Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 185 din 29.12.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA Dosar nr. (…)

ÎNTORSURA BUZĂULUI

ÎNCHEIERE CIVILĂ NR.185

Şedinţa publică de la 29 decembrie 2015

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : (…)

GREFIER : (…)

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea în cauza civilă privind pe contestatorul (…) şi pe intimata (…)., având ca obiect „contestaţie la executare”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează faptul că la dosarul cauzei s-a depus prin poştă, de către intimată, întâmpinare.

Dezbaterea fondului cauzei a fost consemnată în încheierea de şedinţă din 15.12.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 22.12.2015, după care pentru data de 29.12.2015, iar urmare a deliberării a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin contestaţia la executare  înregistrată  pe rolul acestei instanţe la data 19.11.2015 sub dosar  nr. (…) contestatorul  (...) în contradictoriu cu intimata (…) a solicit instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună  următoarele: să constate că în dosarul execuţional (…)/2015 al BEJ (...)  a intervenit prescripţia dreptului de a se mai cere executarea silită, iar în consecinţă să dispună încetarea executării silite în acest dosar împotriva contestatorului, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea contestaţiei se arată că  a fost somat la data de 30.10.2015 de către BEJ (…) cu privire la începerea executării silite în baza titlului executoriu - contract de leasing financiar nr. (…)/02.07.2007 al (…)., actualmente (…)., investit cu formulă executorie în data de 21.09.2015 de către Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, cu solicitarea de a achita suma totală de 59.567,62 lei reprezentând cheltuieli datorate şi reţinute în sarcina sa, daune interese de 25% din valoarea de intrare a bunului, obligaţii de plată restante, penalităţi şi cheltuieli de executare.

La  data de 02.07.2007 a fost încheiat între (…) şi (…).(actuala (…)) contractul de leasing financiar nr. (…) prin care societatea a preluat, în sistem de leasing, un autoturism marca Chrysler 3.0 C CRD în valoare de 31.500 euro, pentru o perioadă de 60 luni, cu începere din 02.08.2007 şi până la data de 25.08.2012.

Până în luna noiembrie 2009 (…) şi-a achitat ratele lunare aferente contractului de leasing  şi având în vedere dificultăţile financiare pe care le întâmpina societatea, s-a decis rezilierea contractului de leasing şi  s-a restituit autoturismul către (…) la data de 16.11.2009 şi de la data aceasta  şi până la data investirii cu formulă executorie a contractului de leasing, respectiv 21.09.2015, nu s-a efectuat nici un act de executare  în sensul că acesta nu a plătit nici o sumă de bani şi nici nu a fost deschis vreun un alt dosar de executare silită referitoare la acest contract de leasing, motiv pentru care consideră că dreptul creditorului de a mai solicita executarea silită s-a prescris la data de 17.11.2012.

Se mai arată că societatea de leasing (…) a dorit în perioada 2009 - 2012 să recupereze această creanţă numai de la (…), sens în care a formulat o cerere privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului, conform dispoziţiilor Legii nr. 85/2006, cerere aprobată, societate care  a intrat în faliment, ulterior fiind închisă definitiv prin radiere, conform procedurii derulate în dosarul nr. (…) ce s-a aflat pe rolul Tribunalului Covasna, soluţionat prin Hotărârea nr. 459/24.10.2013.

Astfel dreptul material la acţiune avut de către creditoarea (…) trebuia exercitat aşadar în intervalul 17.11.2009 - 17.11.2012 şi în opozabilitate cu contestatorul fidejusor, nu numai în opozabilitate cu societatea debitoare (…), cele două posibilităţi ale creditoarei putând fi exercitate concomitent şi separat, fără nici un fel de cauză de suspendare a uneia sau de condiţionalitate.

Contestaţia a fost motivată în drept invocându-se  dispoziţiile  art. 705, 711, 712, 713, 716, 719  Cod procedură civilă, Decretul Lege 167/1958.

S-au anexat cererii următoarele înscrisuri în xerocopie: somaţie, înştiinţare din 30.10.2015 şi dovada de comunicare (f.10-12), încheierea nr.1 din 02.11. 2015 (f.13), încheierea  din 30.10.2015, (f.15), adresa de înfiinţare a popririi (f.16), contract de leasing nr.19592/ 02.07.2007 (f.17-18), grafic plăţi  (f.19), încheierea din 21.09.2015 (f.20), fişa contului (f.21), proces verbal de predare primire nr.354/16.11.2015 (f.22-23), informaţii portal cu privire la dosar (…) (f. 25-27).

Contestaţia la executare a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 1000 lei (f. 7).

La data de 04.12.2015 s-a depus de către BEJ (...) înscrisuri certificate din dosarul execuţional nr. 549/2015 (f.33- 140).

La termenul de judecată din 15.12.2015 instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită  şi a rămas în pronunţare, iar la data de 22.12.2015 intimata a depus întâmpinare (f.149-150) solicitând respingerea contestaţiei la executare.

Analizând actele şi lucrările dosarului din prisma excepţiei prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, invocată de contestator, instanţa reţine următoarele:

Prin contractului  de leasing financiar nr. (…)/02.07.2007 (f.17-18)  încheiat  între  (…) în calitate  de utilizator, contestatorul  (…)  în calitate de fidejusor şi (…) în calitate de finanţator, acesta din urmă a cedat utilizatorului dreptul de folosinţă şi posesie asupra unui autoturism marca Chrysler 3.0 C CRD în valoare de 31.500 euro, pentru o perioadă de 60 luni, cu începere din 02.08.2007 şi până la data de 25.08.2012.

Conform notificării de reziliere nr.1329/28.10.2009 (f.44) contractul de leasing nr. (…)/ 02.07.2007 a fost desfiinţat de drept începând cu data de 28.10.2009, iar potrivit  procesului verbal de predare primire nr. 354/16.11.2009 (f.22-23) încheiat între (…) (fostă (…)) în calitate de locator şi  (…) în calitate de utilizator s-a procedat la predarea autoturismului ce a făcut obiectul contractului mai sus menţionat.

La data de 15.03.2010 s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Covasna  sub nr. (…)cererea având ca obiect procedura insolvenţei împotriva debitoarei  (…), printre creditori figurând şi intimata din prezentul dosar, iar prin sentinţa civilă 459/24.10.2013  s-a dispus închiderea procedurii falimentului şi radierea debitoarei din registrul comerţului.

Astfel cum rezultă din înscrisurile depuse în dosarul execuţional nr. 549/2015 al BEJ (...), intimata  (…)  a formulat cerere de executare silită în data de 28.10.2015 (f. 33-34) prin care a solicitat punerea în executare silită a titlului executoriu constând în contractul de leasing nr. (…)/02.07.2007 investit cu formulă executorie prin încheierea de şedinţă din 21.09.2015 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosar civil nr. (…) (f.20), pentru un debit de 53007,73 lei împotriva debitoarei (…)  şi a fidejusorului (…).

Prin încheierea din data de 30.10.2015 a BEJ  (...) în dosarul execuţional mai  sus menţionat (f.46) s-a  încuviinţat  executarea  silită formulată  de creditoare  pentru realizarea creanţei în cuantum de 53007,73 lei, iar ulterior, în data de 02.11.2015 executorul judecătoresc a stabilit cheltuielile de executare la suma de 6559,89 lei prin încheierea nr.1 de la fila 49 din dosar,  iar în aceeaşi dată s-a emis somaţie (f.50)  pentru suma totală de 59567,62 lei şi la data de 03.11.2015  s-a  dispus înfiinţarea popririi  către mai multe instituţii bancare (f.56-58, 92-94,96-104, 107-137).

 În ceea ce priveşte legea aplicabilă în  domeniul  prescripţiei extinctive, instanţa reţine că potrivit art.6 alin.4 din Codul civil  prescripţiile, decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale  care le-au instituit.

În raport de aceste dispoziţii, instanţa reţine că dreptul creditoarei de a cere executare silită s-a născut înainte de 01.10.2011, când a intrat în vigoare Noul Cod civil şi prin urmare, prescripţia extinctivă va fi analizată din prisma Decretului 167/1958, care în  art.6  prevede că dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie  prin împlinirea unui  termen de 3 ani , care începe să curgă conform art. 7 de la data naşterii dreptului de  a cere executarea silită.

Prin urmare, la data de 16.11.2009 când s-a predat autovehiculul ce a făcut obiectul contractului de leasing ce a fost reziliat de drept şi părţile au fost puse in situaţia anterioară s-a născut dreptul intimatei de a cere executarea silită cu privire la ratele scadente şi neachitate până la momentul rezilierii, inclusiv  penalităţile aferente şi indemnizaţia de reziliere în cuantum de 25%, situaţie în care termenul de prescripţie se consideră împlinit la data de 17.11.2012.

S-a susţinut de către intimată că prin deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva utilizatoarei  (...) s-a întrerupt  cursul prescripţiei, conform art. 2536 Cod civil , însă instanţa constată că faţă de momentul înregistrării cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă, respectiv 15.03.2010, nu erau aplicabile dispoziţiile Noului Cod civil care a intrat în vigoare la data de 01.10.2011, fiind aplicabile dispoziţiile art. 40 din Legea 85/2006, în vigoare la data de 15.03.2010 potrivit cu care deschiderea procedurii suspendă orice termene de prescripţie a acţiunilor prevăzute la art.36.

Chiar şi în aceste condiţii împotriva fidejusorului –contestatorul din prezenta cauză  nu s-a realizat nici un act începător de executare , care să întrerupă cursul prescripţiei extinctive astfel  cum acestea  sunt prevăzute de art. 16 din Decretul 167/1958.

Ori, în condiţiile în care intimata a formulat cerere de executare silită în data de 30.10.2015, instanţa constată că aceasta a fost introdusă după împlinirea termenului de prescripţie,  respectiv  după  trecerea unui termen de aproape 3 ani, sens în care va constata prescris dreptul intimatei de a cere executarea silită.

Intimata a invocat dispoziţiile art. 2536 Cod civil , însă acestea nu sunt aplicabile în speţă, având în vedere că termenul de prescripţie a început să curgă sub imperiul Decretului 167/1958 şi prin urmare  şi dispoziţiile privind întreruperea cursului prescripţiei extinctive sunt  cele prevăzute de Decretul 167/1958 şi nu de Codul civil.

În consecinţă, instanţa va admite contestaţia la executare formulată de contestatorul (...) şi va anula toate actele de executare silită emise în dosarul execuţional nr.549/2015 al BEJ (…).

În baza art.453 alin.1  Cod procedură civilă, constatând culpa procesuală a intimatei,  va obliga intimata să plătească contestatorului suma de 2633,92 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 1000 lei reprezintă  taxă judiciară de timbru, suma de 133,92 lei reprezintă contravaloarea xerocopierii  dosarului execuţional şi suma de 1500 lei reprezintă onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul (...)  CNP (…) domiciliat în (…) şi cu domiciliul ales la Cabinet Avocat (…) cu sediul în (…) în contradictoriu cu intimata (…), înregistrată la ORC sub nr. (…), cu sediul în (…).

Constată prescris dreptul intimatei de a cere executarea silită şi în consecinţă anulează toate  actele de executare emise în dosarul execuţional nr.549/2015 al BEJ (…).

Obligă intimata să plătească contestatorului (...) suma de 2633,92 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 1000 lei reprezentă taxă judiciară de timbru, suma de 133,92 lei reprezentă contravaloarea xerocopierii  dosarului execuţional şi suma de 1500 lei reprezintă onorariu de avocat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, iar cererea de apel se va depune la Judecătoria Întorsura Buzăului.

Pronunţată în şedinţa publică din 29.12.2015.

PREŞEDINTE GREFIER

 (…) (…)

Red. Jud. (…)

Tehnored. gr. (…)/17.02.2016/4 ex.