Acţiune în regres

Sentinţă civilă 3252 din 08.06.2010


- sentinţa civilă nr. 3252/08.06.2010 - acţiune în regres

 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

  Prin cererea înregistrată la data de 11.02.2010, sub nr. xx, pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ, reclamanta SC xx SA Sucursala Piatra Neamţ a solicitat obligarea pârâtului xx la plata sumei de 14.590,00 lei, reprezentând despăgubiri din asigurare, cu reactualizare şi dobânda legală începând cu  data de 18.12.2008 şi până la data achitării integrale, cu cheltuieli de judecată.

  În motivarea cererii, legal timbrate, s-a arătat că, în urma accidentului din data de 27.09.2008, IPJ Neamţ, prin procesul verbal contravenţie seria CC nr.1782858/27.09.2008, a stabilit că pârâtul, în timp ce conducea un atelaj hipo a pierdut controlul asupra acestuia, intrând în coliziune cu autotutilitara cu nr.de înmatriculare xx, asigurat Casco la SC xx  SA Sucursala Piatra Neamţ. A mai arătat că în urma accidentului autoturismul asiguratului a suferit mai multe avarii, reparaţia fiind efectuată în baza poliţiei de asigurare facultativă, în cauză fiind întocmit dosarul de daună nr.305/J/NT0/545/2008, în baza căruia a despăgubit asiguratul cu suma de 14.590,00 lei. Suma stabilită cu titlu de despăgubiri a fost achitată de reclamantă cu borderoul de plată nr.2146/18.12.2008.

Reclamanta a mai arătat că  l-a convocat pe pârât la conciliere directă, conform disp. art. 7201 din Codul de procedură civilă, prin adresa nr.4196/11.05.2009, la care nu a primit nici un răspuns.

În drept, au fost invocate disp. art. 998 şi urm din Codul civil, şi ale art. 22 din Legea nr. 136/1995, privind asigurările şi reasigurările în România.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosarul cauzei, în fotocopie: notificare conciliere  nr. 4196/11.05.2009, cu confirmarea de primire, procesul verbal de constatare a daunelor, deviz de reparaţii, poliţa seria CC nr.135/18.07.2006 de asigurare facultativă a autovehiculelor, adresă pârât, certificatul de înmatriculare şi autorizaţia de reparaţii deţinute de asiguratul Casco, procesul verbal contravenţie seria CC nr.1782858/27.09.2008, înştiinţarea cu privire la producerea evenimentelor asigurate la autovehicule (f.5-29)

Legal citat cu această menţiune,  pârâtul nu a depus întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a formula apărări în favoarea sa.

Instanţa a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar ca fiind utilă, pertinentă şi concludentă soluţionării cauzei.

 Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

 Astfel cum reiese din procesul – verbal de contravenţie CC nr.1782858/27.09.2008– fila 26, pârâtul xx în timp ce conducea un atelaj hipo a pierdut controlul asupra acestuia, intrând în coliziune cu autotutilitara cu nr.de înmatriculare xx, pe care a avariat-o, proces verbal semnat de contravenientul pârât cu menţiunea că recunoaşte faptele comise.

Din copia poliţei seria CC nr.135/2006 de asigurare facultativă a autovehiculelor – fila 22, rezultă că autoturismul avariat de pârât făcea obiectul contractului de asigurare facultativă de avarii a autovehiculelor pentru perioada 18.06.2006-17.07.2010, ratele contractuale fiind achitate, potrivit estrasului de la f.18. Prin urmare, reclamanta a întocmit dosarul de daună nr.305/J/NT0/545/2008.

Totodată, din coroborarea înscrisurilor aflate la dosar, instanţa mai reţine că valoarea reparaţiilor efectuate la autoturismul asigurat cu nr. de înmatriculare xx, pe baza devizului de la filele 10-17, în cuantum total de 14.590,00, a fost achitată de către reclamantă, borderoul de plată nr.2146/18.12.2008– cum rezultă din înscrisul de la fila 28, în baza facturii fiscale nr.0001258/16.12.2008– fila 8.

 Reclamanta l-a convocat pe pârât la conciliere directă cu confirmare de primire, prin adresa 4196/11.05.2009, în termen de 15 zile de la primirea notificării,  conform disp. art. 7201 din Codul de procedură civilă, însă acesta din urmă nu s-a prezentat.

Pe cale de consecinţă, instanţa apreciază că, în cauză, sunt întrunite cumulativ condiţiile reglementate de art. 998-999 Cod civil pentru a opera răspunderea civilă delictuală a pârâtului pentru prejudiciul în discuţie.

Faţă de considerentele mai sus expuse, având în vedere şi disp. art. 22 din  Legea nr. 136/1995 potrivit cărora „ în limita indemnizaţiei plătite în asigurările de bunuri .... asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei”, instanţa va admite acţiunea civilă formulată de reclamanta SC xx SA Sucursala Piatra Neamţ  împotriva pârâtului xx şi îl va obliga pe pârât să plătească reclamantei suma 14.590,00 lei reprezentând despăgubiri din asigurare, care urmează a fi actualizată conform dispoziţiilor art.371 indice 2 cod proc.civ.

De asemenea, instanţa reţine că, în cazul răspunderii civile delictuale, de la data producerii prejudiciului, adică, în prezenta cauză, de la data la care reclamanta a fost nevoită să plătească ea sumele necesare reparaţiei, debitorul este de drept în întârziere, de la acest moment datorând şi dobânzile legale aferente. Pe cale de consecinţă  instanţa va obliga pârâtul şi la plata dobânzii legale civile aplicabilă asupra debitului principal, cu începere de la data  efectuării plăţii, respectiv 18.12.2008 şi până la achitarea integrală a debitului.

Având în vedere disp. art. 274 Cod de procedură civilă, instanţa  va obliga pe pârâtul xx să plătească reclamantei suma de 991,40 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar).