Contestaţie la executare

Hotărâre **** din 29.03.2019


ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA A III-A CIVILĂ

DOSAR NR. .................

Decizia Civilă Nr. ..............

Şedinţa publică din data de 15.02.2019

Tribunalul constituit din:

Preşedinte: Dana Alina Popescu

Judecător: Simona Maricela Pîslaru

Judecător: Luminiţa Calciu

Grefier: Andreea Elena Stănică

Pe rol, soluționarea cererii de recurs formulate de recurentul – contestator ............. împotriva sentinţei civile nr. ................ pronunţate de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. ..............., în contradictoriu cu intimata ................, având ca obiect contestaţie la executare. 

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns recurentul – contestator, prin avocat, şi intimata, prin avocat.

Procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat şi probe de administrat, tribunalul încuviinţează pentru utilitate proba cu înscrisurile de la dosarul cauzei şi acordă cuvântul în dezbateri pe cererea de recurs.

Recurentul – contestator, prin avocat, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, schimbarea sentinţei atacate în sensul admiterii contestaţiei la executare şi anularea tuturor actelor de executare întocmite în dosarul de executare silită şi a actelor subsecvente, anularea executării începute în dosarul de executare, cu cheltuieli de judecată. Arată că actul atacat nu reprezintă aceleaşi acte care au fost întocmite în dosarul de executare şi nu reprezintă o continuare a executării. Arată că recurentul a formulat contestaţie la executare în termen legal împotriva actului de executare comunicat în anul 2018 şi în raport de acest act de executare, în termen legal, a invocat apărări privind pasivitatea creditorului, respectiv apărări privind prescripţia dreptului de a solicita executare silită şi, raportat cu momentul în care se împlineşte, nu se poate reţine recurentului faptul că i s-a născut dreptul de a invoca prescripţia când aceasta nu s-a împlinit. Cât timp actul de executare cu număr nou de executare nu este emis pentru înfiinţarea popririi, se atacă drept act individual.

Intimata, prin avocat,  solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei instanţei de fond. Arată că această contestaţie este tardiv formulată. Arată că actul acesta de poprire nu poate fi văzut în mod independent de executarea însăşi, cât timp el a fost executat în cadrul contestaţiei la executare şi vizează creanţa care a stat la baza executării silite. De asemenea, consideră că perimarea nu a operat, câtă vreme este vorba despre măsura popririi, care în modalitatea executării silite prin poprire nu operează. Arată că este vorba de un nou act de executare. Cu cheltuieli de judecată pe cale separată.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra recursului civil de  faţă, constată:

Prin sentinţa civilă nr. ............. pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti instanţa a dispus următoarele: admiterea excepţiei tardivităţii contestaţiei la executarea silită însăşi şi, în consecinţă, respingerea contestaţiei  formulate de contestatorul ............. în contradictoriu cu intimata ...............,  împotriva executării silite înseşi, ca tardiv formulată; respingerea excepţiei tardivităţii contestaţiei la executare formulate împotriva adresei de înfiinţare a popririi nr. ................., ca neîntemeiată; respingerea în rest a contestaţiei la executare, ca neîntemeiată.

 Pentru a se pronunţa astfel, instanţa  de  fond  a  constatat  următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 la data de ............, sub nr. ............., contestatorul  ............ a chemat in judecata pe intimata ............, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea formelor de executare efectuate în dosarul de executare ............ aflat pe rolul BEJ .........., reprezentând adresa de înființare a popririi nr. .........., comunicată la data de ................, și a actelor subsecvente, şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de executare.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că, la data de ..........., .............. a devenit proprietar al activului ............ situat in municipiul ............, care se compunea din teren in suprafaţa de ................ mp si construcţiile industriale de pe acest teren, in baza procesului verbal de adjudecare. La data de ............. s-a încheiat, intre .............., in calitate de vânzător, si .................., in calitate de comparator, contractul de vânzare-cumpărare, sub condiţie rezolutorie, care avea ca obiect activului ............ situat in municipiul ......................., care se compunea din teren in suprafaţa de ............... mp si construcţiile industriale de pe acest teren. La data de .................... s-a încheiat, intre ..................., in calitate de utilizator si ...................., in calitate de finanţator, contractul de Leasing Financiar imobiliar nr. ............ IMMF care avea ca obiect utilizarea activului ........... situat in ................, care se compunea din teren in suprafaţa de .................. mp si construcţiile industriale de pe acest teren.

 La data de ................. prin procesul verbal de executare silită  întocmit si încheiat in dosarul de executare silita ...................., bunurile imobile care au făcut obiectul contractului de leasing nr. ............... au intrat din nou in posesia ................., care mai apoi a vândut acte bunuri.

Contestatorul a arătat că avea  calitatea de fidejusor atât in contractul de leasing Financiar imobiliar nr. ................. IMMF încheiat la data de ............. cat si in contractul de  vânzare-cumpărare încheiat la data de ..................., cu toate ca atâta timp cât la data încheierii contractului de leasing finanţatorul nu era proprietarul bunului care a făcut obiectul contractului de leasing, iar acestea a procedat la înstrăinarea bunului altuia, fapt care, fapt care implica o frauda la lege.

S-a apreciat de către contestator că a intervenit perimarea executării silite întrucât a trecut un termen mai mare de 6 luni de la data ultimului act de executare silită; dreptul de a obţine executarea silită s-a prescris, în speţă trecând mai mult de 3 ani de la data ultimului act de executare. S-a mai susţinut că nu s-a comunicat contestatorului niciun act de cesiune a datoriei sau vreun alt act din care să reiasă practic denumirea creditorului, diferit de cel care a semnat contractul şi a început executarea silită.

În drept, au fost invocate disp. art. 339  C. proc. civ.  și următoarele și art. 953-960 Cod Civil.

În susţinerea cererii,  contestatorul a depus la dosar, în copie, înscrisuri .

Intimata ................. a formulat întâmpinare în cauză, prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare, ca nelegală și neîntemeiată, iar pe calea excepției a solicitat respingerea contestației ca fiind tardiv formulată.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru părţi proba cu înscrisuri, dispunând din oficiu emiterea unei adrese la BEJ ................ pentru comunicarea dosarului de executare nr.............

În considerentele sentinţei pronunţate de instanţa de fond, s-a reţinut că  prin cererea înregistrată la BEJ …………..  la data de ………….. (f ………. vol I), a fost demarată de către creditoarea ……………………. executarea silită împotriva debitorului …………….., în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing nr. ................., în vederea recuperării următoarelor sume: ................ lei – facturi emise şi neachitate; .................. lei – cheltuieli nefacturate; ............... lei – cheltuieli legate de asigurare; ............... lei – penalităţi calculate până la data de ....................., formându-se dosarul executional nr. ……………..

Prin încheierea din data de ……………….. a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, pronunţată în dosarul nr  ………………., a fost încuviinţată executarea silită împotriva contestatorului debitor.

Prin prezenta actiune, contestatorul solicită anularea formelor de executare întocmite de executor in dosarul de executare mai sus mentionat (a executării silite înseşi) motivat de prescripţia dreptului intimatei de a cere executarea silită,  lipsa titlului executoriu, inopozabilitatea faţă de acesta a actualului creditor.

Aceste motive invocate de contestator se subsumează unei contestaţii la executarea silita propriu-zisa, contestatie care poate fi formulata in termenul de 15 zile prevazut de art 401 alin 1 lit c NCPC.

Stabilirea unui termen de formulare este de esenţa contestaţiei la executare, pentru a se evita temporizarea executarii silite, dând posibilitatea debitorului sa conteste oricand validitatea titlului pus în executare, prejudiciind interesul creditorului care se vede nevoit sa recurga la aceasta procedura in vederea satisfacerii creantei sale.

Astfel, instanţa de fond a avut  în vedere faptul că s-a contestat însăşi demararea executării silite împotriva contestatorului,  în speţă devenind aplicabile disp art 401 alin 1 lit c, potrivit cărora contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand debitorul care contesta executarea insasi a primit somatia ori de la data  cand  a luat cunostinta de primul act de executare, in cazul in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie.

În speţă, titlul pus în executare, procesul verbal privind stabilirea cheltuielilor de executare, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi au fost comunicate contestatorului la data de ............. (f ........... vol II), iar prezenta contestaţie la executare a fost formulată la data de ................ (f ....), aşadar după împlinirea termenului de 15 zile menţionat mai sus, pe care contestatorul îl avea la îndemână pentru formularea cererii.

Chiar dacă la data de ................ s-a emis o nouă înştiinţare privind înfiinţarea popririi (f ......... vol I), această împrejurare nu este de natură să îl repună pe contestator în termenul legal de 15 zile pentru formularea contestaţiei la executare împotriva executării silite înseşi.

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii contestaţiei la executare formulate împotriva adresei de înfiinţare a popririi nr. .............. (motivat de perimarea executării silite), instanţa de fond a respins-o, în raport de disp art 401 alin 1 lit a Cpc, aceasta fiind comunicată contestatorului la data de ........... (f ........... vol IV), iar contestaţia la executare (prin care se invocă faptul că a trecut un termen mai mare de 6 luni de la data ultimului act de executare silită)  fiind formulată la data de ......... (potrivit datei poştei de pe plicul de la fila .......... vol I dosar), în termen de 15 zile de la data la care contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care îl contestă.

Cât priveşte motivul de contestaţie referitor la perimarea executării silite, se reţine că, potrivit art 389 Cpc, dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea silită se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei. Conform art 390 Cpc, dispoziţiile anterior menţionate nu se aplică în cazurile în care legea încuviinţează executarea fără somaţie.

În speţă, executarea silită împotriva contestatorului s-a efectuat şi în modalitatea popririi, iar în privinţa acesteia din urmă art 454 Cpc prevede că se înfiinţează fără somaţie, în aceste condiţii neputându-se susţine că a intervenit perimarea executării silite.

Împotriva acestei soluţii, în termen legal, motivat şi timbrat a formulat recurs contestatorul ..................., criticând sentinţa civilă nr. .................. pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând admiterea recursului, iar, pe cale de consecinţă, schimbarea sentinţei atacate în sensul admiterii contestaţiei la executare şi anularea tuturor actelor de executare întocmite în dosarul de executare silită nr. ................... al BEJ ................ reprezentate de adresa de înfiinţare a popririi nr. ........... comunicată  recurentului la data de .............. şi a actelor subsecvente; anularea executării înseşi începute în dosarul de executare silită nr. .............. al BEJ ................; obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

Recursul  a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă sub nr. unic ............. la data de .................

În motivele de recurs se arată că în fapt la data de .............. ............... a devenit proprietar al activului ............... situat în .................care se compunea din teren .......... mp şi construcţiile industriale de pe acest teren; în baza procesului verbal de ............... s-a încheiat, între ...................., în calitate de vânzător, şi ......................., în calitate de compărător, contractul de vânzare-cumpărare, sub condiţie rezolutorie, care avea ca obiect activul Cesar situat în ...................., care se compunea din teren în suprafaţă de .................. mp şi construcţiile industriale de pe acest teren.

La  data  de  ............. s-a încheiat între ................,  în calitate de utilizator, şi ..............., în calitate de finanţator, contractul de  ................., care avea ca obiect utilizarea activului ............. situat în  .............., care se compune din teren în suprafaţă de .............. mp şi construcţiile industrialele pe acest teren.

La data de ........... prin procesul verbal de executare silită întocmit şi încheiat în dosarul de executare silită nr. ..............., bunurile imobile care au făcut obiectul contractului de leasing nr. .............. au intrat din nou în posesia ....................., care mai apoi a vândut acte bunuri.

Recurentul contestator  ............. avea calitatea de fidejusor atât în contractul de .............. încheiat la data de ........... cât şi în contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de ..............., cu toate că atâta timp cât la data încheierii contractului de leasing finanţatorul nu era proprietarul bunului care a făcut obiectul contractului de leasing, iar acestea a procedat la înstrăinarea bunului altuia, fapt care, fapt care implică o frauda la lege, (jurisprudenţa: ............ Dosar Nr in format vechi ............., pronunţata de CURTEA DE A P E L BUCURESTI- SECTIA A VI-A COMERCIALA pronunţata Şedinţa publica de la 15 Aprilie 2009).

1. Netemeinicia şi nelegalitatea hotărârii atacate, reprezentată de Sentinţa Civilă nr ............. pronunţată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti în dosarul nr. ............

1.1. Instanţa de fond în mod greşit a reţinut faptul că cererea recurentului privind contestarea actelor de executare este  tardiv formulată, deoarece:

a)la data de ............... i s-a comunicat un act de executare silită pe care l-a atacat în  termenul legal“

b)apărările  formulate  în  termenul  legal  privind  prescripţia  şi perimarea au fost  realizate  în  mod  corect  în raport cu data la care prescripţia s-a împlinit,  iar termenul de 3 ani a fost socotit de la data emiterii acestui ultim act din urmă.

c)Instanţa de fond reţine greşit de asemenea faptul că o nouă comunicare a înfiinţării popririi nu îl repune în termenul legal de a mai formula contestaţie la executare, întrucât norma juridică îi permite debitorului de a formula în termen legal contestaţie împotriva oricărui act de executare silită.

d)Mai mult decât atât, instanţa de fond reţine în mod halucinant şi evident neîntemeiat faptul că nu ar avea dreptul să formuleze contestaţie împotriva unui act de executare reprezentat de înfiinţarea popririi, deoarece pentru a invoca prescripţia este imperativ necesar ca aceasta să se fi împlinit, iar într-o logică elementară nu se poate aprecia că trebuia să invoce prescripţia când aceasta nu s-a împlinit la acel moment.

În esenţă,  a formulat contestaţie la executare, în termen legal, împotriva actului de executare comunicat în  ........ şi în raport cu acest act de executare, în termen legal, a invocat apărări privind pasivitatea creditorului, respectiv apărări privind prescripţia dreptului de a solicita, continua executarea silită, apărare care se va analiza strict în raport cu actul de executare atacat, pe de o parte, iar pe de alta, în raport cu momentul în care se împlineşte, respectiv perioada în care se împlineşte, neputându-se reţine, în niciun caz, faptul că recurentului contestator i s-a născut dreptul de a invoca prescripţia când aceasta nu s-a împlinit;

Totodată, prescripţia dreptului de a cere sau continua executarea silită reprezintă o sancţiune împotriva pasivităţii creditorului şi nu poate fi sub nicio formă afectată această sancţiune de faptul că nu ar fi invocat-o la o anumită dată în trecut, cu atât mai mult cu cât nu s-a împlinit atunci, ci consideră că se poate invoca în raport cu data comunicării unui act de executare în toată perioada în care această prescripţie a operat ca sancţiune şi se împlineşte;

2. În ceea ce priveşte perimarea, consideră netemeinică sentinţa instanţei de fond şi, implicit, executarea silită astfel începută ca fiind nelegală, astfel că se impune anularea sa, raportat la următoarele argumente:

a) În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă.

k) Perimarea executării atrage desfiinţarea tuturor actelor de executare, cu excepţia celor care au dus la realizarea, în parte, a creanţei.

c) Astfel, în speţă, se impune a se constata faptul că a intervenit perimarea executării silite, întrucât a trecut un termen mai mare de 6 luni de zile de la data ultimului act de executare silită.

În drept,  dispoziţiile prevăzute de art. 282 CPC.

În dovedirea cererii, înţelege să  se  folosească de proba cu înscrisuri.

Intimata  ................. a formulat întâmpinare prin care  a  solicitat  respingerea  recursului  ca nelegal şi neîntemeiat şi obligarea contestatorului la suportarea cheltuielilor de judecată.

Analizând  sentinţa  civilă  recurată, prin prisma motivelor de recurs şi din oficiu, conform art. 3041  şi art. 129 alin ultim C. Proc. Civ., tribunalul constată recursul ca nefondat pentru următoarele considerente:

Referitor la primul motiv de nelegalitate a sentinţei criticate, tribunalul reţine că este neîntemeiat, întrucât titlul executoriu, procesul verbal privind stabilirea cheltuielilor de executare, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi  în dosarul execuţional nr. ................ al BEJ .................. au fost comunicate recurentului contestator la data de .......... (fila ........ vol.  II dosar de fond), iar o nouă înştiinţare privind înfiinţarea popririi (fila ........... vol. I dosar de fond) nu echivalează cu întocmirea unui nou act execuţional, pentru a putea fi contestat în mod distinct, ci este vorba despre reiterarea celui iniţial, de unde şi caracterul pertinent al constatării efectuate de prima instanţă ce se referă la calificarea acestei împrejurări ca nefiind susceptibilă a-l repune pe contestator în termenul legal de 15 zile pentru formularea contestaţiei la executare împotriva executării silite înseşi, faţă de disp. art.  401 alin. 1 lit.  c  C. proc. civ. 1865 .

 Aşa fiind,  contestaţia la executare dedusă judecăţii în acest dosar a fost formulată la data de ............. (f. ............ dosar de fond),  respectiv după împlinirea termenului de 15 zile menţionat de art.  401 alin. 1 lit.  c C. proc. civ. 1865.

În aceeaşi ordine de idei, tribunalul reţine că recurentul contestator, prin criticile formulate actelor  de executare silită întocmite în dosarul execuţional nr. ............ al BEJ .................. şi care se subsumează celui de-al doilea motiv de recurs, ignoră incidenţa disp. art. 389 C. proc. civ. 1865, potrivit cărora dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea silită se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei, iar art. 390 C. proc. civ. stabileşte că dispoziţiile anterior menţionate nu se aplică în cazurile în care legea încuviinţează executarea fără somaţie.

 Cum în cauză tribunalul  constată  că există o înfiinţare a popririi valabilă cel puţin pentru unul dintre conturile recurentului contestator deschise la instituţiile bancare solicitate (a se vedea fila 113 vol. I dosar de fond), acest aspect împiedică intervenirea prescripţiei dreptului de a cere şi a obţine executarea silită, precum şi perimarea executării silite, în condiţiile expuse anterior.

Faţă de aceste considerente, tribunalul constată că niciuna dintre critici nu este fondată, neexistând motive ce ar fi putut fi invocate din oficiu de către instanţa de recurs, iar în raport de dispoziţiile art. 312 C. proc. civ., recursul va fi respins, soluţia instanţei de fond fiind legală şi temeinică.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge recursul formulat de  recurentul – contestator ................, cu sediul procesual ales la ................., împotriva sentinţei civile nr. .............. pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. ..............., în contradictoriu cu intimata .............., cu sediul procesual ales în ................... 4, ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.02.2019.

PREŞEDINTE  Dana Alina Popescu JUDECĂTOR Simona Maricela Pâslaru JUDECĂTOR Luminiţa Calciu

GREFIER Andreea Elena Stănică

RED.  D.A.P. 29.03.2019

DACT.  S.B.

JUDECĂTORIA  SECTORULUI 1  BUCUREŞTI

JUDECĂTOR FOND – Monica Pop