Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2206 din 20.07.2011


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 3885/270/2011 contestatie la

Înreg. 15.06.2011 executare

SENTINTA CIVILA NR. 2206

Sedinta publica din data de 20 iulie 2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte  -  …..

Grefier -  ……

Pe rol fiind judecarea contestatiei la executare promovata de contestatoarea ….. în contradictoriu cu intimata …...

La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta care învedereaza ca prin compartimentul registratura contestatoarea a depus la dosar, la data de 19.07.2011, taxa de timbru în suma de 194 lei, conform chitantei seria PMO, nr. 58715/19.07.2011, si timbru judiciar în valoare de 3 lei.

Nemaifiind cereri noi de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si, fata de solicitarea contestatoarei de judecare a cauzei în lipsa, lasa cauza în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca ……… a formulat, în contradictoriu cu intimata …… contestatie la executare împotriva executarii silite începute de Biroul Executorului Judecatoresc „…..”, solicitând anularea tuturor formelor de executare silita, precum si suspendarea executarii silite pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a prezentei contestatii.

Contestatia a fost legal timbrata.

În motivare contestatoarea arata ca  pe rolul Tribunalului Bacau se afla dosarul nr. 2821/110/2009 care are ca obiect pretentii pentru plata unor facturi reprezentând „lucrari de automatizare si monitorizare consum” pentru care s-a solicitat garantia de buna executie în dosarul nr. 3943/270/2009 al Judecatoriei Onesti.

În dosarul nr. 2821/110/2009 a fost admisa o expertiza tehnica si pâna la pronuntarea solutiei în acel dosar, se impune suspendarea executarii silite a sentintei civile nr. 3987/10.12.2009 a Judecatoriei Onesti.

Desi i s-a pus în vedere contestatoarea nu a depus la dosar dovada achitarii cautiunii pentru capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Contestatia a fost întemeiata pe dispozitiile art. 399 si urm. din Codul de procedura civila.

Desi legal citata, intimata nu a formulat întâmpinare.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 20.04.2011 a fost înregistrata la Biroul Executorului Judecatoresc …. cererea formulata de intimata ……, în calitate de creditoare, prin care a solicitat punerea în executare silita a titlului executoriu – sentinta civila nr. 3987/10.12.2009, pronuntata în dosarul nr. 3943/270/2009 al Judecatoriei Onesti, învestita cu formula executorie.

Urmare acestei cereri, Biroul Executorului Judecatoresc ……. a solicitat Judecatoriei Onesti încuviintarea executarii silite a titlului executoriu precizat anterior.

Prin Încheierea pronuntata în data de 26.04.2011 în dosarul nr. 2656/270/ 2011, Judecatoria Onesti a încuviintat executarea silita.

În consecinta executorul judecatoresc a întocmit dosarul de executare silita nr. 290/2011 si a emis acte de executare silita, privind pe debitoarea – contestatoare …….

În contestatia formulata, ….. nu invoca  nerespectarea de catre executorul judecatoresc a unor proceduri legale privind punerea în executare silita a titlului executoriu precizat anterior.

Motivul invocat de contestatoare nu este de natura a atrage suspendarea executarii silite.

Fata de cele de mai sus si de dispozitiile art. 399 si urm. din Codul de procedura civila, se va respinge contestatia la executare formulata de ….., precum si capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Pentru aceste  motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge contestatia la executare formulata de ……. cu sediul în ….., în contradictoriu cu intimata ……. cu sediul în ……

Respinge capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 20 iulie 2011.

PRESEDINTE, GREFIER,

1