?ia Subcomisiei de fond funciar sector 4 exist? suficient teren neatribuit care s? permit? reconstituirea dreptului de proprietate al reclamantei pentru suprafa?a de teren de 2.000 mp.

Pe cale de consecin, constatând c? reclamanta este îndreptit? la reconstituirea dreptului de proprietate, în baza dispozi?iilor legii n..., republicat? ?i modificat? ?i HG nr.890/...05, cu modific?rile ulterioare, instan?a urmeaz? sa admit? cap?tul de cerere referitor la emiterea titlului de proprietate astfel cum a fost precizat la termenul de judecat? de la data de 21 martie ...11, ?i s? oblige pârâtele Comisia de Aplicare a legilor fondului funciar de pe lâng? Prefectura Municipiului Bucure?ti ?i Subcomisia de aplicare a legilor fondului funciar de pe lâng? Prim?ria Sector 4 Bucure?ti la reconstituirea dreptului de proprietate al reclamantei asupra unui teren în suprafa de 2.000 mp. din rezerva de terenuri agricole aflat? la dispozi?ia Subcomisiei de fond funciar Sector 4.

În ceea ce prive?te cererea de interven?ie în interes propriu formulat? de intervenienta ... instan?a constat? c? prin Contractul de vânzare-cump?rare autentificat sub nr..../23.03....06 de BNP ... pârâ?ii ... au vândut intervenientei cota de 3/16 din dreptul de proprietate asupra terenului în suprafa de 22... mp. situat în Bucure?ti, str. ..., iar valabilitatea titlului de proprietate al vânz?torilor a fost constatat? prin ac?iunea de fa.

De asemenea, având în vedere c? au fost întocmite formalitile de publicitate imobiliar?, dreptul de proprietate dobândit de intervenient? fiind intabulat ?i devenind astfel opozabil ter?ilor, instan?a apreciaz? ca fiind întemeiat? cererea de interven?ie în interes propriu, urmând ca în temeiul art.111 C.pr.civ. ?i art. 1295 alin.1 C.civ. s? fie admis? ?i s? se constate c? intervenienta ... este titulara unei cote-p?r?i de 3/16 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Bucure?ti, str. ..., intabulat în CF nr. .../N a localitii Bucure?ti, sector 4.

În ceea ce prive?te cererea exper?ilor desemna?i în cauz? de majorare a onorariului de expertiz? la suma de 4....0 lei, având în vedere complexitatea lucr?rii, precum ?i r?spunsurile formulate de exper?i instan?a apreciaz? întemeiat? cererea acestora ?i urmeaz? s? o admit?, ?i pe cale de consecin va dispune majorarea onorariului ini?ial stabilit la suma de 1....0 lei cu suma de 2.700 lei, care va fi achitat? în cote egale de 1.3... lei de reclamant? ?i de pârâ?ii persoane fizice în contul BLET Bucure?ti.

În ceea ce prive?te cererea pârâ?ilor persoane fizice ?i a intervenientei ... de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecat? având în vedere prevederile art.274 alin.1 C.pr.civ. precum ?i prevederile legale potrivit c?rora p?r?ii nu i se poate crea o situa?ie mai grea în propria cale de atac (rejudecarea în cauza de fa fiind dispus? în urma admiterii recursului declarat de reclamant?) instan?a urmeaz? s? oblige reclamanta la plata sumei de 3.069, 22 lei cheltuieli de judecat? c?tre pârâ?ii ... ...?i a sumei de 763 lei c?tre ....

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE

Admite excep?ia lipsei capacita?ii procesuale de folosin a pârâtei ....

Respinge cererea de chemare în judecat?, completat? ?i precizat?, fa de pârâta ..., cu sediul în Bucure?ti, sector 6, Splaiul Independen?ei nr.291-293, ca fiind introdus? fa de o persoana lipsit? de capacitate procesual? de folosin.

Admite excep?ia lipsei capacitii procesuale de folosin a pârâtului ...

Respinge cererea de chemare în judecat?, completat? ?i precizat?, fa de pârâtul ..., cu sediul în Bucure?ti, ?os. ..., ca fiind formulat? în contradictoriu cu o persoan? lipsit? de capacitate procesual? de folosin.

Respinge capetele de cerere referitoare la constatarea nulitii titlului de proprietate nr..../....12....0 ?i a procesului verbal de punere în posesie nr...., formulate de reclamanta ..., cu sediul în Bucure?ti, str. ... nr. 1, sector 4, în contradictoriu cu pârâ?ii ..., domiciliat? în Bucure?ti, str. ..., ..., domiciliat în Bucure?ti, ..., sector 3, ..., domiciliat în Bucure?ti, Bd. ..., sector 4, ..., domiciliat? în Bucure?ti, str. ..., sector 3, ..., domiciliat în Bucure?ti,  str. ...., sector 3, ..., domiciliat? în Bucure?ti, str. Sold..., sector 3, ..., domiciliat? în Bucure?ti, str. Fabricii nr. 6, bl. 25, sc. B, et. 9, ap.83, sector 6 ?i re?edin?a în comuna ...., jud. C?l?ra?i, ..., domiciliat în Bucure?ti, str.  ..., sector 6 ?i re?edin?a în comuna Curcani, sat ..., jud. C?l?ra?i, ..., domiciliat? în Bucure?ti, str. ..., sector 6 ?i re?edin?a în comuna ...., jud. C?l?ra?i, ..., cu sediul în Bucure?ti, Bd. ...., sector 5,..., cu sediul în Bucure?ti, Bd. ....,  sector 4, ..., cu sediul în Bucure?ti, ?os. ... ?i cu intervenienta în interes propriu ..., domiciliat? în Bucure?ti, str. ...., sector 4, ca neîntemeiate.

Respinge cap?tul de cerere referitor la anularea documenta?iei cadastrale ca neîntemeiat.

Respinge cererea de radiere a înscrierilor din cartea funciar? nr...., ca neîntemeiat?.

Admite cap?tul de cerere referitor la emiterea titlului de proprietate astfel cum a fost precizat la termenul de judecat? de la data de 21 martie ...11.

Oblig? pârâtele ... ?i ..., la reconstituirea dreptului de proprietate al reclamantei asupra unui teren în suprafa de 2.000 mp. din rezerva de terenuri agricole aflat? la dispozi?ia Subcomisiei de fond funciar Sector 4

Admite cererea de interven?ie în interes propriu formulat? de intervenienta ....

Constat? c? intervenienta ... este titulara unei cote-p?r?i de 3/16 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Bucure?ti, str. ..., intabulat în CF nr. .../N a localitii Bucure?ti, sector 4.

Admite cererea de majorare a onorariului formulat? de exper?ii desemna?i în cauz?.

Majoreaz? onorariului ini?ial stabilit la suma de 1....0 lei cu suma de 2.700 lei, sum? care va fi achitat? în cote egale de 1.3... lei de reclamant? ?i de pârâ?ii persoane fizice în contul BLET Bucure?ti.

Oblig? reclamanta la plata sumei de 3.069,22 lei cheltuieli de judecat? c?tre pârâ?ii ...

Oblig? reclamanta la plata sumei de 763 lei cheltuieli de judecat? c?tre pârâta – intervenient? ....

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin public?, azi, 25 Iulie ...11.

PRESEDINTEGREFIER

1