Infractiuni

Sentinţă penală 157 din 14.03.2011


Judecătoria Moineşti

Sentinţa penală nr.157 din 14 martie 2011

La data de ... a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti, sub nr. .../260/2011, plângerea formulată de petenta SC ... SRL, cu sediul în ..., împotriva Rezoluţiei de scoatere de sub urmărire penală din data de ... dispusă în dosar nr..../P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, solicitându-se desfiinţarea acesteia ca fiind nelegală şi netemeinică.

în motivarea plângerii, petenta a arătat în esenţă următoarele: soluţiile de scoatere de sub urmărire penală pentru infracţiunea de neglijenţă în serviciu şi de neîncepere a urmăririi penale pentru infracţiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, respectiv sustragere sau distrugere de înscrisuri, dispuse faţă de intimatul Spoială Toma , se întemeiază pe o motivare sumară, care nu are nicio legătură cu cauza, rezumându-se la consideraţii care sunt mai degrabă proprii unei cauze civile, cu referire la termenul de prescripţie al dreptului material de a acţiona în instanţă pentru recuperarea sumei facturate, în condiţiile în care plângerea penală pentru infracţiunile pentru care s-a solicitat efectuarea de cercetări nu este suspusă vreunui termen; din probele administrate în etapa actelor premergătoare şi în cursul urmăririi penale, rezultă fără echivoc că intimatul a primit factura fiscală nr. 04748019/2005, astfel că nerespectarea circuitului acestui document şi nepredarea facturii fiscale la serviciul contabilitate pentru a fi înregistrată este imputabilă intimatului, vinovăţia acestuia sub forma culpei fiind evidentă.

Intimatul Spoială Toma, legal citat, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare.

La dosarul cauzei a fost ataşat spre consultare dosarul nr..../P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de ..., SC......SRL, prin administrator A.C., a formulat plângere

penală împotriva primarului şi a contabilului şef al Consiliului local ..., solicitând efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii de către aceştia a infracţiunilor de distrugere de înscrisuri, prevăzută de art. 242 C.pen şi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 C.pen, arătând că deşi a livrat Consiliului Local ..., marfă în valoare de 82.407,5 lei, conform facturii fiscale nr. ... şi această factură fiscală a fost acceptată la plată de către primar care a semnat şi ştampilat factura, reprezentanţii Consiliului Local ... au susţinut că factura nu a fost însuşită la plată, că marfa nu a fost recepţionată de beneficiar.

Prin Rezoluţia din data de ..., Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului S.T., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenţă în serviciu, prevăzută de art. 249 alin 1 C.pen

2

şi neînceperea urmăririi penale pentru infracţiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 şi sustragere sau distrugere de înscrisuri, prevăzută de art. 242 C.pen.

împotriva acestei Rezoluţii, petenta a formulat plângere la prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, care, prin Ordonanţa nr. ... a dispus respingerea ca neîntemeiată a plângerii formulate.

Verificând din oficiu respectarea termenului legal de formulare a plângerii, în condiţiile art.2781 C.pr.pen, instanţa constată că rezoluţia de scoatere de sub urmărire penală a fost comunicată petentului la data de ..., conform menţiunii de pe adresa de înaintare aflată la fila 2 dos. urm.pen, astfel că, plângerea formulată la instanţă la data de ..., conform plicului de la fila 9 dosar instanţa, este formulată în termenul legal de 20 de zile prevăzut de art.2781 C.pr.pen, t jn care se calculează de la data expirării termenului iniţial de 20 de '/H ¦ are se putea formula plângere la soluţia de netrimitere în judecată, în 1' care plângerea nu a fost soluţionată de prim-procuror în termen de 20

de zile de la data formulării plângerii, situaţie incidenţă în cauză.

Pe fondul cauzei instanţa retine următoarele:

Solul" c scoatere de sub urmărire penală pentru infracţiunea de ne?1 serviciu şi de neîncepere a urmăririi penale pentru infracţiunile de

cttu/. ia serviciu contra intereselor persoanelor, respectiv sustragere sau distrugere de înscrisuri, dispuse faţă de intimatul S.T. prin Rezoluţia din data de ... dispusă în dosarul nr. .../P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nu este motivată în niciun fel. Deşi în considerentele Rezoluţiei se menţionează că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale celor trei infracţiuni, sub aspectul laturii subiective, în cazul infracţiunii de neglijenţă în serviciu, respectiv sub aspectul laturii obiective în cazul infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, nu sunt precizate motivele pentru care s-a apreciat în acest sens de către procuror, instanţa fiind pusă în imposibilitatea de a analiza temeinicia şi legalitatea soluţiei având în vedere lipsa oricărei motivări care să poate fi suspusă controlului instanţei.

Singura motivare din considerentele rezoluţiei, respectiv " având în vedere perioada de 3 ani de inacţiune din partea creditorului, nejustificată în niciun fel de acesta, scursă de la data întocmirii şi predării facturii către Primăria ..., aproape chiar de împlinirea termenului de prescripţie civilă, apreciez că din probatoriul administrat nu s-a putut stabili vinovăţia cerută de textul de lege...." este o motivare străină de cauza penală, în codiţiile în care instituţia prescripţiei extinctive, aplicabilă în raporturile comerciale, nu are incidenţă în materie penală, petentul nefiind ţinut să formuleze plângere penală în cadrul termenului de prescripţie extinctivă de 3 ani, aplicabil doar acţiunii în recuperarea sumei înscrisă în factura fiscală nr.....

De asemenea, nu s-a făcut nicio analiză a materialului probator administrat în cauză, nu s-a stabilit circuitul facturilor fiscale emise de furnizori

3

şi primite de către beneficiarul Consiliul local ...în anul 2005, anul emiterii facturii fiscale nr. ... de către SC ... SRL.

în condiţiile în care societatea petentă a mai livrat marfă în perioada ianuarie 2005 - decembrie 2005 către Consiliul Local ..., conform facturilor şi avizelor de primire a mărfii aflate la filele 37-46 dosar urm. pen, pe aceste facturi fiind semnătura petentului S.T., ca şi pe factura fiscală nr. ... şi fiind înregistrate în contabilitatea Consiliului Local ... şi ulterior fiind efectuată plata sumelor înscrise în aceste facturi, se impune a se efectua cercetări suplimentare, respectiv: să se stabilească care a fost circuitul acestor facturi fiscale, dacă acestea au fost predate serviciului contabilitate de către furnizor sau de către intimatul S.T., prin ce modalitate se atesta de către serviciul contabilitate primirea acestor facturi fiscale, dacă există, cu privire la factura fiscală nr. aviz de însoţire a mărfii, ofertă de vânzare, proces verbal de selectare a ofertei, proces verbal de recepţie a mărfii de către comisia de recepţie, având în vedere adresa nr. ... din ... a U.A.T-com. ..., aflată la fila 36 dosar.

Se impune astfel reaudierea contabilei şefe B.L. cu pivire la modalitatea primirii de către serviciul contabilitate a facturilor fiscale de la furnizor, cine a predat serviciului contabilitate celelalte facturi fiscale şi care era procedura standard de primire a facturilor la serviciul contabilitate, dacă se înregistra primirea într-un registru special, dacă se menţiona peroana de la care se primea factura fiscală, dacă a primit de la intimatul S.T., pentru înregistratea în contabilitate alte facturi fiscale în perioada de referinţă-anul 2005.

De asemenea, se impun verificări în actele contabile ale Consiliului Local ... cu privire la existenţa, în privinţa facturii fiscale nr. ... a unui aviz de însoţire a mărfii, a unei oferte de vânzare, a unui proces verbal de selectare a ofertei şi a unui proces verbal de recepţie a mărfii de către comisia de recepţie, să se stabilească prin verificarea documentelor contabile dacă această factură a fost sau nu înregistrată în contabilitatea Consiliului Local ..., având în vedere că susţinerile contabilei şefe în acest sens trebuie verificate.

Tot prin efectuarea de verificări în actele contabile se impune a se stabili dacă marfa facturată prin factura fiscală nr. ... a fost folosită de către Consiliul Local ..., având în vedere că trebuie să existe înscrisuri privind modaliatea de utilizare a materialelor achiziţionate.

De asemenea, se impune a fi clarificată şi plângerea penală a petentei având în vedere că în plângerea penală se solicită a se efectua cercetări sub aspectul aceloraşi infracţiuni şi împotriva contabilului şef al Consiliului Local ... şi la dosar nu există o retragere expresă a plângerii formultă împotriva contabilului şef.

Pentru aceste considerente, apreciind că în cauză nu au fost clarificate aspecte esenţiale pentru soluţionarea plângerii, impunându-se suplimentarea probatoriului în sensul indicat de instanţă, făcând aplicarea dispoziţiilor art.2781 alin 8 lit b C.pr.pen, instanţa va admite plângerea formulată de petenta SC ... SRL împotriva Rezoluţiei de scoatere de sub urmărire penală din data de ...

4

dispusă în dosar nr..../P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, va desfiinţa Rezoluţia de scoatere de sub urmărire penală din data de 18.10.2010 dispusă în dosar nr. .../P/2009 şi va trimite cauza Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti în vederea redeschiderii respectiv a începerii urmăririi penale faţă de S.T. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art.249 alin 1 C.pen, art. 246 C.pen şi art. 242 C.pen.

Domenii speta