Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 12478/2011 din 27.12.2011


Dosar nr. 7519/280/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 12478/2011

Şedinţa publică de la 27 Decembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE L. P.

GREFIER N.V

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatorii G E şi G C şi pe intimata  SC C  B

C  SRL, având ca obiect contestaţie la executare şi  susp. exec.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  la pronunţare au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că dezbaterile asupra

fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 16.12.2011, fiind consemnate în

încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din  prezenta hotărâre, când

instanţa având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună

concluzii scrise, a amânat pronunţarea.

INSTANŢA

Constată că prin cererea înregistrată la data de  15.04.2011 pe rolul Judecătoriei Piteşti ,

sub nr. 7519/280/2011  G E şi G C, în contradictoriu cu intimata  SC C  B C  SRL, au formulat

contestaţia la executare  împotriva actelor de executare emise  în dosarul de executare

nr.234/2011 al BIEJ F E, solicitând anularea acestora şi  suspendarea executării silite începute în

dosarul cu numărul de mai sus până la soluţionarea contestaţiei la executare, cu obligarea

intimatei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În motivarea acţiunii s-a arătat că somaţia emisă la 23.03.2011, ca şi celelalte acte de

executare sunt nelegale , datorită  faptului  că la 13.02.2007  contestatorii au încheiat cu SC S Com

GSM SRL mai întâi o promisiune bilaterală  de vânzare-cumpărare privind imobilul apartament

situat în Mun . Piteşti A N, bl., compus din etajul I al blocului , ocazie cu care s-a achitat cu titlul

de avans suma d 2.950 Euro, după ca s-a semnat şi un act adiţional , în baza căruia contestatorii

au mai plătit promitentei - vânzătoare suma de 40.997 lei , echivalentul a 12.050 Euro, contractul

de vânzare cumpărare autentic fiind semnat la 23.03.2007,  când s-a achitat  suma de 4686 lei,

echivalentul a 1.400 Euro,  preţul total al vânzării stabilit de părţi fiind  de 50.000 Euro.

Mai precizează contestatorii că prin contractul de vânzare - cumpărare s-a stabilit clauza

potrivit căreia, în caz de neplată a trei rate consecutive sau alternative din restul de preţ se

reziliază de drept prezentul contract, fără somaţie, punere în întârziere sau judecată şi fără orice

altă formalitate prealabilă, iar  preţul achitat de cumpărător până la data rezilierii contractului se va

restitui în procent de 80%, restul de 20% din preţul achitat revenind de drept vânzătoarei, fiind

considerat drept despăgubiri, prezentul pact fiind un pact comisoriu de grad IV. La 01.10.2008 se

încheie şi un contract de prestări servicii între vânzător şi cumpărător, având ca obiect aducerea în

stare de funcţionabilitate din punct de vedere locativ a spaţiului cumpărat.

Având în vedere contractul încheiat contestatorii susţin că au plătit în continuare ratele,

însă pentru că  vânzătorul nu a efectuat niciuna dintre lucrările asumate, a sistat plata pentru două

luni consecutive, dar nici în aceste condiţii prestatorul nu a înţeles să aducă imobilul în stare de a

fi locuit .

Susţin contestatorii că, pentru a se evita pactul comisoriu, au continuat plata ratelor lunare

pentru încă un an, fără ca vânzătorul să-şi execute obligaţiile asumate prin contractul de prestări

servicii, condiţii în care,  începând cu luna martie 2010 au sistat orice plată către acesta, consecinţa

juridică fiind aceea că a intervenit rezilierea convenţiei,  bunul reintrând în patrimoniul

vânzătorului care este dator a restitui 80% din suma primită cu titlu de preţ până la data rezilierii.

Petenţii mai arată că la 7.10.2009 vânzătorul încheie o convenţie cu intimata,  având ca

obiect cesiunea de creanţă pe care SC  GSM SRL o avea împotriva contestatorilor, preţul pentru

care se realizează cesiunea fiind de 21.200 euro, dar această cesiune nu întruneşte condiţiile legale

, astfel că nu este opozabilă,  în măsura  în care nici cedentul şi nici cesionarul nu pot produce

vreo dovadă că au notificat cesiunea către debitori sau că aceştia din urmă au acceptat cesiunea.

Ca şi al doilea motiv al nelegalităţii executării silite, s-a invocat împrejurarea că se încearcă

a se pune în executare suma reprezentând preţul cesiunii de creanţă ( 21.200 euro)  şi nu valoarea

nominală a creanţei aşa după cum impun regulile din materia cesiunii de creanţă, efectul acesteia

fiind că se preia întocmai valoarea efectivă a creanţei.

Contestatorii invocă şi dispoziţiile art.1020, 1021 C.civ., în baza cărora, urmare a rezilierii

contractului intervenit între vânzător şi cumpărător, din preţul pe care l-au achitat  erau

îndreptăţiţi  la restituirea sumei de 24.000 euro şi numai 6.000 euro puteau fi opriţi de către

vânzător, cu titlu de despăgubire stabilită anticipat potrivit clauzei penale inserate în convenţia

părţilor, împrejurare faţă de care cea care are de restituit o sumă este societatea vânzătoare şi nu

contestatorii.

Pe parcursul judecăţii, contestatorii au susţinut şi  un alt motiv al contestaţiei la executare, 

constând în existenţa unei interdependenţe între contractul de vânzare cumpărare şi contractul de

prestări servicii  încheiat cu vânzătoarea, susţinând  că preţul ridicat al vânzării, faţă de valoarea

reală a imobilului în starea în care se prezenta la data achiziţionării lui , acoperea  şi valoarea

lucrărilor  de aducere a imobilului cumpărat în stadiul de a fi locuit. Cum vânzătoarea nu şi-a

îndeplinit obligaţia asumată, respectiv realizarea lucrărilor,  parte din preţ  nu este datorat şi nu se

putea porni executarea de către cesionar pentru suma rămasă de achitat,  câtă vreme SC S C GSM

SRL era debitoare către contestatorii, existând dubla calitate a contractanţilor de creditori şi

debitori ,  împrejurare faţă de care  pactul comisoriu putea fi  invocat de către ambele părţi.

În drept cererea a fost întemeiată pe disp. art399-404 şi 274 Cod proced. civ., art. 1392-

1393 , art.1020-1021 şi ale art.969 Cod civil .

Prin întâmpinarea depusă la dosar la 27.05.2011 intimata SC C  B C  SRL a solicitat 

instanţei respingerea  contestaţiei  şi a cererii de suspendare a executării silite ca  neîntemeiate , 

cu obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată , dat fiind că nu se invocă nici un

motiv care să justifice exercitarea acestei căi de atac, şi nu se dovedesc vicii de formă  ale actelor

de executare  silită.

S-a precizat de către intimată că pactul comisoriu reprezintă o clauză în favoarea

creditorului obligaţiei, respectiv vânzătorul, motiv pentru care numai acesta poate face uz de

stipulaţia respectivă,  având şi posibilitatea de a renunţa la ea, cumpărătorul neputându-se prevala

de existenţa pactului comisoriu, pentru  că ar echivala cu invocarea propriei culpe, ceea ce nu este

permis în dreptul civil român; în cazul vânzării de imobile dispoziţiile Codului civil limitează

pactul comisoriu numai la gradul III. În măsura în care s-ar reţine apărările contestatorilor privind

faptul că bunul a revenit în proprietatea  vânzătoarei , atunci prezenta contestaţie ar însemna să

fie lipsită de interes, întrucât  nu ar avea nicio înrâurire asupra patrimoniului contestatorilor. 

Cât priveşte inopozabilitatea contractului de cesiune se susţine că s-a procedat la

comunicarea acestuia, atât la 8.10.2009 prin curierat rapid, cât şi la 18.11.2009, iar problemele

legate de opozabilitate se referă la creditorul căruia i se face plata şi nu au legătură cu inexistenţa

plăţii, singura apărare în faţa cesionarului putând viza doar o plată valabilă făcută către cedent.

Pentru aceleaşi motive, s-a solicitat a se respinge şi cererea de suspendare a executării

silite.

 În cauză s-au depus înscrisuri, ataşându-se  totodată şi dosarul de executare nr. 234/2011

al Biroului Executorului Judecătoresc  F E, în copie certificată în condiţiile art.402 Cod procedură

civilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între contestatorul G E , căsătorit  în calitate de promitent- cumpărător şi SC S C GSM

SRL în calitate de promitentă- vânzătoare s-a încheiat promisiunea bilaterală de vânzare-

cumpărare autentificata sub nr. 11/13.02.2007 de către BNP B N-R , prin care s-a stabilit

înstrăinarea  de către societate a imobilului situat în Municipiul Piteşti, , bl., jud. Argeş, compus

din etajul 1 al blocului, respectiv duşuri, spălătoare şi toalete în suprafaţa utilă de 60,64 mp

identificat cadastral sub nr. 669/A72 limitele şi configuraţia fiind cele din documentaţia cadastrală

eliberata de ANCPI-OCPI Argeş, preţul stabilit de comun acord fiind de 50.000 euro din care la

data autentificării acestui înscris s-a achitat un avans de 2950 euro echivalentul a 10.000 lei,

convenindu-se ca  diferenţa de preţ să se achite la data autentificării contractului de vânzare-

cumpărare,  dar nu mai târziu de 25.02.2007 ( f.16).

La 06.03.2007 s-a încheiat actul adiţional autentificat sub nr. 220  de BNP  T D R , la

contractul de promisiune de vânzare-cumpărare arătat mai sus  prin care s-au stabilit următoarele:

termenul de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică se modifica de la

25.02.2007 la 21.03.2007; achitarea la data autentificării prezentului act a unui avans în suma de

40.977 lei  pe care reprezentantul promitentei vânzătoare a declarat că l-a primit, iar diferenţa de

preţ rămasa de achitat la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare este în suma de

35.000 euro (f. 17).

Ulterior, s-a încheiat şi contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.

75/23.03.2007 de către BNP B N R prin care s-a transmis către contestatori dreptul de

proprietate asupra imobilului ce a făcut obiectul promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare

pentru preţul de 167.345 lei echivalentul a 50.000 euro, despre care s-a consemnat în actul

autentic că suma de 10.000 lei echivalentul a 2950 euro s-a achitat la data încheierii promisiunii de

vânzare-cumpărare, suma de 40 977 lei echivalentul a 12050 euro s-a achitat conform actului

adiţional din 06.03.2007, iar suma de 4686 lei echivalentul a 1400 euro s-a achitat înainte de

autentificarea prezentului contract, urmând ca diferenţa de preţ în valoare de 33.000 euro să se

achite în rate lunare a cate 400 euro, plătibili în lei la cursul BNR din ziua plăţii, diferenţă de preţ

ce se va achita integral până cel mai târziu la 27.02.2014, suma pentru care s-a solicitat de către

reprezentantul societăţii vânzătoare notarea privilegiului vânzătorului în condiţiile art. 1337 C.civ.

În acelaşi contract s-a inserat şi clauza potrivit căreia, în caz de neplată a trei rate

consecutive sau alternative din restul de preţ, se reziliază de plin drept prezentul contract, fără

somaţie, punere în întârziere sau judecată şi fără orice altă formalitate prealabilă, iar preţul achitat

de cumpărător până la data rezilierii contractului se va restituii în procent de 80% , restul de 20 %

din preţul achitat revenind vânzătoarei, fiind considerat drept despăgubiri, prezentul pact fiind un

pact comisoriu de gradul 4 (f. 14-15).

Între vânzătoare şi cumpărător s-a încheiat şi contractul de prestări servicii în construcţii

nr. 190/01.10.2008 prin care SC S C GSM SRL, în calitate de prestator, se obliga să execute în

favoarea contestatorului G E, în calitate de beneficiar, la solicitarea acestuia din urmă mai multe

lucrări: tâmplărie PVC cu geam termopan pentru balcoane, montat parchet în dormitoare şi

sufragerie, instalaţie electrică inclusiv montare tablou electric, montat gresie şi faianţa în balcon,

bucătărie, baie şi hol, montat racorduri apă calda şi rece, executat zugrăveli pentru tot

apartamentul, montat scurgere la bucătărie, executarea instalaţiei termice inclusiv montajul a 4

calorifere privind imobilul apartament situat în Mun.Piteşti, str., , bl., et..

S-a stabilit de către părţile contractante că durata lucrărilor care fac obiectul contractului

este de 3 luni,  începând de la data predării frontului de lucru de către beneficiar, iar valoarea

totală a lucrărilor este de 5 000 lei (f. 109-112).

În baza contractului de vânzare-cumpărare,  cumpărătorii , dat fiind obligaţiile asumate de

plata au început achitarea sumelor lunare, în cuantum de 400 euro, din foile de vărsământ  ataşate

de aceştia în copie ( f.20-53) ,  coroborat cu sumele parţiale menţionate în actele autentice mai sus

amintite  rezultând că s-a plătit în total cu titlul de preţ suma de 30.000 euro.

Între societatea vânzătoare şi intimata SC C  B C  SRL, s-a încheiat contractul de cesiune

de creanţa autentificat sub nr. 951/07.10.2009 de către BNP B N R prin care s-a cedat, contra

sumei de 21.200 euro echivalentul a 90 466,76 lei , în mod irevocabil şi necondiţionat de către

cedentul SC S C GSM SR în favoarea cesionarului SC C  B C  SRL, dreptul de creanţa împotriva

intimaţilor G E şi G C ce rezultă din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.

75/23.03.2007 (f. 18-19).

La art. 4 din acest contract se prevede că în temeiul prezentului contract cesionarul

dobândeşte toate drepturile băneşti pe care cedentul le are asupra debitorului cedat şi care decurg

din contractul de vânzare-cumpărare cu numărul de mai sus, împreună cu toate garanţiile

constituite în favoarea cedentului.

Rezultă  astfel că ceea ce a dobândit cesionarul este chiar creanţa pe care vânzătoarea

(cedent) o are împotriva cumpărătorilor (contestatorii din cauza de faţa ) astfel că, doar aceasta

putea face obiectul executării silite pornite în caz de neexecutare a contractului . Or în speţa,

cesionarul  a demarat procedura execuţională în mod nelegal pentru preţul cesiunii, respectiv

acela de 21.200 euro, fără a face dovada că dreptulde creanţă preluat de la cedent ( vânzătoare )

este egal cu această sumă, reţinându-se astfel ca întemaită a doua dintre  susţinerile foemulate de

contestatori prin acţiune.

Referitor la celelalte motive de nelegalitate ale executării se observă că, pactul comisoriu

de gradul IV a fost prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare, astfel că părţile au convenit în

mod expres a deroga de la prevederile dispoziţiilor art. 1367 C.civ. , clauza fiind valabilă întrucât

regula instituită de textul de lege are caracter supletiv, cocontractanţii înţelegând să prevadă şi să-

şi asume condiţii de răspundere mai grave, astfel că susţinerea intimatei potrivit căreia este interzis

un pact comisoriu de grad IV în materia vânzării - cumpărării,  nu va primi relevanţa juridică în

speţa de faţă.

Contestatorii s-au apărat în sensul că pactul comisoriu a intervenit în mod direct numai

prin simpla împrejurare a neplăţii ratelor scadente şi astfel bunul ar fi reintrat în patrimoniul

vânzătoarei condiţii în care ar deveni aplicabilă clauza potrivit căreia 80 % din preţul achitat până

la reziliere se restituie cumpărătorilor iar 20 % din acesta se cuvine vânzătoarei şi că doar în

aceasta măsură cesionarul ar fi îndreptăţit la executare silită, însă această apărare  nu poate fi

primită motivat de faptul că pactul comisoriu este prevăzut în favoarea înstrăinătorului care are

posibilitatea de a opta între aplicarea acestuia şi solicitarea de executare a contractului, în speţa

cesionarul înţelegând să solicite, în baza răspunderii contractuale, plata în continuare a restului de

preţ,  urmărind  executarea convenţiei încheiate de părţi şi nu aplicarea pactului comisoriu.

Una dintre  apărările la care se face trimitere în contestaţia la executare vizează

inopozabilitatea contractului de cesiune faţa  de cumpărători. Se pretinde de către intimată că

aceasta cesiune a fost notificată către G E şi C în doua rânduri, odată prin serviciul de curierat

rapid Cargus la data de 08.10.2009 şi a doua oară prin intermediul Poştei Romane prin scrisoare

recomandata la data de 18.11.2009. Deşi se depun la dosar o factură şi o chitanţa emise de către

Cargus România Curier (f. 97-98) nu se ataşează şi dovezile privind predarea sau comunicarea

înscrisurilor care interesează în cauză,  respectiv a notificării cesiunii către cei doi contestatori. În

măsura în care se invocă un fapt negativ, sarcina dovezii faptului pozitiv contrar revine

cesionarului însă, în cauză înscrisurile care să ateste  comunicarea nu au fost ataşate, concluzia

fiind aceea că nu s-au îndeplinit cerinţele prevăzute pentru opozabilitate faţa de terţi a

contractului de cesiune.

Se ştie că pentru validitatea unui asemenea contract  nu este necesar consimţământul

debitorului cedat, care este terţ faţa de convenţia încheiată între cedent şi cesionar , însă pentru

opozabilitate este necesară îndeplinirea, fie a formalităţii de notificare, fie  acceptarea  cesiunii

făcuta de debitorul cedat, art. 1393 C.civ. prevăzând că acceptarea  trebuie făcuta în formă

autentică spre a fi opozabilă tuturor categoriilor  de terţi.

În aceste condiţii, dat fiind că faţă de terţi cesiunea produce efecte numai din momentul

notificării făcute prin intermediul executorilor judecătoreşti sau al acceptării de către debitorul

cedat prin înscrisul autentic, inclusiv prin acceptare prin înscris sub semnătură privată iar, în speţa

nu s-a făcut dovada cu privire la niciuna din aceste modalităţi, consecinţa este aceea ca debitorul

cedat poate să o ignore, împrejurare faţa de care plăţile făcute de  contestatori către vânzătoare

vor fi considerate ca valabil făcute  astfel că, dreptul de creanţa preluat  de către cesionar nu ar

putea să depăşească restul preţului de achitat ( în speţă 20.000 euro)  care nu este unul şi acelaşi cu

preţul achitat de către intimată pentru cesiunea de creanţă.

Cum în dosarul de excutare silită creanţa pentru care s-a pornit executarea contastată este

de  21.200 euro reprezentând preţul cesiunii, în raport de care s-a solicitat şi actualizarea în baza

disp.art.371ind.2 alin.3 Cod procd.civ., concluzia este cea a nelegalităţii actelor de executare

întocmite.

Cât priveşte interdependenţa dintre cele doua contracte, cel de vânzare-cumpărare şi cel

de prestări servicii, apărare  invocată de către contestatori, se constată că susţinerea nu poate 

primi eficienţa juridică întrucât nu a fost dovedită ,  reţinându-se în acest sens  în primul rând că

cele doua contracte au fost încheiate la date diferite, cel de al doilea la o diferenţa de aproape un 

an şi jumătate  faţa de cel de vânzare-cumpărare, iar în al doilea rând faptul că  au obiect distinct

şi clauze cu caracter independent,  fiecare dintre ele antrenând răspunderea pentru părţile

semnatare în condiţiile prevăzute de clauzele pe care le conţin pentru neîndeplinirea obligaţiilor

asumate, iar faptul că lucrările de amenajare  nu au fost efetuate îndreptăţeşte pe creditor să

beneficieze de prevederile reglementate în materia răspunderii contractuale.

Prin proba testimonială administrată la cererea contestatorilor nu s-a dovedit în mod cert

existenţa împrejurărilor de fapt invocate de aceştia legat de o înţelegere care însoţea  vânzarea-

cumpărarea  imobilului, respectiv cea legată de lucrările ce fac obiectul  contractului de prestări

servicii, iar preţul vânzării  este lăsat de codul civil la îndemâna  părţilor contractante fiind

rezultatul acordului de voinţă intervenit între acestea, o eventuală supraevaluare, pe care o susţin

contestatorii, nefiind în măsură, în lipsa altor probe în sens contrar ,  să conducă la concluzia că

părţile şi-au asumat cu acea ocazie şi alte obligaţii.

Din lectura contractului de vânzare cumpărare se constată  că s-au făcut consemnări

amănunţite şi exprese privind obligaţiile asumate şi plăţile efectuate, deşi acestea din urmă mai

apăreau  şi în actele anterioare , concluzia fiind că s-a dorit evitarea oricăror neînţelegeri şi

probleme ulterioare, astfel că în măsura în care acordul  părţilor cuprindea şi alte aspecte nimic nu

le împiedica să  facă menţiuni legate şi de clauzele pe care contestatorii încearcă a le dovedi prin 

proba testimonială .

Potrivit dispoziţiilor art. 399 C.pr.civ.

[ Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face

contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat

procedura prevăzută de art. 281^1, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare

lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum şi în cazul în

care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de

executare în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act

de executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal.]

Faţă de considerentele de mai sus, reţinând în esenţa că la demararea executării silite

contestate în cadrul dosarului nr. 234/2011 al BEJ F E au fost încălcate dispoziţii exprese legate

de întinderea creanţei ce putea fi pusă în executare,  precum şi faptul că nu s-au respectat

procedurile legate de notificarea cesiunii de creanţe cu consecinţa interpretării ca valabile a plăţilor

efectuate de către contestatori,  se constată că prezenta acţiune este în parte întemeiată urmând a

fi admisă în aceasta măsura în baza textului de lege mai sus enunţat anulând actele de executare 

efectuate în dosarul de executare  silită nr. 234/2011 al BEJ F E, respectiv somaţia şi procesul-

verbal de situaţie întocmite la 23.03.2011, acestea fiind singurele acte de executare ataşate  în

cauză.

În temeiul dispoziţiilor art. 274 C.pr.civ. fiind în culpă procesuală va fi obligată intimata să

plătească către contestatori cheltuieli de judecată în cuantum de 750 lei , pentru restul cheltuielilor

avansate cu titlul de taxa judiciară de timbru aceştia având la dispoziţie prevederile cu caracter

derogatoriu prevăzute de art. 23 din Legea  nr. 146/1997 care stabileşte atât condiţiile cât şi

termenul în care se poate solicita restituirea sumelor respective, în cazul admiterii contestaţiei la

executare .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorii G E şi G C, ambii

domiciliaţi în mun. Piteşti, A N, bl., ap., jud. Argeş în contradictoriu cu intimata SC C B C SRL,

cu sediul în mun. Bucureşti, str. M D, nr. 14, bl., ap. sector 2.

Anulează actele de executare  efectuate în dosarul de executare  silită nr. 234/2011 al BEJ

F E, respectiv somaţia şi procesul-verbal de situaţie întocmite la 23.03.2011.

Obligă pe intimată să plătească cheltuieli de judecată către contestatori, în cuantum de 750

lei.

Cu drept de recurs,  în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Decembrie 2011.

Preşedinte,

L P

Grefier,

N V

Red. LP

Tehn. LB 31.01.2012

5 ex