Chemare in judecata

Sentinţă civilă 1396 din 15.05.2012


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

COD

Dosar nr.8655/260/2011

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1396 Şedinţa publică de la 15 mai.2012

Deliberând asupra cauzei, constata următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei M la data de 30.11.2011 sub nr. 8655/260/2011, creditoarea SC A SRL T O a solicitat instanţei, în contradictoriu cu debitoarea Unitatea Administrativ Teritorială-comuna A, jud.B, reprezentată prin primar, emiterea unei somaţii care să cuprindă ordonanţa de plată de către debitoare a sumei de 148.210,43 lei, reprezentând contravaloare servicii prestate şi neachitate.

în motivarea cererii, creditoarea a arătat că în baza contractului de lucrări nr. 8998/29.12.2009, a efectuat în favoarea debitoarei lucrările stabilite convenţional, emiţând la plată factura fiscală nr. 272 din 30.07.2010, în valoare totală de 183.730,93 lei din care debitoarea a achitat doar suma de 35.570,50 lei, rămânând de achitat suma de 148.210,43 lei, reprezentând o creanţă certă, lichidă şi exigibilă pe care debitoarea nu a achitat-o invocând prevederile OG 7/2006.

în drept, creditoarea a invocat dispoziţiile art. 1-8 din OG 5/2001.

La cerere, creditoarea a anexat în xerocopie factura fiscală nr. 0272 din 30.07.2010, extras de cont, notificările nr. 2121 din 29.07.2011 şi nr. 2260/9.08.2011 către Consiliul Local A, adresa nr. 5305 din 3.08.2011 către SC A SRL, contract de lucrări nr. 8998 din 29.12.2009.

Debitoarea, Unitatea Administrativ Teritorială comuna A, prin Primar, legal citată, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii, arătând în esenţă că plata lucrării efectuată de creditoare nu se face din fondurile proprii ci din fondurile alocate de bugetul de stat, prin Hotărâre de Guvern, conform OG 7/2006, creditoarea cunoscând acest aspect la momentul încheierii contractului, lipsa acestor fonduri generând şi imposibilitatea de plată a diferenţei de preţ.

în drept au fost invocate dispoziţiile art. 115 C.pr.civ.

La termenul din 3.04.2012, verificându-şi din oficiu competenţa în conformitate cu dispoziţiile art. 1591 C.pr.civ, instanţa a invocat excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei M de soluţionare a cauzei, părţile fiind citate pentru termenul din 15.05.2012 cu menţiunea de a pune concluzii pe excepţia invocată.

Analizând cu prioritate excepţia invocată, instanţa reţine următoarele:

Obiectul prezentei cauze este reprezentat de cererea SC A SRL de emitere a unei somaţii care să conţină obligaţia de plată a sumei de 148.210,43 lei, reprezentând contravaloare lucrări executate şi neachitate, în temeiul contractului de lucrări nr. 8998 din 29.12.2009 şi a facturii fiscale nr. 0272 din 30.07.2010 emisă pentru plata contravalorii lucrărilor efectuate în temeiul acestui contract, conform menţiunilor înscrise pe factura.

Contractul nr. 8998 din 29.12.2009 este încheiat în temeiul dispoziţiilor OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  aşa cum se

2 prevede expres în art. 1 din contract, comuna Asău având calitatea de autoritate contractantă iar SC A SRL, calitatea de furnizor.

Obiectul contractului este precizat la art. 4 din contract, SC A SRL obligându-se să execute, să finalizeze şi să întreţină în perioada de garanţie, lucrări de construcţie pentru proiectul construire punţi pietonale peste râul Trotuş în punctele Gara A şi Lunca A şi extindere pod B.A în punctul A, comuna A, jud. B.

în concluzie, raporturile contractuale dintre părţi sunt guvernate de dispoziţiile OUG 34/2006, creditoarea SC A SRL solicitând pe calea procedurii speciale reglementate de OG 5/2001, executarea obligaţiilor contractuale asumate de debitoarea comuna A.

Analizând competenţa instanţei prin prisma temeiul juridic invocat de creditoare în susţinerea cererii, instanţa reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin 1 din OG 5/2001, cererile privind somaţia de plată se depun la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă.

Instanţa competentă pentru soluţionarea fondului cauzei în primă instanţă se stabileşte în funcţie de regulile generale de stabilire a competenţei materiale şi teritoriale prevăzute în Cartea I Titlul I-III din Codul de procedură Civilă, cu excepţia situaţiei incidenţei în materie de competenţă, a unui act normativ special care instituie o competenţă de soluţionare specială, derogatorie de la dreptul comun.

Un astfel de act normativ special este OUG 34/2006, în temeiul căruia s-a încheiat contractul de lucrări nr. 8998 din 29.12.2009.

Potrivit art. 31 din OUG 34/2006, Contractele de achiziţie publică sunt: a) contracte de lucrări; b) contracte de furnizare; c) contracte de servicii.

Conform art. 286 alin 1 din OUG 34/2006^,, Procesele şi cererile privind

.......... executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea

unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante."

Prin aceste dispoziţii legale se instituie o competenţă specială de primă instanţă, derogatorie de la dreptul comun în materie de competenţă materială, inclusiv de soluţionare a cererilor având ca obiect executarea contractelor de achiziţie publică (cum este cazul în speţă, când o parte contractuală solicită executarea de către cealaltă parte a obligaţiei de plată a preţului) în favoarea Tribunalului Bacău.

Aşadar, instanţa competentă pentru judecarea fondului în primă instanţă este în acest caz Tribunalul - secţia civilă(ca urmare a reorganizării secţiei comerciale în secţie civilă).

Competenţa teritorială aparţine Tribunalului în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii contractante, teritorial fiind astfel competent Tribunalul Bacău, în a cărui rază de competenţă se află comuna A - ca autoritate contractantă.

Pentru aceste motive, instanţa va admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei M, invocată din oficiu de instanţă şi va declina competenta de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului B, secţia civilă.