Contestatie la executare

Sentinţă civilă 828 din 20.08.2015


Prin decizia civilă nr. 828/20.08.2015, tribunalul a respins ca nefondat apelul  declarat de  apelanta-contestatoare SC MA SRL.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că, prin sentinţa civilă nr.558/08.04.2015,Judecătoria RV  a respins contestaţia la executare formulată de contestatoarea S.C. MA SRL, în contradictoriu cu intimata AJFP.Pentru a hotărî astfel,instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată la nr.4305/292/2014 din 02 decembrie 2014 contestatoarea S.C. MA SRL, în contradictoriu cu intimata AJFP, a solicitat ca prin sentinţa civilă ce se va pronunţa să se dispună anularea actelor de executare, respectiv somaţia şi titlul executoriu cu nr. 11133/10.11.2014.

În motivarea cererii, în fapt contestatoarea a arătat că respectivul titlu executoriu si somaţia aferenta i-au fost comunicate pe data de 18.11.2014, conform dovezii conţinând stampila PTTR pe care o anexează prezentei.

 Nici somaţia si nici titlul executoriu nu specifica numărul dosarului de executare ( cf. prevederilor art.145 al.2 Cod  procedură fiscala  si nici numărul/ data titlului de creanţa, respectiv a procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanţelor bugetare comunicat noua prin adresa 22335/4.07.2014 de către AFIR.

Contestatoarea a apreciat astfel  că lipsurile enumerate mai sus, condiţii de forma ale actelor contestate sunt ele însele suficiente pentru anularea titlului executoriu si a somaţiei 11133/10.11.2014

In ceea ce priveşte condiţiile de fond,a precizat următoarele :

Titlul de creanţă este contestat de către aceasta pe calea contenciosului administrativ, făcând astfel obiectul dosarului 4992/2/2014 aflat pe rolul CAB.  Deşi în cadrul acestui dosar  a formulat si s-a respins în prima faza cererea de suspendare a executării silite, aceasta are încă la dispoziţie calea recursului pentru a  ataca această soluţie netemeinică si nelegală, soluţie din 4.11.2014 pe care contestatoarea o va ataca după comunicare.

În cadrul acţiunii formulate pe calea contenciosului administrativ, dosar 4992/2/2014 motivele pentru care in mod greşit AFIR (fosta APDRP) a considerat ca in desfăşurarea contractului de finanţare C312 M011033600059/23.03.2011 s-ar fi strecurat nereguli in sensul OG 66/2011. Astfel, pe scurt:

Constatările pe care se bazează procesul-verbal sunt rezultatul unui raport de audit necomunicat subscrisei, raport care conţine determinări eronate.

Aceasta nu cunoaşte prevederile raportului de audit al SC DA SRL nr. 14588/05.05.2014 întrucât acesta nu i-a fost adus la cunoştinţă, însă afirmă  cu certitudine că există erori inadmisibile, erori care tocmai ele au condus probabil instituţia AFIR la întocmirea Procesului verbal de constatare a neregulilor pe care îl contestă prin prezenta. Astfel, citând din respectivul raport, Proiectul menţionează: "La momentul auditului AM era client unic al SC MA SRL din 2011". Ori,aceasta demonstrează cu acte contabile fără putinţa de tăgada că afirmaţia citata din raportul D nu corespunde adevărului, întreaga construcţie logica a neregulii care i se imputa derivă din supoziţia ca ar fi creat condiţii artificiale in vederea obţinerii finanţării nerambursabile, condiţii artificiale constând în esenţă în stabilirea de relaţii comerciale exclusiv/preponderent cu SC AM SRL, societate in care activează membri ai familiei asociatei unice a subscrisei. Suspiciunea nu este susţinuta de dovezi contabile, in timp ce aceasta  poate prezenta dovezi certe asupra contrariului.

Astfel, dacă la nivelul anului 2011 se face o analiza sumara a jurnalului pentru vânzări aferent perioadei se constată că ponderea in procente a valorilor facturate de subscrisa către SC AM SRL este net inferioară celei facturate celorlalţi clienţi: 10,89% versus 89,11% . La fel, în anul următor, 2012 acelaşi fenomen se susţine pentru că în anii următori relaţiile contractuale cu SC AM SRL să înceteze.

Totalul general al ponderii procentuale a valorilor facturate de către subscrisa către SC AM SRL este de exact 3,98%- ceea ce o îndreptăţeşte pe aceasta să combată suspiciunea ca ar fi creat subscrisa ca societate de servicii numai pentru a deservi interesele personale si ale membrilor de familie.

Activitatea desfăşurata de către aceasta în folosul altor societăţi comerciale şi in folos comunal se poate urmări si se înscrie pe toată paleta activităţilor preconizate a fi desfăşurate de subscrisa prin proiectul de finanţare.

Astfel, contractul cu SC MAP care vizează tocmai "prospectarea pieţei si găsirea de clienţi si intermedierea de contracte de vânzare cumpărare si/sau leasing, pentru bunurile oferite spre achiziţionare de către mandant "dovedeşte intenţia acesteia - soldata de altfel cu rezultate financiare concrete - de a-şi extinde activitatea, de a diversifica paleta activităţilor desfăşurate si a clienţilor. Apreciază ca acest contract  care le-a adus clienţi noi este specific activităţii descrise prin proces-verbal.

Aceasta a avut si are relaţii contractuale cu un număr de alţi 7 clienţi în afara SC AM SRL in perioada 2011-2014, unul dintre aceştia, PRIMĂRIA S apelând in mod constant la serviciile acesteia  pentru lucrări de vidanjare si de deszăpezire.

Contractul nr.2/02.07.2012 cu SC CPC SRL ce are ca obiect închirierea de mijloace de mecanizare si transport a avut ca finalitate desfăşurarea aceloraşi tip de activităţi: vidanjare, deszăpezire - lucrări care se înscriu in sfera de activitate a contractului de finanţare si nu contrastează cu premizele de activitate prevăzute in cadrul proiectului.

In ceea ce priveşte procentul (infim raportat la total) al relaţiei contractuale cu SC AM SRL solicită a se observa că aceasta s-a redus exclusiv la activitatea de transport gunoi. Menţionează că  în zonă nu există nici o altă societate care să ofere aceste servicii de transport gunoi - în întâmpinarea unor astfel de necesitaţi venind exclusiv subscrisa tocmai prin intermediul proiectului finanţat.  Aşa cum rezultă şi din adresa Primăriei S pe care o anexează documentelor prezentate odată cu punctul de vedere, problema transportului gunoiului nu a fost soluţionată nici măcar la nivel comunal până în anul 2013. S.C AM SRL nu putea să-şi  desfăşoare în condiţii normale activitatea la care se angajase la rândul său fără a beneficia de serviciul transport gunoi-serviciu pe care i l-a asigurat subscrisa ( singura din zona care putea oferi astfel de servicii)- la un preţ minimal de altfel.

In subsidiar, in ipoteza în care argumentele mai sus-enumerate vor fi respinse ca neîntemeiate, invocă în favoarea sa compensarea pentru suma de 104972,24 lei la care se adaugă 20278,19 lei dobânzi plus cheltuieli de judecata in cuantum de 7500 lei - sume la care îi dau dreptul prevederile sentinţei civile nr.12078/11.04.2014 pronunţată in dosarul 12909/2/2012 al CAB şi sentinţa civilă definitivă invocate, au ca obiect tot desfăşurarea contractului de finanţare C312 M011033600059/23.03.2011

Astfel, actuala autoritate contractanta AFIR a refuzat in mod nejustificat sa efectueze transa a II a la plata in baza contractului de finanţare C312 M011033600059/23.03.2011 prejudiciindu-o astfel fără motiv in desfăşurarea activităţii la nivelul anului 2012. Practic, autoritatea contractanta a invocat fără nici o bază reală faptul ca unele dintre mijloacele fixe aprobate si achiziţionate ce către aceasta nu îndeplinesc condiţia de mijloace fixe specializate. Instanţa a decis contrariul si a obligat autoritatea să o despăgubească. Totalul sumei pe care AFIR o datorează acesteia este de 132750.43 lei, suma neactualizată.

Astfel, faţă de totalitatea motivelor expuse şi în baza art.174 Cod procedură fiscală va solicită a se dispune  anularea /încetarea executării însăşi

În dovedirea contestaţiei a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri si interogatoriu.

La data de 12.01.2015 intimata a formulat întâmpinare în cauză prin care a solicitat instanţei respingerea contestaţiei.

În motivare aceasta a arătat că prin contestaţia la executare înregistrata la Judecătoria RV, SC MA SRL, a solicitat anularea formelor de executare si încetarea executării pornită împotriva acesteia, în speţă a titlului executoriu nr. 11.133 din 10.11.2014 si a somaţiei nr. 11.134 din 10.11.2014 emise de Serviciul Fiscal Municipal RV din cadrul AJFP T, pentru suma de 391973,05 lei.

Prin adresa cu nr. 36.910 din 28.10.2014, înregistrata la Serviciul Fiscal Municipal RV cu nr. 11015 din 05.11.2014, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a transmis dosarul debitului către executare silita.

Suma de 391973,05 lei , transmisa spre executare , reprezintă creanţe bugetare rezultate din nereguli , conform procesului verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanţelor bugetare nr. 22335 din 04.07.2014 întocmit de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, formată din: debit aferent bugetului Uniunii Europene  de 313.578,44 lei şi debut aferent bugetului de stat de 78.394,61 lei.

Organul de executare a procedat la înregistrarea in evidenta fiscala a debitului si a declanşat procedura de executare silita împotriva debitoarei SC MA SRL prin emiterea somaţiei nr. 11134 din 10.11.2014 si a titlului executoriu nr. 11.133 din 10.11.2014 .

Titlul executoriu a fost emis in conformitate cu prevederile art. 141 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 :" Titlul de creanţa devine executoriu la data la care creanţa fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevăzut de lege sau stabilit de organul competent in alt mod prevăzut de lege."

Referitor la obligaţiile ce fac obiectul titlului executoriu contestat, intimata precizează că la data de 10.11.2014 , în evidenta fiscală a contribuabilului era constituită si exigibilă obligaţia stabilita prin procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilirea creanţelor bugetare. Menţionează că executarea silită a fost realizată în baza unui titlu executoriu cert, lichid si exigibil, procesul verbal nr. 22335 din 04.07.2014 reprezentând un act administrativ a cărui legalitate nu poate fi pusă in discuţie în fata instanţei de executare, fiind supusă controlului instanţei de contencios administrativ.

Cu privire la faptul că titlul de creanţa este contestat de SC MA SRL la instanţa de contencios administrativ, in dosarul nr. 4992/2/2014 aflat pe rolul CAB, intimata menţionează că nu a fost dispusă suspendarea executării silite a respectivului proces verbal printr-o sentinţa definitiva, din contră , cererea formulata de contestatoare cu privire la suspendarea executării actului administrativ fiind respinsă.

Executarea silita împotriva debitoarei s-a realizat in conformitate cu prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, contestatoarea nu a combătut in nici un fel, cu probe concludente, actele de executare silita realizate de Serviciul Fiscal Municipal RV. : Criticile aduse Procesului verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanţelor bugetare si relaţiile contractuale pe care contestatoarea le-a avut cu Primăria S sau SC AM SRL ,in cadrul unui dosar al cărui obiect contestaţie la executare, sunt irelevante.

Potrivit prevederilor art. 172 alin. 3 din Codul de procedura fiscala: „ Contestaţia poate fi făcuta si împotriva titlului executoriu in temeiul căruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotărâre data de instanţa judecătoreasca sau de alt organ jurisdicţional, si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevăzuta de lege”. Chiar contestatoarea recunoaşte faptul ca a contestat actul administrativ respectiv in sistemul cailor administrative de atac, contestaţie respinsa prin Decizia de soluţionare a contestaţiei la procesul verbal de constatare debit nr. 28248 din 18.08.2014.

Cu privire la compensarea pe care contestatoarea o solicită , cu obligaţii stabilite prin sentinţa civila nr. 12078/11.04.2014 in sarcina A.F.I.R. , intimata apreciază această solicitare ca fiind inadmisibilă, având in vedere obiectul dosarului de faţă.

 Pentru motivele invocate, a solicitat instanţei respingerea contestaţiei la executare  ca nefondată şi menţinerea actelor de executare, titlul executoriu nr. 11.133 din 10.11.2014 si somaţia nr. 11.134 din 10.11.2014 emise de AJFP T - Serviciul Fiscal Municipal RV, ca legale si temeinice.

In drept, întâmpinare este întemeiată  pe dispoziţiile art. 205 Codul de procedură civila, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

La data de 30.01.2015 contestatoarea a formulat răspuns la întâmpinarea intimatei prin care a solicitat admiterea contestaţie şi a precizat că a solicitat prin cererea formulată anularea formelor de executare si încetarea executării titlului executoriu 11133/10.11.2014 si a somaţiei nr.11134/10.11.2014 emise de Serviciul Fiscal Municipal RV din cadrul AJFP T, pentru suma de 391973,05 lei.

Aşa cum a  arătat şi in conţinutul cererii principale debitul solicitat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale izvora din Procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanţelor bugetare nr.22335/4.07.2014 întocmit de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), act pe care aceasta l-a atacat în instanţa de contencios administrativ, acţiunea făcând obiectul dosarului 4992/2/2014 aflat pe rolul CAB. Precizează ca a  declarat recurs împotriva încheierii din 4.11.2014 prin care se dispusese respingerea cererii de suspendare provizorie a executării silite, iar termenul de judecată a recursului nefiind încă stabilit. Aşadar, sentinţa de respingere a cererii de suspendare provizorie a executării silite nu este definitiva, recursul urmând a fi soluţionat de ICCJ.

Interpretarea pe care AJFP T o dă art.172 alin.3 din Codul de procedura fiscal, in sensul ca prezenta contestaţie ar fi inadmisibila pe motiv ca s-a exercitat de către subscrisa calea recursului graţios  nu poate fi primită de către instanţă, fata de evident faptului ca titlul executoriu in temeiul căruia a fost pornita executarea nu este o hotărâre data de instanţa judecătoreasca sau de alt organ jurisdicţional.

In ceea ce priveşte solicitarea acesteia de a opera compensarea pretinsei datorii cu obligaţiile stabilite prin sentinţa civila 12078/11.04.2014 solicită a fi admisă ţinând cont si de următoarele aspecte: cele doua obligaţii de plata sunt reciproce si au ca izvor acelaşi contract de finanţare, contractul C312 M011033600059/23.03.2011 pentru finanţarea Proiectului de finanţare "Sprijinirea SC MA SRL pentru activitatea de prestări servicii in comuna S, judeţul T"; suma de 104972,24 lei la care se adaugă 20278,19 lei dobânzi si 7500 lei cheltuieli de judecata, totalizând 132750.43 lei este o suma certa, lichida si exigibila; sentinţa 12078/11.04.2014 este definitiva si irevocabila prin respingerea recursului declarat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale la data de 26.01.2015 de către ICCJ;

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a constatat şi a reţinut următoarele:

Contestatoarea  a solicitat anularea formelor de executare si încetarea executării pornită împotriva sa prin titlul executoriu nr. 11.133 din 10.11.2014 si somaţia nr. 11.134 din 10.11.2014 emise de Serviciul Fiscal Municipal RV din cadrul AJFP T, pentru suma de 391973,05 lei, sumă care , reprezintă creanţe bugetare rezultate din nereguli , conform procesului verbal cu nr. 22335 din 04.07.2014 întocmit de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Organul de executare a procedat astfel la înregistrarea in evidenta fiscala a debitului si a declanşat procedura de executare silita împotriva debitoarei SC MA SRL prin emiterea somaţiei nr. 11134 din 10.11.2014 si a titlului executoriu nr. 11.133 din 10.11.2014 ,titlul executoriu  fiind emis in conformitate cu prevederile art. 141 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003.

Titlul de creanţa a fost contestat de SC MA SRL la instanţa de contencios administrativ, in dosarul nr. 4992/2/2014 aflat pe rolul CAB, iar cererea formulata de contestatoare cu privire la suspendarea executării actului administrativ fiind respinsă.

Instanţa a reţinut faptul că însăşi contestaţia a fost respinsa prin decizia de soluţionare a contestaţiei la procesul verbal de constatare şi apreciază astfel că executarea silita împotriva debitoarei s-a realizat in conformitate cu prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

 Cu privire la compensarea pe care contestatoarea o solicită, respectiv compensarea pentru suma de 104972,24 lei la care se adaugă 20278,19 lei dobânzi plus cheltuieli de judecata in cuantum de 7500 lei - sume la care fac referire prevederile sentinţei civile nr.12078/11.04.2014 pronunţată in dosarul 12909/2/2012 a CAB, instanţa a apreciat această solicitare ca fiind inadmisibilă în procedura contestaţiei la executare  instituită prin dispoziţiile art. 711 şi următoarele Cod procedură civilă.

În baza considerentelor expuse, în condiţiile în care contestatoarea nu a depus la dosar dovezi din care să rezulte că nu datorează debitul înscris în titlul executoriu, instanţa a apreciat că se impune respingerea, ca nefondată, a contestaţiei formulate.

Împotriva sentinţei civile sus menţionate, a declarat apel, apelanta contestatoare, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie pentru următoarele motive:

1.Instanţa de fond nu s-a pronunţat şi nici nu a făcut vorbire în considerente despre nerespectarea condiţiilor de formă ale actelor administrative contestate.

2.În mod nelegal, instanţa de fond s-a pronunţat că este inadmisibilă compensarea în procedura contestaţiei la executare.

3.Instanţa a omis să se pronunţe asupra cererii de suspendare.

Analizând apelul din perspectiva dispoziţiilor art.476 şi urm. C.p.c tribunalul îl apreciază ca fiind nefondat pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a făcut o justă apreciere a probatoriilor administrate în cauză şi a reţinut corect situaţia de fapt, constând în aceea că, împotriva contestatoarei a fost pornită executarea în baza titlul executoriu nr. 11.133 din 10.11.2014 si somaţia nr. 11.134 din 10.11.2014 emise de Serviciul Fiscal Municipal RV din cadrul AJFP T, pentru suma de 391973,05 lei, sumă care, reprezintă creanţe bugetare rezultate din nereguli, conform procesului verbal cu nr. 22335 din 04.07.2014 întocmit de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Organul de executare a procedat astfel la înregistrarea in evidenta fiscala a debitului si a declanşat procedura de executare silita împotriva debitoarei SC MA SRL prin emiterea somaţiei nr. 11134 din 10.11.2014 si a titlului executoriu nr. 11.133 din 10.11.2014 .

Observă tribunalul, că instanţa de fond  a arătat în considerentele hotărârii că titlul executoriu  a fost emis in conformitate cu prevederile art. 141 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 ceea ce echivalează cu analiza respectării condiţiilor de formă ale actelor administrative contestate astfel că, primul motiv de apel se priveşte ca fiind nefondat. În acord cu instanţa de fond, tribunalul apreciază  cererea cu privire la compensarea pe care contestatoarea a solicitat-o, respectiv compensarea pentru suma de 104972,24 lei la care se adaugă 20278,19 lei dobânzi plus cheltuieli de judecata in cuantum de 7500 lei - sume la care fac referire prevederile sentinţei civile nr.12078/11.04.2014 pronunţată in dosarul 12909/2/2012 a CAB, ca fiind inadmisibilă în procedura contestaţiei la executare  instituită prin dispoziţiile art. 711 şi următoarele Cod procedură civilă,aşa încât şi cel de-al doilea motiv de apel  apare ca nefondat.

Cu referire la cel de-al treilea motiv de apel, tribunalul constată că în cererea introductivă de instanţă, contestatoarea a făcut afirmaţia că executarea silită ar trebui suspendată ceea ce nu poate echivala cu o cerere formulată în sensul dispoziţiilor art.719 c.p.c (1) potrivit cărora până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată.

Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauţiune, calculată la valoarea obiectului contestaţiei, după cum urmează:

a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;

b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei;

c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei;

d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei.

(3) Dacă obiectul contestaţiei nu este evaluabil în bani, cauţiunea va fi de 1.000 lei, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

Suspendarea executării este obligatorie şi cauţiunea nu este necesară dacă:

1. hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, executoriu;

2. înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească dată în prima instanţă;

3. debitorul face dovada cu înscris autentic că a obţinut de la creditor o amânare ori, după caz, beneficiază de un termen de plată.

Dacă bunurile urmărite sunt supuse pieirii, degradării, alterării sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea preţului obţinut din valorificarea acestor bunuri.

Asupra cererii de suspendare instanţa, în toate cazurile, se pronunţă prin încheiere, chiar şi înaintea termenului fixat pentru judecarea contestaţiei. Părţile vor fi întotdeauna citate, iar încheierea poate fi atacată numai cu apel, în mod separat, în termen de 5 zile de la pronunţare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă.

Dacă există urgenţă şi dacă, în cazurile prevăzute la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauţiunea depusă potrivit prezentului alineat rămâne indisponibilizată chiar dacă cererea de suspendare provizorie este respinsă şi este deductibilă din cauţiunea finală stabilită de instanţă, dacă este cazul.

Tribunalul constată că apelanta nu a solicitat în mod expres suspendarea pentru ca instanţa de fond să stabilească o cauţiune şi să se pronunţe printr-o încheiere separată iar lipsa de diligenţă şi propria culpă nu pot fi folosite în favoarea sa astfel că cel de-al treilea motiv de apel este tot nefondat.

Pentru considerentele expuse, tribunalul a respins ca nefondat apelul.