Dreptul muncii : Achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic necesar îmbunătăţirii calităţii didactice aferente anului 2010 – admitere acţiune

Sentinţă civilă 246 din 31.01.2013


Dreptul muncii :

Achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic necesar îmbunătăţirii calităţii didactice aferente anului 2010 – admitere acţiune ;

Art.1 din Legea Nr. 315/12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitare

Prin sentinţa civilă 246/31 Ianuarie 2013 pronunţată în dosarul nr. …/116/2012*  Tribunalul  Călăraşi a admis cererea formulată de reclamantul S. L. din Învăţământ Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, împotriva pârâţilor Ş G nr.1 VA, cu sediul com…, jud.Călăraşi, I Ş J Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, şi M E C T S cu sediul în Bucureşti, … a obligat pârâta Ş G nr.1 VA către reclamanţii membrii de sindicat: GG, DI ş.a , la plata ajutorului pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic necesar îmbunătăţirii calităţii didactice aferente anului 2010, în cuantum de 100 euro, echivalent în lei calculat la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data plăţii, actualizat în funcţie de rata inflaţiei la data plăţii, a obligat pârâtul  I S J Călăraşi să aloce unităţii de învăţământ Ş G nr.1 V A sumele necesare plăţii ajutorului prevăzut de Legea nr.315/2006 şi a obligat pârâtul M E C T S să aloce ISJ Călăraşi sumele necesare plăţii ajutorului prevăzut de Legea nr.315/2006.

Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a avut în vedere următoarele :

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 14.01.2013 şi înregistrată sub nr…./116/2013, S.L. din Învăţământ Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, …, în calitate de reprezentant legal al  membrilor de sindicat reclamanţii GG, DI, ş.a,  toţi cu domiciliul ales la Sindicatul Liber din Învăţământ, au chemat în judecată pe pârâţii Ş G nr.1 VA, cu sediul în com….,  jud.Călăraşi,  ISJ  Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, .., jud. Călăraşi şi M E C T S, cu sediul în Bucureşti, …, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei – unităţi de învăţământ Ş G nr.1 VA la plata ajutorului pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic necesar îmbunătăţirii calităţii didactice aferente anului 2010, în cuantum de 100 euro, echivalent în lei calculat la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data plăţii, actualizat în funcţie de rata inflaţiei la data plăţii, obligarea pârâtul ISJ Călăraşi să aloce unităţii de învăţământ Ş G nr.1 VA sumele necesare plăţii ajutorului prevăzut de Legea nr.315/2006 cum şi obligarea pârâtului M E C T S să aloce  ISJ Călăraşi sumele necesare plăţii ajutorului prevăzut de Legea nr.315/2006.

În motivarea cererii, reclamanţii arată că potrivit art.1 din Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar, începând cu 1 ianuarie 2007, cadrele didactice titulare si/sau suplinitoare calificate din învăţământul preuniversitar beneficiază de un ajutor financiar, în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice (art. 1 din lege).

Ajutorul în cauză se acordă anual şi reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României la data plăţii, sume ce se asigură de la bugetul de stat, prin M E C (actualmente M E C T S).

În aplicarea acestor dispoziţii legale au fost emise norme metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 453/2007, care reglementează mecanismul de acordare a ajutorului financiar mai sus arătat.

După ce în art.1 din Normele metodologice sunt reiterate dispoziţiile Legii nr. 315/2006, art. 2 prevede expres că ajutorul financiar se acordă de unitatea de învăţământ preuniversitar la care cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea, respectiv de către unitatea de învăţământ la care se păstrează şi se completează carnetul de muncă (în cazul în care cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea în mai multe unităţi de învăţământ).

Procedura de alocare a sumelor şi de acordare a ajutorului este detaliată de art. 5 din Normele metodologice.

Menţionează reclamanţii şi faptul că, în conformitate cu art.6 din Norme, responsabilitatea privind asigurarea ajutorului financiar prevăzut la art.1 alin.(2) revine directorului (la nivelul instituţiei de învăţământ), inspectorului şcolar general responsabil de curriculum (la nivelul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti) şi direcţiilor de specialitate (la nivelul M E C I).

Din prevederile legale invocate rezultă că personalul didactic, respectiv cadrele didactice titulare şi suplinitoare calificate angajate ale pârâtei unităţi de învăţământ, beneficiază de un ajutor financiar - echivalentul în lei a 100 euro - în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, acordat anual, la solicitarea persoanei îndreptăţite.

Deşi membrii de sindicat au calitatea de cadre didactice titulare/suplinitoare calificate şi, conform art. 3 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 453/2007, nu au primit sumele ce li se cuveneau nici până la această dată - fapt ce rezultă din adeverinţele emise de unitatea de învăţământ.

Se precizează că unitatea de învăţământ a înaintat către inspectoratul şcolar, în termen lista beneficiarilor, însă acesta nu i-a virat sumele necesare, motivat de faptul că nu le-a primit de la minister.

Referitor la acordarea acestui ajutor financiar integral în anul 2010, şi nu fracţionat, reclamanţii arată că art. 2 din Legea nr. 315/2006 stabileşte că acordarea acestui ajutor se face anual, iar art. 5 alin. 6 din Norma metodologică din 16.05.2007 de aplicare a Legii nr. 315/2006 prevede că acordarea se face într-o singură tranşă, în avans.

În această situaţie, apreciază că legiuitorul a considerat născut dreptul cadrelor didactice de a primi acest ajutor la momentul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de normele menţionate, în speţă la data depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar, respectiv în octombrie 2009.

Astfel, pentru anul 2010, cadrele didactice sunt îndreptăţite să primească întreaga sumă de 100 euro, şi nu fracţionat 50 euro (pentru perioada 1.01.2010-3.07.2010 - data abrogării Legii nr. 315/2006).

Dreptul cadrelor didactice a primi ajutorul financiar era născut la data când Legea nr. 315/2006 a fost abrogată prin Legea nr. 118/2010. Consideră că momentul plăţii nu poate avea relevanţă asupra dreptului existent şi prevăzut de lege, iar refuzul plăţii până la momentul abrogării legii nu poate duce la desfiinţarea retroactivă a dreptului deja născut, legea civilă neretroactivând.

În drept invocă art. 283 alin. (1) lit. c) C.Mun. art. 67 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, art. 28 corob. cu art. 211 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar, HG nr. 453/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice în învăţământul preuniversitar.

Prin întâmpinările formulate în cauză, pârâţii M E C T S şi ISJ  CĂLĂRAŞI solicită respingerea cererii reclamanţilor, ca neîntemeiată.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.1 din Legea Nr. 315/12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitare „Se acordă un ajutor financiar cadrelor didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate din învăţământul preuniversitar, în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice.”

Conform acestui act normativ, ajutor financiar se acordă anual, la solicitarea cadrelor didactice, şi reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii.

Din interpretarea acestor dispoziţii reiese că principala condiţie pe care persoana trebuie să o îndeplinească pentru a beneficia de acest drept bănesc special este aceea de a avea calitatea de cadru didactic titular şi/sau suplinitor calificat din învăţământul preuniversitar, acordarea ajutorului financiar nefiind condiţionată de prestarea vreunei munci.

La dosar au fost depuse înscrisuri emise de unitatea de învăţământ din care rezultă că reclamanţii au calitatea de cadre didactice titulare/suplinitoare calificate şi deşi au formulat cereri de acordare a ajutorului pentru anul 2010 nu au primit nici până în prezent suma stabilită prin lege.

De asemenea, constată că în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1, 5 din HG nr. 453/2007 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 pârâtul IŞJ are obligaţia să aloce către unitatea de învăţământ sumele necesare plăţii ajutorului prevăzut de Legea nr. 315/2006, iar pârâtul M E C I obligaţia să aloce către IŞJ sumele necesare plăţii ajutorului financiar, văzând dispoziţiile art. 5 alin. 2, 3 din HG nr. 453/2007.

Apărările pârâţilor în sensul că în bugetul aprobat pentru anul 2010 nu au fost alocate fonduri suficiente în vederea achitării pretenţiilor reclamanţilor, vor fi înlăturate deoarece lipsa fondurilor ori neprevederea lor în buget în vederea achitării drepturilor salariaţilor nu poate împiedica plata acestor drepturi conferite expres de lege, căci în alcătuirea bugetelor, ordonatorii de credite au obligaţia de a respecta inclusiv prevederile dreptului muncii privind drepturile salariaţilor.

Nici afirmaţiile potrivit cărora reclamanţii trebuiau sa facă dovada efectuării cheltuielilor personale pentru achiziţionarea de cărţi si programe educaţionale la nivelul anului 2010 nu sunt întemeiate, în condiţiile în care prevederea legală nu condiţionează acordarea ajutorului material de producerea unor asemenea dovezi. De altfel, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 315/2006, începând cu 1 ianuarie 2007, cadrele didactice titulare si/sau suplinitoare calificate din învăţământul preuniversitar beneficiază de un ajutor financiar, în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic. Prin urmare, prima etapa este cea de acordare a ajutorului financiar pentru a avea reclamanţii mijloacele necesare achiziţionării respectivelor materiale şi nu invers.

Pentru aceste considerente şi constatând că pârâţii nu şi-au îndeplinit obligaţia stabilită expres de lege în sarcina lor prin dispoziţiile art. 40 alin. 2 lit. c din Codul muncii, tribunalul va admite cererea formulată de reclamantul S. L. din Învăţământ Călăraşi în numele membrilor de sindicat GG, DI s.a.

În consecinţă, va obliga pârâta Ş G nr.1 V A la plata către fiecare dintre reclamanţi a ajutorului pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic necesare îmbunătăţirii calităţii didactice aferent anului 2010, în cuantum de 100 euro, echivalent în lei calculat la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data plăţii, sumă ce se va actualiza în funcţie de rata inflaţiei la data plăţii (întrucât fiind vorba de plata unei sume de bani cuantumul prejudiciului se compune atât din această sumă cât şi din corecţia ei cu indicele de inflaţie), iar pe ceilalţi pârâţi îi va obliga să aloce fondurile necesare achitării ajutorului, aşa cum se precizează în dispozitivul prezentei hotărâri.

În considerarea dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii) prezenta hotărâre este definitivă şi executorie de drept, nemaifiind necesară investirea ei cu formulă executorie.

În temeiul art. 36 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti opinia asistenţilor judiciari este concordantă cu soluţia şi considerentele expuse în motivarea prezentei hotărâri.