Cont.fiscal : cerere în anularea deciziei emisă de anaf – dgfp Buzău , a raportului de inspecţie fiscală şi a unor decizii de impunere

Sentinţă comercială 1526/2010 din 21.12.2010


Prin acţiunea înregistrată sub nr.4823/114/2009 la data de 29.10.2009 pe rolul acestei instanţe reclamanţii S.C.A S & C,  S.A.L  şi S.M au solicitat anularea deciziei nr. 46/15.05.2009 emisă de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău anularea parţială a Raportului de inspecţie fiscală nr. 4895 din data de 20.02.2009 şi  a măsurilor stabilite prin care se constată că societatea are de achitat suplimentar obligaţii fiscale şi majorări de întârziere în consecinţă ; anularea parţială a Deciziei de impunere nr. 4897/20.02.2009 privind impozitul pe venit stabilit suplimentar pentru reclamantul S.A.L ; anularea parţială a Deciziei de impunere nr.4898/20.02.2009 privind impozitul pe venit stabilit suplimentar pentru reclamantul S.M ; anularea parţială a Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată nr. 4896 din 20.02.2009 şi pe cale de consecinţă anularea tuturor actelor subsecvente şi accesorii.

În motivarea acţiunii s-a învederat faptul că în perioada 02.02.2009 – 20.09.2009 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău – Administraţia Finanţelor Publice Buzău a efectuat un control fiscal de fond , în urma căruia s-a întocmit Raportul de Inspecţie Fiscală nr. 4895/20.02.2009 , stabilindu-se că societatea figurează cu următoarele obligaţii fiscale scadente neachitate :TVA  – debit 28.818 lei , majorări TVA – 10.317 lei , regularizări debit S.A.L – 25.501 lei , majorări-10.965 lei , regularizări debit S.M 3925 lei şi majorări -3.345 lei.

Au fost contestate , în termenele legale , Raportul de Inspecţie Fiscală nr. 4895/20.02.2009, Decizia de Impunere nr. 4896/20.02.2009 , Decizia de Impunere nr. 4897/20.02.2009 şi Decizia de Impunere nr. 4898/20.02.2009 , fiind formulată contestaţia adresată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău , în data de 23.04.2009 număr de înregistrare 19333.

Având în vedere considerentele pentru care contestaţia a fost respinsă , reclamanţii consideră Decizia nr. 46/15.05.2009 , Raportul de inspecţie fiscală nr. 4895 din data de 20.02.2009 şi actele subsecvente ca fiind nelegale şi netemeinicie .

Astfel , nu este legală considerarea ca venit a sumei de 190.000 lei reprezentând preţul încasat de S.A.L. în  urma vânzării apartamentului proprietate personală în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2333/4.12.2007.

Acest bun este proprietatea personală a asociatului şi nu poate fi luată în calcul la stabilirea venitului societăţii civile de avocaţi P.V, bunul fiind achiziţionat de către Cabinetul individual de avocaţi A.L.S. şi nu de SCA P.V, în anul 1996.Cabinetul individual de avocaţi A.L.S. şi-a încetat activitatea în data de 18.02.1997 , iar la data încetării activităţii s-au făcut toate operaţiunile necesare lichidării acestui cabinet , inclusiv din punct de vedere fiscal.

Societatea de avocaţi nou constituită nu are patrimoniu propriu şi semnificaţia prevederilor art. 6.3 din Statut este aceea că societatea de avocaţi va avea folosinţa apartamentului în discuţie.

SCPA P.V. nu este continuatorul Cabinetului individual de avocaţi A. L. S., are cod fiscal separat XZ , ceea ce înseamnă că este altă entitate , recunoscută ca atare şi de organul fiscal.

S-a mai arătat că este nelegal ca sumele de 8403 lei şi respectiv 5462 lei , pentru care s-a calculat şi TVA , să fie considerate de organul de control ca fiind venituri pentru care trebuia sa fie emise facturi aferente.

Aceste sume de bani transferate de către SC C.L sunt evident transferuri de numerar fără dobândă făcute pentru buna desfăşurare a activităţii.

Aceste două încasări nu reprezintă venituri din desfăşurarea activităţii şi nu fac parte din categoria veniturilor impozabile la calculul impozitului pe venit , precum şi a TVA aferent.

Cheltuielile cu taxi efectuate pe parcursul anului 2005 în sumă de 5.722 lei cu TVA aferent în sumă de 789 lei sunt considerate a fi nedeductibile la calculul impozitului pe venit şi respectiv la calculul TVA de plată , organul de control  motivând neacordarea deductibilităţii acestora în baza art. 48 alin. 7 lit. a) din Codul fiscal , însă această încadrare nu este obiectivă şi se bazează pe apreciere personală lipsită de probe. Astfel , se solicită acordarea deductibilităţii sumei de 5.722 lei la calculul impozitului pe venit şi respectiv a sumelor de 789 lei la calculul TVA de plată.

Inspectorii fiscală au prezumat că , în condiţiile în care s-au decontat cheltuieli cu combustibilul pentru aproape 80.000 Km ,  cheltuielile cu taxi nu au fost făcute . Această prezumţie nu se bazează pe probe , dar se omite şi faptul că la vânzarea autoturismului VW Passat în anul 2006 se parcurseseră cu aceasta 200.000 Km , deci o medie de 50.000 Km/h. Acelaşi număr de Km au fost parcurşi şi cu cealaltă maşină.

Aceste consumuri de combustibil sunt justificate de faptul că societatea are clienţi în Bucureşti , Braşov , Piteşti , Arad , a avut litigii la Iaşi , Braşov , Piatra Neamţ , Bacău , Roman , Bucureşti , Constanţa . De aceea , asociaţii , au călătorit mult , iar colaboratorii au folosit taxiuri pentru deplasări.

Şi în anul 2006 s-a stabilit suplimentar suma de 427 lei TVA şi s-a considerat a fi nedeductibilă suma de 6254 lei reprezentând cheltuieli cu taxi.

Motivele pentru care se consideră netemeinice şi nelegale constatările inspectorilor fiscali sunt identice cu cele prezentate pentru anul 2005 , cu observaţia că în anul 2006 cheltuiala cu combustibilul , ca şi în anii ulteriori , a fost chiar mai mică , adică pentru aproximativ 63.000 km , iar în anul 2007 pentru aproximativ 57.000 km. În anul 2008 , cheltuielile cu taxi au fost mult mai mici şi chiar nu se înţelege motivul pentru care nu au fost deduse şi de ce s-a reţinut de plată suma de 195 lei pentru TVA ce nu poate fi dedus.

În plus , se menţionează că în anii 2006 , 2007 societatea a avut birouri şi în Bucureşti şi Arad şi că , şi în prezent , are un birou la Arad , fiind pe deplin justificate cheltuielile de transport ale societăţii.

Referitor la cheltuielile cu închirierea de autoturisme se arată de asemenea că nelegal şi netemeinic au fost excluse de la deductibilitatea fiscală.

Acestea au fost făcute în anul 2007 şi în 2008 şi au fost considerate eronat a fi făcute în interesul personal al asociaţilor , iar cheltuielile rent a car au fost făcute special pentru a diminua cheltuielile cu taxi.

Şi serviciile turistice în valoare totală de 996 lei au fost în mod nelegat şi netemeinic considerate a fi nedeductibile , întrucât nu ar avea legătură cu obiectul de activitate al asocierii.

În practică majoritatea facturilor intocmite de unităţi de cazare(hoteluri) scriu pe factura „servicii turistice”. Astfel , ceea ce reprezintă servicii de turism pentru furnizori este de multe ori , ca în cazul de faţă , o cheltuială privind servicii de cazare  necesare deplasării asociatului A.L.S. în localitatea unde avea procese în instanţele de judecată locale.

În mod nelegal şi netemeinic a fost considerată ca nedeductibilă suma de 240 lei în anul 2006 – reprezentând ”servicii turistice” , din aceleaşi considerente.

Este deductibilă şi cheltuiala de 2215 lei reprezentând aşa zis „sejur litoral” , această cheltuială fiind considerată a fi făcută în scop personal , dar este în realitate o cheltuială legată de activitatea profesională a societăţii , întrucât societatea a avut litigii în Constanţa.

În ceea ce priveşte firma luminoasă în valoare de 5630 lei cu TVA aferent în valoare de 1070 lei , inscripţionări pixuri în valoare de 2652 lei cu TVA aferent de 503 lei , plicuri în valoare de 1015 lei cu TVA aferent de 193 lei , aparatul foto în valoare de 400 lei cu TVA aferent de 76 lei , se susţine că în mod nelegal şi netemeinic au fost considerate nedeductibile fiscal , toate acestea fiind cheltuieli făcute în derularea activităţii societăţii.

Se arată că suma de 7444 lei şi TVA aferent în valoare de 532 lei reprezintă delegaţie în Malta şi nu excursie şi nu este susţinută de realitate întrucât decontul pentru deplasarea în Malta este de 36,62 lei aşa cum rezultă din Ordinul de deplasare din data de 15.06.2007 , iar cheltuielile cu deplasarea la Chişinău din anul 2004 , în valoare de 654 lei sunt pe deplin justificate şi ar fi trebuit să fie deduse întrucât au fost făcute în scopul documentării privind legislaţia în materie pentru despăgubirile pe care cetăţenii români le pot primi pentru proprietăţile pierdute la data refugierii în România.

Reclamanţii consideră ca nededucitibilă tipărirea cărţii „Zodia Balanţei” în valoare de 1285 lei şi a TVA aferent , această lucrare fiind destinată juriştilor , aşa cum arată şi titlul şi ar fi trebuit să fie dedusă deoarece este în strânsă legătură cu activitatea de avocatură.

Cu privire la MP3 Player în sumă de 1034 lei cu TVA aferent de 196 lei , panou poliplan în sumă de 1394 , 74 lei cu TVA aferent în sumă de 265 lei , materiale publicitare în sumă de 2120 cu TVA aferent de 403 , suma de 4421 lei cu TVA aferent în sumă de 840 lei , reprezentând mesh , baloane , bete , rozete , baloane spirală , ţesături sintetice , materiale publicitare , transport persoane în valoare totală de 69000 lei cu TVA aferent în sumă de 1311 lei , materiale publicitare în sumă de 900 lei cu TVA aferent de 171 lei , cheltuieli pentru flori în valoare de 1257 lei cu TVA aferent în valoare de 239 lei se susţine că au fost de asemenea nelegal şi netemeinic excluse de la deductibilitatea fiscală întrucât au fost făcute în interesul societăţii şi nu în interes personal.

În drept , acţiunea este întemeiată pe dispoziţiile Codului fiscal.

În dovedirea acţiunii s-a depus în xerocopie : decizia nr. 46 din data de 15.05.2009 , privind soluţionarea contestaţiei nr. 19333/23.04.2009 , depusă la DGFP judeţeană Buzău.

Potrivit dispoziţiilor art. 115 – 118 Cod procedură civilă pârâta DGFP Buzău a formulat întâmpinare prin care solicită pe cale de excepţie introducerea în cauză a Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Buzău instituţie ce a încheiat raportul de inspecţie fiscală nr. 4895 din data de 20.02.2009 contestat prin acţiunea de faţă , precum şi toate deciziile indicate de reclamanţi care decurg din actul de control.

Pe fondul cauzei , se arată că potrivit art. 48 alin. 4 pct. a din Legea 571/2003 pentru a putea fi deduse , cheltuielile trebuie să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului , justificate prin documente .

Astfel , referitor la apartamentul situat în strada Unirii bloc 16 B , etaj 1 , ap 3, se susţine că a fost dobândit şi dedus pe cheltuieli de asociatul S.A. , care până în 17.02.1997 a funcţionat independent în cadrul cabinetului individual de avocat S. A. . Începând cu aceeaşi dată , acesta şi-a continuat activitatea de avocat asociindu-se cu tatăl său S.M.în cadrul societăţii civile de avocaţi PV. , unde fiecare din cei doi au intrat în societate cu patrimoniul deţinut anterior (conform titlului II – art.6 din statutul societăţii civile) , apartamentul fiind adus ca aport în natură în această societate unde , în evidenţa contabilă figurează ca mijloc fix-sediu , fiind dedus integral pe cheltuieli , deci nu a trecut în patrimoniul personal întrucât nu a produs nicio dovadă care să ateste acest fapt.

Cu privire la sumele de bani virate de SC C SRL în contul societăţii civile de avocaţi P.V. se precizează că organul de control a apreciat în mod corect , având în vedere menţiunea înscrisă pe ordinele de plată nr. 1 din 24.04.2007 şi OP nr. 25 din 10.05.2007 respectiv „contravaloare asistenţă juridică” , ca acestea constituie venit brut al societăţii civile de avocaţi conform art. 48 alin. 2 lit. a din Legea 571/2003.

Pentru cheltuielile cu taxiurile , care nu au putut fi justificate ca fiind cheltuieli aferente veniturilor realizate , organul de control a apreciat exact având  în vedere ca societatea civilă de avocaţi are în dotare două autoturisme pentru care s-a acordat cheltuială cu combustibilul , lubrifianţi , reparaţii , piese , etc.

Referitor la închirierea de autoturisme , pârâta DGFP Buzău arată că sumele contestate se referă la închiriere de autobuze pentru transport persoane şi nu la autoturisme cum greşit se menţionează în contestaţie, autobuze cu care au fost făcute deplasări de persoane în diferite localităţi din judeţul Buzău , Brăila , Constanţa , fără legătură cu activitatea de avocatura.

Nici cheltuielile cu rent a car(închirieri de autoturisme) care au fost făcute în anul 2008 nu se referă la închirieri de autoturisme pentru activitatea de avocatură , întrucât nu se face dovada predării primirii , marca maşinii , starea autoturismului la preluare , cantitatea de combustibil în rezervor, aceste cheltuieli fiind apreciate în mod corect de organul de control , ca fiind făcute în interesul personal al contribuabilului.

În ceea ce priveşte  cheltuielile privind serviciile turistice , organul de control a apreciat că au fost făcute în interes personal şi sunt detaliate pe  larg în raportul de inspecţie fiscală şi nu s-a putut admite deducerea acestora în conformitate cu art. 48 alin. 7 lit. a din Legea nr. 571/2003. Pentru activitatea de avocatură , organul de control a dedus contravaloarea deplasărilor şi cazărilor pentru cauze la diferite instanţe şi participări la diferite simpozioane legale de activitatea avocaţială. Organul de control nu a admis la deducere factura nr. 1000571 din 02.09.2007 achitată cu bonul fiscal 7 din 02.09.2007 emisă de Hagi Sport şi care reprezintă sejur pe litoral pentru perioada 30.08.2007-02.09.2007 (vineri , sâmbăta şi duminica) în suma de 2215,53 lei şi TVA 231,86 lei şi nici explicaţia contribuabilului ca această sumă ar fi reprezentat cazare pentru soluţionarea cauzelor la instanţă , ţinând cont de faptul că în wewk-end instanţele nu lucrează. De asemenea , nu a fost admisă la deducere nici suma de 7975,71 lei reprezentând deplasare Malta deoarece din verificările făcute , a rezultat că sunt cheltuieli care nu au legătură cu activitatea desfăşurată, fiind făcute în interes personal.

Totodată , se susţine în privinţa cheltuielilor cu deplasare la Chişinău şi cu tipărirea cărţii Zodia balanţei , că au fost apreciate de organul de control că nu se încadrează în prevederile art. 48 alin. 4 lit. a din Legea nr. 571/2003 întrucât nu se face nicio dovada a celor susţinute de reclamant. Mai mult decât atât , nu se face dovada că Zodia Balanţei este o lucrare juridică , din valorificarea ei nu se înregistrează venituri , cheltuielile fiind făcute în scopul personal al contribuabilului.

Referitor la cheltuielile înregistrate de contribuabil cu achiziţia aparatului foto, Mp3 Player , panou poliplan , materiale  publicitare , mesh , baloane , bete , rozete , baloane spirală , ţesături sintetice , eşarfe , tragere tunuri baloane , transport de persoane , inscripţionări pixuri , flori , baloane ,40.000 de plicuri , au fost considerate nedeductibile de organul de control deoarece au fost folosite de contribuabil în interes propriu şi nu pentru activitatea societăţii.

În fine , pârâta arată că având în vedere constatările efectuate pe parcursul controlului fiscal , textele de lege aplicabile speţei în cauză , organul de control a procedat corect şi legal la calcularea suplimentară a TVA precum şi a majorărilor aferente ca urmare a neachitării obligaţiilor la termenele de scadenţă, precum şi la regularizări ale impozitului pe venit pentru fiecare din cei doi asociaţi ai societăţii civile de avocaţi.

În dovedirea celor susţinute s-au depus în xerocopie raportul de inspecţie fiscală nr. 4895/20.02.2009 ; statutul societăţii civile de avocaţi P.V. ; contract de vânzare cumpărare nr. 2333/04.12.2007 ; deciziile de impunere 4897 , 4896 , 4898 din 20.02.2009.

Având în vedere necesitatea introducerii în cauză în calitate de pârâtă a AFP Buzău , emitenta raportului de inspecţie fiscală nr. 4895/20.02.2009 şi a deciziilor de impunere , astfel cum s-a solicitat de pârâta DGFP Buzău , la termenul de judecată din 19.11.2009 instanţa a încuviinţat cererea de introducere a AFP Buzău.

Acesta a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată .

Se arată că organul de control a stabilit ca venit brut suma de 190.000 lei obţinută din vânzarea sediului societăţii civile de avocaţi P.V. în baza contractului de vânzare cumpărare nr.2333/04.12.2007 deoarece apartamentul face parte din patrimoniul afacerii şi este exceptat de la plata impozitului pe venitul din tranzacţiile imobiliare din patrimoniul personal.

În baza art.48 din Legea 571/203 cu modificările şi completările ulterioare , pct.36 din HG 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 571/2003 cu modificările ulterioare, organul de control a procedat corect şi legal la cuprinderea în venitul brut a contravalorii obţinute din înstrăinarea sediului (apartamentului).

Pârâta AFP Buzău susţine că nu se poate considera ca aport în numerar adus de SC Consultant SRL suma de 8403 lei şi 5462 lei , sumele respective fiind virate în contul Societăţii Civile de avocaţi pro Veritas cu ordinele de plată 1/24.04.2007 şi OP 25/10.05.2007 , cu menţiunea înscrisă pe acestea ca sumele respective reprezintă contravaloare asistenţă juridică , ceea ce constituie venit brut al societăţii civile de avocaţi conform art. 48 alin. 2 lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal actualizată , iar cheltuielile cu taxiurile nu pot fi justificate ca fiind cheltuieli aferente veniturilor realizate , contribuabilii având în dotare 2 autoturisme iar colaboratorii contracte de comodat pentru autoturisme în vederea deplasării acestora şi pentru care s-a acordat cheltuiala cu combustibilul , lubrifianţi , reparaţii, piese , etc.

Referitor la cheltuielile cu închirierea de autoturisme se precizează că sumele contestate se referă la închirieri de autobuze pentru transport persoane şi nu la autoturisme aşa cum greşit se menţionează în contestaţie , autobuze care , conform facturilor au efectuat deplasări de grupuri de persoane în diferite localităţi din judeţul Buzău , Brăila , Constanţa , fără legătură cu activitatea de avocatură.

Serviciile turistice la care se referă reclamanţii  în acţiune au fost achiziţionate în interes personal , fără legătură cu activitatea de avocatură , aşa cum rezultă în raportul de inspecţie întocmit , deci nu se poate admite deducerea acestora conform art. 48 alin. 7 lit. a ) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , actualizată , cum este şi cazul deplasării în Malta.

Se menţionează că în situaţia în care contribuabilul a avut deplasări şi cazare atât pentru cauze la diverse instanţe cât şi participări la diferite simpozioane legate de activitatea avocaţială , contravaloarea acestora a fost dedusă ca fiind cheltuieli deductibile .

În ceea ce priveşte deplasarea la Chişinău se reţine că a fost făcută pentru participarea la manifestările culturale şi nu pentru soluţionarea de cauze ce au adus venituri societăţii de avocaţi , iar editarea cărţii Zodia Balanţei nu are legătura cu activitatea avocaţială, nu este aducătoare de venituri , nu se încadrează la prevederile art. 48 alin. 4 lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , iar susţinerea din contestaţie nu poate fi luată în consideraţie deoarece nu se face dovada că Zodia Balanţei este o lucrare juridică şi din valorificarea ei nu se înregistrează venituri;totodată se precizează că şi cheltuielile cu Mp3 Player , panoul poliplan, materiale publicitare (12000 bucăţi) , mesh , baloane , meshe , rozete , baloane spirală , ţesături sintetice , materiale publicitare în sumă de 69.000 lei , pixuri , aparat foto , 40.000 plicuri au fost considerate de organul de control ca nedeductibile , fiind făcute în interes propriu şi nu al societăţii.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize contabile având ca obiect să stabilească dacă toate cheltuielile contestate au fost făcute în interesul societăţii şi ar putea fi considerate deductibile.

Expertul contabil P.Ş. desemnat să efectueze raportul de expertiză a depus lucrarea la data de 6.04.2010.

La acest raport de expertiză contabilă , părţile din litigiu au formulat obiecţiuni la care s-a răspuns la termenul de judecată din 20.05.2010 , după care instanţa de judecată a dispus refacerea raportului întrucât nu au fost convocate pârâtele DGFP Buzău şi AFPM Buzău. După convocarea părţilor raportul de expertiză a fost depus la 14.06.2010 , iar răspunsul la obiecţiunile părţilor a fost depus la termenul de judecată din 26.10.2010.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele :

În perioada 02.02.2009-20.02.2009 , o echipă de control a AFPM Buzău , a efectuat un control fiscal la Societatea civilă de avocaţi S & C  privind modul de evidenţiere , calcul şi virarea obligaţiilor faţă de bugetul consolidat pentru perioada 01.01.2004-31.12.2008 , pentru taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe salariu şi contribuţiile aferente şi 01.01.2004-31.12.2007 , pentru impozitul pe venitul din activităţi independente  , fiind întocmit Raportul de inspecţie fiscală nr. 4895 din 20.02.2009 şi emise deciziile nr. 4896/20.02.2009 , nr. 4897/20.02.2009 , nr. 4898/20.02.2009.

Împotriva acestui raport de inspecţie fiscală şi a deciziilor de impunere aferente , s-a  formulat , în procedura prealabilă contestaţie ce a fost respinsă prin Decizia nr. 46/15.05.2009 a DGFP Buzău.

Împotriva acestei decizii s-a formulat prezenta acţiune , solicitându-se anularea Deciziei nr. 46/15.05.2009 , anularea parţială a raportului de inspecţie fiscală nr. 4895/20.02.2009 precum şi a deciziilor de impunere subsecvente , fiind contestate la TVA atât debitul stabilit suplimentar de inspecţia fiscală şi majorările aferente acestuia , cât şi debitele din evidenţa fiscală stabilite pe baza declaraţiei contribuabilului şi majorările calculate pentru neplata acestora.

Reclamanţii susţin că toate cheltuielile considerate de organul fiscal ca nefiind deductibile sunt deductibile fiscal iar pârâtele susţin cu privire la apartamentul nr. 3 situat în strada Unirii , bloc 16 B că este bun al SCA P.V. conform statutului societăţii , titlul 2 , art. 6 , pct. 6.3 , a fost dedus pe cheltuieli în anii 1997 şi 1998 , iar în baza contractului de vânzare cumpărare 2333 din 04.12.2007 la pct. 9 litera k a fost recunoscut ca făcând parte din patrimoniul afacerii ; referitor la sumele de 8.403 lei şi 5.462 lei virate de SC C&L  se susţine că sunt venituri datorită menţiunii înscrisă în ordinul de plată de „asistenţă juridică” şi colectări TVA;cheltuielile cu taxi nu se justifică deoarece cei doi asociaţi au avut în patrimoniu două autoturisme şi numai în 2005 şi 2006 au fost acordate cheltuieli cu combustibilul de 11.976 lei echivalentul a 143.000 Km; suma de 995 lei servicii turistice , fiind înscrisă în factură că reprezintă servicii turistice nu poate fi considerată contravaloare bilet avion ; suma de 7.444 reprezintă excursie Malta fiind  formată din factura 5861355/17.04.2007 , factura 5861357/23.04.2007 cât şi avansul spre decontare din 15.06.2007;  diversele produse constând în MP 3 , pixuri, plicuri , flori  , aparat foto , nu au legătură cu activitatea societăţii şi nu sunt aducătoare de venituri , iar firma luminoasă nu este la sediul societăţii şi nu are dreptul să o deţină conform Legii 51/1995, inscripţionările de pixuri nu sunt justificate şi nici achiziţia de 40.000 plicuri.

Prin raportul de expertiză contabilă efectuat la 14.06.2010 expertul contabil P.Ş. a concluzionat că pentru apartament , eronat s-a considerat venit suplimentar suma de 190.000 lei pentru care s-a calculat impozit pe venit suplimentar în suma de 21.562 lei şi majorări de întârziere de 7.644 lei , sumele de 8403 lei şi 5462 lei virate din contul SC C&L  în contul SCA P.V. au reprezentat împrumut societate de către un asociat şi eronat s-a majorat impozitul pe venit cu 2.218 lei şi s-au calculat majorări la plata cu întârziere a impozitului pe venit în sumă de 923 lei;cheltuielile cu taxi stabilite ca nedeductibile de către organul de control sunt de 5.722 lei în anul 2005 , 6.254 lei în anul 2006 şi de 1.169 lei în anul 2007 , deci un total de 13.145 lei pentru care s-a calculat impozit suplimentar de 2103 lei şi majorări de întârziere de 1.629 lei ; pentru cheltuielile cu taxi s-a refuzat deducerea TVA astfel : 789 lei în anul 2005 , 1.237 lei în anul 2006 şi de 195 lei în anul 2007 , deci un total de 2.221 lei pentru care organul de control a calculat majorări de întârziere de 962 lei în anul 2005 , 969 lei în anul 2006 şi de 15 lei în anul 2007 , deci un total de 1.946 lei ; închirierile de autobuze nu fac obiectul activităţii societăţii de avocatură , nu se justifică şi corect au fost considerate cheltuieli nedeductibile ; serviciile turistice în sumă de 995 lei , reprezentând factura fiscală 1732323/01.08.2005 reprezintă bilete de avion şi eronat s-a calculat impozit pe venit suplimentar de 159 lei şi o majorare de întârziere la plata de 133 lei ; la capitolul excursie Malta s-a considerat că factura 5861357/23.04.2007 în sumă de 2.961,40 lei are valoare de 7.444 lei iar pentru diferenţa de 4.482,60 lei (7.444 lei – 2.961,4 lei) s-a calculat impozit pe venit suplimentar în sumă de 717 lei şi majorări de întârziere de 300 lei , eronat ; factura emisă de SC H.S. SRL Bucureşti a fost corect considerată nedeductibilă fiscal ; s-a exclus din cheltuielile deductibile suma de 1.034 lei reprezentând un player MP 3 , pentru care s-a calculat impozit pe venit suplimentar de 165 lei şi majorări de întârziere de 129 lei , incorect ; TVA aferent cheltuielilor pentru care nu s-a admis deducerea (nejustificat) este de 1.207 lei iar majorările de întârziere de 462 lei.

Instanţa constată că din verificările expertului contabil rezultă sume calculate în plus de către organul de control în Raportul de inspecţie fiscală 4895 din data de 20.02.2009 la impozitul pe venit cu suma totală de 26.924 lei repartizată pe ani fiscali astfel : suma de 2268 lei aferentă anului 2006 compusă din impozit calculat eronat pe următoarele categorii : cheltuieli taxi 2103 lei şi echipament MP 3 suma de 165 lei ; suma de 24656 lei aferentă anului 2007 compusă din impozit calculat eronat pe următoarele categorii : vânzare apartament suma de 21.562 lei , sume facturate de către SC C & L suma de 2218 lei , servicii turistice suma de 159 lei şi excursie Malta suma de 717 lei.

Suma de 2268 lei impozit venit calculat în plus aferent anului 2006 revine în conformitate cu participarea procentuală în cadrul societăţii civile de avocaţi S & C a persoanelor fizice astfel :

Reclamantul S.M. are în anul 2006 o participare de 86.50 % astfel că reducerea de impozit în conformitate cu rezultatul expertizei este de 1962 lei . Pentru anul 2006 suma calculată de către organul fiscal este mai mică fiind în cuantum de 608 lei impozit venit şi 475 lei majorări impozit venit . Se exonerează la plată pentru suma de 608 lei impozit venit aferent anului 2006 şi 475 lei majorări impozit venit aferent anului 2006.

Reclamantul S.A.L. are în anul 2006 o participare de 13,50 % astfel că reducerea de impozit în conformitate cu rezultatul expertizei este de 306 lei. Pentru anul 2006 suma calculată de către organul fiscal este mai mică fiind în cuantum de 95 lei impozit venit şi 74 lei majorări impozit venit . Se exonerează la plată pentru suma de 95 lei impozit venit aferent anului 2006 şi 74 lei majorări impozit venit aferent anului 2006.

Suma de 24656 lei impozit venit calculat în plus aferent anului 2007 revine în conformitate cu participarea procentuală în cadrul Societăţii Civile de avocaţi „S.& C. a persoanelor fizice astfel :

S.M are în anul 2007 o participare de 13,00 % astfel că reducerea de impozit în conformitate cu rezultatul expertizei este de 3205 lei. Pentru anul 2007 suma calculată de către organul fiscal este mai mare fiind în cuantum de 3797 lei impozit venit . Se exonerează la plată pentru suma de 3205 lei impozit venit aferent anului 2007 ;

S.A.L are în anul 2007 o participare de 87,00 % astfel că reducerea de impozit în conformitate cu rezultatul expertizei este de 21.451 lei . Pentru anul 2007 suma calculată de către organul fiscal este mai mare fiind în cuantum de 25408 lei impozit venit şi 10353 lei majorări impozit venit.Se exonerează la plată pentru suma de 21.451 lei impozit venit aferent anului 2007 şi suma de 8740 lei majorări impozit venit aferent anului 2007.

Faţă de cele reţinute mai sus , văzând şi dispoziţiile art. 48 alin. 4 pct. a din Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare , prin sentinţa nr.1526 din 30.11.2010 instanţa a admis  în parte acţiunea şi pe cale de consecinţă a dispus anularea în parte a Raportului de inspecţie fiscală nr. 4895 din 20.02.2009 , anularea în parte a deciziei de impunere nr. 4897/20.02.2009 privind impozitul pe venit stabilit pentru reclamantul S. A. L. , anularea în parte a deciziei de impunere 4898/20.02.2009 privind impozitul pe venit stabilit pentru reclamantul S.M , anularea în parte a deciziei de impunere privind obligaţii fiscale nr. 4892/20.02.2009 şi a deciziei nr. 46 din 15.05.2009 a DGFP Buzău şi exonerarea la plată după cum urmează : Societatea Civilă de avocaţi "S. & C" pentru suma de 5836 lei reprezentând TVA şi majorări , S.M - 4288 lei reprezentând 608 lei impozit venit aferent anului 2006 , 3205 lei impozit aferent anului 2007 şi 475 lei majorări impozit aferent anului 2006; reclamantul  S. A.L - 30.360 lei reprezentând 95 lei impozit venit aferent anului 2006 , 21.451 lei impozit aferent anului 2007 , 74 lei majorări impozit venit aferent anului 2006 şi 8740 lei majorări impozit venit aferent anului 2007.