Contestaţie

Sentinţă civilă 1992 din 23.09.2010


DOSAR NR.2111/260/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1992 Şedinţa publică din 23 sept.2010

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că prin decizia civilă nr.998/R/2009 pronunţată de Tribunalul Bacău, s-a admis recursul civil formulat de contestatorii D.O. şi D. C. în contradictoriu cu intimaţii V. I. şi AF V.

S-a casat sentinţa recurată şi s-a trimis cauza la rejudecare la aceiaşi instanţă.

Se reţine din considerentele deciziei că potrivit dispoziţiilor art.129 alin.5 C.pr.civilă, judecătorii au îndatorirea de a stărui prin toate mijloacele legale,pentru a preveni orice greşeală în aflarea adevărului în cauză, în baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale.

în speţa de faţă, raportat la motivele contestaţiei la executare, judecătorul ar fi trebuit să pună în discuţia părţilor efectuarea unei expertize tehnice topo cadastrale pentru evaluarea imobilului cu stabilirea obiectivelor şi a onorariilor experţilor.

Din dosarul trimis spre rejudecare şi din actele dosarului prezent, instanţa reţine,

ÎN FAPT:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei M. sub nr.2111/260/2008 contestatorii D.O. si D. C. in contradictoriu cu intimaţii V. I.si AF V. a solicitat anularea formei de executare constând in publicaţia de vânzare nr.50/2008 şi suspendarea executării silite.

Acţiunea a fost legal timbrata cu TT de 194 lei, TJ de 0,3 lei..

In motivare contestatorii au menţionat ca preţul imobilului scos la licitaţie in cadrul procedurii de executare silita, de 16260 lei, este derizoriu si in plus acest imobil se afla in codevălmăşie, fiind proprietatea celor doi soţi contestatori in prezenta cauza.

Contestatorii au solicitat suspendarea executării silite .

Intimata AF V. a formulat întâmpinare solicitând respingerea ca nefondata a contestaţiei la executare.

In motivare intimata a menţionat ca preţul imobilului a fost stabilit in mod corect de către un expert evaluator iar starea de codevălmăşie a încetat prin sentinţa judecătoreasca prin care s-a dispus efectuarea partajului.

Intimata a precizat ca D. C. nu are calitate procesual activa in prezenta cauza întrucât nu are calitate de debitor si nici nu poate invoca un drept real asupra bunului urmărit.

In drept s-au invocat prevederile art. 115 cod proc. civ.

Analizând materialul probator existent in cauza, instanţa retine următoarele:

Intimatul AF V., in calitate de creditor formulează cerere de executare silita împotriva debitoarei D. O. solicitând punerea in executare silita a acesteia in temeiul

titlului executoriu sentinţa civila 125/2005 pronunţata de Judecătoria M. in dosar 1637/2004.

In cadrul dosarului de executare silita 50 /E/2008" BEJ B.E. întocmeşte publicaţia de vânzare din data de 19.05.2008 cu privire la imobilele constând in casa construita din chirpici, acoperita cu şindrila si suprafaţa de 350 mp teren curţi construcţii, ambele situate in corn S., jud. Bacău.

Prin contestaţia la executare, asa cum a fost completata ( fi. 55), ambii contestatori au invocat faptul ca imobilul scos la vânzare a fost subevaluat si se afla in proprietatea codevălmaşa a celor doi soţi.

Din conţinutul dosarului de executare silita rezulta ca D. C. nu are calitatea de debitor, iar potrivit sentinţei civile 125/2005 D. O. este proprietarul exclusiv al imobilelor scoase la vânzare de BEJ.

Pe cale de consecinţa, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesual active a contestatorului D. C. si va respinge contestaţia formulata de acesta ca fiind introdusa de o persoana fără calitate procesual activa.

La rejudecare, s-a prezentat contestatoarea D. O. , care a depus la dosar factura nr.00009627/7.05.2010, făcând dovada că a achitat credit creditorului V. I. suma de 2623 lei.

Creditorul prezent în instanţă a confirmat că a primit suma menţionată mai sus, dar a precizat că debitoarea îi mai datora nişte sume de bani pentru care nu are hotărâre judecătorească şi această sumă s-ar referi la alte datorii.

Contestatoarea a precizat că a achitat tot debitul şi nu insistă în motivele pe care se întemeia contestaţia nemaiimpunându-se efectuarea unei expertize în cauză. Instanţa a solicitat de la Bir Ex. judecătoresc B. E. să comunica instanţei dacă debitoarea mai are de achitat vreo sumă.

Executorul a trimis instanţei o adresă din care se reţine că la Bir.ex. judecătoresc nu a fost depusă nici o sumă şi că cheltuielile şi onorariul executorului sunt în sumă de 883 lei.

Instanţa analizând Publicaţiile de vânzare emise de către Bej Bindileu Eugen, în dosarul de executare nr.50/E/2008, constată că debitul pentru care era urmărită D. O. este de 2623 lei, reprezentând cheltuieli de judecată,onorariu de executare şi cheltuieli de executare,conform titlului executoriu s.c. nr. 125/2005 pronunţată de Judecătoria M. în dosar nr. 1637/2004, s.c. nr.24121/2006 pronunţată de Judecătoria M. definitivă prin D.c. nr.545/2007 a Tribunalului B..

Prin urmare, prin achitarea sumei de 2623 lei creditorului, chiar dacă debitoarea nu a depus suma la BEJ B. E., nu se poate constata că aceasta nu şi-a achitat obligaţia conform dosarului de executare.

Că debitoarea mai datorează creditorului alte sume, înafara titlurilor executorii în baza cărora a început executarea silită, este o problemă ce excede controlului judecătoresc din prezenta cauză.

Prin achitarea debitului, nu se mai impune efectuarea unei expertize, deoarece contestatoarea nu mai are interes în cauză iar contestaţia acesteia nu mai are obiect şi urmează a fi respinsă.

Se va respinge şi cererea de suspendare a executării silite ca efect a rămânerii fără obiect a contestaţiei la executare şi având în vedere că nu s-a depus nici cauţiunea stabilită de către instanţă.

Se va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatorului D. C. şi se va respinge contestaţia la executare cu privire la acesta, pe această excepţie.