Anulare act

Sentinţă civilă 1079/2011 din 07.03.2011


Dosar nr. ________

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ODORHEIUL SECUIESC

-

SENTINŢA CIIVLĂ  Nr. 1079/2011

Şedinţa publică de la 07 Martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE ________

Grefier ________

Pe rol pronunţarea sentinţei în cauza civilă privind pe reclamantul M.D., domiciliat în ..............  str. ..............nr ...., judeţul .........  în contradictoriu cu pârâţii L.Cs., domiciliat în .............. 

str. ....... nr. ...., judeţul ......... şi M.J.I., domiciliat în ......., ....... nr. ...et...ap....., ........., având ca obiect anulare act.

Se constată timbrată acţiunea cu taxă judiciară de timbru în valoare de 1807,00 lei şi timbru judiciar în valoare de 5,60 lei.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu  se prezintă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că judecarea cauzei în fond a avut loc la data de 21 februarie 2011, când s-a amânat pronunţarea sentinţei la data de

 28 februarie 2011, apoi la data de azi, încheierile întocmite la datele susmenţionate făcând parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Prin acţiunea civilă înregistrată la această Judecătorie la data de 6 septembrie 2010 reclamantul D.M. a chemat în judecată pe pârâţii L.Cs. şi M.J.I. solicitând instanţei

ca prin sentinţa ce va pronunţa să dispună:

-anularea certificatului de moştenitor nr.49/19.mai 2010 eliberat de Biroul Notarului Public M.J. din .............., privind dezbaterea succesiunii defunctei L.R. decedată la data de

21 decembrie 1996 şi a calităţii de unicul moştenitor al pârâtului (1) L.Cs., stabilind lipsa calităţii de moştenitor al acestui pârât;

-constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare autentic nr.1736/21 mai 2010 încheiat în faţa organului notarial susmenţionat între pârâtul L.Cs.

în calitate de vânzător şi M.J.I. în calitate de cumpărător, având ca obiect înstrăinarea apartamentului situat în .............. str. ..... nr ... bloc ....... ap.1, judeţul ........., compus din una cameră,

bucătărie, cămară, antreu, baie, având o suprafaţă totală de 29 mp, evidenţiat  în Cf............. .............., provenită din conversia de pe hârtie a Cf............. cu nr.top ............; ............ precum şi

cota de 26/960 parte din părţile de construcţii indivize comune rămase în indiviziune forţată de sub nr.top arătat mai sus cu transmiterea dreptului de folosinţă asupra cotei de 8/260

parte din terenul aferent blocului, stabilind că, contractul încheiat are cauză ilicită şi imorală, fiind încheiat cu fraudarea legii;

-rectificarea înscrierii în cartea funciară în sensul restabilirii situaţiei de carte funciară anterioare întocmirii certificatului de moştenitor şi contractului de vânzare cumpărare susmenţionate;

-obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivele acţiunii reclamantul arată că certificatul de moştenitor este anulabil întru-cât înăuntrul termenului de 6 luni pârâtul L.Cs. nu a făcut nici o acceptare expusă printr-un

 înscris autentic sau sub semnătură privată conform art.689 Cod civil nici acceptarea tacită a obiectului succesiunii, astfel el şi-a pierdut chiar titlul său de moştenitor, rămânând străin de moştenire.

El reclamantul foloseşte imobilul în cauză de peste 13 ani, a suportat impozitele şi taxele acestuia din anul 1997 este trecut în cartea de imobil, în perioada susarătată pârâtul

nu figurează în nici un act care ar atesta acceptarea tacită a succesiunii.

El în calitate de terţ faţă de certificatul de moştenitor poate cere anularea acestuia pentru lipsa calităţii de moştenitor al titularului.

Cu privire la constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare arată că acest contract a avut o cauză ilicită şi imorală.

Pârâtul L.Cs. era în perfectă cunoştinţă de cauză că titlul său de proprietate nu este valabil nefiind moştenitor după defuncta F.R., cunoştea că sentinţa judecătorească

 prin care s-a dispus perfectarea contractului de vânzare-cumpărare încheiat de el reclamantul a fost comunicată şi se află în termen de recurs.

Cumpărătorul pârât M.J.I. de asemenea a cunoscut situaţia imobilului, a fost de rea credinţă la încheierea contractului, dealtfel nu a achitat nici o sumă cu titlu de preţ

pe seama vânzătorului.

Rectificarea înscrierii în Cf.întemeiată pe disp.art.36 pct.1 din Legea 7/1996 nu poate fi admisă decât în situaţia în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă

se constată că înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil.

Înscrierea în Cf.s-a făcut în baza unor acte lovite de nulitate absolută, astfel se impune restabilirea situaţiei anterioare în Cf.

Pârâtul M.J.I. a fost legal citat atât prin scrisoare recomandată cât şi prin publicitate conform art.95, însă nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă,

iar pârâtul L.Cs. fiind legal citat şi personal la interogatoriu nu s-a prezentat în instanţă.

În probaţiune reclamantul prezent în instanţă a depus: copia certificatului de moştenitor nr.49/19 mai 2010, eliberat de BNP M.J. din .............., copia contractului de

vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1736/21 mai 2010, încheiat între pârâţi în faţa BNP M.J. din .............., adeverinţa nr.91/2 august 2010 eliberată de Asociaţia locatarilor proprietari

............I .............., din care rezultă că reclamantul M.D. figurează în evidenţele acesteia ca proprietar privind ap.situat în .............. str...... nr ... ap...., jud..........; copia contractului de

 furnizare a energiei electrice nr.471/13 februarie 1997 privind apartamentul în cauză titular fiind reclamantul M.D., contract de furnizare a energiei electrice nr.041/022/20 ianuarie 1997,

chitanţa fiscală nr.0939678/20 ianuarie 1999, chitanţa pentru creanţele bugetelor locale privind achitarea impozitului din 19.03.2008, chitanţa privind achitarea impozitului din 08.12.2009,

certificatul de atestare fiscală nr.23.874/20.07.2010, adresa nr.2721-5021/27.07.2010 eliberată de SC E. .............., copie extras de pe cartea de imobil al blocului de pe str...... nr ...,

copia sentinţei civile nr.387/15.02.2010 a Judecătoriei .............., adresa nr.83/22.07.2010 a Oficiului Parohial Reformat din .............., copia extras de pe carte funciară privind imobilul în cauză,

situaţie anterioară pronunţării sentinţei civile nr.387/2010, copia extras de pe carte funciară privind imobilul în cauză după operarea mişcărilor CF în baza actelor atacate.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.387/15 februarie 2010 a Judecătoriei .............., rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare, s-a stabilit, că reclamantul M.D. a dobândit drept de

proprietate prin cumpărare asupra apartamentului situat în .............., B-dul ..... nr ..., bloc.X/1, ap.1, jud.........., înscris în c.f.nr................. .............., provenită din conversia de pe

hârtie a c.f.nr............., compus din una cameră, bucătărie, baie, cămară şi un antreu, având suprafaţă de 29 mp, având nr.top .......... şi ................

Din sentinţa susmenţionată, rezultă că apartamentul în cauză iniţial a format proprietatea tabulară a defunctei F.R., decedată la data de 21 decembrie 1996, iar după moartea

proprietarei tabulare apartamentul a fost înstrăinat succesiv, fiind cumpărat de reclamant la data de 12 noiembrie 1997 pentru preţul de 9.600 DM, în baza unui contract de vânzare cumpărare

 încheiat sub formă de act sub semnătură privată.

Din sentinţa susmenţionată, rezultă, că reclamantul după cumpărarea locuinţei imediat a intrat în posesia acesteia, locuind în acest apartament de peste 13 ani,

suportând impozitele, taxele şi toate cheltuielile aferente acestuia, folosind acest apartament cu titlu de proprietar.

După pronunţarea sentinţei (12 februarie 2010) şi mai înainte cu câteva zile de rămânerea definitivă a acesteia pârâtul 1 L.Cs., în calitate de nepot de soră a solicitat

dezbaterea succesiunii după defuncta F.R., decedată la 21 decembrie 1996, se eliberează certificatul de moştenitor nr.49/19 mai 2010 de Biroul notarului public M.J. din ..............,

prin care se constată acesta ca singur moştenitor a dobândit drept de proprietate prin moştenire asupra apartamentului în cauză cumpărat şi ocupat de reclamant la data de 12 noiembrie 1997.

La data de 21 mai 2010, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1736/2010 de Biroul notarului public M.J., apartamentul este înstrăinat pe seama pârâtului 2 M.J.I.,

care obţinând intabularea dreptului de proprietate asupra apartamentului, prin acţiunea civilă înregistrată sub nr.1835/268/2010 la această Judecătorie, solicită evacuarea necondiţionată a

 reclamantului (în cauza de faţă) din locuinţă, cauza având termen de judecată la 7 septembrie 2010.

În privinţa anulării certificatului de moştenitor nr.49/19 mai 2010 eliberat de BNP M.J. .............. se reţine că pârâtul L.Cs. este nepot de soră al defunctei F.R., decedată la data

de 21 decembrie 1996, astfel de la această dată s-a deschis succesiunea ei.

Pârâtul L.Cs. nu a făcut nici un act sau fapt de acceptare expresă sau tacită a succesiunii defunctei înăuntrul termenului de 6 luni în condiţiile prevăzute de art.700 Cod civil..

Mai mult acest apartament după decesul defunctei a fost înstrăinat prin acte de vânzare-cumpărare sub semnătură privată iar reclamantul din anul 1997 este în posesia şi

 folosinţa apartamentului, a plătit impozitul acestuia şi a încheiat contracte pentru utilităţi plătind contravaloarea acestora.

Pârâtul L.Cs. nefăcând nici un act sau fapt de acceptare expresă sau tacită a succesiunii, el nefiind repus în termen de acceptare a succesiunii, a pierdut chiar titlul său de moştenitor,

 rămânând străin de moştenire.

Potrivit art.88 din Legea 36/1995 cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitor pot cere instanţei anularea (constatarea nulităţii) acestuia.

Reclamantul fiind terţ faţă de certificatul de moştenitor a invocat ca şi cauză de nulitate care afectează acest certificat lipsa calităţii de moştenitor al pârâtului, motiv de nulitate dovedit.

În ceea ce priveşte nulitatea contractului de vânzare-cumpărare autentic se reţine în esenţă contractul s-a încheiat în condiţiile în care pârâtul vânzător avea cunoştinţă că el

nu are calitate de moştenitor după defuncta F.R., de asemenea a cunoscut faptul că este în curs transcrierea apartamentului pe numele reclamantului iar toate acestea a trecut la încheierea

contractului.

Pârâtul M.J.I. de asemenea avea sau cel puţin trebuia să aibă cunoştinţă de starea reală a apartamentului, astfel în lipsa depunerii acelei diligenţe minime de a afla dacă pârâtul

este proprietarul apartamentului vândut buna lui credinţă este serios pus la îndoială.

În contractul autentificat s-a consemnat că preţul s-a achitat anterior semnării contractului, însă pârâţii nu au dovedit că s-ar fi efectuat plata, obţinerea unui preţ serios fiind cauza

contractului de vânzare-cumpărare din partea vânzătorului. Tot în cuprinsul contractului părţile au declarat că apartamentul se predă în posesia cumpărătorului la data semnării contractului

autentic, lucru imposibil din moment ce apartamentul a fost pus în posesia reclamantului, ori printr-o verificare minimă cumpărătorul putea afla că imobilul înstrăinat este ocupat de o altă

persoană.

Astfel, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare se pune problema nevalabilităţii cauzei, convenţia încheiată între cei doi pârâţi având o cauză ilicită şi imorală.

Rectificarea înscrierii în cartea funciară are caracter subsecvent în raport cu acţiunea în fond privind constatarea nevalabilităţii actului în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea.

Rectificarea înscrierii în cartea funciară întemeiată pe dispoziţiile art.36 pct.1 din Legea nr.7/1996 nu poate fi admisă decât în situaţia în care printr-o hotărâre judecătorească

definitivă se constată că înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil.

Înscrierea în cartea funciară s-a făcut în baza unor acte lovite de nulitate absolută, astfel se impune rectificarea înscrierii în sensul restabilirii situaţiei funciare anterioare emiterii

actelor anulate.

Având în vedere cele de mai sus instanţa văzând şi dispoziţiile art.88 din Legea 36/1995 raportat la dispoziţiile art.700 al.1 şi 2 Cod civil, art.948 pct.4 raportat la art.966 Cod civil,

 art.36 din Legea 7/1996 va admite acţiunea reclamantului şi în consecinţă:

Va dispune anularea certificatului de moştenitor nr.49/19.mai 2010 eliberat de BNP M.J. din .............., privind dezbaterea succesiunii defunctei L.R. decedată la data de

21 decembrie 1996.

Va constata nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare autentic nr.1736/21 mai 2010 încheiat de BNP M.J. între vânzătorul L.Cs. în calitate de vânzător şi M.J.I.

în calitate de cumpărător, privind înstrăinarea apartamentului situat în .............. str...... nr ... bloc X/1 ap.1, judeţul ......... înscris în Cf............. .............., provenită din conversia de pe

hârtie a Cf............. cu nr.top ............; ............ precum şi cota de 26/960 parte din părţile de construcţii indivize comune rămase în indiviziune forţată.

Va dispune radierea înscrierilor din Cf.efectuate pe baza certificatului de moştenitor anulat respectiv contractului de vânzare-cumpărare declarat nul şi restabilirea

situaţiei de carte funciară anterioară înscrierii acestora.

Va obliga pe pârâţi să plătească în favoarea reclamantului suma de 2307 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea reclamantului M.D., domiciliat în .............. str. ..............nr ...., judeţul .........  împotriva pârâţilor  L.Cs., domiciliat în ..............  str. ....... nr. ...., judeţul ......... şi

M.J.I., domiciliat în ......., ....... nr. ...et...ap....., ......... şi în consecinţă:

Dispune anularea certificatului de moştenitor nr.49/19.mai 2010 eliberat de BNP M.J. din .............., privind dezbaterea succesiunii defunctei L.R. decedată la data de

21 decembrie 1996.

Constată nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare autentic nr.1736/21 mai 2010 încheiat de BNP M.J. între vânzătorul L.Cs. în calitate de vânzător şi M.J.I.

în calitate de cumpărător, privind înstrăinarea apartamentului situat în .............. str...... nr ... bloc X/1 ap.1, judeţul ......... înscris în Cf............. .............., provenită din conversia de pe

hârtie a Cf............. cu nr.top ............; ............ precum şi cota de 26/960 parte din părţile de construcţii indivize comune rămase în indiviziune forţată.

Dispune radierea înscrierilor din Cf.efectuate pe baza certificatului de moştenitor anulat respectiv contractului de vânzare-cumpărare declarat nul şi restabilirea situaţiei

de carte funciară anterioară înscrierii acestora.

Obligă pe pârâţi să plătească în favoarea reclamantului suma de 2307 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 7 martie 2011.

Preşedinte,Grefier,

________________