Contestaţie la executare. Motive de contestaţie care vizează titlul executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească. Neinvocarea vreunui motiv care să se refere la actele de executare

Decizie 462 din 22.05.2019


Titlu: Contestaţie la executare. Motive de contestaţie care vizează titlul executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească. Neinvocarea vreunui motiv care să se refere la actele de executare

Tip speţă: Decizie civilă

Număr speţă: 462

Dată speţă: 22.05.2019

Domeniu  asociat: Contestaţie la executare

Pe rol judecarea apelului civil declarat de apelantul - contestator … împotriva sentinţei civile nr…., pronunţată de Judecătoria … în dos.nr…., în contradictoriu cu intimata - intimată societatea …, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că prin biroul registratură, apelantul contestator a depus la dosar dovada achitării taxei de timbru, precum şi faptul că a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Instanţa, având în vedere că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, că nu sunt cereri, excepţii prealabile de formulat şi nici probe noi de administrat, apreciază cauza în stare de judecată şi o reţine în pronunţare.

TRIBUNALUL

Asupra apelului civil de faţă;

Soluţionând cauza, Judecătoria …, prin Sentinţa civilă nr….., a respins  contestaţia la executare  formulată de contestatorul  …, CNP …, domiciliat în …împotriva  formelor de executare  emise în dosarul de executare silită nr  … al Biroului Executorului Judecătoresc  … la cererea creditoarei intimate  … cu sediul în … ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

În ceea ce priveşte excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei …, instanţa a constatat că la termenul din data de … ( fila 57), s-a verificat competenţa în baza art. 131 C. pr. civ, stabilindu-se că Judecătoria … este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze cauza.

Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut faptul că la data de …, intimata creditoare …  a solicitat punerea în executare a sentinţei civile nr… pronunţată de Judecătoria …, definitivă prin decizia nr. … pronunţată de Tribunalul …, aşa cum rezultă din cererea aflată la fila 117.

În baza cererii formulată de intimata creditoare, a fost deschis dosarul de executare silită nr. ….

Prin încheierea nr. … pronunţată de Judecătoria … s-a admis cererea de  încuviinţare a executării silite  în dosarul de executare nr…., având ca titlu executoriu sentinţa civilă nr. … pronunţată de Judecătoria …, definitivă prin decizia nr. … pronunţată de Tribunalul …

Prin contestaţia la executare formulată, contestatorul …. a solicitat anularea tuturor formelor de executare motivând faptul că suma de … lei stabilită de executorul judecătoresc este calculată greşit şi cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Analizând hotărârile judecătoreşti ce constituie titlu executoriu, instanţa a constatat că prin sentinţa civilă nr. …. pronunţată de Judecătoria …, contestatorul … a fost obligat la plata către petenta … a sumei de … lei reprezentând întoarcerea executării silite în dosarul execuţional nr. …. şi la plata sumei de …. lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Prin decizia nr…. a Tribunalului …, s-a admis  recursul declarat de …, sens în care sentinţa civilă nr … a fost modificată în parte cu privire la întoarcerea executării silite,  contestatorul fiind obligat la plata către petentă a sumei de … lei, celelalte dispoziţii ale sentinţei fiind menţinute.

Astfel s-a constatat că prin cele două hotărâri judecătoreşti care constituie titlul executoriu în baza cărora a început executarea silită, contestatorul a fost obligat la plata sumelor de …lei şi … lei, sume la care executorul judecătoresc a calculat cheltuieli de executare de …. lei ( conform încheierii de la fila 137, cheltuieli care nu au fost contestate de contestator), rezultând suma de  … lei, exact suma executată silit.

Astfel, instanţa a constatat că susţinerile contestatorului prin care se arată că executorul judecătoresc a calculat greşit suma datorată, nu se confirmă.

În ceea ce priveşte celelalte susţineri ale contestatorului, referitoare la calculul greşit al sumelor stabilite în expertiza contabilă, instanţa a constatat că această expertiza s-a efectuat în dosarul nr. … aflat pe rolul Judecătoriei …şi nu în dosarul nr. … în care s-au pronunţat hotărârile judecătoreşti care reprezintă titlurile executorii în prezenta cauză.

Potrivit dispoziţiilor art. 713 alin.1 C pr, civ. instanţa a mai reţinut că oricum  debitorul nu poate invoca pe calea contestaţiei motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut invoca  în cursul judecăţii în primă instanţă sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă, dacă executarea se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti. 

Pentru toate aceste considerente, instanţa a respins contestaţia la executare formulată de contestatorul  …. împotriva  formelor de executare  emise în dosarul de executare silită nr  … al Biroului Executorului Judecătoresc  …..

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel contestatorul …., urmând ca intimata sa fie obligată să-i plătească cheltuielile de judecată pe care le va face cu acest proces.

A arătat că, în fapt la data de … intimata societatea … a solicitat punerea in executare a Sentinţei Civile nr. … pronunţata de Judecătoria … ,definitivă prin Decizia Civila nr…. pronunţata de Tribunalul …

În baza cererii formulate de intimată a fost deschis dosarul de executare silită nr. … de către BEJ ….

Prin încheierea nr…. pronunţată de către Judecătoria ..s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite nr… având ca titlu executoriu S C nr. .. pronunţată de Judecătoria … definitivă prin D C nr. … pronunţată de Tribunalul … fiind obligat la plata sumei de … lei reprezentând întoarcerea executării silite ,… lei cheltuieli de judecată şi … lei cheltuieli de executare.

La data de … a formulat contestaţie la executarea silită înregistrată sub nr…. la Judecătoria … prin care a arătat şi probat că suma totală de … lei stabilită de executorul judecătoresc … spre a fi achitată este calculată greşit şi cu încălcarea dispoziţiilor legale.

În contestaţie a invocat şi probat că suma de ….1ei, stabilită de expertul contabil …şi reţinută şi de instanţa Judecătoriei … ca fiind suma ce trebuia sa o plătească societatea …. este calculată greşit şi nu respectă dispoziţiile titlului executoriu … emis de Tribunalul … şi foloseşte în mod nelegal dispoziţiile O.G. nr 9/2000 care la data efectuării expertizei şi când s-a efectuat plata era abrogată. Orice act întocmit cu încălcarea dispoziţiilor legale este NUL DE DREPT.

Pentru a remedia aceasta încălcare a legii a solicitat efectuarea unei noi expertize contabile cerere care i-a fost respinsă fără să fie precizate motivele cum normal şi legal trebuia să se procedeze.

Instanţa a mai constatat în mod greşit că prin cele doua hotărâri respective S C nr. … a Judecătoriei … si D C nr… a Tribunalului … prin care i-a fost admis recursul, a fost obligat la plata către … a sumei de … lei. Instanţa a interpretat greşit D C .. a tribunalului … luând în calcul suma de … lei reprezentând cheltuieli de judecată datorate către … fără să ţină cont de suma de … lei tot cheltuieli de judecată stabilite în favoarea sa.

Instanţa a apreciat greşit că o hotărâre a unei instanţe care are la bază un document nul(expertiza contabilă întocmita de …)este bună şi nu mai poate fi contestată.

În Codul de procedură civilă şi nici in legislaţia în vigoare nu există o prevedere legală care să interzică repararea unei greşeli sau erori.

În cerea sa a arătat şi probat faptul că i-a fost încălcat dreptul legal de a solicita şi primi plata unor daune interese pentru plata cu întârziere de aproape doi ani a drepturilor salariale. Din probele depuse la dosar rezultă că suma de … lei, despre care se menţionează că a încasat-o nejustificat, rezultă că aceasta reprezintă dobânda legală şi penalităţile de întârziere la plată, care nu au fost avute în vedere iar executorul judecătoresc … a refuzat sistematic să le calculeze .

Instanţa de fond putea să constate pe baza probelor existente la dosar că nu a încasat aceasta sumă fără ca ea să fie distribuită de executorul judecătoresc care a refuzat să întocmească o notă de calcul cum era normal şi legal.

Din probele depuse la dosar rezultă că suma de … lei, este suma reală pe care trebuia să o primească având în vedere DC nr. … a tribunalului … şi dispoziţiile art. 166 alin 4 din C M si art. 1535 din C.civ..

Aceste dispoziţii legale nu au fost respectate de instanţa de fond şi se încearcă a se acoperi o greşeală a instanţei de judecată care a stabilit suma de … lei cât şi abuzul executorului judecătoresc.

Executorul judecătoresc … în timpul cât a fost cercetat a căutat să execute corect titlu executoriu , pentru ca ulterior să nu mai respecte dispoziţiile din titlu cât şi dreptul său legal de a solicita şi obţine repararea daunelor interese produse din vina sa ca urmare a plăţii drepturilor salariale cu întârziere.

Prin obligarea sa la restituirea sumei de …. lei îi este încălcat dreptul legal de a cere şi obţine repararea daunelor interese din cauza întârzierii la plată a drepturilor salariale.

Din acest motiv a solicitat suspendarea executării silite si recalcularea drepturilor legale

Instanţa de fond nu s-a pronunţat cu privire la SC nr. ….a Judecătoriei … şi Decizia Civila nr…. a Tribunalului Călăraşi, prin care s-a constatat că societatea … şi executorul judecătoresc …. au achitat cu întârziere drepturile salariale şi au fost obligaţi la plata dobânzii legale şi a penalităţilor de întârziere.

De asemenea, instanţa de fond a refuzat să constate că inexpertiza efectuată de …. au fost calculate drepturile salariale şi dobânda legală numai pentru perioada decembrie … - mai …( vezi fila 6 punct 5 si anexa 1 de la expertiză).

Pentru a dovedi această eroare şi calculele greşite efectuate de executorul judecătoresc … a anexat expertiza extrajudiciară  efectuată de … . Din această expertiză rezultă foarte clar că suma de … lei a fost calculată greşit. Se poate constata că la acelaşi venit salarial … pentru perioada decembrie … a calculat o dobândă de numai .. lei iar …, pentru perioada …—…, o perioadă mai scurtă dobânda legala a fost de … lei iar penalităţile de întârziere de … lei.

Aceasta fiind starea de fapt şi de drept din dosar cât şi dovezile pe care înţelege să le invoce, a solicitat desfiinţarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe pentru că a rezolvat procesul fără a intra în cercetarea procesului şi a interpretat eronat probele existente.

În drept şi-a întemeiat apelul pe dispoziţiile art. 470 şi art. 471 din NCPC.

Intimata …. în contradictoriu cu apelantul-contestator, …, în raport de petiţia de apel cu care acesta a învestit Tribunalul, în termen legal, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului formulat de apelantul-contestator …., şi obligarea acestuia la întoarcerea cheltuielilor de judecată pe care le va face în prezenta cauză.

Instanţa de fond, în mod corect, a îndepărtat criticile formulate în petiţie prin care se încearcă o reformare a dispoziţiilor Sentinţei Civile nr. …pronunţata de Judecătoria …în dosar nr. … definitivă şi irevocabilă prin Decizia Civila nr. …, pronunţată de Tribunalul … în acelaşi dosar, întrucât nu fac obiectul executării criticate.

Prin cererea cu care este investit Tribunalul în prezenta cauză, contestatorul în continuare, tinde să reformeze dispoziţiile Sentinţei Civile nr. …, pronunţată de Judecătoria … în dosar nr. … definitivă şi irevocabilă prin Decizia Civila nr. …, pronunţată de Tribunalul … în acelaşi dosar, prin care, a fost tranşată definitiv şi irevocabil punerea în executare a dispoziţiilor titlului executoriu constituit prin Sentinţa civilă nr. … pronunţată de către Tribunalul .. în dosarul nr. ….

În încercarea sa de reformare a dispoziţiilor Sentinţei Civile nr. …., pronunţată de Judecătoria … în dosar nr. … definitivă şi irevocabilă prin Decizia Civilă nr. …, pronunţată de Tribunalul … în dosar apelantul-petent …, a comandat şi depus ca probă o expertiză extrajudiciară efectuată de un expert contabil judiciar cu scopul de a combate raportul de expertiză judiciară financiar contabilă efectuată de dna. Exp. …., expertiză care însă, a fost omologată de către instanţe prin Sentinţa Civila nr. … pronunţată de Judecătoria … în dosar nr…. definitivă şi irevocabilă, şi care, a răspuns la toate obiectivele dispuse de instanţă.

Susţinerile din petiţia de apel se întemeiază pe această nouă expertiză extrajudiciară efectuată de numita Exp. Ctb. …, care nu a fost numită nici de instanţă, pană la închiderea dezbaterilor în vreun dosar, fiind doar un contractor independent al numitului …. şi care, în consecinţă, a efectuat lucrările expertizei pe care a semnat-o, după cum i s-a dispus de către cel ce a ales-o şi plătit-o.

În încercarea sa de reformare a dispoziţiilor Sentinţei Civile nr. …, pronunţată de Judecătoria .. in dosar nr…. definitiva si irevocabila prin Decizia Civila nr. …, pronunţata de Tribunalul …, apelantul-contestator nu formulează vreo cerere de probe prin care să solicite administrarea în probatoriu a unei expertize financiar-contabile judiciare şi nu propune obiective prin petiţia de apel astfel încât, a apreciat că Tribunalul urmează să facă aplicarea art. 254, alin (1) C.Proc.Civ.

Oricum, a apreciat ca inadmisibilă, nerelevantă şi inutilă dezlegării cauzei administrarea unei astfel de probe întrucât astfel cum rezulta din petiţia de apel, se încearcă combaterea expertizei judiciare financiar contabile efectuata de dna. Exp. Ctb. …. care a fost omologată însă de către instanţe prin Sentinţa Civila nr. …, pronunţata de Judecătoria … în dosar nr…. definitivă şi irevocabilă.

Pentru aceste motive a solicitat instanţei să cenzureze susţinerile formulate de petent prin petiţie şi pe cale de consecinţă, să respingă apelul ca nefondat.

A solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi, întrucât în prezenta cauză se încearcă reformarea soluţiilor definitive şi irevocabile pronunţate in Dosarul … şi, în Dosarul nr. …., a apreciat că ar putea fi utilă dezlegării cauzei, ataşarea acestor dosare la prezentul dosar, dacă Tribunalul va dispune astfel.

În temeiul art. 223 alin (3) C.Proc.Civ. ultima teza, a solicitat şi judecarea cauzei în lipsă.

Apelantul contestator …., a formulat răspuns la întâmpinarea depusă în prezentul dosar prin care a solicitat admiterea apelului formulat, având in vedere motivele expuse detaliat, în cererea sa de apel.

Instanţa de fond a refuzat nemotivat să aprobe efectuarea unei noi expertize prin care să se certifice nota de calcul depusă la dosar şi să dovedească că suma de …. lei nu este suma reală ce trebuia să o primească, că aceasta a fost calculată greşit şi în mod abuziv şi ilegal ia fost încălcat dreptul legal de a fi despăgubit conform dispoziţiilor legale.

Din acest motiv, a propus ca noua expertiză contabilă să răspundă la următoarele obiective: să se stabilească dobânda legală şi penalizatoare a drepturilor salariale şi actualizate cu rata inflaţiei pe perioada: ….; să se stabilească dobânda legală şi penalităţile de întârziere actualizate cu rata inflaţiei pe perioada … - până la data plăţii efective acelor patru tranşe.

Analizând apelul formulat prin prisma motivelor de apel invocate şi a dispoziţiilor legale incidente în cauză, tribunalul reţine următoarele:

Tribunalul observă că apelantul – contestator formulează critici care vizează titlul executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească, neinvocând vreun motiv care să se refere la actele de executare propriu-zise,  astfel că nu le poate reţine.

Apelantul – contestator nu a indicat prin cererea de apel formulată ( şi nici prin cererea de chemare în judecată) nici un incident legat de executarea silită propriu – zisă şi nu a pus în discuţie neregularităţi legate de modul de efectuare a executării silite, ci a invocat numai aspecte legate de fondul cauzei, care nu pot face obiectul contestaţiei la executare.

Dispoziţiile art.712 C.pr.civ. stabilesc posibilitatea formulării contestaţiei de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare, împotriva executării silite însăşi, precum şi împotriva oricărui act de executare.

Aşadar, în raport de prevederile legale enunţate mai sus, contestaţia la executare vizează numai incidente legate de executare, în acest cadru putând fi cercetate doar formele de executare întocmite cu prilejul executării silite, urmând a fi stabilită respectarea cerinţelor legale aplicabile potrivit codului de procedură civilă. Pe calea contestaţiei la executare nu se pot invoca motive de fond care să repună în discuţie hotărârea ce se execută, deoarece partea interesată a avut posibilitatea să le valorifice în cadrul judecăţii, fie prin cererile adresate primei instanţei, fie prin exercitarea căilor de atac specifice.

În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest caz o altă cale de atac.

Având în vedere că titlu executoriu în baza căruia s-a început executarea silită contestată în prezenta cauză este reprezentat de Sentinţa civilă nr…. a Judecătoriei …. definitivă prin Decizia civilă nr…. a Tribunalului …., tribunalul apreciază că prima instanţă în mod corect a stabilit că motivele invocate nu se subscriu dispoziţiilor art.712 C.pr.civ..

Faţă de aceste motive, instanţa apreciază că prima instanţă în mod judicios a apreciat că cererea contestatorului nu este întemeiată.

Prin urmare, în temeiul art.480 alin.1 C.pr.civ.,  tribunalul va respinge apelul  declarat de apelantul – contestator …, împotriva Sentinţei civile nr…. pronunţată în data de … de Judecătoria … în dosarul cu nr…. în contradictoriu cu intimata – intimată societatea …

Referitor la cheltuielile de judecată solicitate de intimata - intimată societatea … tribunalul reţine următoarele:

 În conformitate cu jurisprudenţa naţională, cât şi cu jurisprudenţa CEDO, dispoziţiile art.453 C.pr.civ. sunt aplicabile în raport de culpa procesuală a părţii care a pierdut procesul, impunându-se însă şi cerința ca în analiza culpei să se aibă în vedere prejudiciul real creat părții care a achitat cheltuielile de judecată, precum și faptul că aceste cheltuieli urmează a fi recuperate numai în măsura în care sunt dovedite și constituie cheltuieli necesare care au fost făcute în mod real în limita unui cuantum rezonabil.

Or, în cauză, având în vedere că intimata - intimată societatea … nu a depus nici un înscris probator în susţinerea cererii de acordare a cheltuielilor de judecată, instanţa va respinge solicitarea de obligare a apelantului - contestator … la plata cheltuielilor de judecată către intimata – intimată societatea …..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge apelul  declarat de apelantul – contestator …, domiciliat in … împotriva Sentinţei civile nr…. pronunţată în data de … de Judecătoria …în dosarul cu nr…. în contradictoriu cu intimata – intimată societatea …, cu sediul în …

Respinge solicitarea de obligare a apelantului - contestator … la plata cheltuielilor de judecată către intimata – intimată societatea ….

Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi ..

Preşedinte,

….Judecător,

Judecător,

Grefier,