Contencios administrativ şi fiscal

Sentinţă civilă 309/CA din 18.10.2010


R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

Dosar nr. 468/89/2010

SENTINTA CIVILA NR. 309/CA

Sedinta publica de la 18  octombrie  2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE  DIANA-ELENA SÎRGHI

Grefier MARIANA MINCIU

 S-a luat în examinare judecarea cauzei civile în contencios administrativ si fiscal privind pe reclamanta  AV,  în contradictoriu cu  pârâtul  Inspectoratul Scolar  Judetean Vaslui si intervenient accesoriu  CIST, având ca obiect anulare act administrativ.

 La apelul nominal facut în sedinta publica,  la pronuntare, au lipsit partile.

Procedura de citare  legal îndeplinita.

S-au verificat actele  si lucrarile de la dosar, dupa care;

Mersul dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 11.10.2010, care face parte integranta din prezenta sentinta si când  din  lipsa de timp pentru deliberare s-a amânat pronuntarea cauzei, astazi,18 octombrie  2010, dându-se sentinta  de fata.

INSTANTA

Asupra cauzei civile de fata,

Cu nr. 468/89 din 19 februarie 2010, s-a înregistrat actiunea civila formulata de reclamanta AV, în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Scolar  Judetean Vaslui, solicitând anularea actului administrativ nr. 3463 din 4.11.2009 emis de catre Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui si in subsidiar transformarea postului cu studii medii in post cu studii superioare ca urmare a absolvirii Facultatii de Contabilitate, Relatii financiar - bancare si valutare interne si internationale, cursuri FFDC, din cadrul Universitatii Internationale Deschise ,, Tehnoeconomia Europeana,, , Academia de Tehnoeconomie si Cooperarea Romano – Americana.

În  fapt,  reclamanta  arata ca, a urmat cursurile facultatii mentionate anterior, a sustinut examenul de absolvire si examenul de licenta, sesiunea iulie 2009 pentru care i s-a eliberat adeverinta de absolvire seria D nr. 1225 si Diploma de Licenta seria L nr. 0000883. Ca urmare a acestui fapt prin cererea înregistrata sub nr. 1208 din 2.10.2009 adresata Grupului Scolar Codaesti a solicitat dispunerea transformarii postului pe care il ocupa in prezent (administrator financiar cu studii medii) in post cu studii superioare pentru a fi cuprinsa pe statul de functii conform studiilor absolvite si in acest sens fiind retribuita cu un salariu corespunzator.

 Grupul Scolar Codaesti a adresat Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui prin adresa nr. 124 din 2.10.2009 solicitarea de a dispune transformarea postului cu studii medii in post cu studii superioare ca urmare a verificarii legalitatii diplomei, anexând totodata copie dupa diploma originala seria L nr 0000883.

 Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui prin adresa nr. 1402 din 16.11.2009 i-a comunicat actul administrativ nr. 3463 din 4.11.2009 si i-a invederat ca: ,, Universitatea Internationala Deschisa ,, Tehnoeconomia Europeana,, nu se numara printre institutiile de învatamânt acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, diploma de licenta seria L nr. 0000883 nu respecta modelul actelor de studii aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii,, îndrumând-o sa se adreseze ministerului pentru a formula un punct de vedere oficial asupra legalitatii respectivului act de studii.

 În temeiul art. 7 din Legea 554/2004 a parcurs procedura plângerii prealabile solicitând Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui revocarea actului administrativ, de a înlatura masura dispusa prin continutul sau , respectiv de a nu-i recunoaste diploma de licenta obtinuta in urma parcurgerii celor patru ani de studiu si a promovarii examenului de licenta, organizat ca la orice alta institutie cu studii universitare. Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a emis un raspuns la plângerea prealabila , raspuns care insa nu justifica decât un refuz a recunoasterii studiilor sale superioare si implicit a transformarii postului in post cu studii superioare.

 Prin emiterea acestei adrese, autoritatea publica refuza recunoasterea diplomei de licenta si in subsidiar transformarea postului cu studii medii in post cu studii superioare ca urmare a absolvirii universitatii mai sus mentionate, creându-i in acest sens prejudicii materiale, dat fiind faptul ca prin adeverinta nr. 73 din 03.02.2010 emisa de Grupul Scolar Codaesti se mentioneaza in mod expres ca , daca ar avea absolvite studii superioare, ar fi promovata în functie ca administrator financiar cu un salariu de grila de 1697 lei si un salariu de baza de 2439 lei.

În perioada 1989-1993 institutiile cu activitate de învatamânt superior se autorizau prin hotarâre judecatoreasca (sentinta civila). În aceasta perioada, competenta in a elibera autorizatia de functionare institutiilor de învatamânt superior apartinea Ministerului Justitiei (instantei de judecata in raza carei isi avea sediul juridic solicitantul) iar obligativitatea publicarii in Monitorul Oficial a sentintei civile revenea instantei.

Dupa anul 1993 legislatia s-a modificat o data cu aparitia Legii 88/1993, iar de la aceasta data competenta in a elibera autorizatie de functionare institutiilor de învatamânt superior revenea Guvernului, dupa o procedura speciala ce cuprindea doua etape: mai întâi autorizarea provizorie si apoi autorizarea definitiva denumita conform noii legi, acreditare. În temeiul principiului neretroactivitatii legislative, noua  Lege nr. 88/1993 se refera doar la institutiile înfiintate dupa anul 1993.

În nici una din perioade Ministerul Educatiei si Cercetarii nu a avut competenta în a elibera autorizatie definitiva, provizorie sau acreditare institutiilor cu activitate de învatamânt superior din România.

Autorizarea definitiva a institutiilor de învatamânt de stat cu activitate învatamânt superior, înfiintate înainte de anul 1989, autorizarea definitiva a institutiilor de învatamânt superior acordata de Ministerul Justitiei prin sentinte civile in perioada 1989-1993 si autorizarea definitiva acordata de Guvernul României prin hotarâre de guvern institutiilor înfiintate dupa anul 1993 si denumita conform Legii 88/1993 acreditare sunt echivalente - similare si confera aceleasi drepturi institutiilor de invatamant superior.

O institutie cu activitate invatamant superior autorizata prin hotarire judecatoreasca in perioada 1989-1993, nu se poate autoriza pentru a doua oara si prin Hotarâre de Guvern, ea având un drept deja câstigat.

Astfel, a depus alaturat Sentinta civila nr. 1981 din 10.07.1991 si publicarea acesteia in M. OF. al României nr. 114 din 6.05.1992 prin care universitatea pe care a absolvit-o ce se numea atunci Institutul Academic de Consultanta, Instruire, Editura si Servicii Tehnoeconomica Europeana, persoana juridica ce administreaza studiile universitare, care dupa aderarea României la Uniunea Europeana si-a schimbat denumirea in Centrul International pentru Invatamant Superior Tehnoeconomia Europeana emitenta a diplomei de licenta aratate in care se atesta ca este  licentiata in economie, specializarea contabilitate.

În consecinta, solicita anularea in totalitate a acestui act administrativ cu caracter individual in temeiul articolului 8 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ si in subsidiar, transformarea postului cu studii medii in post cu studii superioare ca urmare a absolvirii Facultatii de Contabilitate, Relatii financiar - bancare si valutare interne si internationale, cursuri FFDC, din cadrul Universitatii Internationale Deschise ,, Tehnoeconomia Europeana,, , Academia de Tehnoeconomie si Cooperarea Româno - Americana.

  În drept, reclamanta invoca dispozitiile  art. 8 din Legea 554/2004.

În sustinerea actiunii reclamanta a înteles sa foloseasca proba cu înscrisuri.

La data de 12 martie 2010 s-a  depus prin serviciul registratura, al Tribunalului Vaslui  cerere de interventie accesorie formulata de catre  Centrul International pentru Învatamânt Superior Tehnoeconomia Europeana (denumirea avuta anterior Institutul Academic de Consultanta Instruire, Editura si Servicii Tehnoeconomia Europeana), prin care întelege sa sustina apararea reclamantei  AV.

În fapt,  intervenienta învedereaza  instantei ca AV este licentiata  institutiei,  ca aceasta institutie Centrul International pentru Învatamânt Superior Tehnoeconomia Europeana (denumirea avuta anterior Institutul Academic de Consultanta Instruire, Editura si Servicii Tehnoeconomia Europeana) este autorizata definitiv de statul român prin sentinta civila nr. 1981/10.07.1991 publicata în Monitorul Oficial al României nr. 114/06.05.1992 si acreditata de Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii constituita conform prevederilor OU 75/2005 aprobata prin Legea 87/2006,de la înfiintare si pâna în prezent desfasurând activitate unica învatamânt superior universitar cod CAEN 8542 .

În mod gresit Inspectoratul Scolar considera ca denumirea sub care îsi desfasoara activitatea persoana juridica CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU ÎNVATAMÎNTSUPERIOR TEHNOECONOMIA  UROPEANA ar fi o alta institutie facând o grava confuzie intre o denumire si o persoana juridica ce îsi desfasoara o activitate la unul din punctele de lucru sub o anume denumire. Universitatea Internationala Deschisa TEHNOECONOMIA EUROPEANA nu are personalitate juridica distincta .

 Arata ca asa cum se observa si din diploma de licenta emitentul acesteia este CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU ÎNVATAMÎNT SUPERIOR TEHNOECONOMIA EUROPEANA persoana juridica de drept privat autorizata prin sentinta civila definitiva si irevocabila in 1991.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici a avizat numeroase dosare de transformare a posturilor din studii medii in studii superioare ce vizau licentiati ai institutiei interveniente.

În sustinerea licentiatei sale arata  ca zeci sau chiar sute de licentiati ai institutiei noastre au fost primiti la concursuri ce impuneau ca conditie obligatorie studiile superioare, au promovat concursurile pe post si Agentia Nationala a Functionarilor Publici le-a avizat dosarele de promovare pe post. Alte sute au fost înscrisi la programe de master in institutiile statului(de stat înfiintate înainte de 1989 sau private ale statului înfiintate prin lege dupa 1993) o dovada a recunoasterii actelor de studii dar si a pregatirii acumulate. Mii de licentiati ai institutiei interveniente  ocupa posturi ce impun conditie studii universitare in firme private, iar actele de studii eliberate de institutie le-au fost înscrise in cartea de munca.

Aferent cererii de interventie a depus adresa Ministerului Educatiei obtinuta de secretara institutiei sale in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public care confirma ca niciodata Ministerul Educatiei nu a avut si nu are co,mpetenta in a acorda autorizare definitiva, autorizare provizorie sau acreditare institutiilor cu activitate de  învatamânt superior.

 În drept intevenienta a invocat art. 49 Cod procedura civila.

La termenul din 10 mai 2010 pârâtul Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a depus întâmpinare prin care a invocat exceptia  inadmisibilitatii  motivat de faptul ca  potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ „orice persoana care se considera vatamata într-un drept al sau ori interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ, sau prin nesolutionarea unei cereri în termen legal, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata".

Art. 2 lit. c) din acelasi act normativ, defineste actul administrativ ca fiind „actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publica, în regim de putere publica, în vederea organizarii executarii legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice,

Documentul înregistrat la Inspectoratul Scolar Vaslui cu nr. 3463 din 04 noiembrie 2009 nu reprezinta un act administrativ în sensul dispozitiilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 554/2004, întrucât prin ea însasi nu produce efecte juridice în sensul ca nu da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice, fiind numai o corespondenta administrativa care nu poate face obiectul controlului de legalitate din partea instantei de contencios administrativ, autoritatea publica îsi exprima de fapt un punct de vedere.

Asupra inadmisibilitatii actiunii ce vizeaza un punct de vedere s-a pronuntat si I.C.C.J. prin Decizia 1127/2004: o actiune vizând anularea unui astfel de act este inadmisibila, din moment ce nu a produs nici o vatamare concreta.

Fiind un raspuns adresat unui alt subiect de drept, acest raspuns nu a fost comunicat si reclamantei.

În raspunsul sau a aratat ca Universitatea Internationala Deschisa „Tehnoeconomia Europeana" nu se numara printre institutiile de învatamânt acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu. Institutia respectiva nu se regaseste în H.G.-urile prin care se aproba domeniile si programele de studiu pentru care universitatile au dreptul legal de a organiza învatamânt superior.

Din documentele anexate întâmpinarii arata ca rezulta ca însasi intervenienta accesorie din prezenta cauza recunoaste ca nu a obtinut nici autorizarea de functionare provizorie ca unitate de învatamânt superior.

Prin Decizia nr. 4356/2009 pronuntata în Dosarul nr. 6526/2/2007,Î.C.C.J. a retinut  ca Centrul International pentru învatamânt Superior „Tehnoeconomia Europeana" are ca obiect principal de activitate cod caen 8030 - învatamântul superior, ceea ce presupune ca scopul înfiintarii acesteia este de a satisface serviciul public al învatamântului. Data fiind importanta acestui domeniu de activitate, legiuitorul a înteles sa reglementeze prin legi speciale conditiile în care persoanele juridice de drept privat, indiferent ca sunt organizate ca societati comerciale, asociatii sau fundatii pot sa desfasoare activitati de învatamânt superior si, ce e mai important sa poata finaliza procesul de învatamânt prin acordarea unor diplome valabile si recunoscute din punct de vedere al legii nationale.

Astfel, prin art. 28 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învatamânt superior si recunoasterea diplomelor „Institutiile cu activitati de învatamânt superior înfiintate dupa 22 decembrie 1989 sunt obligate sa solicite autorizatia de functionare provizorie în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi".

Prin urmare, pârâtul arata ca  nu a sustinut un neadevar când a aratat ca Universitatea Internationala Deschisa „Tehnoeconomia Europeana" nu se numara printre institutiile de învatamânt acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu.

Mentioneaza ca chiar o serie din documentele depuse de intervenienta vin în sprijinul afirmatiilor sale, din ele rezulta ca unii absolventi ai acestei universitati si-au sustinut examenele de licenta la institutii de învatamânt superior de stat acreditate si, conform legii, acestora le sunt recunoscute diplomele obtinute, având antet si timbru sec cu sigla ministerului.

La termenul din 10 mai 2010  pârâtul Inspectoratul Scolar Judetean prin reprezentant a invocat exceptia  necompetentei materiale a completului de contencios administrativ si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive .

La termenul din  11 octombrie  2010 , instanta a pus în discutia partilor exceptia  necompetentei materiale, exceptia inadmisibilitatii cererii si a cererii de interventie accesorie si  exceptia lipsei calitatii procesuale pasive,  invocate de pârâtul  Inspectoratul Scolar  Judetean Vaslui.

Analizând exceptiile raportat la  actele dosarului, instanta retine urmatoarele:

Exceptia necompetentei materiale invocata de paratul Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, este neântemeiata. Astfel, titularul unei actiuni introduse la instanta de contencios administrativ nu este conditionat de statutul de functionar public, ci de acela de persoana vatamata, asa cum este definita aceasta notiune in art. 2 alin. 1 lit. a din Legea nr. 554/2004.

Asadar, revine instantei de contencios administrativ competenta de a solutiona litigiul si de a verifica indeplinirea conditiilor de admisibilitate ale unei astfel de actiuni : existenta unui act administativ, a persoanei vatamate, a unui interes legitim( independent de calitatea reclamantei - functionar public sau persoana incadrata pe baza de contract individual de munca).

Raportat la aceste considerente, instanta va respinge exceptia necompetentei materiale.

Exceptia inadmisibilitatii actiunii principale si a cererii de interventie accesorie, este intemeiata.

Astfel, prin adresa nr. 3463/04-11-2009 emisa de Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui se comunica Grupului Scolar Codaesti ca unitatea de invatamant absolvita de reclamanta AV nu se numara printre cele acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, iar diploma de licenta nu respecta modelul actelor de studii aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii. Se mai precizeaza ca AV trebuie sa se adreseze Directiei Generale Invatamat Superior din cadrul Ministerului, pentru a formula un punct de vedere oficial.

Potrivit art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice.

Analizând continutul adresei nr. 3463/04-11-2009 se constata ca aceasta nu se circumscrie conditiilor enumerate de textul citat, astfel încât aceasta nu este un act administrativ.

Raspunsul paratului Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui constituie doar un punct de vedere cu privire la o unitate de învatamânt, fara a crea, modifica sau stinge raporturi juridice, in  sensul art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, reprezentând doar o corespondenta administrativa.

În cauza se constata lipsa unui act administrativ si ca atare conditiile de admisibilitate ale unei actiuni in contencios administrativ nu sunt îndeplinite, motiv pentru care  exceptia inadmisibilitatii actiunii principale si a cererii de interventie accesorie va fi admisa conform art. 1 alin. 1 si art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, art. 49 alin. 3 C.p.c.

Raportat la dispozitiile art. 137 alin. 1 C.p.c., ca efect al admiterii exceptiei inadmisibilitatii nu va mai fi analizata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Respinge exceptia necompetentei materiale.

Admite exceptia inadmisibilitatii.

Respinge ca inadmisibila actiunea formulata de reclamanta AV în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui.

Respinge ca inadmisibila cererea de interventie accesorie formulata de intervenient Centrul International pentru Învatamânt Superior Tehnoeconomia Europeana.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta  publica  din 18.10.2010.