Anularea contractului de vânzare cumpărare

Hotărâre 1768 din 20.12.2013


R O M Â N I A

TRIBUNALUL PRAHOVA

SECTIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL-BIROU FALIMENT

SPETA RELEVANTA LUNA IANUARIE 2014

JUDECATOR SINDIC  LETEA CRINA MIHAELA

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova /105/2011/a2 dosar asociat creat în cadrul dosarului de procedura insolvenței prev. de Lg. 85/2006 sub nr. 4357/105/2011, lichidatorul judiciar desemnat de instanță pentru debitoarea SC  - a chemat în judecată pârâții SC CMP SRL şi  SC F C SRL prin curator special, pentru ca prin sentința ce se va pronunța  să se dispună:

-anularea contractului de  vânzare cumpărare nr..2011 a fondului de comerţ constând în autorizaţii de funcţionare

-Anularea contractului de vânzare cumpărare aut.sub nr..2011 având ca obiect spaţiul comercial situat în Ploieşti, , jud.Prahova.

-Repunerea părţilor în situaţia anterioară şi restituirea activelor(autorizarea de funţionare şi spaţiul comercial ) în patrimoniul debitoarei, iar în cazul în care aceste active nu mai pot fi identificate sau nu se mai află în patrimonial pârâtei să fie obligată la plata contravalorii acestora, la valoarea reală de la data înstrăinării.

-În fapt, reclamanta a arătat că actul de vânzare cumpărare de înstrăinare de către debitoare a fondului său de comerţ constând în autorizaţia de funcţionare nr. către SC C M P SRL pentru preţul de  lei fară TVA a fost încheiat în perioada cuprinsă în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, intervenită la.2012 conform sentinţei civile nr. /24.10.2012.

Cererea a fost întemeiată pe disp. art. 79,80 și urm. din legea 85/2006.

În dovedirea cererii s-a solicitat proba cu înscrisuri, ce au fost depuse la dosar odată cu cererea.

În anexa cererii s-au depus contractele de vânzare cumpărare în litigiu, relaţii de la ORC, autorizaţiile de funcţionare… filele 32-33 dosar insolvenţă, adresa…, filele 34-35 dosar

Legal citată, pârâta SC C M P SRL a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii  ca neîntemeiată, depunând în anexă raport de evaluare a spaţiului comercial întocmit de evaluator CP la data de 25.06.2010-filele 53-63 dosar.

În esenţă pârâta a arătat că în cursul anului 2009 ,debitoarea SRL a avut o activitate rentabilă, neînregistrând datorii faţă de părţi, dar că societatea avea de încasat importante creanţe de la debitorii săi,însumând un total de aproximativ 1.500000 lei, creante exemplificate in cuprinsul încheierilor  pronunţate de Judecătoria Ploieşti prin care s-a dispus investirea cu formulă executorie a mai multor file CEC, creanţe pentru a căror recuperare s-a adresat executorului judecătoresc.

A mai precizat că raportul de evaluare anexat întâmpinăriii demonstrează faptul că spaţiul comercial a fost vândut cumpărătoarei la valoarea reală.

În dovedirea susținerilor s-a solicitat proba cu înscrisuri ce au fost depuse la dosar.

Analizând actele si lucrările dosarului , judecătorul sindic a admis in tot actiune formulata, pentru următoarele considerente:

Asupra fondului cauzei,instanta retine:

Potrivit art.81 alin.l din Legea nr.85/2006 acţiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, precum şi pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale, la care se referă art.79 şi 80, poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidator în termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut de art.20 alin.l lit.b, dar nu mai tărziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii, iar potrivit alin.2 comitetul creditorilor poate introduce la judecătorul-sindic o astfel de acţiune, dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu o face.

Potrivit art.80 lit.c din Legea nr.85/2006, administratorul judiciar poate introduce la judecătorul sindic acţiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate, realizate de debitor prin acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice fel drepturile.

Pentru exercitarea acestei acţiuni în anulare se cere ca reclamanta să facă dovada intenţiei tuturor părţilor implicate în respectivul act de a prejudicia în orice fel drepturile creditorilor.

În cauză, din conţinutul contractului de vânzare cumpărare al fondului de comerţ încheiat la.2011(filele 6-8 dosar), instanţa constată că SC F C SRL a vândut cumpărătoarei SC C M P SRL fondul său de comerţ constând în autorizaţia de funcţionare nr. (filele 32-33 dosar ) către SC C M P SRL pentru preţul de 70.000 lei fară TVA

În speţa, din conţinutul actului de vânzare cumpărare aut.sub nr. din 29.08.2011 de către B.N.P Neculaie Aurelia-filele 9-10 dosar, instanţa constată că SC F C SRL a vândut cumpărătoarei SC C M P SRL la.2011 spaţiul comercial situat în Ploieşti, , jud.Prahova, compus din parter în suprafaţă construita de 94 m2 şi subsol în suprafaţă construită de 56 m2 şi cota indiviză de 5,98 % din suprafaţa de folosinţă comună a imobilului: instalaţii apă, gaze,termo, canalizare, terasă necirculabilă cu nr. cadastral, drept de proprietate înscris în C.F. nr. a localităţii Ploieşti (nr.C.F. vechi 1539)(e 1539/b) pentru preţul de 300000 lei fără TVA

-Din cuprinsul aceluiaşi act, instanţa constată că părţile au convenit ca preţul vânzării, acela de 300000 lei fara TVA  să se efectueze în următoarea modalitate:

-30000 lei la momentul încheierii contractului , iar diferenţa de preţ de 270 000 lei în 3 rate egale anuale a câte 90.000 lei ce urmau a fi achitate până la data de 01.09. a fiecărui an.

Din cuprinsul adresei 20.06.2012 (filele 34-35 dosar), instanţa constată că SC SPRL a solicitat cumpărătoarei SC C M P SRL să-i comunice dovada achitării către SC F C SRL a sumei de 30 000 lei reprezentând plata parţială prevăzută în contractul de vânzare cumpărare, din totalul diferenţei de preţ de 270.000 lei în contul indicat, dar că adresa a fost restituită cu menţiunea “Avizat,reavizat, expirat termen pastrare, aşa cum rezultă din înscrisul aflat la fila 35 dosar.

În cauză, cumpărătoarea SC C M P SRL nu a făcut dovada achitării plăţii parţiale aşa cum i s-a solicitat de către lichidatorul judiciar.

Din cuprinsul contractului de vânzare cumpărare mai sus menţionat , filele 9-10 dosar instanţa constată că pentru garantarea plăţii restului de preţ, vânzătoarea şi-a rezervat privilegiul prevăzit de art.1737 Cod Civil.

-Din cuprinsul informaţiilor furnizate de ORC referitoare la vânzătoare şi cumpărătoare(filele 15-29 dosar), instanţa constată  că în luna august 2011, data înstrăinării celor două active ,asociat şi administrator atât al vânzătoarei cât şi al cumpărătoarei era ME, precum şi că ambele societăţi au acelaşi obiect de activitate, respectiv comerţ cu amănuntul al produselor ….în magazine specializate

-Din cuprinsul raportării semestriale depuse la instituţia fiscală de către SC F C SRL,înscrisuri aflate în dosarul de insolvenţă, instanţa reţine  că SC F C SRL figura la 30.06.2010(ultima raportare cunoscută) cu datorii curente în sumă de 6.312.975,00 lei.

-Din cuprinsul sentinţei nr. din data de 09.11.2011, pronunţată în dosarul /105/2011 (filele 110-112 dosar insolvenţă), instanţa constată că la 09.11.2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei.

-Actele de vânzare cumpărare în litigiu au fost încheiate la 24.08.2011 şi 29.08.2011, cu aproximativ 3 luni anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei, respectiv în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii.

- Instanţa constată că în cauză sunt incidente disp.art.80, alin.2, lit.a şi e din Legea 85/2006 deoarece părţile în ambele contracte aveau reprezentant comun, iar părţile sociale erau deţinute de acelaşi asociat în persoana numitului M E.

-Prin cele două  contracte de vânzare cumpărare  s-a urmărit astfel transferarea celor mai importante active ale debitoarei către o altă societate viabilă, deţinută de aceeaşi persoană în timp ce datoriile neachitate şi purtătoare de penalităţi contractuale au rămas în continuare în sarcina unei societăţi în incapacitate de plată, creindu-se un important  prejudiciu material creditorilor.

-În speţă, împrejurarea că, ulterior încheierii celor două contracte de vânzare cumpărare ,fostul administrator al debitoarei vânzătoare SC F C SRL a fost revocat din funcţia de administrator la 26.09.2011, fiind desemnat în această calitate numitul D S,precum şi împrejurarea că la 18.10.2011 aceeaşi persoană (M E)în calitate de asociat a cesionat părţile sociale deţiunte de către vânzătoare aceluiaşi DS,nu sunt circumstanţe de natură să înlăture faptul cert al conivenţei frauduloase a celor două părţi din contractele de vânzare cumpărare .

-Aceasta coniventa  a  avut ca scop evident pe acela de a afecta drepturile creditorilor SC F C SRL, deoarece debitoarea şi-a diminuat patrimoniul prin sustragerea bunurilor de la urmărirea lor .

-Mai mult decât atat, în cauză, din înscrisurile existente în dosarul de insolvenţă, rezultă că totalul masei credale în dosarul de faliment conform tabelului definitiv completat al debitoarei vânzătoare este de 6.520.714,49 lei, iar în averea debitoarei vânzătoare nu există alte bunuri din care să poată fi îndestulaţi creditorii care astfel nu-şi mai pot satisface creanţele, în lipsa altor active în patrimoniul SC F C SRL.

-Instanţa va înlătura ca irelevante în cauză apărările cumpărătoarei cu privire la faptul că în cursul anului 2009 ,SC F C SRL a avut o activitate rentabilă, neînregistrând datorii faţă de părţi, dar că societatea avea de încasat importante creanţe de la debitorii săi,însumând un total de aproximativ 1.500000 lei, creante exemplificate prin încheieri pronunţate de Judecătoria Ploieşti prin care s-a dispus investirea cu formulă executorie a mai multor file CEC, creanţe pentru a căror recuperare s-a adresat executorului judecătoresc.

 În acelaşi sens, instanţa reţine că raportul de evaluare al spaţiului comercial anexat întâmpinării nu este de natură să infirme probatoriul cert efectuat în cauză cu privire la conivenţa dintre vânzătoare şi cumpărătoare în cele două contracte în litigiu, aceea de a sustrage bunurile aparţinând SC F C SRL de la urmărirea lor de către creditori prin diminuarea patrimoniului vânzătoarei, câtă vreme la data încheierii celor două contracte, numitul M E avea calitatea de asociat şi administrator al ambelor societăţi implicate în cele două tranzacţii, respectiv atât al vânzătoarei cât şi al cumpărătoarei şi câtă vreme nu s-a făcut dovada achitării de către cumpărătoare a plăţii parţiale în cuantum de 30000 lei pentru spaţiul comercial în litigiu, aşa cum s-a consemnat în contractul de vânzare cumpărare respectiv.

La momentul înstrăinării activelor, ambele părţi din cele două contracte de vânzare cumpărare cunoșteau situația de  incapacitate de plată în care se afla vânzătoarea, precum si faptul ca împotriva acesteia  se formulase cerere de deschidere a procedurii insolvenței , înregistrată pe rolul Tribunalului la data de 25.05.2011, contractele de vânzare cumpărare fiind încheiate la data de 24.08.2011 şi 29.08.2011,astfel incat se poate retine ca in speta,cauza celor două  acte juridice  a fost ilicita

In  aceste conditii,se poate aprecia ca vânzarea celor două active a fost efectuată în vederea deturnării unor bunuri de la urmărirea lor de către creditorii de bună credință,.

Raportând datele încheierii celor două contracte la data înregistrării cererii de deschidere a procedurii insolvenței fata de  debitoare,frauda este evidentă ,iar aceste elemente sunt de natura a proba intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice fel drepturile.

În aceste condiţii , judecătorul sindic apreciază ca in cauza este dovedit caracterul fraudulos al contractelor de vânzare cumpărare active în litigiu.

De asemenea ,din actele deduse judecatii rezulta ca atat vânzătoarea cât si cumpărătoarea cunosteau situatia economica defavorabila a debitoarei, acestea având acelaşi asociat şi administrator  Aşadar este dovedit ca prin aceasta operaţiune s-a urmărit fraudarea intereselor creditorilor , cu intenţia tuturor părţilor implicate de a sustrage bunuri de la urmărirea lor  de către creditori.

 Faţă de considerentele mai sus arătate , judecătorul sindic in temeiul art 80 alin. 1 lit. c  şi alin.2, lit. a şi e din Lg 85/2006 a anulat contractul de vanzare cumparare  autentificat sub nr. din data de 29.08.2011,incheiat intre SC FC SRL in calitate de vanzatoare, si SC C M P SRL in calitate de cumparatoare  ,avand ca obiect spatiul comercial situat  in Ploiesti, jud Prahova compus din parter în suprafaţă construita de 94 m2 şi subsol în suprafaţă construită de 56 m2 şi cota indiviză de 5,98 % din suprafaţa de folosinţă comună a imobilului: instalaţii apă, gaze,termo, canalizare, terasă necirculabilă cu nr. cadastral 1560/B4, drept de proprietate înscris în C.F. nr. a localităţii Ploieşti (nr.C.F. vechi 1539)(e 1539/b) pentru preţul de 300000 lei fără TVA

Pe cale de consecinta, instanta  a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară în sensul readuceriiactivului ce a format obiectul contractului de vanzare cumparare  autentificat sub nr. din data de 29.08.2011, dobandit de  cumparatoarea SC C M P SRL în patrimoniul SC F C SRL,iar in cazul in care bunurile nu se mai afla  in patrimoniul cumparatoarei, a obligat cumparatoarea la restituirea catre SC F C SRL a  contravalorii bunurilor la valoarea stabilita prin contractul de vanzare-cumparare.

În acelaşi sens, instanţa a anulat  contractul de vanzare cumparare  fond de comert din data de 24.08.2011,incheiat intre SC F C SRL in calitate de vanzatoare, si SC CM P SRL in calitate de cumparatoare  ,avand ca obiect dreptul de proprietate asupra fondului de comert constand in autorizarea de functionare nr. /9.07.2008

Pe cale de consecinta, instanta  a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară în sensul readuceriiactivului ce a format obiectul contractului de vanzare cumparare  din data de 24.08.2011, respectiv a dreptului de proprietate asupra fondului de comert constand in autorizarea de functionare nr. /9.07.2008 dobandit de  cumparatoarea SC C M P SRL în patrimoniul SC F CSRL,iar in cazul in care bunurile nu se mai afla  in patrimoniul cumparatoarei, a obligat cumparatoarea la restituirea catre SC F C SRL a  contravalorii bunurilor la valoarea stabilita prin contractul de vanzare-cumparare.