Ajutor material pentru Ziua Feroviarului aferent perioadei 2004 - 2007.

Decizie 343/CM/ din 24.04.2008


Contractul colectiv de munca încheiat cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea partilor.

Prin cererea formulata la Tribunalul Constanta, reclamanta Uniunea Sindicala „F”Constanta a solicitat în contradictoriu cu pârâta Compania Nationala C.F.R. S.A. si Sucursala Regionala C.F. Constanta, obligarea acesteia la respectarea art.64 din C.C.M. la nivel de unitate pentru anii 2004 – 2007, în sensul acordarii salariatilor membri de sindicat – ajutorul material aferent Zilei Feroviarului pentru 2004 – 2007, reprezentând un salariu de baza la nivelul clasei unu de salarizare actualizat cu rata inflatiei.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat faptul ca potrivit art.64 din C.C.M. salariatii beneficiaza cu ocazia Pastelui, Craciunului si de Ziua Feroviarului de un ajutor material al carui cuantum va fi de cel putin un salariu de baza la nivelul clasei unui de salarizare.

Acest ajutor nu a fost acordata pentru anii 2004-2006 iar pentru anul 2007 a fost acordat doar partial, în suma de 100 lei.

În drept, s-au invocat dispozitiile art. 64 raportat la art. 29 si art. 72 din Contractul colectiv de munca –la nivel de unitate, Legea nr. 54/2003 si art. 236 al. 4 si art. 243 Codul muncii.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.

În motivarea întâmpinarii s-a aratat ca s-au acordat ajutoarele materiale pentru Craciun si Pasti în perioada 2004 – 2007, însa prin acordarea ajutorului pentru Ziua Feroviarului s-ar fi depasit fondul de salarii pe anii respectivi astfel încât cum au fost aprobate prin hotarâre de guvern.

Fata de acestea, cu acordul tacit al organizatilor sindicale semnatare ale Contractul colectiv de munca, cum Ziua Feroviarului (23.04) este în preajma Pastelui, s-a acordat un singur ajutor material de Pasti a carui valoare a depasit nivelul clasei unu.

Pe cale de exceptie, s-a invocat inadmisibilitatea actiuni cu motivarea ca reclamantul nu a uzat de procedura prealabila stabilita prin Contractul colectiv de munca, anume nu a sesizat comisia mixta patronat-sindicate cu atributii de analiza a sesizarilor în legatura cu executarea carnetului de munca.

Pârâta Sucursala Regionala C.F. S.A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata, aratând ca regionalele nu pot acorda ajutoarele materiale din proprie initiativa pentru ca nu au resurse financiare, ele fiind stabilite  prin hotarâre de guvern.

Pârâta a mai invocat aceeasi exceptie a inadmisibilitatii ca si C.N. C.F.R. S.A. dar si exceptiile lipsei calitatii procesuale active a reclamantului si exceptia lipsei calitatii sale procesual pasive.

În sustinerea exceptiei lipsei calitatii procesual active a reclamantului pârâta Compania Nationala C.F.R. S.A. Sucursala Constanta a aratat ca Uniunea Sindicala F. Constanta nu este semnatara Contractului colectiv de munca, nu este parte în contractele pe care le invoca astfel încât nu este îndreptatita a figura în proces în calitate de reclamant.

În privinta lipsei calitatii procesuale pasive pârâta arata ca nu are personalitate juridica si deci capacitate de a sta în judecata; toate clauzele Contractului colectiv de munca au fost negociate si stabilite în Compania Nationala si organul sindical (nu si Regionala CF Constanta).

La termenul din 05.10.2007, instanta a respins ca neîntemeiata exceptia inadmisibilitatii actiunii; pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca în conformitate cu prevederile Capitolului X al Contractului colectiv de munca, partile au stabilit constituirea unei comisii mixte patronat –sindicate cu atributii de constatare si analiza a încalcarilor prevederilor contractului.

Prin aceste prevederi (art. 109 Contract colectiv de munca) partile au stabilit o eventuala modalitate alternativa de solutionare a litigiilor rezultând din încalcarea prevederilor Contractului colectiv de munca fara a aduce „atingere competentei instantei de drept comun”. Reiese astfel ca aceste comisii mixte urmaresc, în principal, propunerea cercetarii celor vinovati, urmând ca, pentru obtinerea unei hotarâri de respectare a prevederilor contractului, instanta de dreptul muncii sa aiba plenitudine de competenta.

Prin aceeasi încheiere având în vedere dispozitiile art. 28 din Legea nr. 54/2003, instanta a respins ca neîntemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale active.

Tot în sedinta din 05.10.2007, instanta a calificat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei Sucursala Regionala CFR SA ca referindu-se, în fapt la exceptia lipsei capacitatii de folosinta a acestui pârât (privind lipsa personalitatii juridice), pe care a unit-o cu fondul cauzei.

În aceeasi sedinta, reclamantul si-a restrâns pretentiile pentru perioada anilor 2005, 2006 si 2007.

Prin sentinta nr.2142/30.11.2007 pronuntata de Tribunalul Constanta, s-a respins exceptia lipsei capacitatii procesuale pasive a pârâtei Sucursala Regionala C.F. Constanta.

A fost admisa actiunea reclamatei Uniunea Sindicala F., Compania Nationala C.F.R si Sucursala Regionala C.F. Constanta si au fost obligate pârâtele sa acorde salariatilor-membri de sindicat ajutorul material aferent Zilei Feroviarilor pentru anii 2005, 2006 si 2007, conform contractelor colective de munca, actualizate cu rata inflatiei  la data platii efective.

În motivarea hotarârii, prima instanta a retinut urmatoarele considerente:

Prin Contractul colectiv de munca la nivel de unitate Compania Nationala CFR SA s-a stabilit la art. 64 al. 1 liniuta 1 urmatoarele: „cu ocazia sarbatorilor de Pasti, de Craciun, de Ziua Feroviarilor se vor acorda salariatilor un ajutor material al carui cuantum va fi de cel putin un salariu la nivelul clasei unu de salarizare; de ajutorul respectiv nu vor beneficia salariatii care, în cursul anului respectiv au absentat nemotivat de la serviciu au fost sanctionati pentru consum de bauturi alcoolice sau , la data acordarii ajutorului se aflau în concediu fara plata pentru o perioada de 1 an.”

Aceeasi dispozitie este reluata în Contractul colectiv de munca pentru anii 2007-2008, fiind continuta în art. 65 al. 1 liniuta 1.

Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti (art.243 Codul muncii) neîndeplinirea obligatiilor asumate atragând raspunderea partilor care se fac vinovate de aceasta.

Având în vedere aceste considerente teoretice, fata de recunoasterea pârâtei ca nu a platit reclamantului nici un fel de suma drept ajutor material pentru Ziua Feroviarului în anii 2005 si 2006 iar pentru anul 2007 s-a platit decât suma de 100 lei, va fi admisa actiunea si vor obligate pârâtele sa acorde salariatilor-membri de sindicat ajutorul material aferent Zilei Feroviarilor pentru anii 2005, 2006 si 2007, conform contractelor colective de munca, actualizate cu rata inflatiei la data platii efective.

Asupra exceptiei lipsei capacitatii procesuale de folosinta a pârâtei Sucursala Regionala CF Constanta instanta retine ca potrivit art. 41 al, 2 Cod procedura civila asociatiile sau societatile care nu au personalitate juridica pot sta în judecata ca pârât daca au organe proprii de conducere.

Fata de acestea, având în vedere ca pârâtul are astfel de organe (dupa cum reiese, spre exemplu, din delegatia de la fila 31) va fi respinsa exceptia ce neîntemeiata.

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs pârâtele.

Pârâta Compania Nationala C.F.R. S.A. – Sucursala Regionala C.F.Constanta a invocat urmatoarele motive de recurs :

În mod gresit instanta de fond a calificat exceptia lipsei calitatii procesual pasive a Sucursalei Regionale C.F.Constanta ca referindu-se în fapt la exceptia lipsei capacitatii de folosinta.

Au afirmat ca nu au personalitate juridica în sustinerea exceptiei lipsei calitatii procesual pasive, asadar nu Sucursala Regionala C.F.Constanta ia decizii asupra acordarii ajutoarelor materiale, ci Compania care are personalitate juridica.

Pe fondul cauzei s-a invocat faptul ca din înscrisurile depuse la dosar reiese în mod evident ca prin Hotarârile Consiliului de Administratie s-au acordat salariatilor ajutoare materiale cu ocazia sarbatorilor de Pasti, Craciun, iar prin Hotarârea Consiliului de Administratie nr.5/26.04.2007 s-a hotarât plata si cuantumul unui ajutor material de 100 lei de Ziua Feroviarului.

În drept, s-au invocat dispozitiile art.303 si urm. si art.304 (9) Cod procedura civila.

Pârâta Compania Nationala C.F.R. S.A. Bucuresti, a invocat urmatoarele motive de recurs :

Instanta de fond fata de probele din dosar, în mod gresit a retinut faptul ca C.N.C.F.-C.F.R. S.A. nu a onorat obligatiile asumate potrivit CCM ale CNCF - CFR S.A. pe anii 2005, 2006, 2007.

Nivelul salariilor se raporteaza la posibilitatile financiare al Companiei si la prevederile legale.

Compania Nationala C.F.R. S.A. este agent economic monitorizat în sensul prevederilor art.1 din OUG nr.79/2001 fiind companie nationala la care statul este actionat majoritar.

Pentru anii 2004 – 2007 prin hotarâri de Guvern s-a prevazut pentru agentii economici monitorizati fondul de salarii si numarul mediu de personal.

Prin acordarea altor sume decât cele acordate ca ajutor material pentru perioada 2005 – 2007 s-ar fi depasit fondul de salarii prevazut în bugetele de venituri si cheltuieli, astfel cum a fost aprobate prin hotarâri de guvern.

Ziua Feroviarului este în fata de 23.04. a fiecarui an, zi care este în preajma Pastelui sau chiar a coincis cu aceasta (în 2005 Pastele a fost în data de 23 aprilie).

Tinând cont de prevederile legale si de fondurile de salarii CNCF „CFR” SA a acordat în fiecare an ajutoare materiale a caror valoare a depasit valoarea celor trei ajutoare nivelul clasei unu de salarizare la care salariatii aveau dreptul conform contractelor colective.

Analizând sentinta recurata din prisma criticilor formulate Curtea a respins recursurile formulate ca nefondate pentru urmatoarele considerente :

Prin întâmpinarea formulata în prima instanta, Regionala CF Constanta a invocat în esenta faptul ca are statut de sucursala a C.N.C.F. C.F.R. S.A. Bucuresti ca nu are personalitate juridica si deci nu are nici capacitate de exercitiu, capacitate de a sta în judecata.

Pârâta invocând lipsa personalitatii juridice aceasta s-a referit implicit la exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta, cum în mod corect a calificat-o instanta de fond.

Capacitatea procesuala de folosinta este acea parte a capacitatii procesuale care consta în aptitudinea unei persoane de a avea drepturi si obligatii pe plan procesual.

În conformitate cu prevederile art.41 alin.2 cod civil, asociatiile sau societatile care nu au personalitate juridica pot sta în judecata ca pârâte, daca au organe proprii de conducere.

Sucursala Regionala C.F. Constanta având organe proprii de conducere, aceasta putea sta în judecata ca pârâta.

În ceea ce priveste motivele de recurs referitoare la fondul cauzei, invocate de ambele pârâte, Curtea a retinut urmatoarele :

Potrivit art.64 alin.1 din CCM la nivel de unitate 2005 – 2006 „cu ocazia sarbatorilor de Pasti, de Craciun, de Ziua Feroviarului se vor acorda salariatilor un ajutor material al carui cuantum va fi de cel putin un salariu la nivelul clasei unu de salarizare”.

Aceeasi dispozitie este reluata în contractul colectiv de munca pentru anii 2007 – 2008 în art.65 alin.1.

Potrivit art.236 alin.4 Codul muncii „contractele de munca încheiate cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea partilor”.

Prin urmare, respectarea CCM este obligatorie pentru parti.

Art.244 Codul muncii prevede ca pe parcursul executarii contractului colectiv de munca, clauzele pot fi modificate în conditiile legii, ori de câte ori partile convin acest lucru.

Pârâtele nu au facut dovada modificarii CCM la nivel de unitate prin acordul partilor, în sensul neacordarii ajutorului material de Ziua Feroviarului pentru anii 2005 si 2006 sau a diminuarii acestui ajutor la 100 lei brut pentru anul 2007.

Este adevarat ca potrivit actelor normative invocate în recurs pârâta trebuia sa se încadreze într-un anumit fond de salarii, însa pârâta nu a respectat dispozitiile legale enuntate mai sus referitoare la modificarea CCM.

Prevederile art.64 alin.1 din CCM la nivel de unitate au caracter imperativ, deoarece se stipuleaza: „cu ocazia sarbatorilor de Pasti, de Craciun si de Ziua Feroviarului se va acorda salariatilor un ajutor material al carei cuantum va fi de cel putin un salariu de baza la nivelul clasei unu de salarizare”.

Din redactarea textului rezulta faptul ca sunt trei sarbatori clar mentionate precum si faptul ca acordarea acestui ajutor material nu este conditionata de criteriile financiare ale Companiei sau performantelor economice ale acesteia. Redactarea textului nu foloseste sintagma „poate” acorda ajutorul material salariatilor. Redactarea textului convenit de ambele parti foloseste sintagma „se va acorda”, ceea ce arata caracterul imperativ al normei stabilite de catre partile semnatare ale CCM.

Acest ajutor material trebuia acordat cu ocazia sarbatorilor de Pasti, de Craciun, precum si de Ziua Feroviarului.

În speta, din probele administrate rezulta ca pe anii 2005 – 2006 ajutorul material pentru Ziua Feroviarului nu a fost acordat, iar pentru anul 2007 ajutorul material pentru Ziua Feroviarului nu s-a platit în cuantumul prevazut prin CCM la nivel de unitate, platindu-se un ajutor material în cuantum mai mic decât cel negociat, respectiv de 100 lei.

Pentru considerentele aratate mai sus, potrivit art.312 Cod procedura civila, Curtea a respins recursurile formulate ca nefondate si a mentinut sentinta recurata ca legala si temeinica.