Revendicare

Sentinţă civilă 1751 din 01.03.2010


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe din data de 12.03.2009, reclamanţii M V în contradictoriu cu pârâţii G D şi G E au solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să stabilească linia de hotar dintre proprietăţile părţilor şi să oblige pârâţii să respecte dreptul de proprietate şi posesie asupra suprafeţei de teren pe care au ocupat-o, cu cheltuieli de judecată.

În fapt, reclamanţii au arătat că sunt proprietarii suprafeţei de 664 mp, conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 3190/2004 la BNP M L, care se învecinează cu al pârâţilor.

Între terenurile părţilor nu există linie de hotar fixată prin semne externe şi vizibilă

În drept,cererea a fost întemeiată pe disp. art. 584, 480 şi urm. C.civ.

În dovedirea cererii, au solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri, martori, interogatorii, expertiză tehnică şi cercetare locală.

Reclamanţii au ataşat cererii contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 3190/2004 la BNP M L.

Legal citaţi în faţa instanţei, pârâţii au formulat întâmpinare, prin care au solicitat respingerea acţiunii.

Pârâţii au ataşat înscrisuri.

În baza art. 167 C.p.c., instanţa a dispus efectuarea unei expertize topocadastrale şi a încuviinţat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Astfel cum rezultă din contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 3190/2004 la BNP M L (fila 4), reclamanţii din prezenat cauză au cumpărat de la numita G M imobilul situat în, com.L V, compus din 1 casă paiantă şi suprafaţa de teren de 625 mp (găsit la măsurătoare 664 mp) teren curţi, construcţii, din care 136,51 mp teren construit, , cu vecinii: la nord – M V, la sud – G D la est - drum sătesc, la vest – L I.

Bunurile au fost dobândite de numita G M prin sentinţa civilă 490/1998, pronunţată în dosar 16769/1996, în urma partajării masei succesorale rămase după defunctul  G.C.Prin aceeaşi sentinţă a dobândit şi pârâtul din prezenta cauză bunuri imobile învecinate cu ale reclamanţilor.

Potrivit art. 584 din Codul civil, „ Orice proprietar poate îndatora pe vecinul său la grăniţuirea proprietăţii lipite cu a sa; cheltuielile grăniţuirii se vor face pe jumătate.”

Expertul, desemnat să efectueze expertiza topo cadastrală, ca urmare a comparări  titlurilor de proprietatea ale părţilor, a arătat linia de hotar şi a identificat-o pe aliniamentul A – B - C,  pe schiţa anexă la raportul de expertiză (fila 59).

În şedinţa publică din 22.02.2010, reclamanţii personal au declarat că renunţă la judecarea capătului cerere având ca obiect revendicare.

În consecinţă, instanţa va lua act că reclamanţii M  V  şi M  E  au renunţat la judecarea capătului de cerere având ca obiect revendicare, formulat în contradictoriu cu pârâţii G D  şi G  E .

Instanţa va admite în parte acţiunea  formulată de reclamanţii M V  şi M  E , ambii  domiciliaţi în com. L  V , jud. B în contradictoriu cu pârâţii G D şi G  E  , ambii  domiciliaţi în com. L  V  , sat H, jud. B şi în consecinţă va stabili linia de hotar între proprietăţile părţilor pe aliniamentul A – B - C, identificat potrivit anexei la raportul de expertiză întocmit de expert tehnic.

Instanţa va stabili onorariu definitiv pentru expert C P în cuantum de 500 lei şi va dispune emiterea unei adrese către BLEJ Bacău pentru a i se vira expertului suma antemenţionată.

In baza art. 274 alin.1 C.p.c., având în vedere concluziile pe fondul cauzei, instanţa va obliga pârâţii să plătească reclamanţilor suma de 1060,30 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă de timbru, onorariu expert şi parte a onorariului de avocat şi va respinge în rest celelalte pretenţii ale reclamanţilor, cu titlu de cheltuieli de judecată.

1

Domenii speta