Contestatie la executare

Sentinţă civilă 9247 din 16.11.2010


Dosar nr. 13488/280/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 9247

Şedinţa publică de la 16 Noiembrie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE E. F.

Grefier I. C.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestator R V, contestator B E, contestator R

C, contestator R O, contestator R N, contestator V C, contestator U D M, contestator R E,

contestator V M şi pe intimat BEJ F  E, intimat SC S SRL, având ca obiect contestaţie la

executare +SUSP. EXEC.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că dezbaterile în fond

asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 09.11.2010, susţinerile părţilor fiind

consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Constata ca prin contestaţia înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti la data de 05.07.2010

sub nr. 13488/280/2010 contestatorii R V, B E, R C, R O, R N, V C, U D M, R E, şi V M au

chemat în judecată pe intimaţii BEJ F  E şi  SC S S.R.L. solicitând anularea formelor de executare

efectuate în dosarul nr. 797/2009 al executorului judecătoresc F E, suspendarea executării pană la

soluţionarea contestaţiei, compensarea datoriilor reciproce, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea contestaţiei contestatorii au arătat că  lipseşte încuviinţarea executării silite, a

operat perimarea executării silite, în cauza fiind incidente dispoziţiile legale privitoare la

compensaţie.

În şedinţa publică din 28.09.2010 contestatorii au precizat cadrul procesual pasiv şi

obiectul cererii de chemare în judecată

Au arătat că înţeleg să formuleze contestaţie la executare propriu-zisă iar nu contestaţie la

titlu.

Contestatorii nu au depus cauţiune pe cererea de suspendare.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Din probatoriul administrat în cauza instanţa reţine următoarele :

Prin decizia civilă nr. 376/2007 pronunţata de Tribunalul Argeş a fost  obligat autorul

contestatorului să plătească intimatei societate suma de 2762 lei cu titlul de cheltuieli de judecată,

prin decizia civilă nr. 171/R/2008 a fost obligat  să-i plătească suma de 500 lei, prin decizia civilă

nr. 503/R/2009 pronunţată de Tribunalul Argeş a fost obligat să-i plătească suma de 4500 lei cu

acelaşi titlu.

 Prin sentinţa civilă nr. 6445/2008 pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul nr.

6790/280/2007 a fost obligata intimata societate să plătească autorilor contestatorilor suma de

3168 lei cu titlul de cheltuieli de judecată, prin decizia civilă nr. 95/2009 s-a modificat în parte

sentinţa, a fost menţinută obligaţia de plată a cheltuielilor de judecată şi a fost obligat autorul

contestatorilor intimatei societate cu titlul de cheltuieli de judecată suma de  1000 lei.

În vederea realizării creanţei intimata a formulat cerere de executare silită indirectă la data

de 24.06.2009.

S-a format dosarul de executare silită nr. 797/200 al BEJ F E

A fost investita cu formula executorie sentinţa nr. 3577/2007, definitivă prin decizia

376/2007 , irevocabilă prin decizia nr.  171/R/2008

S-a încuviinţat executarea silită în vederea realizării creanţei rezultata din hotărârile

anterior  menţionate precum şi în vederea realizării creanţei rezultata din decizia civilă nr. 

503/R/2009 pronunţată de Tribunalul Argeş prin care s-a respins cererea de revizuire formulată

împotriva deciziei nr. 376/2007.

Decizia civilă nr. 503/2009 nu a fost investită cu formulă executorie.

Executorul judecătoresc a solicitat relaţii cu privire la bunurile  deţinute  autorul

contestatorului comunicându-i-se răspuns prin adresa de la fila 68 .

Prin cererea depusă la  executor la data de 03.11.2009 intimata a solicitat continuarea

executării silite .

La data de 09.11.2009 executorul judecătoresc a solicitat numele moştenitorilor lui Roşu

M Augustin relaţii comunicate la 09.11.2009.

La dosarul de executare s-a depus un  certificat din care rezultă numele moştenitorilor.

La 28.06.2010 executorul judecătoresc a emis notificare pe numele moştenitorilor.

Ulterior înaintării dosarului de executare, la 28.09.2010 s-a emis somaţie.

Din dosarul de executare rezultă ca nu s-au efectuat decât actele  de executare anterior

menţionate.

Executorul judecătoresc are obligaţia să înainteze întregul dosar de executare instanţei.

În şedinţa publică din 09.11.2010 intimata a depus la dosar o cerere  prin care arăta că 

stăruie în executare silită.

Aceasta cerere nu poartă viza executorului judecătoresc şi nu se regăseşte în dosarul de

executare.

Situaţia expusă se probează cu înscrisurile depuse la dosar.

În vederea executării silite se investeşte cu formulă executorie hotărârea  instanţei de

fond, definitivă conform dispoziţiilor art. 373 ind. 3 alin 1 C.pr.civ. raportat la art. 374 C.pr.civ.

coroborat cu art. 376 alin 1 şi art. 377  C.pr.civ. , de către prima instanţa.

Prin decizia pronunţată în revizuire de Tribunalul Argeş nu s-a modificat hotărârea ce viza

fondul cauzei.

Faţă de aceasta situaţie nu se mai impunea investirea distinctă a acestei hotărâri fiind

suficientă hotărârea instanţei de fond.

Executarea a fost încuviinţată  în raport de toate hotărârile invocate drept titluri executorii

Potrivit dispoziţiilor art. 389 C.pr.civ.  dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii

oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept şi

orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei.  În caz de suspendarea executării, termenul de

perimare curge de la încetarea suspendării. Dacă se face o nouă cerere de executare, se va face

mai întâi, o nouă somaţie, la care nu se va mai alătura titlul ce se execută.

În cauză, executorul judecătoresc nu a efectuat acte de executare în perioada 09.11.2009-

28.06.2010.

Autorul contestatorilor a decedat  la data de 28.07.2009.

Cererea depusă de intimată în şedinţa de judecată prin care se arata ca stăruie în executare

nu va fi avută în vedere de instanţa întrucât nu se regăseşte în dosarul de executare înaintat de

executor şi nu poartă viza executorului judecătoresc, astfel încât acest înscris nu este  opozabil

contestatorilor, nu prezintă  data certă, neexistând nicio dovada ca a fost depus în dosarul de

executare cu efect întreruptiv al perimării.

Înscrisul putea fi redactat de intimată în orice moment în vederea înlăturării sancţiunii

perimării.

Executarea silită nu a fost suspendată pe parcursul desfăşurării ei.

Decesul autorului contestatorilor anterior datei de 09.11.2009, data de la care a început că

curgă termenul de perimare nu are ca efect întreruperea executării sau suspendarea executării.

În consecinţa instanţa apreciază că executarea a rămas în nelucrare un  interval de timp

mai mare de 6 luni, respectiv în perioada 09.11.2009-28.06.2010 iar rămânerea în nelucrare este

rezultatul exclusiv al culpei creditorului, sub acest aspect contestaţia fiind întemeiată.

Au invocat contestatorii compensaţia legală raportat la sentinţa civilă nr. 6445/2008.

Conform dispoziţiilor art. 1143, 1144, 1145, 1147, 1151 C.civ. când două persoane sunt

datoare una alteia, se operează între dânsele o compensaţie care stinge amândouă datoriile în felul

şi cazurile exprese mai jos. Compensaţia se operează de drept, în puterea legii, şi chiar când

debitorii n-ar şti nimic despre aceasta; cele două datorii se sting reciproc în momentul când ele se

găsesc existând deodată şi până la concurenţa cotităţilor lor respective. Compensaţia n-are loc

decât între două datorii care deopotrivă au ca obiect o sumă de bani, o cantitate oarecare de

lucruri fungibile de aceeaşi specie şi care sunt deopotrivă lichide şi exigibile. Compensaţia se

operează oricare ar fi cauzele unei sau celeilalte datorii .Când sunt mai multe datorii

compensabile, datorite de aceeaşi persoană, se urmează, pentru compensaţie, regulile stabilite

pentru imputaţie de art. 1113.

Deci,  compensaţia operează de drept, în puterea legii, datoriile stingându-se reciproc în

momentul în care există deodată şi pană la concurenţa cotităţii respective, respectându-se

principiile prevăzute de imputaţia plăţii.

Contestatorii şi intimata societate  au fost obligaţi prin hotărâri  irevocabile sa plătească

reciproc cheltuieli de judecată.

Aşa cum am precizat, prin sentinţa civilă nr. 6445/2008 pronunţată de Judecătoria Piteşti

în dosarul nr. 6790/280/2007 a fost obligata intimata societate să plătească autorilor

contestatorilor suma de 3168 lei cu titlul de cheltuieli de judecată, prin decizia civilă nr. 95/2009

s-a modificat în parte sentinţa, a fost menţinută obligaţia de plată a cheltuielilor de judecată şi a

fost obligat autorul contestatorilor intimatei societate cu titlul de cheltuieli de judecată suma de 

1000 lei iar prin decizia civilă nr. 376/2007 pronunţata de Tribunalul Argeş a fost  obligat autorul

contestatorului să plătească intimatei societate suma de 2762 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.

Datoriile părţilor rezultate din aceste hotărâri sunt scadente, constau în plata unor sume

de bani şi au caracter reciproc, îndeplinind condiţiile anterior menţionate în vederea operării

compensării, considerente pentru care în baza dispoziţiilor art. 1143, 1144, 1145, 1147, 1151

C.civ. instanţa va compensa cheltuielile de judecată datorate reciproc de contestatori şi de

intimata societate în baza sentinţei civile nr. 6445/2008 pronunţată de Judecătoria Piteşti

definitivă prin decizia civilă nr. 95/2009 pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul nr.

6790/280/2007, deciziei civile nr. 376/2007 pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul nr.

6556/280/2005 şi va constata că în urma compensării contestatorii datorează intimatei SC S SRL

cu titlul de cheltuieli de judecată suma de 593,7 lei raportat strict la hotărârile judecătoreşti

menţionate.

Pentru considerentele expuse, în baza dispoziţiilor art. 399 C.pr.civ. instanţa va admite în

parte contestaţia la executare completată şi precizată, va anula toate actele de executare efectuate

în dosarul nr. 797/2009 al executorului judecătoresc F E apreciind că a operat perimarea, va

compensa cheltuielile de judecată datorate reciproc în baza sentinţei civile nr. 6445/2008

pronunţată de Judecătoria Piteşti definitivă prin decizia civilă nr. 95/2009 pronunţată de

Tribunalul Argeş în dosarul nr. 6790/280/2007, deciziei civile nr. 376/2007 pronunţată de

Tribunalul Argeş în dosarul nr. 6556/280/2005 şi va constata că în urma compensării

contestatorii datorează intimatei SC S SRL cu titlul de cheltuieli de judecată suma de 593,7 lei.

În baza dispoziţiilor art. 274 C.pr.civ. instanţa va obliga pe intimata SC S SRL să plătească

suma de 2194,3 lei cu titlul de cheltuieli de judecată efectuate în prezenta cauză contestatorului R

O întrucât din dovezile depuse la dosar rezultă că acesta a efectuat cheltuieli de judecata şi va

respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de intimata SC S S.R.L. 

De asemenea, instanţa va respinge cererea de suspendare a executării silite întrucât

contestatorii nu au achitat cauţiunea potrivit dispoziţiilor art. 403 alin 1 C.pr.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte contestaţia la executare precizată, completată formulată de contestatorii

R V domiciliat în mun. P, str. V A, jud. A, B E domiciliata în com. V, sat. V, str. P, jud. A, R C

domiciliat în com. V, sat V, jud. A, R O domiciliat în mun. C de A, str. C V, jud. A, R N

domiciliat în loc. B, str. U, jud. V, V C domiciliat în mun. C, str. G, jud. A, U D M domiciliata în

mun. P, str. G, jud. A, R E domiciliata în mun. P, str. F G, jud. A şi V M domiciliat în mun. C,

str. G, jud. A, în contradictoriu cu intimaţii  BEJ F E cu sediul în mun. P, str. E Camin Baieti

jud. A şi SC S S.R.L. cu sediul în com. V, jud. A.

Respinge cererea de suspendare.

Anulează toate actele de executare efectuate în dosarul nr. 797/2009 al executorului

judecătoresc F E.

Compensează cheltuielile de judecată datorate reciproc în baza sentinţei civile nr.

6445/2008 pronunţată de Judecătoria Piteşti definitivă prin decizia civilă nr. 95/2009 pronunţată

de Tribunalul Argeş în dosarul nr. 6790/280/2007, deciziei civile nr. 376/2007 pronunţată de

Tribunalul Argeş în dosarul nr. 6556/280/2005 şi constată că în urma compensării contestatorii

datorează intimatei SC S SRL cu titlul de cheltuieli de judecată suma de 593,7 lei.

Obligă pe intimata SC S SRL să plătească suma de 2194,3 lei cu titlul de cheltuieli de

judecată efectuate în prezenta cauză contestatorului R O.

Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de intimata SC S S.R.L. 

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Noiembrie 2010.

Preşedinte,

Elena Fodor

Grefier,

Ionela Cîrciumaru

Red. EF

Tehn. LB 18 Noiembrie 2010

13/ex

4