Taxe locale. Hotărâri a consiliului local prin care se stabilesc taxe pe un teren proprietate publică a statului

Decizie 1087 din 10.07.2006


Taxe locale. Hotărâri a consiliului local prin care se stabilesc taxe pe un teren proprietate publică a statului. Nelegalitate.

Potrivit  art.37 alineat 4 din Legea nr.318/2003, terenurile pe care se află reţelele  electrice de distribuţie la data intrării în vigoare a legii sunt şi rămân proprietatea publică a statului, prin urmare Consiliul local nu poate stabili şi percepe taxe pentru ocuparea acestui teren cu un post TRAFO aparţinând  reţelei electrice.

Secţia comercială de contencios administrativ şi fiscal – Decizia civilă nr.1087/10 iulie 2006

Prin  sentinţa civilă nr.126/CA/2006 pronunţată de Tribunalul Alba în dosar nr.1202/2006 a fost respinsă acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta  SC F.D.F.E.E E. T. S. SA Braşov-Sucursala Alba împotriva pârâtului Consiliul Local al municipiului Aiud.

Pentru a hotărî astfel, a reţinut  tribunalul că prin  HCL atacată s-a stabilit o taxă pentru ocuparea terenurilor din domeniul public sau  privat al unităţii administrativ  teritoriale, ori în realitate toate terenurile ocupate cu posturile TRAFO fac parte din domeniul public al statului, aşa încât această taxă nu va fi niciodată percepută.

Împotriva sentinţei a declarat  recurs reclamanta, care a susţinut că este nelegală şi netemeinică, întrucât însuşi faptul că s-a calificat greşit  apartenenţa terenurilor la domeniul Consiliului local dovedeşte încălcarea legii prin HCL atacată. În plus, a mai arătat recurenta că există  un început de punere în executare a acestei hotărâri de consiliu local.

Recursul este fondat.

Prin  pct.4 din anexa 3B la HCL 168/22.09.05 al Consiliului Local Aiud s-a stabilit o taxă locală pentru ocuparea terenurilor  consiliului local cu posturi TRAFO. Este nelegală stabilirea acestei taxe întrucât consiliul local nu are dreptul să impună taxe pe terenuri care nu aparţin domeniului public sau privat al unităţii administrativ teritoriale, ci domeniului statului.

Astfel, art.37 al.4 din Legea 318/2003 a energiei electrice  statuează că terenurile pe care se află reţele electrice de distribuţie existente la data intrării în vigoare a legii sunt şi rămân proprietatea publică a statului.

Totodată, Legea 318/2003 defineşte reţeaua electrică ca fiind un ansamblu de linii, inclusiv elementele de susţinere şi  protecţie a acestora, staţiile electrice şi posturile de transformare  precum şi  alte echipamente electroenergetice conectate între ele, prin urmare şi posturile TRAFO. Pe de altă parte, se reţine că toate cele situate pe raza municipiului Aiud au fost construite anterior intrării în vigoare a Legii 318/2003.

Aşa fiind, rezultă  că terenul pe care acestea se află face parte din domeniul public al statului şi în mod nelegal  consiliul local a procedat la impunerea lor.

Urmare celor sus expuse, în baza art.304pct.9 Cod procedură civilă, constatând o greşită aplicare a legii, Curtea va admite recursul  reclamantei, va modifica hotărârea atacată în sensul admiterii acţiunii şi va dispune anularea  parţială a HCL 168/2005, respectiv anularea pct. 4 din anexa 3 B la această hotărâre.