Contestatie la executare

Sentinţă civilă 3008 din 27.10.2010


ROMÂNIA

JUDECATORIA  ONESTI  JUDETUL BACAU

Dosar nr. 3393/270/2010 contestatie la executare

Înreg. 19.05.2010

SENTINTA  CIVILA NR.3008

Sedinta publica din data de 27.10.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN

PRESEDINTE –  ADRIAN  ASAVEI

GREFIER  –  DORINICA LUNGU

Pe rol fiind judecarea  cauzei civile pentru  contestatie la executare formulata de contestatoarea ……., împotriva intimatei ……… SRL Onesti.

La apelul nominal facut în sedinta publica  avocat ….. , intimata reprezentata de avocat ……

Procedura de citare legal îndeplinita .

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care , aparatorii partilor  solicita a se lua act ca nu sunt cereri noi  de formulat si solicita a se acorda cuvântul pe fondul cauzei .

Instanta constata cauza în stare de judecata , nefiind cereri noi de formulat si acorda cuvântul  în fond partilor .

Avocat  …… , având cuvântul solicita a se admite opozitia la executare , anularea filei CEC  - ce formeaza  titlul executoriu  în cauza  , suspendarea  executarii . Contractul  de vânzare  - cumparare aflat la fila 33 dosar , a dus la  emiterea filei CEC , care a ajuns  din eroare în posesia intimatei , instrumentele  de plata nu au fost achitate  conform  contractului , fila CEC nu a fost eliberata  în baza contractului , ca urmare cererea  de suspendare  este ramasa fara obiect. Depune la dosar note scrise .

Avocat ….. , solicita respingerea opozitiei  la executare , în prezenta cauza  exista o creanta , un contract încheiat între cele doua parti  si 4 file CEC  din eroare  au ajuns la contestatoare . Solicita respingerea si a cererii de suspendare  .

I N S T A N T A

 Deliberând ,

Asupra cauzei civile de fata  ;

Constata ca  prin  cererea  înregistrata  în data de 19.05.2010  sub nr. 3393/270/2010 , contestatoarea  …..  cu sediul în  …… în contradictoriu cu  intimata  …..  cu sediul în ……..  , a formulat  opozitie la  executare  silita  dispusa  în dosarul nr. 100/E/2010  al Biroului  Executor Judecatoresc  Tabarcea Alexandru  , cu sediul în municipiul ….. , solicitând anularea  executarii silite  însasi ,precum si a masurii popririi  înfiintate , anularea titlului  executoriu , fila CEC  cu seria BUCU1BH nr.0000815  precum si a procesului  verbal  de stabilire a cheltuielilor  de executare  din dosarul  de executare silita nr. 100/ E / 2010  al Biroului  Executorului Judecatoresc Tabarcea Alexandru precum si suspendarea  executarii  silite  pâna la solutionarea  definitiva  si irevocabila a prezentei opozitiei  la executare , cu cheltuieli de judecata .

Taxa judiciara de timbru a fost  achitata  de catre  contestatoare  în cuantumul  legal  si s-a aplicat timbru judiciar în valoare  de 0,3 lei.

In motivarea  opozitiei  la executare  , contestatoarea  invedereaza  instantei  ca titlul  executoriu  în cauza , respectiv Fila CEC  este nula întrucât nu exista  obligatia  de plata  în sarcina contestatoarei  catre intimata  si din eroare fila CEC  a ajuns  în posesia  intimatei.

Fila CEC  nu cuprinde  în cauza  toate elementele  de forma necesara , respectiv stampila  contestatoarei, element fara de care  fila CEC  în cauza  nu produce efecte juridice  si nici opozabile .

Executarea silita  cât si materia popririi  sunt nule de drept  întrucât  nu s-a emis  si comunicat somatia  începatoare  de executare silita , desi executorul judecatoresc  nu a încheiat procesul verbal aferent masurii popririi.

Mai arata ca executarea silita  este prematur  încuviintata  întrucât nu i s-a încuviintat încheierea  de investire  cu formula executorie  a filei CEC , încheiere  care poate fi atacata cu recurs si nu exista încheierea  de încuviintare a executarii silite a procesului  verbal.

Intimata  …..  a formulat întâmpinare fata de opozitia  la executare silita promovata  de …..  solicitând respingerea acesteia  cu obligarea contestatoarei  la plata cheltuielilor de judecata si a onorariului  de avocat , motivat de faptul ca fila CEC  cu seria BUCU1BH  nr. 0000815  emisa în data de 22.02.2010  a fost emisa  în baza contractului  de vânzare – cumparare  din data de 19.11.2008; emitându-se factura nr. 0000368  în data de 19.11.2008 , factura pe care partile  au hotarât sa o achite  în rate .

Mai arata intimata  ca între parti  a existat un raport juridic  obligational  în baza caruia  au fost emise filele CEC , o parte din sumele datorate  au fost încasate  de creditoare , respectiv platite  de catre  debitoare , în alte cuvinte  contestatoarea  - debitoare  nu a contestat existenta contractului  de vânzare si nici facturile facute  în baza contractului.

In ceea ce priveste nulitatea  actelor de executare , intimata arata ca  acest motiv  este neîntemeiat . Forma de executare silita  a debitoarei  în  cauza  este poprirea  conturilor sale  la institutiile bancare , iar potrivit  art. 454 alin.1  Cod procedura civila , poprirea  se înfiinteaza fara somatie , prin adresa însotita  de o copie autentificata  de pe titlul  executoriu  comunicata celei de a treia  persoana ( tert popritor ) înstiintându-se  totodata  si debitorul despre masura luata .

Mai arata  ca executorul judecatoresc  nu avea obligatia  de a  comunica somatia prevazuta de  art.387  Cod procedura civila  si nici titlul executoriu aferent  ci doar  o instituire  de înfiintarea popririi . Din dosarul  de executare silita  rezulta ca debitoarea  a fost  încunostintata de înfiintarea popririi.

In sustinerea opozitiei  la executare  atât creditoarea  cât  si debitoarea  au solicitat  B.E.J. Tabarcea  Alexandru atasarea  dosarului de  executare  nr. 100/E/2010.

Din actele  si lucrarile dosarului , instanta  de executare  retine urmatoarele :

Intimata  S…..  cu sediul în  …….. Bacau , se adreseaza  BEJ – Tabarcea  Alexandru , în data de 08.04.2010  cu cerere de executare silita  în scopul aducerii  la îndeplinire a titlului  executoriu , fila CEC seria BUCU1BH  nr. 0000815 în suma de 41.357 lei , împotriva  debitoarei  S.C. ……

In copie  certificata  s-a  depus  fila  CEC BUCU1BH  nr. 0000815  investita  cu formula  executorie.

Biroul  Executorului Judecatoresc  Tabarcea  Alexandru  a solicitat  instantei  de executare încuviintarea  executarii silite  a titlului  executoriu  reprezentat  de Fila CEC seria BUCU1BH  nr. 0000815  emisa  de S.C. ……  în suma de 41357 lei.

In cererea  de executare s-au anexat titlul executoriu a carei  executare  s-a solicitat precum si taxa judiciara , timbru judiciar .

Instanta  de executare silita  prin încheierea  din 15.04.2010  data în  camera de consiliu  s-a admis  cererea formulata  de BEJ  Tabarcea Alexandru  si în baza art.373/1  alin.2  din Cod procedura civila si Deciziei nr. 458/31.03.2009  a Curtii Constitutionale  s-a încuviintat  executarea silita a  titlului executoriu reprezentat  de fila CEC  seria BUCU1BH  nr. 0000815 , la cererea creditorului urmaritor  S.C. ……” SRL împotriva  debitoarei …… Onesti.

In dosarul  de executare exista procesul  verbal  de stabilire a onorariului  si a cheltuielilor  de executare silita  a filei CEC  care constituie titlul executoriu ; conform  art. 371 alin4  din  Cod procedura civila  în suma de 5448,74 lei , La dosarul  de executare  se mai afla  si procesul verbal  de constatare debit  întocmit  în data  de 06.05.2010  si adresele  de înfiintare a popririi.

Instanta  fata de înscrisurile  existente  în  dosarul de  executare silita nr. 100/E/2010 , constata ca  executarea silita prin poprire  a fost îndeplinita  respectând dispozitiile  art.452 – 461  din Cod procedura civila precum si a celorlalte dispozitii  cu privire  la procedura  de executare  silita (  art.371/1  Cod civil .

Instanta  mai constata  ca somatia  a fost primita  de catre  debitoare  în data de 11.05.2010 iar opozitia  la executare  a fost introdusa  în data de 19.05.2010 , situatie în care potrivit  art.54  din Legea 59/1934( actualizata) asupra  CEC-ului  este peste termenul de 5 zile.

Cu privire  la titlul  executoriu  , instanta  retine  ca aceasta a respectat cerintele legilor în vigoare.

Având  în vedere cele aratate mai sus , în baza textelor de lege  invocate mai sus , va fi respinsa opozitia  la executare silita  si va fi respins  capatul de cerere privind suspendarea  executarii silite  pâna la solutionarea irevocabila a prezentei hotarâri .

Pentru aceste motive ,

In numele legii  ,

H O T A R A S T E :

Respinge opozitia la  executare silita , introdusa de contestatoarea  …  cu sediul în  ….. , împotriva  intimatei  ….  cu sediul în ……

Respinge  capatul de cerere  privind suspendarea  executarii silite pâna la ramânerea irevocabila a prezentei .

Cu recurs  în 15 zile de la  comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi  27.10.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,