Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei

Decizie 9 din 29.01.2007


R O M Â N I A

CURTEA DE APEL GALAŢI

SECŢIA DE MINORI ŞI FAMILIE

DECIZIA PENALĂ NR.9/R

Şedinţa publică din 29 ianuarie 2007

Completul compus din:

PREŞEDINTE : Mariana Cristache – judecător

Judecător : Daniela Liliana Constantinescu

Judecător : Aurel Burlacu – preşedinte secţie

 Grefier : Camelia Ganea

 Ministerul Public a fost reprezentat de procuror Daniela Enciu

- din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de  inculpatul Ş I (fiul lui Tudorel şi Tudoriţa, născut la  28 septembrie 1982) domiciliat  în  Brăila, str. Şt.O.Iosif, nr. 3, jud. Brăila) , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 -209 Cod penal, împotriva  deciziei  penale nr. 231 din 12.09.2006,  pronunţată de  Tribunalul Brăila, în dosarul nr. 785/P/2006.

Se constată că dezbaterea recursului a avut loc la data de 19 ianuarie 2007, când părţile prezente şi reprezentanta Ministerului public au pus concluzii care au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea în cauză pentru data de 29 ianuarie 2007, după care:

CURTEA

Asupra recursului penal de faţă,

Examinând actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr.726/21.03.2006 a Judecătoriei Brăila a fost condamnat inculpatul Ştefan Iulian la o pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a Cod penal cu aplicarea art.75 lit.c,. art.74 lit.c, art.76 lit.c şi art.80 Cod penal la o pedeapsă de 10 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art.208 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.74 lit.c şi 76 lit.c Cod penal.

În baza disp.art.33 – 34 Cod penal s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea sporită la 1 an şi 6 luni închisoare.

A fost revocată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare ( sentinţa penală nr.1273/2004  a Judecătoriei Brăila) şi s-a dispus să execute în total 2 ani închisoare.

S-au aplicat dispoziţiile art.71 şi 64 Cod penal.

Prin aceeaşi hotărâre au fost condamnaţi şi inculpaţii VC şi G M.

S-a constatat acoperit prejudiciul cauzat părţii vătămate SC LAMINORUL SA Brăila.

S-a confiscat de la inculpatul Ştefan Iulian ,în folosul statului suma de 100 lei.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele :

1. În ziua de 29.09.2004 în jurul orelor 11,00 ,inculpaţii Ş I şi G M s-au hotărât să sustragă deşeuri fier vechi din incinta SC LAMINORUL SA Brăila , societate ale cărei clădiri se aflau în demolare.

Cei doi inculpaţi au pătruns în incinta societăţii printr-o spărtură din gardul împrejmuitor şi de la clădirea centralei termice ( aflată în demolare) au sustras câteva bucăţi de ţeavă metalică şi câteva vane metalice pe care le-au aruncat în stradă peste gardul împrejmuitor.

După ce au ieşit din incinta societăţii, cei doi inculpaţi s-au întâlnit cu inculpatul V C A pe care l-au rugat să-i ajute să transporte bunurile sustrase. Acesta a fost de acord cu propunerea făcută, dându-şi seama că bunurile au fost sustrase din incinta SC LAMINORUL SA.

Cei doi inculpaţi i-au promis lui V C A că după valorificarea bunurilor, îi vor da o parte din suma încasată.

Inculpaţii au transportat bunurile sustrase la un centru de colectare deşeuri, SC ROXATEN COM SRL Brăila situat pe str.Alba Iulia nr.48, unde au fost depistaţi de o patrulă de jandarmi.

Bunurile sustrase au fost restituite SC LAMINORUL care a comunicat că valoarea acestora este de 2.863.000 lei ( 510 kg), însă nu se constituie parte civilă în cauză,întrucât a recuperat bunurile.

2. La data de 1.10.2004 inculpatul Ştefan Marian s-a deplasat pe timp de zi în incinta SC LAMINORUL SA de unde a sustras două bare metalice şi două bucăţi de tablă. Inculpatul a transportat bunurile sustrase la locuinţa sa, iar în ziua de 5.10.2004,  hotărându-se să valorifice bunurile sustrase, i-a solicitat ajutorul făptuitorilor V C , fără a-i spune acestuia nimic despre provenienţa bunurilor.

Inculpatul a transportat fierul cu ajutorul făptuitorului la SC ROXATEN COM SRL unde a cântărit , rezultând cantitatea de 250 kg şi s-a întocmit adeverinţa de primire şi plată.Cu această ocazie, inculpatul Ş I a primit suma de 1 milion lei.

În timp ce inculpatul şi făptuitorul se aflau în incinta centrului de colectare deşeuri fier vechi, au fost depistaţi de o patrulă de jandarmi.

Din adresa SC LAMINORUL SA rezultă că fierul sustras de inculpatul Ştefan Iulian are o valoare de 1.437.000 lei, însă societatea nu se constituie parte civilă în cauză, întrucât a recuperat bunurile sustrase.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul Ş I, motivele de apel vizând încadrarea juridică a infracţiunii de furt calificat, cuantumul pedepselor şi aplicarea sporului ca urmare a contopirii pedepselor.

Prin decizia penală nr. 231/12.09.2006 a Tribunalului Brăila a fost admis apelul inculpatului Ştefan Iulian.

S-a desfiinţat în parte sentinţa penală apelată , s-au  extins efectele apelului si asupra  inculpatului  V C A şi s-a înlăturat  din sentinţă interzicerea dreptului prev. de art. 64 lit.e Cod penal inculpaţilor.

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de apel a reţinut următoarele:

În raport de gradul de pericol social concret al faptelor săvârşite de apelantul inculpat Ştefan Iulian, antecedentele sale penale şi împrejurarea că a săvârşit infracţiunile în perioada termenului de încercare stabilit de Judecătoria Brăila prin sentinţa penală nr.1273/13.05.2004 pentru pedeapsa de 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată tot pentru comiterea a două infracţiuni de furt calificat, precum şi de faptul că au fost acordate circumstanţe atenuante , tribunalul a apreciat că pedeapsa aplicată reprezintă o sancţiune  rezonabilă.

Referitor la reţinerea agravantei prevăzute de art.75 lit.c Cod pen. în încadrarea juridică a infracţiunii de furt calificat, din analiza declaraţiei dată de apelant la instanţa de fond rezultă că acesta a recunoscut săvârşirea infracţiunii aşa cum a fost reţinută în rechizitoriu, ceea ce implică şi recunoaşterea împrejurării  că inculpatul VC Al era minor.

Instanţa de fond a  respectat dispoziţiile art. 34 lit. b Cod pen. la contopirea pedepselor aplicate apelantului inculpat, dispunând executarea pedepsei mai grele pe care a sporit-o cu  2 luni.

Rezultă astfel că nici unul din motivele de apel invocate de apelantul inculpat Ştefan Iulian nu sunt fondate, în schimb, tribunalul din oficiu, potrivit dispoziţiilor art. 371 alin. 2 Cod pr.penal a pus în discuţia părţilor motivul de nelegalitate a interzicerii exerciţiului drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. e Cod penal inculpaţilor Ştefan Iulian şi Vasilescu Ciprian Alexandru asupra căruia s-a extins apelul potrivit dispoziţiilor art. 373 Cod pr.penal.

Prin art. I pct. 22 din Legea nr.278 /2006 s-a modificat art. 71 Cod pen. în sensul că, în cazul condamnării la o pedeapsă privativă de libertate se aplică şi pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a – c  Cod penal.

Faţă de aceste dispoziţii apare ca nelegală dispoziţia instanţei de a interzice celor doi inculpaţi şi exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. e Cod penal.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs inculpatul Ş I, criticând-o pe motive de nelegalitate şi netemeinicie.

A susţinut inculpatul că în mod greşit a fost reţinută agravanta prev. de art.75lit.c Cod penal,. întrucât nu sunt probe din care să rezulte că el cunoştea vârsta coinculpatului G M.

A mai arătat că în raport de disp. art. 72 Cod penal pedepsele aplicate sunt prea mari şi de asemenea sporul de pedeapsă de 2 luni este prea mare.

Recursul este fondat.

Analizând cauza prin prisma motivelor de recurs,  cât şi din oficiu,  în limita cazurilor de casare prev. de art.3859 Cod pr.penală se constată următoarele:

Instanţele anterioare au stabilit corect situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului sub aspectul comiterii celor două infracţiuni reţinute în sarcina sa, pe baza unei analize complete a materialului probator.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului nu rezultă însă împrejurarea că inculpatul Ştefan Iulian avea cunoştinţă de faptul că inculpatul G M este minor.

Împrejurarea că inculpaţii se  cunoşteau nu poate conduce imediat la concluzia că Ştefan Iulian ştia vârsta exactă a  coinculpatului G M.

Cu ocazia audierii inculpaţii nu au dat indicaţii cu privire la vârsta inculpatului Gheorghe Mihai, sens în care apare ca fondat motivul de recurs al inculpatului Ştefan Iulian privind greşita reţinere a agravantei prev. de art.75 lit.c Cod penal.

Este fondat motivul de recurs vizând cuantumul pedepselor aplicate pentru cele două infracţiuni .

Faţă de gradul concret  de pericol social al infracţiunilor comise de inculpatul Ştefan Iulian, faţă de modalităţile şi împrejurările săvârşirii, având în vedere că circumstanţele personale ce-l caracterizează , având în vedere şi pedepsele aplicate celorlalţi doi inculpaţi ,considerăm că se impune reducerea celor două pedepse aplicate acestuia la instanţa de fond.

În ceea ce priveşte motivul de recurs vizând cuantumul sporului de pedeapsă aplicat cu ocazia contopirii , considerăm că acesta este nefundat.

Apreciem că sporul de 2 luni este legal şi temeinic, iar pedeapsa rezultantă constând în pedeapsa cea mai grea la care se va adăuga sporul de 2 luni este optimă pentru îndreptarea şi reeducarea inculpatului.

Faţă de cele de mai sus se va admite recursul declarat de inculpatul Ştefan Iulian.

Se va casa  în parte , decizia penală nr.231/12.09.2006 a  Tribunalului Brăila  şi în parte  sentinţa penală nr.726/12.03.2006, a Judecătoriei Brăila, numai în ceea ce priveşte latura penală  şi  numai cu privire  la  inculpatul Ş I .

Se va dispune condamnarea  inculpatului Ş.I. pentru cele două infracţiuni reţinute în sarcina sa , prev. de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a Cod penal cu aplicarea art. 74 lit.c şi art.76 lit.c Cod penal şi respectiv  prev. de art.208 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.74 lit.c şi art.76 lit.d Cod penal.

Se vor contopi  cele două pedepse şi se va  dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea la care se va adăuga un  spor  de 2  luni închisoare.

Conform  art.83 Cod penal se va  revoca  suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare din  sentinţa penală nr.1273/2004 a Judecătoriei Brăila şi se va dispune ca această pedeapsă să fie executată alături de pedeapsa rezultantă arătată mai sus.

Se vor aplica  disp.art.71 şi 64 Cod penal .

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale hotărârilor penale recurate.

Cheltuielile judiciare ocazionate  vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul declarat de inculpatul Ş. I. ( fiul lui Tudorel şi Tudoriţa, ns. la 28.09.1982 în Brăila, cu domiciliul în Brăila, str. Şt. O. Iosif nr.3, judeţul Brăila, CNP 1820928090027 ) , împotriva deciziei  penale nr.231/12.09.2006 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 785/2006 (  sentinţa penală nr.726/12.03.2006 pronunţată de Judecătoria  Brăila în dosarul nr. 3905/2005) ,  şi în consecinţă:

Casează în parte , decizia penală nr.231/12.09.2006 a  Tribunalului Brăila  şi în parte  sentinţa penală nr.726/12.03.2006, a Judecătoriei Brăila, respectiv numai în ceea ce priveşte latura penală, pe care o înlătură în totalitate şi aceasta numai în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Ş. I. şi în rejudecare:

Condamnă pe inculpatul Ş. I. la :

- o pedeapsă de 6 ( şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a Cod penal cu aplicarea art. 74 lit.c şi art.76 lit.c Cod penal.

- o pedeapsă de 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art.208 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.74 lit.c şi art.76 lit.d Cod penal.

În temeiul art.33 lit.a şi art.34 lit.b Cod penal, contopeşte pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare cu pedeapsa de 5 (cinci) luni închisoare şi dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea , respectiv pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare, sporită la 8 (opt) luni închisoare.

În baza art.83 Cod penal  revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 (şase) luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1273/13.05.2004 a Judecătoriei Brăila şi dispune ca această pedeapsă să fie executată separat de pedeapsa de 8 ( opt) luni închisoare, în total inculpatul Ş. I. urmând să execute o pedeapsă rezultantă de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare.

În temeiul art.71 Cod penal aplică inculpatului Ştefan Iulian pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a şi b Cod penal.

Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârilor penale recurate.

Conform art.192 alin.3 Cod pr.penală ,cheltuielile judiciare ocazionate de prezentul recurs rămân în sarcina statului.

DEFINITIVĂ.

Pronunţată în şedinţa publică  , azi  29.01. 2007.

Preşedinte,Judecător, Judecător ,

Mariana Cristache  Daniela Liliana Constantinescu  Aurel Burlacu

Grefier,

Camelia Ganea

Red.dec.jud.M.C/16.02.2007

Jud.apel G.Olaru – M.Tătaru

Jud.fond V.Vasile

Tehnored.CG/ 2 ex./19.02.2007