Pretenţii civile. Imposibilitatea angajării răspunderii civile a BEJ-ului ca formă de exercitare a profesiei, pentru cauzarea de prejudicii, de către executorul judecătoresc, prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale.

Hotărâre 8109 din 08.06.2010


Pretenţii civile. Imposibilitatea angajării răspunderii civile a BEJ-ului ca formă de exercitare a profesiei, pentru cauzarea de prejudicii, de către executorul judecătoresc, prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale.

Sentinţa civilă nr.8109/08.06.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 la data de ……., sub nr. unic de dosar….., reclamantul S.L, a chemat în judecată pe pârâtul BEJ B D, solicitând instanţei ca pe baza probelor ce se vor administra să dispună obligarea pârâtului la eliberarea sumei de 15.117,97 lei ce îi revine ca urmare a distribuirii sumelor consemnate de DM în contul BEJA „C si D” şi la plata dobânzii legale pentru întârzierea eliberării sumei cerute începând cu data de 28.08.2009, cu cheltuieli de judecată.

 În urma distribuirii şi redistribuirii, prin procesul verbal de rectificare nr…… executorul judecătoresc a dispus să îi fie distribuită suma de 18.832,23 lei. Deşi reclamantul a insistat, executorul i-a eliberat numai suma de 3714,26 lei în data de 18.01.2010 afirmând că nu mai are diferenţa întrucât a plătit din greşeală un aşa-zis creditor.

Analizând cererea reclamantului, astfel cum a fost precizată, instanţa reţine că acesta solicită obligarea BEJ B.D la plata sumei de 15.117,97 lei şi  adobânzii legale aferente, ca urmare a creării unui prejudiciu prin refuzul de a îi remite în întregime suma de 18.832,23 lei menţionată în procesul verbal rectificator al procesului verbal de distribuire a sumelor rezultate din executarea silită din data de ……… 

Potrivit art. 998 Cod.civ orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din  a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara. De asemenea conform art.999 Cod civ. omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţa sau imprudenţa sa.

În privinţa vinovăţiei pârâtului BEJ B.D. instanţa constată următoarele:

Potrivit art. 51 din Legea nr. 188/2000 executorul judecătoresc îşi îndeplineşte atribuţiile cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi, a statutului profesiei şi a regulamentului de aplicare a prezentei legi, precum şi ale Codului de procedură civilă şi ale altor legi aplicabile în materie.

Conform prevederilor art. 42 alin.1 din acelaşi act normativ răspunderea civilă a executorului judecătoresc poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale.

Astfel, din analiza dispoziţiilor menţionate rezultă că executorul judecătoresc este cel care răspunde, pe tărâm delictual, pentru prejudiciile cauzate prin actele efectuate în cadrul procedurii executării silite.

Pe cale de consecinţă, instanţa reţine că nu există temei legal pentru angajarea răspunderii delictuale a BEJ BD  aceasta fiind doar forma legală de exercitare a profesiei de către executorul judecătoresc, în conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin.1 din Legea nr. 188/200 (activitatea executorilor judecătoreşti se desfăşoară în cadrul unui birou în care pot funcţiona unul sau mai mulţi executori judecătoreşti asociaţi, cu personalul auxiliar corespunzător).

Pentru considerentele expuse anterior, instanţa va respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul S.L, în contradictoriu cu  pârâtul BEJ BD, ca neîntemeiată