Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2260 din 18.05.2011


Dosar nr. 2260/271/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILA  Nr. 6289/2011

Şedinţa publică de la 18 Mai 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE FOB

Grefier AOS

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe contestator SC N T SRL şi pe intimat SC C P SRL, având ca obiect contestaţie la executare

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  se prezinta in reprezentarea  contestatoarei av M A in substituirea av H M in baza  delegatiei de substituire depusa la dosar, lipsind intimata

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, dupa care:

Se constata ca prin serviciul registratura BEJ  PB a depus  in copie dosarul de executare nr. 3/E/2011

Reprezentant contestatoare  invedereaza ca prezentul dosar a ramas fără  obiect ca urmare  a admiterii recursului,  depune minuta deciziei  nr. 131/R/Com/2011 pronuntata de Tribunalul Bihor. Arata ca renunta la judecarea cauzei, solicita instantei sa ia act de renuntarea la judecarea cauzei.

Instanta considerand cauza lamurita, ramane in pronuntare asupra cererii contestatoarei de renuntare la  judecata.

Dupa ramanerea cauzei in pronuntare asupra cererii contestatoarei de renuntare la  judecata inainte de inchiderea dezbaterilor, se prezinta in reprezentarea intimatei av LM in substituirea av R  I, in baza  imputernicirii avocatiale de substituire

Instanta comunica reprezentantei intimatei faptul ca, contestatoarea prin avocat a renuntat la judecarea cauzei.

Dupa ramanerea cauzei in pronuntare,  inainte de inchiderea dezbaterilor, se prezinta in reprezentarea  contestatoarei av Mascas Alin in substituirea av H M, care solicita a se lua act de  faptul  ca nu este o  renuntare  la judecata, cum iniţial a aratat, solicita admiterea contestatiei  cum a fost formulata, depune in scris,  si sa se ia  act de faptul  ca titlul executoriu  a fost  desfiinţat  de  instanta de recurs, şi sa fie obligata intimata  la plata cheltuielilor de judecata constand in taxa de timbru si onorariu avocatial conform facturilor si  chitantelor  depuse in copie  depuse la dosar.

Instanta considerand cauza lamurita, o retine spre solutionare.

J U D E C A T O R I A

DELIBERAND,

Constata ca, prin contestatia la executare înregistrata la instanţa sub nr. de dosar 2260/271/2011, timbrata legal, contestatoarea SC N T SRL in contradictoriu cu intimata SC C P SRL a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea Somatiei nr. 3/E/2011 si a actelor de executare silita intocmite in dosarul executional nr. 3/E/2011 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc „PA B”, sa se dispuna incetarea executarii insesi si sa se dispuna restituirea catre contestatoare a sumelor retinute prin poprire in cadrul dosarului executional nr. 3/E/2011 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc „P A B”, cu cheltuieli de judecata.

În motivare, contestatoarea arată că prin contractul de prestări servicii nr. 15/05.12.2008, încheiat între petentă şi societatea intimată în calitate de prestator, aceasta din urmă s-a obligat să efectueze proiect arhitectural pentru renovarea întregului imobil situat în O, str. E G nr. 1/A, jud. Bihor, cu obţinerea autorizaţiei de renovare şi a avizelor aferente pentru renovare.

Durata contractului a fost stabilită de comun acord la 177 zile calendaristice, cu începere din data de 05.12.2008 până la data de 31.05.2009. Pentru serviciile efectuate în baza contractului s-a convenit un onorariu în sumă de 3.280 Euro, plata urmând a fi efectuată la cursul BNR din ziua plăţii.

La data încheierii contractului, petenta a achitat un avans în sumă de 948 Euro la cursul BNR din data de 05.12.2008, restul de plată urmând a se achita la data finalizării serviciilor contractate.

Conform prevederilor contractului, intimata în calitate de prestator s-a obligat să efectueze lucrările menţionate mai sus, având obligaţia de a preda lucrarea la expirarea termenului stipulat în contract. Societatea intimată însă, nu şi-a îndeplinit obligaţia până la expirarea termenului, cauzându-se astfel un prejudiciu petentei. Acest lucru a fost interpretat în mod greşit de către instanţa de fond, aceasta constatând prin sentinţa civilă nr. 13962/02.12.2010 că intimata şi-a îndeplinit toate obligaţiile contractuale. Prin această hotărâre, pe care petenta o consideră nelegală şi netemeinică, societatea a fost obligată la achitarea către intimată a sumei de 9.728,61 lei, cu titlu de preţ neachitat şi penalităţi de întârziere aferente debitului, calculate pe zi de întârziere, fără a se specifica însă faptul că penalităţile nu pot depăşi cuantumul debitului.

Intimata s-a obligat deci, la obţinerea unui proiect arhitectural şi a tuturor autorizaţiilor necesare renovării imobilului, însă aceasta nu a reuşit să treacă nici măcar de prima etapă care presupunea obţinerea avizului necesar de la Primăria O asupra anteproiectului tehnic întocmit de intimată, etapă care este obligatorie. Instanţa de fond a reţinut că intimata şi-a îndeplinit obligaţia contractuală şi anume aceea de a obţine autorizaţia necesară pentru renovarea imobilului, autorizaţie pe care nu a obţinut-o niciodată şi exclusiv din culpa sa.

Contestatoarea arată că s-a considerat îndreptăţită să nu mai achite intimatei restul de preţ, deoarece nu a primit nimic în schimb ci doar aşa zisele „proiecte arhitecturale”.

În final, se menţionează că, chiar dacă ar considera că în baza titlului executoriu reprezentat de hotărârea judecătorească pe care petenta a atacat-o cu recurs, ar fi obligată la achitarea diferenţei de preţ neachitată pentru „serviciile” oferite de intimată în sumă de 9.728,61 lei şi ar accepta că această creanţă este certă, lichidă şi exigibilă, totuşi în privinţa penalităţilor aferente acestei creanţe, este de părere că aceste penalităţi au fost calculate cu încălcarea legii şi deci sunt nelegale.

La data de 05.12.2008 părţile au încheiat contractul de prestări servicii mai sus indicat, inserând în cuprinsul său la capitolul V, art. 6, o clauză penală, care prevedea: „Nerespectarea termenului de plată obligă clientul la penalităţi de 1% pe zi de întârziere”, nespecificând o altă obligaţie.

În momentul încheierii contractului, opera în materia penalităţilor de întârziere, Legea nr. 469/2002. Această lege a fost în vigoare până la 30.06.2009, fiind abrogată de Legea nr. 246/2009, ulterior încheierii contractului, fapt ce denotă obligativitatea aplicării acesteia la momentul decembrie 2008.

Petenta mai susţine că instanţa de fond a omis aplicarea legii mai sus arătate, penalităţile de întârziere în sumă de 47.764,48 lei fiind nelegale.

In probatiune a depus la doarul cauzei in copie: somatia emisa in dosarul executional nr. 3/E/2011, sentinta civila nr. 13962/2010, cererea de recurs formulata impotriva sentintei civile nr. 13962/2010.

Intimata a depus la dosarul cauzei Intampinare prin care a solicitat respingerea contestatie la executare.

In motivarea pozitiei sale procesuale, intimata a aratat ca in tot cuprinsul contestatiei la executare nu se desprinde vreun motiv intemeiat de nelegalitate a executarii silite.

Intimata mai arata ca o hotarare judecatoreasca nu poate fi criticata decat prin intermediul cailor de atac sau de reformare si nicidecum printr-o contestatie la executare. Se mai arata ca de fapt contestatoarea, prin contestatia la executare formulata, invoca aparari de fond impotriva unui titlu executoriu, care este emis de o instanta judecatoreasca. Or, art. 399,alin 3 cpc permite acest lucru, numai in cazul in care titlul executoriu nu este emis de o instanta de judecata.

Pe de alta parte, se poate observa ca in realitate contestatoarea nu critica sub nici un aspect modul in care executorul judecatoresc ar fi demarat si desfasurat executarea silita.

Intimata mai arata ca si daca s-ar proceda la analizarea fondului cauzei, motivul pe care il invoca contestatoarea, anume ca la pronuntarea sentintei ce constituie titlul executoriu, nu au fost respectate prevederile legii  nr. 469/2002, nu poate fi retinut. Aceasta deoarece, legea nr. 469/2002 a fost abrogata la data de 30.06.2009, iar legea civila este de imediata aplicabilitate, neputand ultraactiva si nici retroactiva.

Analizând actele dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Împotriva contestatoarei s-a pornit executarea silită în dos. execuţional nr. 3/E/2011 al BEJ P A B, în baza titlului executoriu constând în sentinta civila nr. 13962/02.12.2010 a Jud. Oradea. Sentinţa menţionată a fost dată în dos. nr. 19448/271/2009 al Jud. Oradea şi este executorie de la data pronunţării, fiind vorba de pretenţii comerciale.  Prin această hotărâre, s-a admis acţiunea reclamantei SC C P SRL şi a fost obligată pârâta SC N T SRL să achite celei dintâi, suma de 9728,61 lei, cu titlu de preţ, plus penalităţi de 1% pe fiecare zi de întârziere, începând cu data de 24.09.2009.

Penalităţile de întârziere s-au calculat doar în faza de executare silită, acestea fiind în cuantum de 47.764,48 lei, potrivit procesului verbal de cheltuieli din data de 28.01.2011.

Ca urmare, s-a emis somaţia nr. 3/E/2011 din data de 28.01.2011, fiind somată debitoarea contestatoare să achite suma totală de 68.502,05 lei, în favoarea intimatei creditoare.

Împotriva acestei executări silite s-a formulat contestaţie la executare, ce face obiectul prezentului dosar.

La termenul din data de 18.05.2011, contestatoarea a depus la dosarul cauzei, minuta Deciziei civile nr. 131/R/COM/2011 ( fila 52 dosar), pronuntata de Tribunalul Bihor in dosar nr. 19448/271/2009, prin care a fost admis recursul introdus de contestatoarea din prezentul doar impotriva sentintei civile nr. 13962/02.12.2010 ( titlul executoriu in temeiul caruia s-a demarat executarea silita), in sensul ca a fost respinsa actiunea principala formulata de intimata din prezentul dosar.

In conformitate cu prevederile art. 372 cod proced civ, „ executarea silita se va face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu”.

Conform art. 379 indice 1 cod procedura civila „ in cazul in care s-a desfiintat titlul executoriu, toate actele de executare efectuate in baza acestuia sunt desfiintate de drept”.

Fata de cele reţinute, având în vedere că titlul executoriu în temeiul căreia a fost începută executarea silită a fost desfiinţat, instanţa va admite prezenta contestaţie la executare şi va dispune anularea Somatiei nr. 3/E/2011 si a actelor de executare silita intocmite in dosarul executional nr. 3/E/2011 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc „PA B”, va dispune incetarea executarii insesi si va dispune restituirea sumelor retinute prin poprire.

In ceea ce priveste cheltuielile de judecata solicitate de contestatoare, instanta nu le va acorda, intimata nefiind in culpa procesuala. Aceasta deoarece, la momentul demararii executarii silite, intimata detinea un titlu executoriu valabil, anume sentinta comerciala 13962/02.12.2010, pronuntata de Judecatoria Oradea in dosar nr. 19448/271/2009, titlu executoriu care doar pe parcursul solutionarii prezentei contestatii la executare a fost desfiintat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E :

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea  SC NTSRL, cu sediul procedural ales in O, A. L, nr. 6, ap. 8, impotriva intimatei SC CP SRL, cu sediul in O, J C, nr. 9, ap. 1 C si in consecinta:

Dispune anularea Somatiei nr. 3/E/2011 si a actelor de executare silita intocmite in dosarul executional nr. 3/E/2011 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc „P A B” si dispune incetarea executarii insesi.

Dispune restituirea catre contestatoare a sumelor retinute prin poprire in cadrul dosarului executional nr. 3/E/2011 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc „P A B”.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 18.05.2011.