Contestaţie la executare + suspendare executare

Sentinţă civilă 686/2012 din 24.01.2012


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 686/2012

Şedinţa publică de la 24 Ianuarie 2012

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE C N

Grefier E C

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestator B A şi pe intimat SC BT L T IFN SA, având ca obiect contestaţie la executare + suspendare executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la pronunţare părţile au lipsit.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că la data de 24.01.2012 au fost depuse la dosarul cauzei de către contestator concluzii scrise, precum şi faptul că dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 17.01.2012, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea.

INSTANŢA,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti la data de 05.01.2011 sub numărul de dosar 432/280/2011, contestatorul B A a solicitat în contradictoriu cu  intimata SC BT L T IFN SA ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea tuturor actelor si formelor de executare întreprinse in dosarul de executare nr. J412/2010, precum si suspendarea executării silite pana la soluţionarea irevocabilă a prezentului dosar. De asemenea, a solicitat obligarea intimatei la plata tuturor cheltuielilor ocazionate de acest proces.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că a aflat in data de 30.12.2010 ca împotriva sa se desfăşoară o executare silita de către executorul bancar Ungureanu Gheorghe in baza unui titlu executoriu pus la dispoziţie de către creditoarea SC BT L T IFN SA., ajungând să cunoască despre existenta executării silite in momentul in care a încercat sa efectueze o retragere de numerar de pe cardul de salariu, ocazie cu care a fost informat că asupra contului său personal exista o poprire dispusa in baza unui titlul executoriu reprezentat de biletul la ordin emis de SC B P T SRL si avalizat de către contestator.

Contestatorul a precizat ca pana la acel moment nu a fost informat in nici un fel de existenta executării silite si nu i s-a dat posibilitatea sa se apare sau sa achite de buna voie debitul, in cazul in care ar fi recunoscut existenta sa, astfel ca prezenta contestaţie trebuie considerata ca formulata in termen, prin perspectiva prevederilor art. 401 alin. 1 lit. c C.pr.civ.

Din lecturarea încheierii de încuviinţare a executării silite, precum si din adresa de înfiinţare a popririi rezulta cu claritate ca actele de executate, daca au fost comunicate, au fost comunicate la o adresa totalmente greşita, respectiv - Piteşti, str. Eremia Grigorescu, bl. P17, sc. A, ap. 1, judeţul Argeş, in timp ce domiciliul acestuia este in com. Budeasa, sat Rogojina, nr. 120, judeţul Argeş, aspect ce rezulta din copia de pe cartea de identitate anexată. In aceste condiţii, este evident ca toate formele de executare au fost desfăşurate fără a avea procedura de comunicare corect îndeplinita si sunt lovite de nulitate absoluta. Prevederile art. 387 sunt deosebit de elocvente in acest sens si nu lasă loc de nici-o interpretare, sancţiunea pentru nerespectarea acestor dispoziţii fiind anularea tuturor formelor de executare, in conformitate cu prevederile art. 391 C.pr.civ.

Alături de aceste aspecte, contestatorul a considerat ca se impune ca in temeiul art. 399 alin. 3 C. pr. civ. sa formuleze pe aceasta cale si apărări de fond cu privire la titlul a cărui executare silita se efectuează împotriva sa. Astfel, acest titlu este un bilet la ordin emis de SC B P T SRL si care poarta o semnătura in dreptul rubricii avalist, însa aceasta semnătura nu îi poate fi asociată contestatorului, de vreme ce pe titlul executoriu nu este  trecut si numele său alături de respectiva semnătura. Se putea astfel observa ca biletul la ordin este avalizat fără a fi identificată persoana care avalizează si semnează biletul la ordin in acest sens, astfel încât contestatorul nu a înţeles cum a ajuns executorul bancar sau creditorul la concluzia ca el este persoana care a avalizat biletul la ordin si pe cale de consecinţa a procedat la demararea executării silite împotriva sa. Tot in aceasta ordine de idei nu îşi pot explica cum Judecătoria Piteşti a dispus încuviinţarea executării silite fata de acesta in calitate de avalist, de vreme ce pe titlul executoriu investit nu apărea numele său. Precizează contestatorul că urmează ca in acest sens sa uzeze de procedura înscrierii in fals.

Mergând mai departe cu problematica lipsei de temeinicie a executării silite, contestatorul a aratat si faptul ca nici el si nici emitentul SC B P T SRL nu datorau nici o suma de bani creditoarei SC BT L T IFN SA. In acest moment intre emitent si creditoare exista un litigiu pe rolul Tribunalului Comercial Argeş, dosar ce are ca obiect obligarea creditoarei la plata unei sume de bani, aceasta făcându-se vinovata de nerespectarea contractului dintre parti. Creditoarea a profitat de faptul ca a avut la dispoziţie un bilet la ordin in alb si l-a introdus la plata pentru o suma ce nu se datora.SC B P T SRL a încheiat cu parata SC BT L T IFN SA contractele de leasing financiar nr. 6468LE/2006 si nr. 6469LE/2006 având ca obiect finanţarea de către aceasta a achiziţiei a doua ansambluri autotransportoare cu autotractoare si remorci. SC BP TRANS SRL si-a îndeplinit complet si corect toate obligaţiile contractuale pe care le avea fata de partea SC BT L T IFN SA insa aceasta, în mod unilateral, a procedat la majorarea dobânzii in afara cadrului contractual, încălcând astfel prevederi exprese, situaţie ce a generat emiterea de către SC B P T SRL a notificărilor de reziliere cu numerele 1387/15.12.2008 si 1388/15.12.2008.

Ulterior acestor notificări au fost încheiate cu parata SC BT L T IFN SA convenţiile de conciliere nr. 2392/09.01.2009 si 2393/09.01.2009 prin care s-au stabilit doua lucruri distincte: rezilierea contractelor de leasing mai sus menţionate in conformitate cu notificările nr. 1387/15.12.2008 si 1388/15.12.2008, deci din culpa exclusiva a paratei, urmând a fi aplicabile prevederile art. 14.3 din contract; găsirea unei variante de revânzare a bunurilor cu asistenta SC B P T SRL. In cazul in care SC B P T SRL va identifica un Utilizator va primi din partea SC BT L T IFN SA o suma egala cu valoarea garanţiei achitate de SC B P T SRL. In cazul in care SC B P T SRL nu va identifica un utilizator va trebuie sa plătească finanţatorului o suma calculata conform art. 13.3 din contract. SC B P T SRL nu a reuşit sa identifice un utilizator, situaţie in care, in temeiul convenţiilor mai sus menţionate, trebuie sa achite către parata SC BT L T IFN SA o suma calculata confort art. 13.3 din contractul cu acesta adică: suma de recuperat ( 42.133,80 LEI) + costuri asociate (nu exista) + daune interese (97.682,91 LEI), in total 139.816,71 LEI.

Având insa in vedere faptul ca aceste contracte au fost reziliate din culpa exclusiva a paratei, sunt aplicabile prevederile art. 14.3 din contract, („daca leasing-ul încetează datorita încălcării prezentului contract de către finanţator, utilizatol trebuie sa înapoieze bunul finanţatorului, acesta din urma fiind obligat a achita integral sumele plătite de către utiliozator"), situaţie in care aceasta urmează sa achite către SC BADY PROD TRANS SRL suma de 708.060,87 lei, reprezentând totalitatea sumelor achitate utilizator.

Având in vedere ca intre SC B P T SRL si SC BT L T IFN SA exista datorii reciproce urmează a opera compensarea, suma finala pe care SC BT L T IFN SA o are de achitat către SC B P T SRL fiind de 568.244,16 lei.

Pentru justa soluţionare a cauzei s-a solicitat  ataşarea dosarului de executare nr. J412/2010 al Executorului Bancar Ungureanu Gheorghe.

In probatoriu: înscrisuri, interogatoriu si orice alta categorie de probe utile soluţionării cauzei.

In drept, cererea fost întemeiată pe disp. art. 399 si urm C.pr.civ.

Anexat, au fost depuse înscrisuri (f. 9-53).

La data de 01.04.2011 intimata a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetenţei  teritoriale a Judecătoriei Piteşti in soluţionarea prezentului litigiu si pe cale de consecinţa a solicitat  trimiterea dosarului spre competenta soluţionare Judecătoriei Cluj  Napoca şi excepţia tardivităţii introducerii prezentei cereri si, în consecinţa, respingerea cererii ca tardiv introdusa, precum şi excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare. Pe fond a solicitat respingerea cererii de suspendare a executării silite, precum şi a cererii de anulare a tuturor actelor si formelor de executare, cu cheltuieli de judecata.

Cu privire la excepţia necompetenţei teritoriale, intimata a susţinut că in cadrul prezentului dosar executarea silita a fost pornita in baza titlului executoriu reprezentata de biletul la ordin avalizat de către debitor. Potrivit art. 399 alin. 3 C.pr.civ., în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţie la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac. Conform art. 62 alin. 1 din Legea 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin „în termen de 5 zile de la primirea somaţiunii, debitorul poate face opoziţie la executare". In conformitate cu art. 106 coroborat cu art. 62 alin. 2 din Legea 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin cu modificările si completările ulterioare, opoziţia se va introduce la judecătoria care a învestit cambia cu formulă executorie. Prin urmare, legiuitorul a instituit o norma imperativa in ceea ce priveşte competenta materiala si teritoriala de soluţionare a opoziţiei cambiale exclusiv in favoarea judecătoriei care a investit titlul de credit cu formula executorie.

După cum se poate constata, înainte de a fi pus in executare, biletul la ordin a fost investit cu formula executorie de către Judecătoria Cluj-Napoca prin încheierea civila nr. 6576/CC/2009 pronunţata in şedinţa camerei de consiliu din 01.10.2009 in Dosarul 19091/211/2009 si, prin urmare, in virtutea textului de lege invocat, instanţa competenta teritorial sa soluţioneze o eventuala opoziţie cambiala este Judecătoria Cluj-Napoca, instanţa care a investii biletul la ordin cu formula executorie.

În susţinerea acestei excepţii, intimata a învederat că art. 10 pct. 3 C. pr. civ. prevede, pe lângă domiciliul paratului, o competenta teritoriala alternativa in cazul cererilor ce izvorăsc din emiterea unui bilet la ordin in favoarea instanţei de la locul plaţii, or, după cum se  poate constata, atât rubrica privitoare la locul emiterii cat si cea privitoare la locul plăţii indica localitatea Cluj-Napoca. De asemenea, sediul intimatei este in Cluj-Napoca. Judecătoria Piteşti nu este nici instanţa de la domiciliul paratului si nici instanţa de la locul plaţii.

De asemenea, legea face distincţie intre contestaţia la executare (art. 399 C. pr. civ.) si opoziţia la executare (art. 62 din Legea 58/1934) prin însăşi faptul ca fixează pentru fiecare in parte o competenta teritoriala exclusiva, dar, in timp ce prima vizează executarea silita însăşi, a doua vizează cu preponderenta valabilitatea titlului, de aceea cererea nu poate fi primită de către Judecătoria Piteşti nici pe considerentul ca aceasta ar fi instanţa de executare atâta timp cat pe calea opoziţiei la executare se urmăreşte desfiinţarea titlului; or, din cuprinsul cererii formulate de debitorul avalist, nu rezulta o asemenea solicitare. Prin urmare, in cazul calificării cererii debitoarei ca fiind opoziţie la executare, in temeiul ari. 158 alin. 1 C. pr. civ., intimata a solicitat admiterea excepţiei invocate.

 Referitei la excepţia tardivităţii opoziţiei cambiale, potrivit art. 62 alin. 1 din Legea 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, în termen de 5 zile de la primirea somaţiunii, debitorul poate face opoziţie la executare. În cadrul dosarului de executare nr. 412/2010, somaţia cambiala a fost primita de către debitor in data de 07.06.2010, astfel cum rezulta din confirmarea de primire pe care chiar contestatorul a anexat-o cererii ce face obiectul prezentului dosar.

Din datele de pe portalul just.ro rezulta ca cererea debitorului a fost înregistrata la data de 05.11.2011, aşadar cu mult peste termenul de 5 zile prevăzute de art. 62 din Legea 58/1934. Nici susţinerea contestatorului cum ca nu a primit somaţia cambiala emisa de executorul IFN in cadrul dosarului de executare si ca a aflat despre executarea silita desfăşurata împotriva sa doar la data de 30.12.2010 nu poate li primita deoarece este contrazisa de chiar atitudinea sa. La data de 25.06.2010, după aproximativ 18 zile de la primirea somaţiei (07.06.2010), B A a formulat o contestaţie la executare împotriva executării pornite in baza biletului la ordin, cerere ce a făcut obiectul dosarului 19860/215/2010 al Judecătoriei Craiova, suspendata de aceasta instanţa in temeiul art. 155A1 C. pr. civ., astfel cum reiese din extrasul de pe portalul just.ro, citaţia si înscrisul intitulat contestaţie la executare adresat Judecătoriei Craiova. Debitorul contestator nu poate invoca nulitatea actelor de executare pentru lipsa comunicării somaţiei atâta timp cat din toate cele arătate mai sus rezulta cu prisosinţa ca somaţia i-a fost comunicata si ca a luat cunoştinţa de conţinutul ei.

Cu privire la excepţia inadmisibilitatii contestaţiei la executare, prin înscrisul intitulat contestaţie la executare, debitorul contestator arata ca „formulează contestaţie la executare împotriva titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin si solicita suspendarea executării si anularea tuturor actelor de executare". Cererea debitorului contestator nu a fost întemeiata in drept, dar din modul de redactare si din cuprins rezulta ca acesta a formulat contestaţie la executare, instituţie reglementata de prevederile art. 399-404 C. pr. civ. În temeiul art. 399 C. pr. civ. şi art. 62 alin. 1 din Legea 58/1934, contestaţia la titlu este inadmisibilă întrucât există calea specială a opoziţiei la executare.

Pe fond, în ce priveşte cererea de suspendare a executării, potrivit art. 62 alin. 4 din Legea 58/1934, instanţa va putea suspenda executarea numai in caz când oponentul nu recunoaşte semnătura, înscriindu-se in fals, sau nu recunoaşte procura. Contestatorul nu tăgăduieşte ca semnătura de la rubrica avalist de pe biletul la ordin ii aparţine, ci arata ca in lipsa completării rubricii cu numele sau alături de semnătura, nu se poate retine ca aceasta semnătura i-ar aparţine. Potrivit art. 4.8 din contractele de leasing „biletele la ordin vor fi avalizate de către administratorul utilizatorului". După cum se poate constata semnătura care figurează la rubrica avalistului pe biletul la ordin este a lui B A.

Acest aspect rezulta din compararea semnăturilor luate in prezenta reprezentantului de vânzări BT L T IFN, doamna A P (pagina 9 contracte), care atesta identitatea semnatarilor care apar pe contractele de leasing nr. 6468LE/2006 si 6469LE/2006. De asemenea, din declaraţia pe proprie răspundere a lui B A din 25.10.2006 si declaraţia OP din aceeaşi data, completate in mod olograf se poate vedea ca exista identitate de semnături cu cea de pe biletele la ordin.

Din prevederile art. 34 din Legea 58/1934 cu modificările si completările ulterioare asupra cambiei si biletului la ordin rezulta ca avalul este socotit că rezultă din simpla semnătură a avalistului pusă pe faţa cambiei, afară numai dacă semnătura este a trasului sau a trăgătorului.

Semnătura cambiala este reglementata de art. 8 din Legea 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, unde se prevede ca „o semnătură cambială trebuie să cuprindă numele şi pronumele sau firma celui care se obligă, este totuşi valabilă semnătura în care prenumele este prescurtat sau arătat numai prin iniţială". Insa art. 8 se refera in mod exclusiv la cambie fiind absolut inaplicabil in cazul biletelor la ordin, astfel cum rezulta din art. 106 din aceeaşi lege. Art. 8 nu este menţionat printre prevederile aplicabile biletului la ordin si prin urmare, semnătura avalistului este valabila chiar si in lipsa numelui si prenumelui acestuia.

Cu privire la anularea actelor de executare, debitorul nu indica care anume acte de executare solicita a fi anulate si motivele pentru care înţelege sa solicite anularea lor. De altfel, somaţia emisa de executorul IFN in cadrul dosarului de executare respecta intru-totul cerinţele de conţinut si forma expres prevăzute de art. 387 C. pr. civ si ale pct. 320 lit. g din Normele Cadru ale BNR nr. 6/1994 si nu exista nici un motiv pentru anularea acestora.

De asemenea, B A in calitate de avalist al biletului la ordin solicita anularea acestuia arătând ca a fost completat si introdus la plata de către intimată fără a tine cont de prevederile contractelor de leasing si de înţelegerile avute cu emitentul S.C. B T T S.R.L., acte ce stau la baza raporturilor comerciale fundamentale dintre părţi. Susţinerile contestatorului sunt neîntemeiate si nefondate, deoarece, biletul la ordin a fost întocmit si emis in conformitate cu prevederile art. 104 si următoarele din L. 58/1934, cazurile care atrag nulitatea lui fiind strict prevăzute de lege. În al doilea rând, excepţiile personale invocate de către debitorul avalist, excepţii bazate pe raportul juridic fundamental dintre emitent si beneficiar sunt neîntemeiate si nu pot fi primite deoarece, conform art. 106 coroborat cu art. 63 alin. 1 din Legea 58/1934, in procesele cambiale pornite pe cale de acţiune, debitorul nu va putea opune posesorului decât excepţiile de nulitate ale titlului, precum si cele care nu sunt oprite de art. 19, iar potrivit acestui articol efectelor de comerţ nu li se pot opune excepţii deduse din raporturile juridice dintre cei care s-au obligat prin semnarea lor. Biletul la ordin este un titlu comercial abstract, formal, complet, care incorporează o obligaţie abstracta, autonoma, necondiţionata, de plata a unei sume de bani de către semnatarul sau si independent de raportul juridic din care a luat naştere obligaţia comerciala dintre cele doua părţi.

În ce priveşte susţinerile contestatorului legate de nerespectarea de către intimată a contractelor de leasing, aceasta din urmă a arătat că la data de 05.07.2006 a încheiat cu S.C. B P T S.R.L., in calitate de utilizator, contractele de leasing financiar nr. 6.468LE/2006 si 6.469LE/2006 al căror obiect îl constituia folosinţa de către utilizator pe o perioada de 49 luni a doua autoutilitare.

Prin cererea nr. 476 din 25 01.2007, reprezentanţii S.C. B P T S.R.L. au solicitat societăţii intimate eliberarea acordului de subînchiriere a celor doua autoutilitare contractate in leasing, acord ce le-a fost dat, astfel cum rezulta din adresa nr. 1503 din 29.01 2007. Prin Notificarea nr. 100 din 13.10.2008 se aducea la cunoştinţa utilizatorului faptul ca urmare a creşterii indicilor EURIBOR, începând cu luna noiembrie 2008, dobânda contractuala se va majora cu 0.595% fata de procentul deja existent. Aceasta notificare a fost emisa in temeiul art. 15.7 din contracte potrivit cu care, in cazul creşterii dobânzilor bancare, utilizatorul este de acord sa se prezinte pentru renegocierea ratelor aferente perioadei ramase din contract si reprezintă o clauza de indexare, perfect valabila, fiind o aplicaţie a principiului si teoriei impreviziunii in contracte.

Ca răspuns, S.C. B P T S.R.L. emite notificarea nr. 1281 din 26.11.2008 înregistrata sub numărul 19.083 din 02.12.2008 prin care arata ca modificarea dobânzii cu 0,595% ii aduce prejudicii evidente, drept pentru care solicita rezilierea contractelor si predarea bunurilor. Ca urmare a acestei adrese, intimata, având in vedere decizia comitetului de risc, a hotărât sa revină asupra deciziei de modificare a dobânzii, hotărâre adusa la cunoştinţa utilizatorului prin intermediul adresei nr. 19.728 din 12.12.2008.

Cu toate acestea, utilizatorul emite adresele nr. 1.387 si 1388 din 15.12.2008 prin care arata ca in continuare doreşte sa denunţe contractele, arătându-se de acord sa găsească alţi utilizatori care sa preia contractele de leasing. Rezultatul discuţiilor purtate a fost consemnat in procesele verbale de conciliere nr. 2392 si 2393 din 09.01.2009 prin intermediul cărora, pentru a veni in sprijinul clientului, s-a hotărât încetarea contractelor de leasing (si nu rezilierea acestora) cu condiţia găsirii de catre S.C. B P T S.R.L. a altor utilizatori ce sa preia bunurile ce au făcut obiectul contractelor de leasing, caz in care utilizatorului ii va fi returnata garanţia achitata in momentul încheierii contractului. De asemenea, s-a convenit ca in cazul in care S.C. B P T S.R.L. nu-si respecta obligaţiile asumate, acesta va suporta clauzele prevăzute la art. 13.3. din contracte.

In virtutea si pentru aducerea la îndeplinire a celor stabilite, in procesul verbal de conciliere s-a menţionat ca bunurile urmau sa rămână in continuare in posesia S.C. B PT S.R.L., dar având in vedere ca aceştia nu si-au respectat obligaţiile, bunurile au fost recuperate asa cum rezulta din procesele - verbale de predare primire din 24.02.2009, respectiv 04.03.2009. Cum utilizatorul nu a dat curs obligaţiilor asumate in procesele verbale de conciliere, in temeiul art. 4.8. coroborat cu art. 13.3. si cu art. 3 din contractele de leasing, societatea de leasing a completat si introdus spre plata un bilet la ordin pentru recuperarea prejudiciului cauzat de utilizator.

Biletul la ordin a fost introdus la plata după expirarea termenelor prevăzute in procesele verbale de conciliere si după ce in prealabil utilizatorul a fost notificat astfel cum rezulta din Notificarea nr. 13863 din 12.06.2009. Suma a fost judicios determinata ţinând cont de soldul restant precum si de prevederile art. 13.3. paragraful 2, teza I si II si paragraful 4 (clauza penala) si având in vedere prevederile contractului raportat la prejudiciul suferit.

Fata de prevederile contractuale invocate, se poate constata netemeinicia afirmaţiilor privitoare la dobândirea instrumentelor de plata prin mijloace viclene, atâta timp cat acestea au fost predate de buna voie de utilizator si cu consimţământul sau, pentru garantarea respectării obligaţiilor asumate prin contractele de leasing.

Având in vedere prevederile art. 33, 35 si 52 din Legea 58/1934, obligaţiile rezultate din emiterea si avalizarea B.O. conferă dreptul de urmărire asupra averii personale a debitorului avalist in scopul realizării creanţei pe calea executării silite. Atâta timp cat emitentul si avalistul unui efect de comerţ sunt ţinuţi in solidar la executarea obligaţiei. Un aspect extrem de important este acela ca referitor la valabilitatea, legalitatea si temeinicia completării si introducerii la plata a biletului la ordin s-a pronunţat Tribunalul Comercial Argeş care prin Sentinţa nr. 388/C72010 din 16.03.2010 pronunţata in Dosarul 1078/1259/2009, rămasa definitivă si irevocabila prin neapelare, examinând fondul raporturilor comerciale dintre parti a constatat valabilitatea biletului la ordin, respingând solicitarea emitentului de anulare a acestuia.

In drept, întâmpinrea a fost întemeiată pe disp. art. 42 C. Corn, art. 112, 115, 129, 137. 158, 399 si următoarele C. Proc. Civ., prevederile O.G. 51/1997 privind operaţiunile si societăţile de leasing cu modificările si completările ulterioare, prevederile Legii 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin cu modificările si completările ulterioare.

In dovedirea celor susţinute, au fose depuse înscrisuri (f. 65-97).

In temeiul art. 242 alin 2 C. proc. civ., s-a solicitat judecarea cauzei si in lipsă.

În şedinţa publică din data de 03.05.2011 instanţa a pus în vedere contestatorului să precizeze acţiunea, respectiv de a arăta dacă întelege să formuleze contestaţie la executare potrivit art. 399 C. pr. civ. sau opoziţie la executare potrivit Legii 58/1934.

La data de 31.05.2011 contestatorul a depus la dosar răspuns la întâmpinare în sensul că a precizat că obiectul prezentului dosar îl constituie contestaţie la executare întemeiata pe prevederile art. 399 si următoarele din Codul de procedura civila, iar nu opoziţie in baza prevederilor Legii 58/1934. A solicitat respingerea excepţiei necompetentei teritoriale a Judecătoriei Piteşti având in vedere faptul ca executarea efectiva se realizează în raza de competenta a Judecătoriei Piteşti. Executorul judecătoresc a procedat la poprirea conturilor bancare deschise la unităţi bancare din Piteşti. Având in vedere precizările de mai sus cu privire la obiectul cauzei contestatorul a învederat că nu se mai impune examinarea excepţiei tardivităţii opoziţiei cambiale.

Referitor la excepţia inadmisibilitătii contestaţiei la executare, a solicitat unirea acesteia cu fondul, pentru soluţionare fiind necesara administrarea de probe, precum si faptul ca prin aceasta se tinde la o analiza asupra fondului. În acţiunea promovata se poate invoca orice apărare de fond si nu este opozabil faptul ca nu s-a formulat opoziţie cambiala. Are doar calitatea de avalist si nu emitent al biletului la ordin situaţie in care nu a cunoscut momentul introducerii acestuia la plata si refuzul de plata. Abia după refuzul de plata s-a demarat executarea silita, situaţie in care a formulat contestaţie la executare, opoziţia la executare fiind o cale de atac la îndemâna emitentului (care ia cunoştinţă direct despre introducerea la plata a biletului la ordin).

La data de 08.11.2011 contestatorul a depus la dosar o cerere precizatoare la contestaţia la executare formulată, în care a arătat că înţelege să formulez contestaţie la executare întemeiată pe prevederile art. 399 şi următoarele C. proc. civ. împotriva tuturor actelor si formelor de executare emise in dosarul de executare nr. 412/2010, inclusiv somaţia nr. 34 DJ/25.05.2010, precum si adresa de înfiinţare a popririi nr. 1530 J/14.12.2010, adresa nr. 163 DJ/14.12.2010, prin care se aduce la cunoştinţa înfiinţarea popririi, acte de care nu a avut cunoştinţă până la data formulării contestaţiei, precum şi contestaţie la titlul executoriu, reprezentat de biletul la ordin, în temeiul prevederilor art. 399 C. proc. civ.

Astfel, a fost privat de calea opoziţiei la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 62 din Legea nr. 58/1934, având în vedere că nu a fost comunicată somaţia cambială, deoarece din data de 15.01.2008 (carte de identitate, fila 10) nu mai domiciliază la adresa la care au fost comunicate toate actele de executare, neavând cunoştinţă de somaţiile depuse de către intimată la dosarul cauzei (fila 7), aflând de executare în data de 30.12.2010, când a fost pus în imposibilitate de a retrage numerar de pe cardul de salariu. Deşi intimata a cunoscut faptul că şi-a schimbat domiciliul, prin adresa nr. 61042/29.10.2010 emisă de Primăria Municipiului Piteşti (fila 15) catre BT Leasing este menţionat faptul că domiciliul este în com. Budeasa, sat Rogojina nr. 120, jud. Argeş (intimata fiind obligată să reia procedura de executare, în sensul comunicării actelor de executare la adresa indicată de Primăria Piteşti), aceasta a procedat în mod abuziv, emiţând în data 14.12.2010 adresa de înfiinţare a proprii (fila 114) la vechea adresa, întocmai pentru a nu avea la cunoştinţă de executare. Prin urmare, având în vedere că adresa de înfiinţare a popririi a fost comunicată la o adresă la care nu domiciliază, procedura de înfiinţare a popririi este lovită de nulitate absolută, în temeiul prevederilor art. 391 C. proc. civ.

În ceea ce priveşte titlul executoriu, B.O. a fost predat de S.C B P T S.R.L. în alb, cu titlu de garanţie, conform prevederilor art. 4.8 din contractul de leasing, fiind completat şi introdus la plata de BT LEASING, pentru o suma care nu este datorată de S.C. B P T S.R.L., fără a ţine cont de faptul că biletele la ordin au fost predate pentru a facilita încasarea ratelor de leasing. S.C. B P T S.R.L. la care deţine funcţia de administrator se află în procedura insolvenţei, neavând nicio datorie faţă de BT L, aspect ce rezultă din tabelul definitiv de creanţă în care această societate de leasing nu figurează în calitate de creditor. Mai mult, intimata datorează suma de 700.000 lei, ca urmare a rezilierii contractelor din culpa acesteia conform art. 14 din contract. Astfel, nu poate fi executat in calitate de garant in condiţiile in care nu exista o datorie a creditorului principal.

Referitor la procesele - verbale de convocare la conciliere nr. 2392 si 2393 din 09.01.2009, invocate de către intimată, acestea nu au fost încheiate de reprezentanţii societăţii utilizatoare, avocatul prezent la conciliere neavând un mandat special in vederea efectuării de acte de dispoziţie in numele societăţii., acesta neputând sa îşi asume obligaţii in numele societăţii.

Ataşat, au fost depuse înscrisuri (f. 171-174).

La data de 29.11.2011 intimata a depus la dosar răspuns la cererea precizatoare prin care a arătat că prin aceasta contestatorul arata in mod expres ca înţelege sa formuleze atât contestaţie la executare (critica adusa actelor de executare) cat si contestaţie la titlu, ambele petite fiind întemeiate pe prevederile art. 399 si următoarele C. proc. civ.

Cu privire la contestaţia la titlu, s-a arătat că executarea silita a fost pornita in baza titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin in valoare de 231.140,94 lei avalizat de către contestator, împrejurarea fata de care, in temeiul art. 399 alin. 3 teza finala coroborat cu art. 62 alin. 1 din Legea 58/1934, solicită admiterea excepţiei inadmisibilitatii cererilor în anulare a B.O., pentru cele prevăzute întâmpinarea depusa la dosar raportat la precizarea contestatorului si la faptul ca împotriva executării silite pornite in baza unui bilet la ordin, legea prevede o alta cale de atac decât cea de drept comun (art. 399 C. Proc. Civ.).

Referitor la apărările invocate de contestator cu privire la chestiunile de fond, la legalitatea şi valabilitatea biletului la ordin, cu privire la suma înscrisa pe acesta, s-a pronunţat Tribunalul Comercial Argeş, care, prin Sentinţa nr. 388/C/2010 din 16.03.2010 pronunţata in dosarul 1078/1259/2009, hotărâre rămasa definitiva si irevocabila prin neapelare, a analizat si s-a pronunţat cu privire la toate chestiunile reiterate de contestator prin prezenta acţiune, astfel cum rezulta din considerentele sentinţei. Potrivit art. 1200 pct. 4 cu referire la art. 1202 alin. 2 C. civ., contestatoarea nu poate sa invoce in cadrul unui nou proces chestiuni ce au fost statuate pe cale judecătoreasca intr-un proces anterior. Principalul efect al autorităţii lucrului judecat este acela că acele probleme dezlegate deja nu mai pot fi invocate pot fi invocate printr-un al doilea proces ce are legătura cu chestiunea litigioasa dezlegata anterior. Prin sentinţa amintita mai sus au fost dezlegate toate chestiunile invocate de contestatoare pe calea contestaţiei la titlu ce face obiectul prezentului dosar.

Nici susţinerea potrivit cu care S.C. B P T S.R.L., emitentul B.O., nu datorează nimic societăţii intimate deoarece aceasta din urmă nu a fost înscrisă in Tabelul de creanţa, nu poate fi primita, deoarece Tribunalul Comercial Argeş prin sentinţa comerciala nr. 987/F pronunţata in şedinţa publica din 06.07.2010 in dosarul 1732/1259/2009, publicata in BP1 nr. 6490/2010, a admis contestaţia formulată de societatea de leasing împotriva refuzului administratorului judiciar de înscriere a creanţei in tabel si, pe cale de consecinţa, a dispus înscrierea in tabelul de creanţe al debitoarei insolvente S.C. B P T S.R.L. cu suma de 388.596,48 lei. Aceasta sentinţa a rămas definitivă si irevocabila, recursul formulat de reprezentanţii B P T împotriva măsurii înscrierii creanţei in tabel fiind respins de Curtea de Apel Piteşti prin decizia pronunţata in şedinţa publica din 08.04.2011 in dosarul 1732/2259/2009. Prin urmare, susţinerea potrivit cu care S.C. B P T S.R.L. in calitate de emitent al B.O. nu datorează nimic, astfel ca nici avalistul B.O. nu ar datora, nu poate fi primita atâta timp cat societatea intimată este înscrisa in Tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 388.596,48 lei. Împrejurarea ca fata de S.C. B P T S.R.L. a fost declanşata procedura insolventei nu reprezintă un impediment in executarea avalistului prin prisma art. 36 din Legea 85/2006 atâta timp cat acest articol se refera exclusiv la suspendarea acţiunilor si cererilor formulate împotriva debitorului insolvent, nu si fidejuşori lor, avalistilor, precum in cazul de fata.

Cu privire la lipsa de mandat a avocatului care a semnat procesele - verbale de conciliere nr. 2392 si 2393 din 09.01.2009, nici aceasta chestiune nu poate fi primita, deoarece, procesele -  verbale amintite mai sus au fost semnate de domnul avocat Bunduc Dumitru in calitate de reprezentant convenţional al S.C. B P T S.R.L., astfel cum rezulta din Împuternicirea Avocaţiala nr. 393595 din 05.0L2009 anexată. Potrivit mandatului conferit prin aceasta împuternicire, administratorul S.C. B P T S.R.L. îl împuternicea pe domnul avocat sa exercite următoarele activităţi, citam: „reprezentare, negociere, semnare acte, contracte, concilieri in numele societăţii pentru contractele de leasing cu BT L S.C. B P T (maşini Ford), împuternicirea fiind semnata si stampilata de reprezentanţii debitoarei. De altfel, si aceasta susţinere se bucura de autoritate de lucru judecat, deoarece a fost tranşata de către Curtea de Apel Piteşti cu ocazia judecării recursului, in sensul respingerii sale.

Referitor la contestaţia la executare împotriva actelor de executare, criticile contestatorului vizează faptul ca nu a primit somaţia cambiala si înştiinţarea cu privire la înfiinţarea popririi, aspecte fata de care solicita instanţei sa constate ca întreaga procedura este lovita de nulitate absoluta potrivit art. 391 C. proc. civ. Contestatorul arata ca faptul necomunicarii somatici cambiale i-a cauzat o vătămare constând in aceea ca a fost privat de posibilitatea de a formula opoziţie la executare. Şi aceste susţineri sunt nefondate, atâta timp cat, astfel cum rezulta din actele din dosarul de executare, contestatorul a primit atât somaţia cambiala cat si înştiinţarea cu privire la înfiinţarea popririi si a luat cunoştinţa de conţinutul ei. La data de 25.06.2010, după primirea somaţiei, contestatorul a formulat si depus o cerere intitulata contestaţie la executare, cerere ce a făcut obiectul Dosarului 19860/215/2010 Judecătoriei Craiova prin care contesta actele de executare, fapt ce atesta odată in plus împrejurarea ca debitorul contestator a primit somaţia. De asemenea, chiar contestatorul in cuprinsul cererii promovata la Judecătoria Craiova indica drept domiciliu adresa din Piteşti, unde, de altfel, i-au fost comunicate toate actele. Cu privire la înştiinţarea de înfiinţare a popririi, astfel cum rezulta din confirmarea de primire de la dosarul de executare, aceasta a fost primita de către debitor, astfel ca nu se poate retine ca aceasta nu a primit înştiinţarea de înfiinţare a popririi. De altfel, potrivit art. 5.9. si 15.2. din contractele de leasing, administratorul utilizatorului (avalistul BO) avea obligaţia sa anunţe cu privire la orice modificare de sediu, adrese, in caz contrar, orice comunicare considerându-se a fi valabila la ultimul domiciliu notificat.

Potrivit art. 90 alin. 1 C. proc. civ., actele de procedura se pot comunica fie la domiciliul, fie la reşedinţa celui citat, iar potrivit alin. 2, înmânarea se poate face oriunde atâta timp cat cel vizat primeşte actul, ori aşa cum s-a arătat, exista suficiente probe care indica faptul ca debitorul contestator a primit somaţia, una dintre ele fiind chiar faptul ca debitorul a anexat somaţia cererii sale.

In aceste condiţii si având in vedere ca debitorul nu poate invoca o vătămare atâta timp cat s-a dovedit ca a avut cunoştinţa de conţinutul somaţiei prin aceea ca a formulat contestaţie la executare pe care a înaintat-o Judecătoriei Craiova imediat după primirea ei, văzând si prevederile art. 105 alin. 2 C. Proc. Civ. si ale art. 454 lin. 1 C. proc. civ., se solicită respingerea cererii de anularea actelor de executare silita ca nefondata si neîntemeiata.

În dovedire, s-au depus înscrisuri (f. 180-185).

La data de 17.01.2012 şi 24.01.2012 contestatorul a depus concluzii scrise prin care a reluat, în esenţă, aceleaşi argumente din cererea precizatoare. S-a mai arătat că potrivit art. 105 alin. 2 C. pr. civ., pentru anularea unui act de procedură trebuie îndeplinite cumulativ trei condiţii. În cauză, actul de procedură a fost îndeplinit cu nerespectarea dispoziţiilor formelor legale, nefiind comunicată somaţia de executare, astfel că s-a produs o vătămare ce constă în imposibilitatea de a formula opoziţie la executare potrivit Legii 58/1934. Reprezentantul intimatei a renunţat în cuvântul pe fond la excepţia necompetenţei teritoriale şi tardivităţii tocmai pentru că şi-a însuşit apărările contestatorului cu privire la necomunicarea somaţiei cambiale.

În şedinţa publică din data de 29.11.2011 apărătorul contestatorului a declarat că acesta renunţă la cererea de suspendare a executării silite, fiind depusă în acest sens la dosar o cerere la data de 17.01.2012 semnată de contestator.

Instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisuri, apreciind ca fiind o probă legală şi concludentă soluţionării cauzei potrivit art. 167 C. pr. civ. A fost ataşat dosarul de executare silită nr. J412/2010 al executorului bancar Ungureanu Gheorghe (f. 103-147).

În ce priveşte cererea de renunţare la suspendarea executării silite, potrivit art. 246 alin. 1 C. pr. civ., reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, fie verbal în şedinţă, fie prin cerere scrisă. Instanţa reţine că reclamantul - contestator are capacitate deplină de exerciţiu si este vorba despre un drept de care poate dispune. De asemenea cererea de renunţare la judecata este formulata de acesta personal, prin cerere scrisă, potrivit art. 246 alin. 1, în prima instanţă, înainte de a se intra în dezbaterea fondului, conform alin. 4 art. 246. Pentru aceste considerente, potrivit principiului disponibilităţii, va lua act de renunţarea contestatorului la judecarea cererii de suspendare.

Examinând cu prioritate, potrivit art. 137 alin. 1 C. pr. civ. excepţiile invocate, instanţa reţine următoarele: în cuvântul pe fond intimata, prin consilier juridic, a renunţat la excepţiile necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Piteşti şi a tardivităţii. De altfel, instanţa constată că acestea au fost invocate anterior precizării acţiunii de către contestator ca fiind contestaţie întemeiată pe art. 399 şi urm. C. pr. civ. şi se refereau în exclusivitate la opoziţia cambială întemeiată pe art. 62 din Legea 58/1994, rămânând aşadar, în urma cererii precizatoare, fără obiect.

Prin întâmpinarea formulată iniţial şi cea ulterioară intimata a invocat excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la titlu şi excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la petitul acţiunii referitor la legalitatea şi valabilitatea biletului la ordin. Având în vedere motivele invocate în susţinerea celor două excepţii, se constată că aceste se află în strânsă legătură, fiind vorba în realitate de existenţa sau nu a posibilităţii legale a instanţei de a proceda la examinarea titlului executoriu. Potrivit art. 399 alin. 3 C.pr.civ., în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţie la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac. Conform art. 62 alin. 1 din Legea 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin „în termen de 5 zile de la primirea somaţiei de plată, debitorul poate face opoziţie la executare". In conformitate cu art. 106 din Legea 58/1934, dispoziţiile art. 62 alin. 2 sunt aplicabile şi biletului la ordin. Potrivit art. 63 din Legea 58/1934, în procesele cambiale pornite, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de opoziţie la somaţia de executare, debitorul nu va putea opune posesorului decât excepţiile de nulitatea titlului, potrivit dispoziţiilor art. 2, precum si cele care nu sunt oprite de art. 19. Prin urmare, se observă că pentru legalitatea şi valabilitatea biletului la ordin există o cale de atac specială, opoziţia la executare, reglementată prin reguli stricte. Prin urmare, excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la titlu este întemeiată de vreme ce contestatorul avea calea de atac a opoziţiei la executare, fără a avea relevanţă dacă aceasta a fost exercitată sau nu în fapt.

Pe de altă parte, cu privire la aspectele invocate în legătură cu validitatea biletului la ordin, respectiv completarea frauduloasă de către intimată pentru alte pretenţii decât cele garantate, lipsa creanţei intimatei faţă de societatea la care contestatorul este administrator s-a pronunţat în mod irevocabil Tribunalul Comercial Argeş prin sentinţa nr. 388/C/16.03.2010 în dosarul nr. 1078/1259/2009 (f. 96-97), constatând validitatea titlului. Mai mult, dacă iniţial contestatorul a susţinut în mod vehement că semnătura aplicată pe BO la rubrica avalist nu-i aparţine, ulterior, prin cererile precizatoare, şi-a recunoscut şi asumat calitatea de avalist şi implicit semnătura. Efectul principal al autorităţii lucrului judecat este în sensul că probleme dezlegate irevocabil nu mai pot fi puse în discuţie într-un proces ulterior, în caz contrar încălcându-se prezumţia absolută a puterii de lucru judecat, excepţia fiind, pentru aspectele menţionate, întemeiată. Prin urmare, pentru aceste considerente, instanţa va respinge contestaţia la titlu aşa cum a fost precizată.

În ce priveşte contestaţia la executare, la data de 25.05.2010 a fost emisă în dosarul de executare nr. 412/2010 somaţia adresată contestatorului B A pentru plata sumei de 231.140,94 lei în temeiul biletului la ordin emis la data de 11.07.2006 de SC B P T SRL şi avalizat de acesta (f. 108), biletul la ordin fiind învestit cu formulă executorie şi încuviinţată executarea silită (f. 106-107). Într-adevăr, atât în somaţia menţionată cât şi pe confirmarea de primire (f. 109), este menţionată adresa din strada E G, bl., sc. A, ap. 1, jud. Argeş, adresă la care, potrivit copiei actului de identitate (f. 10), contestatorul nu mai are domiciliul din data de 15.01.2008. Nu mai puţin însă, pe confirmarea de primire apare menţiunea destinatar şi o semnătură pe care reclamantul nu a contestat nici un moment că nu i-ar aparţine. De altfel, chiar în adresa emisă de Primăria Mun. Piteşti (f. 118) pe care contestatorul îşi sprijină apărarea pe acest aspect, acesta apare atât cu adresa din somaţie cât şi cu cea din actul de identitate. La aceeaşi adresă a fost emisă şi înştiinţarea privind înfiinţarea popririi, semnată din nou de destinatar. Trebuie avut în vedere că procedura de comunicare a somaţiei de plată şi a celorlalte acte emise în cadrul procedurii silite se face potrivit regulilor de drept comun privind citarea şi comunicarea actelor procedurale, în lipsa unor dispoziţii derogatorii. Potrivit art. 90 alin. 1 C. pr. civ., înmânarea citaţiei şi a tuturor actelor de procedura se face la domiciliul sau reşedinţa celui citat, iar conform alin. 2, înmânarea se poate face oriunde când cel citat primeşte citaţia. Prin urmare, legiuitorul a avut în vedere nu atât domiciliul cu care o parte figurează în actul de identitate sau evidenţele oficiale, ci locuinţa statornică, de fapt, tocmai pentru a se asigura scopul asigurării încunoştiinţării oricărei persoane despre existenţa vreunui proces.

Mai mult, aşa cum reiese de pe portalul instanţelor, la data de 25.06.2010 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova o contestaţie la executare formulate de Bolbose Adrian în contradictoriu cu intimata SC BT L T IFN SA (f. 69-70). Prin urmare, pentru argumentele mai sus expuse, instanţa constată că petentul avea cunoştinţă de somaţia cambială şi declanşarea procedurii executării silite şi, în consecinţă, prin comunicarea actelor de executare la adresa menţionată nu s-a adus vreo vătămare contestatorului, nefiind îndeplinite condiţiile prev. de art. 105 alin. 2 C. pr. civ. Actele de executare efectuate în cauză sunt legale şi îndeplinite cu respectarea condiţiilor de validitate.

În ce priveşte apărarea contestatorului în sensul că societatea SC B T SRL emitentă a biletului la ordin avalizat nu are nici o datorie faţă de intimată şi, prin urmare, avalizarea este lipsită de obiect, instanţa constată că este neîntemeiată. Astfel, prin sentinţa comerciala nr. 987/F pronunţata in şedinţa publica din 06.07.2010 in dosarul 1732/1259/2009 (f. 213-214), irevocabilă prin decizia nr. 910/R-COM/08.04.2011 a Curţii de Apel Piteşti (f. 210-212), a fost admisă contestaţia formulată de societatea de leasing si, pe cale de consecinţa, s-a dispus înscrierea acesteia in tabelul de creanţe al debitoarei insolvente S.C. B PT S.R.L. cu suma de 388.596,48 lei. Împrejurarea ca fata de S.C. B P T S.R.L a fost declanşata procedura insolvenţei nu reprezintă un impediment in executarea avalistului întrucât art. 36 din Legea 85/2006 se refera exclusiv la suspendarea acţiunilor si cererilor formulate împotriva debitorului insolvent, nu si împotriva fidejusorilor sau avalistilor, precum in cazul de fata.

Cu privire la lipsa de mandat a avocatului care a semnat procesele - verbale de conciliere nr. 2392 si 2393 din 09.01.2009 în vederea soluţionării amiabile a conflictului intervenit între părţi în legătură cu derularea contractului de leasing, nici această apărare nu poate fi primită, deoarece, procesele -  verbale amintite au fost semnate de domnul avocat Bunduc Dumitru in calitate de reprezentant convenţional al S.C. B P T S.R.L., astfel cum rezulta din împuternicirea avocaţiala nr. 393595 din 05.01.2009 (f. 24). Potrivit mandatului conferit prin aceasta împuternicire, administratorul S.C. B P T S.R.L îl împuternicea pe domnul avocat sa exercite „reprezentare, negociere, semnare acte, contracte, concilieri in numele societăţii pentru contractele de leasing cu BT L (maşini Ford), împuternicirea fiind semnata si stampilata de reprezentantul debitoarei. Mai mult, biletul la ordin este un instrument de plată care are un caracter formal, drepturile şi obligaţiile consacrate de acest titlu de valoare fiind autonome şi independente de raportul juridic fundamental din care decurg conform art. 106 coroborat cu art. 19 şi 63 alin. 1 din Legea 58/1934. Prin urmare, apărările legate de fondul raporturilor juridice care au constituit cauza emiterii biletului la ordin pe baza căruia s-a declanşat executarea silită nu pot avea vreo incidenţă cu privire la legalitatea executării silite care face obiectul prezentei cauze, mai ales în contextul în care Tribunal Comercial Argeş a tranşat definitiv legalitatea emiterii şi validitatea titlului executoriu după cum s-a menţionat mai sus.

În raport de considerentele expuse, instanţa apreciază că motivele invocate de contestatoare în cadrul contestaţiei la executare sunt neîntemeiate, drept pentru care aceasta va fi respinsă.

În temeiul art. 274 alin. 1 C. pr. civ., instanţa va respinge şi capătul de cerere privind cheltuielile de judecată dat fiind că, prin respingerea acţiunii, reclamantul contestator a căzut în pretenţii, fiind în culpă procesuală. În ce priveşte cererea intimatei privind obligarea contestatorului la plata cheltuielilor de judecată, şi aceasta este neîntemeiată întrucât nu a fost depusă la dosar vreo dovadă a eventualelor cheltuieli efectuate cu acest titlu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Ia act de cererea de renunţare la judecată privind suspendarea executării silite.

Admite în parte excepţia autorităţii de lucru judecat în ce priveşte contestaţia la titlu.

Admite excepţia inadmisibilităţii în ce priveşte contestaţia la titlu.

Respinge contestaţia la titlu precizată, formulată de contestator B A, domiciliat în com. B, sat. R nr. 120, jud. Argeş în contradictoriu cu intimata SC BT T IFN SA, cu sediul în Cluj - Napoca, str. George Bariţiu nr. 1, et. 1.

Respinge contestaţia la executare precizată.

Respinge cererea intimatei privind plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Ianuarie 2012. 

Preşedinte,

C N

Grefier,

E C

Tehn. FN/Red. CN/28.02.2012/ex.