Contestaţie la executare

Decizie 2067/2011 din 14.06.2011


Dosar nr. 18238/280/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE CIVILĂ Nr. 2067/2011

Şedinţa publică de la 14 Iunie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE A M

Judecător V T

Judecător E V

Grefier G

S-a luat în examinare pentru soluţionare recursul declarat de intimatul 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE

ADMINISTRARE FISCALA - DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

MURES - ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE TG. MURES, împotriva 

sentinţei civile nr.10587/17.12.2010 pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul

nr., intimată-contestatoare fiind SC şi intimata SC.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat  N B pentru

intimata-contestatoare SC, lipsind celelalte părti.

Procedura nu este legal îndeplinită cu intimata SC întrucât dovada de

îndeplinire a procedurii de citare s-a restituit cu menţiunea „destinatar mutat de la

adresa”.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Avocat N B depune la dosar împuternicire avocaţială de reprezentare juridică

a intimatei-contestatoare SC. Arată că, pe dovada de comunicare a sentinţei ci vile

pronunţată de instanţa de fond, este menţionată noua adresa a intimatei SC

Tribunalul constată că, raportat la art.98 Cod procedură civilă, partea are

obligaţia de a aduce la cunoştinţă instanţei, schimbarea domiciliului, astfel că,

apreciază procedura de citare ca fiind legal îndeplinită.

Tribunalul având în vedere că nu se impune amânarea judecării cauzei fără

dezbateri, lasă dosarul la a doua strigare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la a doua strigare a răspuns avocat 

N B pentru intimata-contestatoare SC, lipsind celelalte părti.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Avocatul intimatei-contestatoare SC arată că nu are cereri de formulat.

Tribunalul având în vedere actele şi lucrările dosarului constată cauza în

stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului.

Avocatul intimatei-contestatoare SC solicită respingerea recursului aşa cum a

fost formulat şi menţinerea sentinţei de fond ca legală şi temeinică, cu cheltuielile

de judecată. În raport de motivarea sentinţei de fond, intimata SC nu are calitate. În

ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, arată că, va fi obligată partea care a picat în

pretentii fiind îndeplinite condiţiile legale. Solicită respingerea recursului, cu

cheltuieli de judecată şi depune la dosar concluzii scrise.

TRIBUNALUL

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti la data de

18.11.2009 sub nr. contestatoarea. a solicitat în contradictoriu cu  intimaţii

Ministerul Finanţelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala -

Directia Generala a Finantelor Publice Mures - Administratia Finantelor Publice

Tg. Mureş şi SC ca instanţa să dispună desfiinţarea adresei de înfiinţare a popririi

emisă de către AFP Tg. Mureş în  dosarul nr. 0201/2009.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că nu datorează nicio suma de bani către

debitoare şi la rândul său nu are calitatea de debitoare faţă de aceasta,  astfel că

poprirea înfiinţata este nelegală. S-a mai arătat că nu sunt îndeplinite condiţiile

prevăzute de lege pentru înfiinţarea popririi, întrucât  pentru a avea calitatea de 

terţ poprit ar fi fost necesar să datoreze sume de bani debitoarei cu titlul cert, lichid

şi exigibil, însă în speţa de faţă, dimpotrivă, SC. îi datorează suma de 908,45 lei aşa

cum rezultă din situaţiile contabile întocmite.

La data de 22.02.2010 intimata Direcţia Generală a Finanţelor Publice

Mureş- Tg. Mureş a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea

contestaţiei la executare ca neîntemeiata, menţinerea adresei de înfiinţare a popririi

nr. 93/28.10.2009 şi respingerea solicitării de obligarea la plata cheltuielilor de

judecată.

În motivarea întâmpinării s-a arătat că susţinerile contestatoarei nu pot fi

reţinute întrucât sunt simple afirmaţii,  iar în realitate între cele două societăţi

existând relaţii contractuale , în baza cărora contestatoarea  datorează  sume de

bani intimatei, astfel că are calitatea de terţ poprit. S-a mai susţinut că prin sume

datorate de terţul poprit  trebuie înţelese nu numai sumele  exigibile în momentul

înfiinţării popririi, ci  şi acelea ce se vor datora în viitor, condiţii în care, în opinia

sa, adresa de înfiinţare a popririi este emisă conform normelor legale în materie ,

terţul poprit nefăcând dovada achitării sumelor pentru care s-a demarat executarea

silită .

 Prin sentinţa civilă nr.10587/17.12.2010 pronunţată de Judecătoria Piteşti

s-a admis , în parte, contestaţia la executare şi s-a anulat  adresa de înfiinţare a

popririi nr. 93 din 28.10.2009 emisă de intimata Agenţia Naţională de Administrare

Fiscală , Direcţia Finanţelor Publice Mureş- Administraţia Finanţelor Publice Târgu

-Mureş în dosarul de executare silită nr. 0201/2009, cu consecinţa desfiinţării

acestei popriri.

În motivarea sentinţei s-a reţinut că în  cadrul dosarului de executare nr.

0201/2009 intimata AFP Tg. Mureş a emis o serie de titluri executorii faţă de

debitoarea poprită SC respectiv, nr.XXX /28.07.2009 pentru suma de 16.656 lei,  nr.

YYY/26.08.2009 pentru suma de 10.277 lei  şi  nr ZZZ/28.09.2009  pentru suma de

7.632 lei (f. 7-9), după care s-a procedat la emiterea adresei nr. 93/28.10.2009 către

contestatoarea  SC dispunându-se în baza art. 149 din O.G. nr. 92/2003 republicată

înfiinţarea popririi asupra sumelor de bani datorate de aceasta către debitoarea

poprită pană la concurenţa sumei de 34.565 lei (f. 5-6). S-a mai arătat că în cauză s-

a administrat proba cu expertiză, prin care s-a concluzionat că  nu se datorează vreo

suma de bani de către contestatoare către SC., că s-a procedat la înregistrarea în

contabilitate a deconturilor pentru operaţiunile în participaţiune şi că fiecare dintre

cocontractanţi şi-a primit partea la care era îndreptăţită , respectiv un procent de

45% pe an pentru SC şi de 55 % pentru SC  efectuându-se toate plăţile asumate,

rămânând un sold de achitat către contestatoare în valoare de 908,45 lei. A mai

stabilit  expertul că aceste relaţii s-au desfăşurat potrivit clauzelor contractuale şi ca

între cele doua societăţi nu au mai existat alte relaţii comerciale decât cele rezultate

din contractul de asociere în participaţiune şi în baza căruia beneficiile financiare s-

au împărţit în proporţia stabilită conform art. 3 pct.  4 din contract, precum şi

faptul că nu se datorează vreo suma de bani de contestatoare către debitorul poprit.

S-a concluzionat că SC. -contestatoarea din prezenta cauză nu are calitatea de

debitoare faţa de SC societate împotriva căreia s-a început urmărirea de către

organele fiscale.

Împotriva acestei sentinţe a fost declarat recurs de către Direcţia Generală a

Finanţelor Publice Mureş, arătând că sentinţa este nelegală întrucât urmărirea silită

a fost declanşată în baza informaţiilor furnizate de SC, iar poprirea poate fi viza nu

numai sume exigibile, ci şi acelea care vor fi datorate de către terţul poprit în viitor.

De asemenea s-a apreciat că în mod nelegal a fost obligat la plata cheltuielilor de

judecată.

Tribunalul analizând recursul reţine următoarele:

Potrivit art. 149 din O.G. 92/ 2003 sunt supuse executării silite prin poprire

orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în

valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau

datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor

datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Specificul popririi este determinat de caracterul triunghiular al acestei

operaţiuni juridice procesuale, care, în principiu, presupune participarea

indispensabilă a trei părţi: creditorul popritor (urmăritor), debitorul poprit

(urmărit) şi terţul poprit, între aceste trei subiecte de drept se stabilesc tot atâtea

raporturi juridice. Dintre aceste raporturi juridice două preced înfiinţarea popririi

şi anume: raportul de creanţă dintre creditorul urmăritor şi debitorul urmărit

precum şi raportul de creanţă dintre debitorul poprit şi terţul poprit, acesta din

urmă caracterizându-se prin aceea că terţul este dator faţă de debitorul urmărit. În

temeiul popririi executării se naşte şi un al treilea raport juridic între creditorul

popritor şi terţul poprit, ce ia naştere în cadrul procedurii de urmărire silită. Şi

acest raport juridic este tot un raport de creanţă, un raport de la creditor la debitor,

în sensul că debitorul poprit este creditor al terţului poprit, ce se creează prin

adresa de înştiinţare sau, după caz, de validare a popririi. În majoritatea cazurilor la

poprire participă cele trei subiecte menţionate mai sus. Existenţa de regulă a celor

trei părţi implică obligaţia procesuală, pentru creditorul popritor, ca titular al

titlului executoriu, şi, deci, în poziţie de reclamant în cererea de validare poprire,

de a justifica în cerere, calitatea sa procesuală activă cât şi cea pasivă a debitorului

poprit şi a terţului poprit, sub sancţiunea respingerii popririi ca fiind făcută după

caz, în lipsa calităţii procesuale a popritorului sau îndreptată greşit împotriva unui

debitor etc. Debitorul poprit nu trebuie să îndeplinească condiţii particulare, el

trebuie să cumuleze calitatea de debitor al creditorului urmărit cu aceea de creditor

al terţului poprit, iar, calitatea procesuală a terţului poprit este determinată de

existenţa unui raport obligaţional între debitorul urmărit şi terţul poprit (în acelaşi

sens: C.S.J., s.com., dec.nr.3830/2003, www.scj.ro).

În cauză astfel cum rezultă din contractul de asociere în participaţiune

nr.1/28.12.2006 (f.15-dosar fond), contestatoarea SC s-a asociat cu debitoarea SC,

stabilindu-se conform art.4 ca încasările brute realizate să se împartă în proporţie

de 55 % pentru SC şi 45 % pentru SC. De asemenea potrivit art.23 din acelaşi

contract debitoarea SC  avea obligaţia de a reflecta în contabilitate atât  veniturile

totale , cât şi împărţirea acestora conform art.4 din contract. Aşadar obligaţia de

plată a veniturilor revenea , conform prevederilor contractuale debitoarei SC  , iar

nu intimatei-contestatoare SC, astfel că în mod greşit s-a apreciat de recurentă că

intimata-contestatoare are calitatea de terţ poprit conform art.149 din OG

nr.92/2003. Acest fapt este confirmat şi de raportul de expertiză contabilă întocmit

de către  experetul Toma Sorin, necontestat de recurentă, şi care a arătat că

debitoarea SC  mai datorează intimatei-contestatoare suma de 908, 45 lei , în baza

contractului de asociere în participaţiune mai sus arătat şi că nu există alte raporturi

contractuale între părţi.În concluzie, în condiţiile în care intimata-contestatoare

SC nu avea calitatea de terţ poprit, în mod legal instanţa de fond a dispus

desfiinţarea măsurii popririi.

În ce priveşte critica privind acordarea cheltuielilor de judecată, tribunalul

reţine că instanţa de fond a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art.274 alin (1)

c.proc.civ., în condiţiile în care s-a admis contestaţia la executare, iar recurenta a

fost în culpă procesulă ca urmare a înfiinţării măsurii popririi fără respectarea legii.

În baza art.274 c.proc.civ. va fi obligată recurenta şi la plata cheltuielilor de

judecată în recurs .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat recursul declarat de intimatul  MINISTERUL

FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE

FISCALA - DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MURES -

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE TG. MURES, împotriva  sentinţei

civile nr.10587/17.12.2010 pronunţată de Judecatoria Piteşti în dosarul nr.,

intimată-contestatoare fiind SC şi intimata SC.

Obligă pe recurentă să plătească intimatei SC, suma de 1200 lei, cheltuieli de

judecată în recurs.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 14.06.2011.

1