Obligaţie fiscală - auto înstrăinat

Sentinţă civilă 6499 din 08.07.2008


În sarcina contestatoarei nu se poate reţine obligaţia plăţii taxei locale pentru vehiculul menţionat, câtă vreme acesta nu se mai află în patrimoniul său, dispărând astfel sursa generatoare a obligaţiei fiscale faţă de bugetul local. În acest sens sunt de altfel şi dispoziţiile art. 24 din OG 36/2002, conform cărora „taxa asupra mijloacelor de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii în care au fost dobândite, iar în cazul înstrăinării sau radierii în timpul anului din evidenţele autorităţilor la care sunt înmatriculate, taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii în care a apărut una dintre aceste situaţii”, precum şi disp. art. 264 alin. 2 din Codul Fiscal. (sentinţa civilă nr.6499/08.07.2008)

La data de 13.06.2008 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti sub nr. 6813/300/2008 contestaţia la executare formulată de contestatoarea S.C. P.I. S.R.L.,  în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2, împotriva executării silite derulate în dosarul de executare 64846/2008, solicitându-se anularea tuturor actelor de executare desfăşurate în acest dosar.

În motivarea a arătat contestatoarea că a avut în proprietate autoturismul marca Dacia 1310 TLX cu nr. de identificare UU1R117M2415510, care a fost înscris în cursul anului 1996 în evidenţele contabile şi fiscale, fiind înmatriculat în circulaţie în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Acest autoturism a fost înstrăinat la 15.01.1998, fiind ulterior radiat din evidenţele publice, existând şi avizul administraţiei financiare, cerut  conform legii în vigoare la acea dată. A susţinut contestatoarea că actele de executare efectuate de intimată pentru sumele reprezentând taxă pentru mijloacele de transport în comun sunt nelegale, faţă de faptul că vehiculul a ieşit din patrimoniul său încă din anul 1998, invocându-se şi disp. art. 24 şi 25 din OG 36/2002.

În susţinere s-au depus în copii certificate următoarele înscrisuri: somaţie şi titlu executoriu emise în dosarul nr. 64846/2008, adresă nr. 160692/2007 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

La 27.06.2008 intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată, susţinând în esenţă că actele de executare au fost efectuate cu respectarea normelor codului fiscal şi a celor de procedură fiscală, câtă vreme debitoarea nu a făcut dovada că a informat organul fiscal teritorial cu privire la înstrăinarea vehiculului şi la radierea acestuia. A mai arătat intimata că debitoarea a dat dovadă de rea credinţă prin formularea prezentei contestaţii, câtă vreme litigiul se putea soluţiona amiabil dacă aceasta i-ar fi prezentat adresa Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor care atesta radierea vehiculului la data de 15.01.1998. A precizat că în urma înscrisurilor ce i-au fost comunicate o dată cu contestaţia, a efectuat cuvenitele menţiuni în evidenţele fiscale, în sensul radierii vehiculului, susţinând însă că debitoarea înregistrează în continuare un debit de 151 RON, reprezentând impozit asupra mijloacelor de transport în comun, datorat anterior datei radierii, 15.01.2008, după cum atestă documentul informativ – talon de încasare emis la 25.06.2008.

A depus intimata copii certificate ale înscrisurilor din dosarul de executare nr. 64846/2008.

În cauză instanţa a încuviinţat părţilor proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele dosarului, instanţa constată că prezenta contestaţie la executare este întemeiată şi va fi admisă în raport de următoarele considerente:

În fapt, la 22.05.2008 intimata DVBL sector 2 a emis împotriva contestatoarei S.C. P.I. S.R.L. titlul executoriu cu nr. 64846 pentru suma totală de 487 lei, reprezentând taxa locală pentru un mijloc de transport, respectiv autoturismul Dacia 1310 cu serie motor 065935 (232 lei compusă din valoarea taxei pentru anul curent – 49 lei la care se adaugă valoarea pentru anii precedenţi – 183 lei), majorări de întârziere (250 lei) şi cheltuieli de executare  (5 lei). După cum rezultă din adresă nr. 160692/2007 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, depusă de contestatoare la dosarul cauzei (fila 10), respectivul autoturism s-a aflat în patrimoniul acesteia începând cu12.02.1996 şi până la 15.01.1998, când a fost înstrăinat, fiind şi radiat din evidenţele serviciului public specializat menţionat anterior.

În aceste condiţii, instanţa constată că în sarcina contestatoarei nu se poate reţine obligaţia plăţii taxei locale pentru vehiculul menţionat, câtă vreme acesta nu se mai află în patrimoniul său, dispărând astfel sursa generatoare a obligaţiei fiscale faţă de bugetul local. Nu se pot reţine astfel susţinerile intimatei legate de lipsa de temeinicie a contestaţiei în raport de faptul că organul fiscal teritorial nu a fost încunoştinţat despre înstrăinarea vehiculului şi radierea acestuia, neîndeplinirea acestei obligaţii legale nefiind de natură a impune contestatoarei plata unei taxe locale pe care nu o mai datorează.

În acest sens sunt de altfel şi dispoziţiile art. 24 din OG 36/2002, conform cărora „taxa asupra mijloacelor de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii în care au fost dobândite, iar în cazul înstrăinării sau radierii în timpul anului din evidenţele autorităţilor la care sunt înmatriculate, taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii în care a apărut una dintre aceste situaţii”, precum şi disp. art. 264 alin. 2 din Codul Fiscal.

Cât priveşte pretinsele sume pe care contestatoarea le-ar datora bugetului local cu titlu de taxă auto pentru perioada cât vehiculul a fost înmatriculat pe numele său, constată instanţa că în privinţa acestora intimata nu a făcut dovada emiterii unui titlu executoriu care să îmbrace forma cerută de lege ( art. 136 coroborat cu art.42 Cod procedură fiscală), înscrisul depus de aceasta în dosarul de executare nr. 64846/2008, intitulat „talon de încasare – document informativ” necuprinzând elementele obligatorii impuse de textul legal menţionat.

Mai mult, în privinţa acestor pretinse datorii fiscale ale contestatoarei (născute în perioada 1996 – 1998) instanţa constată intervenţia prescripţiei dreptului intimatei de a stabili obligaţia fiscală, în raport de disp. art. 88 şi urm. Cod procedură fiscală.

În raport de considerentele expuse anterior, instanţa urmează a dispune anularea actelor de executăre silită efectuate de intimată împotriva contestatoarei în dosarul de executare nr. 64846/2008, pentru sume pretinse cu titlu de taxă auto şi majorări de întârziere.