Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată prev. de art.278 ind.1 C.pr.pen.

Hotărâre 5760/2013 din 17.12.2013


Dosar nr. 15883/280/2013

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 5760/2013

Şedinţa publică de la 17 Decembrie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE A.M.D.

GREFIER C.S.

Ministerul Public- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, reprezentat prin procuror  N.M.

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe petenta SC GDF Suez Energy Romania SA şi pe intimat B.M., intimat T.P., având ca obiect plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată prev. de art.278 ind.1 C.pr.pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că dezbaterile asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 03.12.2013, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţa.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă:

Constată că la data de 30.07.2013 a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 15883/280/2013 plangerea formulată de SC GDF Suez Energy Romania SA împotriva soluţiei dispusă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie în dosarul nr. 207/P/2011, după ce a formulat o atare plangere în condiţiile art.275 şi următoarele C.p.p. ce a fost soluţionată de către procurorul ierarhic superior.

In motivarea plangerii se arată că rezoluţia nr.369/II/2/2013 din data de 12.07.2013 este nelegală şi netemeinică întrucat prin respingerea plangerii impotriva rezolutiei din 12.06.2013 prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimaţii T.P. şi  B.M., s-a menţinut această soluţie, motivată de procuror doar pe susţinerile numitei B.M., din declaraţia dată în apărarea sa, fără să facă nici un fel de cercetări şi fără să procedeze la o analiză temeinică şi legală a situaţiei de fapt şi de drept, a actelor depuse de petentă în susţinerea plângerii; se învederează astfel că în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor pentru care petenta a formulat plângere penală, respectiv: infracţiunea de abuz în serviciu în formă calificată prev. de art.2481 C.p. , fals intelectual prev. de art.289 C.p., fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.288 C.p., fapte prin care intimaţii au înstrăinat fraudulos, cu intenţie, centrala electrică de termoficare Piteşti Sud II cu funcţionare pe lignit, din patrimoniul SC TERMOFICARE 2000 SA, reuşind aducerea acestei societăţi în stare de insolvenţă şi faliment, cu consecinţa prejudicierii petentei în recuperarea creanţei pe care o avea faţă de SC Termoficare 2000 SA , societate în faliment , dar şi a celorlalţi creditori, prejudiciul total ridicându-se la peste 70 milioane euro.

Se arată că în dovedirea dreptului de proprietate Mun.Piteşti a invocat cu rea credinţă prevederile HG nr.104/2002, în cauză fiind aplicabile disp. HG nr.980/1996 şi OUG nr.78/2002; regimul juridic al centralei electrice de termoficare Piteşti Sud II cu funcţionare pe lignit a fost reglementat prin HG nr.980/15.10.1996 privind sistarea execuţiei obiectivului de investiţie „centrala electrica de termoficare Piteşti Sud II cu funcţionare pe lignit”, HG nr.627/2000 şi OUG nr.78/2002; prin vânzarea CET Piteşti Sud II , Mun.Piteşti procedând la valorificarea unor bunuri al cărui proprietar nu era , şi-a permis să nu respecte prevederile HG nr.980/1996, Hotărâre de Guvern pe care jurisprudenţa ICCJ a calificat-o ca fiind similară în privinţa efectelor juridice produse cu o hotărâre judecătorească irevocabilă.

Se apreciază în acest context că reprezentanţii Mun.Piteşti au săvârşit infracţiunile sesizate prin încălcarea următoarelor prevederi legale imperative:

-au vândut bunuri din patrimoniul SC Termoficare 2000 SA fără a fi proprietarul legal al acestora,

-nu au întreprins nici un demers pentru utilizarea elementelor componente ale CET Piteşti Sud II , montate sau aflate în stoc, la alte obiective energetice aflate în curs de execuţie sau în exploatare din sistemul energetic – art.2 din HG nr. 980/1996 ;

-nu au valorificat elementele componente ale CET Piteşti Sud II ca echipamente, instalaţii, construcţii, etc. ţinând cont că acestea erau noi, nefolosite- art.3 din HG 8980/1996

-au impus cumpărătorului ca bunurile să nu poată fi utilizate conform destinaţiilor iniţiale

Se mai arată că prin vânzarea de către Mun.Piteşti a CET Piteşti Sud II au fost încălcate şi obligaţiile imperative stabilite prin OUG nr.78/2002, respectiv prin aprobarea de către Consiliul Local Piteşti la data de 26.03.2003 a H CL nr.109 , care prevedea că bunurile aparţinând Sucursalei Electrocentralei Piteşti în loc să fie incluse în patrimoniul unei societăţi comerciale nou constituite, potrivit legii, să fie trecute în domeniul privat al Mun.Piteşti şi apoi aduse ca aport în natură din partea Consiliului Local la capitalul social al SC Termoficare 2000 SA.

Totodată, prin vânzarea ilegală a bunurilor ce alcătuiau obiectivul CET Piteşti Sud II, Mun.Piteşti a încălcat şi hotărârile adoptate de organele statutare şi reprezentative ale SC Termoficare 2000 SA Piteşti, concluzionându-se că făptuitorii în calitate de reprezentanţi ai Mun.Piteşti, cu încălcarea flagrantă a disp. HG nr.980/1996 şi ale OUG 78/2002 au încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 60208 din 22.12.2006 prin care Mun.Piteşti, reprezentat de T.P. în calitate de primar şi M.B., în calitate de director executiv, a vândut centrala electrica de termoficare Piteşti Sud II  la preţul de 1701383 euro, fără TVA, apreciindu-se că în ipoteza în care reprezentanţii Mun.Piteşti ar fi respectat prev. HG nr.980/1996 şi OUG nr.78/2002 nu s-ar fi produs falimentul fraudulos al SC Termoficare 2000 SA realizat prin deturnarea de către făptuitori a bunurilor şi fondurilor financiare din patrimoniul acestei societăţi şi crearea unui prejudiciu de peste 70 milioane euro adus celor 68 de creditori ai societăţii falimentat de Mun.Piteşti.

Se solicită admiterea plângerii formulată împotriva rezoluţiei nr.207/P/2011 dată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi a rezoluţiei nr. 369/II/2/2013 dată de procurorul – Şef Serviciu din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Piteşti, desfiinţarea rezoluţiilor sus arătate şi începerea urmăririi penale faţă de numiţii T.P. şi M.B., pentru săv. infr.prev. de art. 246 C.p. rap. la art.2481 C.p., art.132 din Legea 78/2000 rap. la art.248 C.p. coroborat cu art.2481 C.p., art.288 C.p. şi art.289 C.p.

Din oficiu, instanţa a dispus ataşarea dosarului de urmărire penală nr. 207/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi introducerea în cauză şi citarea în calitate în calitate de intimaţi ai numiţilor T.P. şi M.B..

Din analiza dosarului de urmărire penală sus menţionat instanţa constată că la data de 30.06.2011 reprezentanţii legali ai SC GDF SUEZ ENERGY România S.A. (FOSTĂ Distrigaz Sud SA) au sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, solicitând efectuarea de cercetări faţă de numiţii P.T. – Primar al Mun.Piteşti şi B.M. – Director executiv în cadrul Direcţiei Economice a Primăriei Piteşti sub aspectul săv. infr.prev. de art. 2481, art.288 şi art.289 C.p., constând în aceea că au înstrăinat fraudulos bunurile aparţinând Centralei Electrice de Termoficare Piteşti Sud II aflată în patrimoniul SC Termoficare 2000 SA în scopul de a aduce această societate în stare de insolvenţă şi producând un prejudiciu de peste 20.000.000 euro petentei.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a înaintat plângerea spre soluţionare Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti care, prin ordonanţa nr. 2872/P/2011 din data de 06.09.2011 a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei privindu-i pe P.T. – Primarul Mun.Piteşti şi B.M. – Director executiv în cadrul Direcţiei Economice a Primăriei Piteşti, cercetaţi sub aspectul săv. infr.prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art.2481 C.p. , art.288 C.p. şi art.289 C.p.

Prin rezoluţia din data de 12.06.2013, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de P.T. şi B.M. pentru săv. infr.prev. de art. 246 C.p. rap. la art. 2481 C.p., art.13 2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.248 C.p. coroborat cu art. 248 1 C.p. şi art.289 C.p. întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracţiuni şi pentru săv. infr.prev. de art. 288 C.p. întrucât fapta nu există.

In considerentele rezoluţiei procurorul , în urma verificării actelor premergătoare efectuate în cauză, a apreciat că SC Termoficare 2000 SA Piteşti nu a avut cu privire la CET Sud II un drept de proprietate care să o îndreptăţească la încasarea preţului obţinut din vânzare, din care să se îndestuleze creditorii acesteia, reţinându-se că nu sunt elemente cu privire la subevaluarea bunurilor vândute la licitaţie. Dispoziţiile OUG 78/2002 nu instituie în sarcina Consiliilor Locale obligaţia de a transfera către societăţile nou înfiinţate drepturile de proprietate dobândite în baza HG nr.104/2002 , astfel că societatea petentă nu se poate considera lezată în interesele sale legitime prin vânzarea CET Sud II de către Consiliul Local al Mun.Piteşti câtă vreme aceasta era hotărâtă cu aproximativ 3 ani înainte de a închiria contractul de furnizare a gazelor naturale către SC Termoficare 2000 SA Piteşti.

In cauză, nu a fost identificat nici un înscris oficial contrafăcut sau alterat în orice mod , astfel încât nu există o faptă de fals material în înscrisuri oficiale.

Se apreciază totodată că menţionarea în hotărârile Consiliului Local al Mun.Piteşti prin care s-a aprobat trecerea CET Piteşti Sud II din domeniul public în domeniul privat al Mun.Piteşti, respectiv vânzarea CET Piteşti Sud II , a dispoziţiilor HG nr.104/2002 şi omisiunea invocării în aceleaşi hotărâri a disp. OUG nr.78/2002 nu poate întruni elementele constitutive ale infr. prev. de art. 289 C.p. , existenţa unei hotărâri de guvern sau ordonanţă de urgenţă nefiind fapte sau împrejurări care să poată fi atestate de către un Consiliul Local; în plus, referirea la dispoziţiile HG nr. 104/2002 nu este greşită, acest act normativ nefiind lipsit de efecte juridice, mai mult această hotărâre de guvern îndeplineşte condiţiile de legalitate , astfel cum s-a stabilit prin Decizia nr.623/07.02.2013 pronunţată de ICCJ Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.

In drept, soluţia a fost fundamentată pe disp. art. 228 alin.6 C.p.p. rap. la art.10 lit.a şi d C.p.p.

Examinând probatoriul administrat în cursul actelor premergătoare efectuate de către organele de cercetare penală în cursul actelor potrivit disp. art.224 C.p.p. constând în plângere parte vătămată , declaraţii făptuitori intimaţi, precum şi celelalte înscrisuri aflate la dosarul cauzei, instanţa constată legalitatea şi temeinicia rezoluţiei supuse controlului judecătoresc.

Astfel, situaţia de fapt a fost corect reţinută de către organele de cercetare penală în baza probatoriului sus evidenţiat reţinându-se că S.C. GDF SUEZ ENERGY România S.A. a încheiat cu S.C TERMOFICARE 2000 S.A. Piteşti contractul înregistrat sub nr. 61/25.01.2006 prin care s-a obligat să furnizeze gaze naturale. In baza acestui contract, S.C. GDF SUEZ ENERGY România S.A. a emis către S.C TERMOFICARE 2000 S.A. Piteşti facturi fiscale în cuantum total de 79.689.976,29 lei.

La data de 30.06.2009, Tribunalul Comercial Argeş a dispus deschiderea procedurii de faliment împotriva S.C TERMOFICARE 2000 S.A. Piteşti, S.C. GDF SUEZ ENERGY România S.A. înscriindu-se la masa credală cu suma de 79.689.976,29 lei, în categoria creditorilor chirografari.

S.C. GDF SUEZ ENERGY România S.A. este în imposibilitate de a-şi recupera creanţa întrucât P.T., primarul municipiului Piteşti, şi B.M., director economic în cadrul Primăriei Municipiului Piteşti, au iniţiat şi organizat scoaterea C.E.T. Piteşti Sud II din patrimoniul S.C TERMOFICARE 2000 S.A. Piteşti, în următoarea modalitate:

Prin Hotărârea de Guvern nr. 104/2002, s-a aprobat divizarea S.C TERMOELECTRICA S.A. prin transmiterea fără plată a centralelor electrice de termoficare în domeniul public al unităţilor administrativ - teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, în anexa Hotărârii de Guvern nr. 104/2002 fiind menţionate, în privinţa municipiului Piteşti, doar C.E.T. Sud I şi C.E.T. Piteşti Găvana, nu şi C.E.T. Sud II.

Întrucât Hotărârea de Guvern nr. 104/2002 era nelegală, încălcând prevederile Legii

213/2008 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia potrivit căreia „trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăţilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar, se poate face numai cu plată şi cu  acordul adunării generale a acţionarilor societăţii comerciale respective. In lipsa acordului menţionat, bunurile societăţii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică şi după o justă şi  prealabilă despăgubire", Guvernul României a emis OUG 78/2002 care prevedea obligaţia unităţilor administrative - teritoriale de a înregistra la registrul comerţului societăţi comerciale din patrimonial cărora să facă parte C.E.T. - urile desprinse din S.C TERMOELECTRICA S.A., în cazul municipiului Piteşti fiind menţionate C.E.T. - urile din cadrul S.E. Piteşti, deci şi C.E.T. Piteşti Sud II.

La data de 10.10.2002, Consiliul Local al Municipiului Piteşti a preluat în administrare cele trei centrale de termoficare .

 Consiliul Local al Municipiului Piteşti nu a înregistrat la registrul comerţului o societate comercială din care să facă parte cele trei CET-uri.

 In vederea asigurării unor surse de finanţare pentru aplicarea Strategiei de

modernizare şi reabilitare a sistemului de termoficare din mun. Piteşti, aprobată prin HCL

nr.188/20.06.2003, Consiliul de Administraţie al S.C. TERMOFICARE 2000 S.A Piteşti a

aprobat prin decizia nr. 44/10.07.2003, vânzarea C.E.T. Piteşti Sud II.

 Compartimentul de relaţii şi analiza serviciilor publice din Primăria Municipiului

Piteşti a întocmit, la data de 18.08.2003, un raport cu propunere de trecere a C.E.T. Piteşti

SUD II din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piteşti, invocând HG

104/2002, deşi în acest act normativ nu este menţionată şi C.E.T. Piteşti Sud II.

Prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Piteşti numerele 288/02.09.2003 şi 289/02.09.2003, s-a aprobat trecerea C.E.T. Piteşti Sud II din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piteşti, respectiv vânzarea C.E.T. Piteşti Sud II, urmând ca sumele de bani rezultate din vânzare să se facă venit la bugetul local. Pentru emiterea celor două hotărâri  au fost invocate, în fals, dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr. 104/2002, fiind săvârşită, astfel, infracţiunea de fals intelectual.

Bunurile aferente C.E.T. Piteşti Sud au fost vândute, în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 60208/22.12.2006, către S.C. METAL IMPEX ROMÂNIA S.R.L.la preţul de 5.732.129,47 lei, sumă de bani ce a rămas în conturile Consiliului Local al Municipiului Piteşti, nefiind investită în retehnologizarea S.C. TERMOFICARE 2000 S.A. Piteşti  eliminând posibilitatea redresării acesteia şi lipsind creditorii de posibilitatea recuperării creanţelor lor.

S.C. GDF SUEZ ENERGY România S.A. a solicitat să se facă cercetări faţă de P.T. şi  B.M. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de a art.246 C.p. rap. la art. 2481 Cp., art. 288 Cp. şi art 289 Cp.

In apărarea sa, B.M., director economic în cadrul Primăriei Municipiului Piteşti, a declarat următoarele:

„La data de 07 02.2002 a apărut HGR nr.104 prin care au fost transmise din patrimoniul societăţii comerciale „Termoelectrica" SA în patrimoniul public al Municipiului Piteşti şi în administrarea CL Piteşti şi centralele electrice de termoficare Piteşti  - SUD I şi Piteşti Găvana, devenind astfel bunuri de domeniul public ale Municipiului Piteşti.

Ulterior, prin apariţia O.UG nr.78 din 13.06.2002, s-a făcut referire şi la transmiterea CET Piteşti - SUD II în aceleaşi condiţii impus de către HG 104/2002, act normativ ce era în vigoare şi la acea dată. Acest act normativ - OUG 78/2002, venea cu norme de completare la dispoziţiile HG 104/2002.

Cu privire la CET Sud II Piteşti, vreau să arăt faptul că, încă de la apariţia H GR 980/1996, se sistase executarea oricărei investiţii iar mai mult la art. 3 se stipula în mod expres valorificarea obiectivelor în cauză.

Referitor la aspectul din plângerea formulată potrivit căruia trebuia constituit o nouă societate, acest lucru nu se impunea pe considerentul că exista deja o societate constituită respectiv TERMOFICARE 2000 SA cu obiect de activitate specific furnizării de energie termică.

Astfel în baza actelor normative anterior indicate şi în conformitate cu dispoziţiile  Lg.213/1998, CET Sud II a fost înregistrat în evidenţa bunurilor de domeniu public al Mun.Piteşti  şi au fost date, prin concesiune, SC TERMOFICRE 2000 SA,

La data de 14.08.2002, prin HCL nr.172, a fost aprobată predarea-preluarea CET SUD II din domeniul privat al statului şi din patrimoniul SC Electrica SA, în domeniul public al municipiului Piteşti şi în administrarea consiliului local , însă cu obiecţiuni în sensul că nu se preluau şi debitele generate până la acea dată.

 Prin aceeaşi hotărâre, CET Piteşti SUD II a fost transmis, prin concesiune, în administrarea SC Termoficare 2000 SA Piteşti.

 La data de 12.08.2003, prin Hotărârea nr.10, adunarea Generală a Acţionarilor a SC Termoficare 2000 SA a aprobat vânzarea activelor neutilizabile din cadrul obiectivului CET Piteşti SUD II, după ce în prealabil consiliul de administraţie al societăţii a aprobat acest lucru, în baza expunerii de motive prezentate de directorul acesteia.

Valorificarea a avut în vedere faptul că bunurile existente nu mai prezentau interes sub aspect tehnic pentru utilizarea în unităţi similare din ţară, din cauza uzurii morale şi degradării fizice; obiectivul nu se preta la montarea unor instalaţii energetice precum şi faptul că se urmărea reducerea cheltuielilor neproductive ale administratorului - SC Termoficare 2000 SA -cu circa 1,7 miliarde lei anual.

Astfel, prin HCL nr.288 din 02.09.2003, s-a aprobat trecerea din domeniul public în  domeniul privat al municipiului Piteşti a unor bunuri din componenţa Centralei Electrice de Termoficare Piteşti SUD II, dezafectată potrivit HGR nr. 980/1996, hotărârea fiind motivată prin dispoziţiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Consiliul local a aprobat vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor în cauză preţul de pornire al licitaţiei fiind cel rezultat din raportul de evaluare a bunurilor ce făceau obiectul vânzării.

Ulterior, la data de 28.11.2006, s-a aprobat contractul de vânzare-cumpărare încheiat în baza licitaţiei adjudecate în condiţiile de mai sus. Firma câştigătoare a licitaţiei a efectuat plata în baza facturii nr.0326352 din 27.12.2006, suma de 5.732.129,47 lei  fiind virată în contul municipiului la data 29.12.2006”.

Cu privire la celălalt aspect potrivit căruia nu se putea trece, fără plată, în domeniul public al UAT a unor centrale termice, şi acesta este nefondat pe considerentul că HG  104/2002 a prevăzut în mod expres o asemenea posibilitate, act normativ ce nu a  fost abrogat prin apariţia OUG 78/2002 şi care completa hotărârea de Guvern anterior indicată.

Cu referire la paguba presupus a fi fost creată de Primăria Piteşti, SC TERMOFICARE 2000 SA prin vânzarea acestui activ, aceasta nu există pe considerentul că societatea nu era proprietara bunului în cauză, suma rezultată s-a făcut venit la bugetul local,  buget din care, an de an, s-au acordat SC TERMOFICARE 2000 SA, pentru a putea funcţiona, în interesul comunităţii, subvenţii, primăria neînregistrând restanţe.

Susţinerile numitei B.M. îşi au temei în dispoziţiile legale incidente în cauză.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 104/2002 s-a reglementat transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului şi din patrimoniul Societăţii Comerciale "Termoelectrica" S.A. în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. Centralele la care se referă Hotărârea de Guvern nr. 104/2002 au fost menţionate în anexa la această hotărâre. Cu referire la municipiul Piteşti au fost menţionate C.E.T. Sud I, C.E.T. Piteşti Găvana, nu şi C.E.T.Sud II.

 Prin O.U.G. nr. 78/2002 au fost asigurate condiţiile de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale, instituindu-se obligaţia unor consilii judeţene şi consilii locale, printre care şi Consiliul local al Municipiului Piteşti, să procedeze, în condiţiile legii, la înregistrarea ca societăţi comerciale la registrul comerţului a centralelor termice şi electrice de termoficare prevăzute în anexă. în anexa la O.U.G. nr. 78/2002 cuprinzând centralele termice şi electrice de termoficare care fac obiectul prevederilor art. 1 din Ordonanţa de (urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 este menţionată Sucursala Electrocentrale Piteşti(din care fac parte toate cele trei C.E.T. - uri). O.U.G. nr. 78/2002 nu lipseşte de efecte juridice, nici măcar implicit, Hotărârea de Guvern nr. 104/2002, dimpotrivă, în chiar .titlul ordonanţei se menţionează că actul normativ se referă la centralele termice şi electrice de termoficare  aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale. Rezultă, aşadar, că O.U.G. nr. 78/2002 a avut în vedere regimul juridic al C.E.T. - urilor astfel cum a fost stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 104/2002, acela al bunurilor din domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale. Omisiunea menţionării C.E.T. Sud II în Hotărârea de Guvern nr. 104/2002 este acoperită de cuprinsul anexei la O.U.G. nr. 78/2002, care face referire la toată Sucursala Electrocentrale Piteşti. Consiliul Local al Municipiului Piteşti nu a mai fost nevoit să înregistreze o nouă societate la registrul comerţului întrucât înfiinţase deja S.C. TERMOFICARE 2000 S.A Piteşti, dând în administrare, în conformitate cu dispoziţiile Legii 213/1998, cele trei C.E.T. - uri acestei din urmă societăţi comerciale.

Faţă de probatoriul administrat în cauză instanţa constată că procurorul în mod just a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numiţii B.M. şi Tudor Pendiuc, cercetaţi sub aspectul săv. infr. prev. şi ped. de art.246 C.p. rap. la art. 2481 C.p., art.13 2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.248 C.p. coroborat cu art. 248 1 C.p. şi art.289 C.p., întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestor infracţiuni, precum şi pentru săv. infr. prev. de art. 288 c.p., întrucât fapta nu există.

Modul de acţiune al Consiliului Local al Municipiului Piteşti a fost în conformitate cu dispoziţiile O.G. nr. 73/2002, care reglementa înfiinţarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de alimentare  cu energie termică, produsă centralizat, a comunelor, oraşelor şi municipiilor. 

 Potrivit art. 2 din O.G. 73/2002 „Serviciile energetice de interes local se furnizează prin intermediul unor sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, denumite în continuare sisteme energetice de interes local, destinate producerii, transportului, distribuţiei  şi furnizării energiei termice pe teritoriul localităţilor. Serviciile energetice de interes local se înfiinţează şi se organizează la nivelul tuturor localităţilor care dispun de un sistem public centralizat de alimentare cu energie termică, indiferent de mărimea acestuia ". Potrivit art. 3 din O.G. 73/2002 "Sistemele energetice de interes local fac parte din infrastructura tehnico-edilitară a localităţilor şi aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale. Sistemele energetice de interes local constituie un ansamblu tehnologic şi funcţional unitar, alcătuit din construcţii, instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări specifice, care cuprinde:

a) centrale termice şi/sau centrale electrice de termoficare;

b) reţele de transport;

c) puncte termice /staţii termice

d) reţele de distribuţie

e) construcţii şi instalaţii auxiliare

f) branşamente , până la punctele de delimitare /separare

g) sisteme de măsură, control şi automatizare

Potrivit art.8 din O.G. 73/2002 , gestiunea serviciilor energetice urbane se poate organiza în următoarele modalităţi:

a)gestiune directă

b)gestiune indirectă sau gestiune delegată”

In conformitate cu disp. art.10 din acelaşi act normativ”în cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale transferă, în totalitate sau numai în parte, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea serviciilor, respectiv la administrarea şi exploatarea sistemului energeticv de interes local, unuia sau mai multor operatori furnizori/prestatori cărora le încredinţează , în baza unui contract de delegare a gestiunii, dreptul de operare propriu-zisă a serviciului energetic de interes local”.

Considerând oportună vânzarea C.E.T. Sud II, Consiliul Local al Mun.Piteşti a respectat întocmai procedura de înstrăinare, trecând , mai întâi , bunul în domeniul privat al mun. Piteşti şi , ulterior, vânzându-l la lictaţie publică. Suma de bani obţinută din vânzare a intrat în patrimoniul proprietarului, unitatea administrativ teritorială municipiul Piteşti.

În ceea ce priveşte presupusa pagubă înregistrată de SC Termoficare 2000 SA prin vânzarea activului, o astfel de pagubă nu există pe considerentul că societatea nu era proprietara bunului în cauză, conform OUG nr. 78/2002, acesta fiind MUn. Piteşti, iar suma rezultată s-a constituit venit la bugetul local, din care an de an s-au acordat SC Termoficare 2000 SA sume pentru continuarea funcţionării în interesul comunităţii.

Totodată, în cauză nu a fost identificat niciun înscris oficial contrafăcut/alterat în vreun mod, pentru a atrage incidenţa preved. Art. 288 c.p., fapta neexistând.

Pentru considerentele mai sus expuse, în baza art. 278/1 alin.8 lit. a c.p.p. va respinge plângerea formulată de petenta SC GDF S.E. România SA. împotriva rezoluţiei Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie nr. 207/P/2011, din data de 12.06.2013, pe care o menţine ca legală şi temeinică.

Văzând şi disp. art. 192 alin. 2 c.p.p. privind  cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In baza art. 278/1 alin.8 lit. a c.p.p. respinge plângerea formulată de petenta SC GDF S.E. România SA., împotriva rezoluţiei Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie nr. 207/P/2011, din data de 12.06.2013, pe care o menţine ca legală şi temeinică.

În baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen. obligă petenta la plata sumei de 150 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 17 decembrie 2013.

Preşedinte,

A.M.D.

Grefier

C.C.