Contestare la executare

Sentinţă civilă 6570 din 18.06.2010


JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 6570/18.06.2010

Contestaţie la executare

Asupra cauzei civile deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub la data de 24.02.2010, contestatoarea DGF a chemat în judecată pe intimata SC A S SA, solicitând anularea formelor de executare emise în dosarul de executare nr. 30/2010 al Biroului Executorului Judecătoresc ADCererea este scutită de plata taxelor judiciare de timbru potrivit dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că în dosarul de executare nr. 30/2010, executorul judecătoresc a pornit executarea silită în temeiul sentinţei civile nr. 701/2008 a TB şi că a fost somată să plătească  către intimată suma de 31158,71 lei TVA, 1800 lei, cheltuieli de judecată. 3614,3 lei, onorariu de executare şi taxe de timbru, 3200 lei onorariu de avocat.

Contestatoarea a motivat că executarea silită pornită împotriva sa este nelegală, nefiind respectate dispoziţiile  art. 117 al.1 lit. f. C.pr.fiscală. Intimata – debitoarea nu a formulat o cerere de restituire a creanţei, la organul fiscal competent, cerere care se soluţiona în termen de 45 de zile de la înregistrare, conform art. 70 din C.proc. fiscală.

În drept a invocat art 399 al. 1 C.pr.civ, art. 401 al. 1 C.proc. civ.

În dovedirea cererii, contestatoarea a depus înscrisuri.

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare şi menţinerea formelor de executare, motivând că nu a pornit prematur executarea silită împotriva contestatoarei.

A precizat că a solicitat rambursarea sumei de 31158, 71 lei în anul 2007, când  a fost pronunţată decizia de respingere nr. 448/05.11.2007, pe care a contestat-o la tribunal, astfel că prin conduita sa, contestatoarea nu urmăreşte decât tergiversarea restituirii  creanţei sale.

În apărare, intimata a depus înscrisuri.

La termenul de judecată din 19.03.2010, a fost ataşat dosarul de executare silită nr. 30/2010 al Biroului Executorului Judecătoresc AD.

Analizând materialul probator administrat în cauză, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 701/2008 a Tribunalului B, definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului, a fost admisă în parte acţiunea intimatei SC A. SA,  a fost anulată decizia nr. 448/05.11.2007 şi respingerea la rambursare a sumelor de 31158, 71 lei, reprezentând TVA aferent lunii ianuarie 2007 şi a fost obligată contestatoarea DGFP Bacău la plata sumei de 1800 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

La data de 12.02.2010, Judecătoria Bacău a admis cererea executorului judecătoresc A D şi a încuviinţat executarea silită a sentinţei civile nr. 701/2008 a Tribunalului B.

Contestatoarea a primit la data de 19.02.2010, somaţia nr. 30/2010 din 17.02.2010 emisă de executorul judecătoresc, prin care a fost somată să plătească suma de 31158,71 lei TVA, 1800 lei cheltuieli de judecată, 3614,3 lei onorariu executare silită şi taxe timbru, timbru judiciar, 3200 lei onorariu avocat.

În timpul procesului, intimata a formulat o cerere de restituire a creanţei, cerere care a fost înregistrată sub nr. 44012/13.05.2010 la AFPCM Bacău. Din adresa nr. 44012/21.05.2010, depusă de reprezentantul contestatoarei la termenul de judecată din 18.06.2010, reiese că s-a procedat la compensarea sumei de 597854 lei, TVA restant, conform sentinţei civile 279/2009 cu suma de 46282 lei, debit de restituit intimatei potrivit sentinţei civile 701/2008.

Potrivit dispoziţiilor art. 117 alin. 1 lit. f Cod. proc. fiscală, sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti se restituie debitorului, la cerere.

Termenul de soluţionare a cererilor contribuabililor este de 45 de zile de la înregistrare.

Însă, dacă debitorul înregistrează obligaţii fiscale restante, sumele ce trebuie restituite contribuabililor se vor înapoia numai după efectuarea compensării, conform disp. art. 117 al.6 C.proc. fisc.

Faţă de considerentele expuse, constată întemeiată contestaţia la executare. Intimata a procedat la executarea silită a debitului fără a respecta procedura de recuperare a creanţelor reglementată de art. 117 Cod. proc.fiscală.

În temeiul art. 399 al. 1 C.pr.civ, va dispune anularea formelor de executare emise de Biroul Executorului Judecătoresc A D în dosarul de executare nr. 30/2010.