Suspendarea condiţionată a executării pedepsei

Decizie 32 din 23.03.2007


 R O M Â N I A

CURTEA DE APEL GALAŢI

SECŢIA DE MINORI ŞI FAMILIE

DECIZIA PENALĂ NR.32/R

Şedinţa publică din  23 martie 2007

Completul compus din:

PREŞEDINTE : Daniela Liliana Constantinescu – judecător

Judecător : Mariana Cristache

Judecător : Ion Avram

Grefier : Melania Tunaru

Ministerul Public a  fost reprezentat de procuror  Daniela Enciu

 - din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel  Galaţi

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

La ordine fiind soluţionarea recursului declarat de  inculpatul P A ( fiul lui Gheorghe şi Ilinca, născut la  13.06.1987 în Galaţi, domiciliat  în Galaţi, str. N. Leonard, nr. 11, bl. C9, ap. 33, jud. Galaţi, CNP-1870613170028)  împotriva deciziei penale nr. 452/02.10.2006, pronunţată de  Tribunalul Galaţi, în dosarul nr. 944/P/2006 (sent. pen. nr. 223/01.02.2006, a Judecătoriei Galaţi - dosar nr. 752/P/2005).

La apelul nominal au răspuns recurentul-inculpat P A asistat de  avocat  Stănescu Gheorghe, apărător desemnat din oficiu, părţile responsabile civilmente P  G şi P I, lipsă fiind autoritatea tutelară - Consiliul Local Galaţi, partea vătămată  SC ICE 93 SRL Galaţi şi intim.- reprez. minor - Serviciul de  Probaţiune de pe lângă Tribunalul Galaţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Instanţa procedează la  identificarea inculpatului  P A care prezintă C.I.  seria GL/159173,  din care rezultă că  este fiul lui Gheorghe şi Ilinca, având CNP-1870613170028.

Mama inculpatului depune la dosar un memoriu prin care  doreşte să arate că minorul şi-a schimbat comportamentul.

Întrebat fiind, inculpatul precizează că îşi menţine  recursul formulat.

Nemaifiind cereri de  formulat, Curtea constată dosarul în stare de  judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Avocat Stănescu Gheorghe  învederează că situaţia  inculpatului  nu este una dintre cele mai bune. El a comis  o altă faptă după ce a rămas definitivă  prima hotărâre în legătură cu prima faptă. În condiţiile acestea i se pare corect  că s-a  dispus revocarea  suspendării condiţionate  faţă de prima hotărâre rămasă definitivă, urmând să se aprecieze, având în vedere că inculpatul susţine că doreşte  să nu execute pedeapsa, dacă în aceste condiţii cererea lui poate fi primită.

Partea responsabilă  civilmente P I  precizează că inculpatul  doreşte o pedeapsă mai mică şi să rămână în libertate.

Reprezentantul Ministerului  Public  apreciază că  recursul  declarat  în prezenta cauză este  fondat pentru următorul motiv:

Instanţa de fond a dispus revocarea  suspendării condiţionate pentru pedeapsa de  1 an şi 6 luni  închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 175/2003 a Judecătoriei Galaţi, dar, urmează să se constate că această pedeapsă  suspendată  condiţionat  se impunea, totodată a fi şi constatată graţiată, ca efect al graţierii termenul de  încercare s-a redus la 8 luni iar  termenul s-a împlinit înainte de comiterea  faptei din prezenta cauză, motiv pentru care intervenind reabilitarea  de drept nu se mai impunea revocarea suspendării  condiţionate şi executarea separată a pedepsei  de  1 an şi 6 luni închisoare.

 În ceea ce priveşte modalitatea de  executare a pedepsei  din prezenta  cauză, aceea de  1 an şi 6 luni  pentru infracţiunea de furt calificat, apreciază că modalitatea de  executare a fost corect stabilită în raport cu  concluziile referatului de  evaluare  întocmit  în cauză.

În concluzie, solicită admiterea recursului declarat, casarea ambelor hotărâri, în parte, înlăturarea dispoziţiei de  revocare a suspendării  condiţionate şi a dispoziţiei de  executare separată  a pedepsei respective, urmând ca inculpatul să execute doar pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată în prezenta  cauză, în modalitatea indicată şi de instanţele anterioare.

Mama inculpatului arată că  doreşte  binele copilului, apreciind că  dacă  acesta se  duce la închisoare va ajunge mai rău. Precizează că  a luptat mult pentru a-l aduce  pe calea dreaptă, a achitat  despăgubirile a făcut tot ce i-a stat în putinţă şi  s-a schimbat. Doreşte o pedeapsă mai mică şi să rămână în libertate.

Partea responsabilă civilmente P G susţine cele arătate de soţia sa.

Inculpatul  P A regretă fapta precizând că  nu doreşte  să ajungă la închisoare şi că  s-a schimbat.

C U R T E A:

Asupra  recursului  penal de  faţă:

Examinând actele şi lucrările  dosarului  constată următoarele:

Prin sentinţa  penală  nr. 223/01.02.2006 a Judecătoriei Galaţi  a fost condamnat  inculpatul P A la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare  pentru infracţiunea prev. de  art. 208 alin.1- 209 alin.1 lit. g, i C.p.  cu aplicarea  art. 99 C.pen.

Conf. art. 83 C.pen. s-a revocat  suspendarea condiţionată a  executării pedepsei de 1 an şi 6 luni  închisoare  din s.pen. nr. 175/23.01.2003 a Judecătoriei  Galaţi şi s-a dispus  ca inculpatul  să execute  în total 3 ani închisoare.

S-au  aplicat disp. art. 71 şi 64 C.p.

S-a constatat  acoperit  integral  prejudiciul.

Pentru a  hotărî astfel  prima instanţă a reţinut următoarele:

În noaptea  de 28/29.05.2004 în jurul orelor 24,00, după ce s-a  despărţit de fratele său şi  un alt prieten, inculpatul  s-a deplasat la chioşcul  aparţinând  SC ICE 93 SRL de pe str. N.Leonard, bl. C8, unde  cu o piatră, a spart geamul prin care  se servesc  clienţii şi a tras  de gratii până a sărit lacătul.

Ulterior acesta a pătruns  în interiorul chioşcului de unde a  sustras pachete  de ţigări de diferite mărci, dulciuri, sucuri, gume de mestecat, bere şi un telefon mobil marca Alcatel pe care le-a introdus într-o pungă  părăsind locul faptei.

Aceste  bunuri sustrase  au fost  ascunse de inculpat într-o grădină iar două pachete de ţigări le-a aruncat atunci  când era însoţit de martorul N  T.

Împotriva  acestei hotărâri a  declarat  apel inculpatul  criticând-o pe motive de  netemeinicie  în sensul că pedeapsa aplicată este  prea mare.

Prin decizia penală nr. 452/02.10.2006  a Tribunalului  Galaţi a  fost admis apelul inculpatului.

S-a desfiinţat  în parte sentinţa  apelată şi în rejudecare  s-a aplicat inculpatului doar pedeapsa accesorie  a interzicerii  drepturilor prev. de  art. 64 lit. a,b C.p.

Pentru a hotărî astfel  instanţa de apel a  reţinut următoarele:

Conform  noilor modificări aduse  Codului penal şi de procedură penală prin sentinţa penală nr. 356/2006, când se aplică  inculpatului pedeapsa accesorie  a interzicerii  drepturilor prev. de art. 64 Cod penal, instanţa  trebuie să exemplifice  exact  care  anume  dintre  drepturile prevăzute de  literele „a-e” îi sunt  aplicabile inculpatului  în cauză. Aplicarea acestora dispoziţii se face în funcţie  de încadrarea juridică  dată infracţiunii, de împrejurările concrete  de fapt  al acesteia cât şi de persoana  inculpatului. În speţă , Tribunalul constată că inculpatului P A îi sunt aplicabile  dispoziţiile art. 71 C.pen,prin interzicerea drepturilor prev.  de art. 64 lit. a şi b  C.pen respectiv dreptul de a alege şi de  a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, cât şi dreptul de a ocupa  o funcţie  implicând  dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. Acestea  sunt drepturi prevăzute în Constituţia României pentru fiecare cetăţean al acesteia şi care-i sunt  interzise  pe durata executării unei pedepse privative de libertate.

În ceea ce priveşte  motivul de apel invocat  de inculpat în sensul de a-i fi redozată  pedeapsa aplicată nu are justificare legală.

Inculpatul  P A  a comis infracţiunea de furt calificat în stare de minorat şi i-a fost aplicată deja  o pedeapsă stabilită la minimul special  prevăzut de lege.  Anterior comiterii acestei fapte, inculpatul  a mai fost condamnat la o pedeapsă de 1 an şi  6luni închisoare cu suspendarea condiţionată  a executării  acesteia. În timpul  termenului  de încercare al suspendării din prima pedeapsă comite o  altă faptă  de acelaşi gen. Reţinerea  de circumstanţe  atenuante în  favoarea acestuia  nu are suport  probator faţă de împrejurările arătate.

Împotriva acestei hotărâri a  declarat  recurs  inculpatul  criticând-o pe motive de netemeinicie  sub aspectul modalităţii de executare a pedepsei, arătând că nu doreşte ca pedeapsa aplicată  să fie executată  efectiv  prin punerea  în libertate.

RECURSUL  ESTE FONDAT.

Analizând cauza  prin prisma motivelor de  recurs  cât şi din oficiu în limita cazurilor de  casare prev. de  art. 3859 C.pr.pen. se constată următoarele:

Instanţa de  fond a  reţinut corect  situaţia  de fapt, încadrarea juridică a faptei  şi vinovăţia  inculpatului  pe baza analizei  materialului probator.

Hotărârea  instanţei de  fond ( şi implicit şi a instanţei de  apel) suportă critici  sub aspectul  dispoziţiei  revocării suspendării  condiţionate a  executării pedepsei de 1  an şi 6  luni închisoare  aplicată prin sentinţa penală 175/2003 a Judecătoriei Galaţi.

Se constată astfel că sentinţa penală nr. 175/23.01.2003  a Judecătoriei  Galaţi  a rămas  definitivă  la  data de 24.06.2003 ( prin decizia penală nr. 694/11.06.2003 a  Tribunalului Galaţi).

Prin hotărârea penală mai sus arătată  s-a aplicat  inculpatului de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de  art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. c,i C.p. cu aplicarea art.99 C.p. (fapta din 01.04.2002), a cărei executare a fost suspendată condiţionat pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 2 luni.

Faţă de  data  la care a fost  comisă acea  infracţiune  de furt  calificat, se  constată că a  intrat sub incidenţa disp. art. 1 din Legea  543/2002, privind graţierea unor pedepse.

În acest  sens  termenul de  încercare stabilit de  instanţă  ca urmare a aplicării  disp. art. 81 şi 82 C.p. se reduce , prin  scăderea cuantumului pedepsei aplicate  inculpatului, la  doar 8 luni, sens în care s-ar  fi împlinit  la data de  23.02.2004, dată de la care a  intervenit  şi reabilitarea de drept a acesteia.

Întrucât inculpatul a  comis infracţiunea  din  prezenta cauză la data de  28/29.05.2004, faţă de  acesta nu mai erau incidente  disp. art. 83 C.pen. privind revocarea suspendării condiţionate a pedepsei de 1 an şi 6 luni  închisoare (s.pen. 175/2003 a Judecătoriei Galaţi).

Faţă de  cele  arătate mai sus, având  în vedere  gradul concret  de pericol social al infracţiunii  din prezenta cauză, modalitatea  în care a  fost  săvârşită (aşa cum s-a arătat mai sus), faţă de persoana şi  atitudinea inculpatului în sensul că acesta  a recunoscut fapta  pentru  care este  cercetat şi s-a  prezentat în instanţă  considerăm că scopul preventiv educativ al pedepsei  prev. de  art. 52 C.pen. poate  fi  atins şi prin suspendarea  condiţionată a acesteia conform art. 81 C.pen.

Având  în vedere cele mai sus arătate  se va admite  recursul declarat  de  inculpat.

Se va  casa  în totalitate  decizia penală nr. 452/0210.2006  a  Tribunalului Galaţi şi în parte  sentinţa penală  nr. 223/2006 a  Judecătoriei Galaţi şi în rejudecare:

Se vor înlătura din sentinţa recurată  dispoziţiile  prin care s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare  din s.pen. 175/2003, prin care s-a dispus ca inculpatul  să  execute  în total  o pedeapsă  de 3 ani închisoare şi prin care s-au aplicat  prevederile  art. 71 şi 64 C.pen.

Conf. art. 81 C.p. se va  dispune suspendarea  condiţionată  a executării  pedepsei de  1 an şi 6 luni închisoare (din prezenta  cauză)  pe durata termenului de  încercare prev. de  art. 110 C.pen. respectiv de 3 ani  şi 6 luni.

Se vor menţine celelalte dispoziţii  ale  sentinţei penale  recurate.

Cheltuielile judiciare ocazionate de  soluţionarea prezentului  recurs vor rămâne în sarcina  statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Admite  recursul declarat de  inculpatul P A ( fiul lui Gheorghe şi Ilinca, născut. la  13.06.1987 în Galaţi, domiciliat  în Galaţi, str. N. Leonard, nr. 11, bl. C9, ap. 33, jud. Galaţi, CNP-1870613170028)  împotriva deciziei penale nr. 452/02.10.2006, pronunţată de  Tribunalul Galaţi, în dosarul nr. 944/P/2006 (sent. pen. nr. 223/01.02.2006, a Judecătoriei Galaţi - dosar nr. 752/P/2005).

Casează în totalitate decizia penală  nr. 452 /02.10.2006  a Tribunalului Galaţi şi  în parte  sentinţa  penală nr. 223/01.02.2006  a Judecătoriei Galaţi şi în rejudecare:

Înlătură din sentinţa penală recurată  dispoziţiile  prin care :

-„Conf. art. 83 C.pen. s-a revocat suspendarea condiţionată  pentru  pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 175/23.01.2003 a  Judecătoriei Galaţi  definitivă prin decizia  penală 694/11.06.2003 a Tribunalului Galaţi, conform  încheierii  de  îndreptare  a erorii materiale din  01.07.2003”.

-„S-a dispus  ca inculpatul P A să execute  pedeapsa  de  1 an  şi 6 luni  închisoare  aplicată prin sentinţa  penală  175/2003 a Judecătoriei Galaţi, separat  de pedeapsa  de 1 an şi 6 luni închisoare  aplicată  prin sentinţa  recurată, pentru a executa  în total 3 ani  închisoare”.

-„Conf. art.  71 C.pen. s-au  interzis  inculpatului  drepturile  prev. de  art.  764 C.pen.”.

În baza  disp. art. 81 C.pen. dispune suspendarea  condiţionată  a executării pedepsei de  1 an şi 6 luni  închisoare  aplicată inculpatului Petrea Aurel prin sentinţa  penală recurată pe durata  termenului de  încercare  prev. de  art. 110 C.pen., respectiv  de 3  ani şi 6 luni.

Menţine celelalte dispoziţii ale  sentinţei  penale recurate.

Conf. art. 192 alin. 3 C.pr.pen.  cheltuielile  judiciare ocazionate de  soluţionarea  prezentului  recurs  rămân în sarcina  statului.

Suma de 100 lei reprezentând  onorariul avocatului din oficiu în recurs  pentru inculpat  va fi  avansată  către  Baroul Galaţi din fondurile  Ministerului Justiţiei.

D E F I N I T I V Ă.

Pronunţată în şedinţa  publică din  23 Martie 2007.

Preşedinte, Judecător, Judecător,

Daniela Liliana Constantinescu Mariana Cristache Ion Avram

 

  Grefier,

Melania Tunaru

Proces- verbal

Atrage atenţia  inculpatului asupra  disp. art. 83 C.pen.

Preşedinte,

Red.M.C.

Tehnored.M.T./2 ex./17.04.2007

Jud.apel-.Mihaela Lungeanu/Anişoara Cucoş

Jud.fond.-Mihaela Dăscălescu

Domenii speta