Prescripţii . Somaţie de plată . Clauză abuzivă

Sentinţă civilă 224 din 29.01.2013


Prin cererea introdusa la aceasta instanta si înregistrata la nr.105/292/11 ianuarie 2013 creditoarea S.C. R… & R …  S.A. l-a chemat în judecata pe debitorul B.V.A., solicitând emiterea unei somatii de plata prin care acesta sa fie obligat sa-i plateasca suma totala de 1144,99 lei datorata conform clauzelor contractului de furnizare servicii de telefonie, internet si catv. nr. 7479001566/14.09.2009, reprezentând contravaloarea serviciilor de telefonie, internet si catv furnizate conform facturilor emise în lunile noiembrie 2009 – aprilie 2010, penalitati de întârziere calculate conform contractului si clauza penala în cuantum de 40 euro (echivalentul în lei) reprezentând contravaloarea echipamentului (un telefon mobil HUAWEI, model U 1000S, serie 352888026120032); cu cheltuieli de judecata în cuantum de 39 lei, reprezentând contravaloare taxa judiciara de timbru si timbru judiciar de 3 lei.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 969 si urmat. cod civil, dispozitiile contractului încheiat cu debitorul si pe O.G. nr. 5/2001 modificata prin Legea nr. 295/2002.

Prin  sentinta civila nr. 224 din 29.01.2013, instanta, în temeiul art.1 si urmatoarele si O.G. 5/2001, modificata,  si  a art. 1087 si 1088 Cod civil în vigoare la data încheierii contractului dintre parti, a admis în parte, cererea pentru emiterea somatiei de plata si l-a somat  pe debitor ca în termen de 30 de zile de la data când prezenta sentinta va deveni irevocabila, sa plateasca creditoarei urmatoarele sume: 272,02 lei reprezentând contravaloare servicii de telefonie, internet si catv si 272,02 lei penalitati de întârziere calculate la debitul principal neprescris (potrivit principiului specialul urmeaza soarta principalului, fiind prescrisa o parte a debitului principal sunt prescrise si penalitatile calculate la aceasta parte) si limitate la valoarea acestuia.

Instanta a respins cererea pentru penalitatile de întârziere ce depasesc debitul principal neprescris si pentru suma reprezentând clauza penala, ca neîntemeiata.

Pentru a pronunta o astfel de solutie, instanta a retinut ca între cele doua parti a fost încheiat contractul de furnizare servicii de telefonie, internet si catv nr. nr. 7479001566/14.09.2009 si actul aditional la acest contract, pentru suplimentarea serviciilor oferite, din 25.09.2009, prin care creditoarea s-a  obligat  sa furnizeze astfel de servicii debitorului iar acesta si-a asumat obligatia sa plateasca tarifele aferente acestor servicii potrivit clauzelor contractuale, precum si penalitati de întârziere în cazul neplatii contravalorii facturilor la termenul scadent. Prin art. 2.1 din conditiile generale contract s-a prevazut ca acest contract se încheie pe durata nedeterminata. În baza contractului si a actului aditional la acesta a fost încheiat si procesul verbal de predare – primire echipamente (Anexa 1), debitorului fiindu-i predat un telefon mobil serie 352888026120032 si o cartela SIM.

Pentru serviciile prestate debitorului creditoarea a emis facturile fiscale de la filele 17 – 22, pentru suma totala de 324,02 lei reprezentând contravaloare servicii telefonie mobila, internet si catv, ce au fost acceptate la plata de catre debitor prin necontestarea acestora în conditiile si termenele prevazute de art.3.4. si 3.9 din contract si avându-se în vedere regimul juridic al acestora potrivit caruia nu se pot edita decât într-un singur exemplar conform OMF 1077/2003, coroborat cu dispozitiile OMF 743/2004. Potrivit clauzelor contractuale (conditii generale), debitorul avea obligatia sa plateasca contravaloarea serviciilor prestate în cursul unei luni, pâna la sfârsitul lunii respective, ( art. 3.5) iar în cazul întârzierii la plata, s-a prevazut (art.3.6) ca pot fi calculate penalitati de întârziere de 0,2%, începând cu cea de-a zecea zi a lunii urmatoare, totalul penalitatilor putând depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate. De asemenea, potrivit art. 5.5 din Conditii generale pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice „în cazul încetarii contractului din orice motiv (reziliere, denuntare unilaterala, anulare etc), daca abonatul nu restituie în termen de 2 zile bunurile primite în custodie sau cumparate cu plata în rate si neachitate integral, în stare de functionare, respectiv în aceeasi stare în care le-a primit, cu uzura normala pentru perioada de utilizare, precum si în caz de frauda ori în cazul în care abonatul a pierdut, deteriorat sau i s-a furat telefonul mobil si/sau cartela sim si / sau echipamente DTH si / sau smartcardul si/sau modemul de cablu si/sau telefonul fix, abonatul se obliga sa achite catre RCS & RDS în mod neconditionat, toate sumele restante si/sau penalitatile de întârziere aferente, precum si cu titlu de clauza penala, echivalentul în lei a sumei de ( i) 40 euro  pentru nerestituirea fiecarui telefon mobil…”.

Instanta a admis exceptia prescriptiei dreptului la actiune al creditoarei, invocata din oficiu, pentru suma de 52 lei, reprezentând contravaloare servicii de telefonie, internet si catv, înscrisa în factura nr. 40366626 din 19.11.2009, cu scadenta la data de 31.12.2009, în temeiul art. 3 din Decretul nr. 167/1958, aplicabil în cauza potrivit dispozitiilor art. 201 din legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a noului Cod civil, având în vedere ca s-a împlinit termenul de prescriptie de 3 ani ce curge de la data scadentei acestei facturi, data de la care creditoarea putea introduce actiunea în pretentii împotriva debitorului, prescriptiile începute si neîmplinite la data intrari în vigoare a codului civil, fiind si ramânând supuse dispozitiilor legale care le-au instituit. De asemenea, instanta constata ca nu s-a facut dovada suspendarii sau întreruperii termenului de prescriptie al dreptului la actiune pentru aceasta suma.

Instanta a constatat ca în speta suma de 272,02 lei reprezentând contravaloare servicii de telefonie internet si catv, solicitata de creditoare si neachitata de catre debitor, este  certa, lichida si exigibila, fiind evidentiata în celelalte facturi depuse la si necontestata de acesta.

Creditoarea a calculat însa penalitati în valoare totala 639,37 lei, peste suma neprescrisa, reprezentând  contravaloare servicii neachitate.

Chiar daca în contractul încheiat între parti s-a prevazut ca valoarea penalitatilor de întârziere la plata poate depasi suma asupra careia sunt calculate, instanta apreciaza  ca, în conformitate cu dispozitiile art. 1 lit. i din Anexa la Legea nr. 193/2000 modificata, aceasta clauza este nula, în conditiile în care sumele stabilite cu titlu de despagubiri sunt disproportionat de mari, raportat la prejudiciul suferit de creditoare. Astfel, instanta va  limita valoarea penalitatilor de întârziere la valoarea debitului principal neprescris, respectiv la suma de 271,02 lei, considerând ca aceasta reprezinta o reparatie suficienta a prejudiciului suferit, în conditiile în care nu s-a facut dovada existentei unui prejudiciu mai mare iar creditoarea a lasat sa treaca un  termen destul de mare pâna sa-l actioneze în judecata pe debitor în care au curs astfel de penalitati.

Creditoarea a mai solicitat si plata sumei de 181,6 lei, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 40 euro, la cursul B.N.R. valabil pentru data de 7.12.2012, cu titlu de clauza penala (daune interese), urmare a încetarii contractului înainte de perioada initiala, reprezentând contravaloarea telefonului mobil ce nu a fost restituit, însa, cercetând clauzele contractuale, instanta constata ca nu s-a facut dovada existentei vreunuia dintre cazurile prevazute în cuprinsul actului aditional la contract (care s-ar fi aplicat cu prioritate în cauza, fiind dispozitii speciale care modifica conditiile generale anterioare) sau în conditiile generale.

Astfel, creditoarea nu a facut dovada si nici nu a precizat macar ca ar fi intervenit rezilierea de drept a contractului, denuntarea unilaterala din partea sa sau anularea contractului încheiat cu debitorul ori alte situatii care, potrivit clauzelor contractuale, ar fi îndreptatit-o sa solicite de la acesta restituirea telefonului mobil predat cu ocazia încheierii actului aditional la contract.

Drept urmare, sumele solicitate de creditoare cu titlu de penalitati de întârziere peste valoarea debitului principal si daune interese (clauza penala) nu pot fi considerate ca fiind certe, lichide si exigibile.