Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 7941 din 22.09.2010


Deliberând asupra prezentei contestaţii la executare, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de …..sub nr. …./180/2010, contestatorul CONSILIUL LOCAL M. în contradictoriu cu intimata SC D. SRL, a formulat constestaţie la executare împotriva somaţiei emise în dosarul de executare silită nr. .---/2010 al BEJ ADE şi împotriva încheierii pronunţate la data de 12.04.2010 de către Judecătoria Bacău în dosarul nr. ……./180/2010, prin care s-a dispus încuviinţarea executării silite a acestui titlu executoriu, invocând pe cale de excepţie prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi solicitând instanţei să se dispună anularea somaţiei şi a actelor de executare efectuate în dosarul de executare sus-menţionat.

În motivarea contestaţiei, contestatorul a arătat că titlul executoriu - SC nr…../12.02.2007 pronunţate de către Judecătoria Bacău în dosarul nr…../180/2006 (nr. în format vechi ……/2006) a rămas irevocabilă la data de 06.04.2010, iar somaţia i-a fost comunicată la data de 15.04.2010, cu depăşirea termenului de prescripţie de 3 ani şi că această hotărâre nu le-a fost comunicată, fiind în imposibilitate să exercite calea de atac a recursului.

În drept, au fost invocate prevederile Art. 399-404 şi 331-339 C.proc.civ.

În susţinere, s-au depus înscrisuri.

Contestaţia la executare a fost timbrată cu suma de 194 lei şi timbru judiciar de 5 lei.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei invocând excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare şi excepţia inadmisibilităţii.

La termenul de judecată de la data de 18.06.2010, instanţa a respins excepţia tardivităţii invocate de către intimată, întrucât pe dovada de primire şi procesul-verbal de predare ale somaţiei nr. …../2010 către contestatoare figurează ştampila poştei cu data de 19.04.2010, data consemnată pe acest document, în manuscris, de către cel care a înmânat această dovadă este iniţial 19, pe deasupra fiind suprascris 16, această neregularitate  neputând fi interpretată împotriva contestatorului

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii invocată de către intimată:

Potrivit Art.  399 C.proc.civ.:

„(1) Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 2811, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum şi în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal.

(21)De asemenea, după ce a început executarea silită, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formula executorie, dată fără îndeplinirea condiţiilor legale.

(3) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.

Având în vedere că o astfel de încheiere nu poate forma obiect al contestaţiei la executare, instanţa urmează a admite excepţia invocată, respingând ca inadmisibilă contestaţia la executare formulată de către contestatoare împotriva încheierii pronunţate la data de 12.04.2010 de către Judecătoria Bacău în dosarul nr. …../180/2010, prin care s-a dispus încuviinţarea executării silite a acestui titlu executoriu.

Cu privire la fondul cauzei:

Potrivit Art. 2821 alin. 1 C.proc.civ.:

„Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întreţinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 100.000 lei inclusiv, atât în materie civilă, cât şi în materie comercială, acţiunile posesorii, precum şi cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asigurătorii şi în alte cazuri prevăzute de lege.”

Potrivit Art.  377 alin. 1 pct. 1 C.proc.civ.:

„Sunt hotărâri definitive:

1. hotărârile date în primă instanţă, potrivit legii, fără drept de apel;”

Potrivit Art.  405 C.proc.civ.:

„Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 ani.

Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită.

Prin împlinirea termenului de prescripţie orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.”

Prin cererea adresată BEJ ADE la data de 30.03.2010, intimata-creditoare a solicitat executarea silită SC nr…../12.02.2007 pronunţate de către Judecătoria Bacău în dosarul nr. …../180/2006 (nr. în format vechi 18330/2006).

În prezenta cauză intimata nu a făcut în dovada suspendării executării silite a acestei hotărâri în temeiul Art. 300 alin. 1 C.proc.civ., astfel încât să se aprecieze  dacă recursul a suspendat executarea.

De asemenea, în prezenta cauză, intimata nu a făcut dovada vreunui fapt suspensiv sau întrerupător al prescripţiei dreptului de a cere executarea silită în conformitate cu prevederile Art. 4051-4052 C.proc.civ., respectiv nu a invocat şi nu a făcut dovada vreunei împrejurări mai presus de voinţa sa care să o fi împiedicat să formuleze cererea de executare silită în termenul legal.

Potrivit Art. 377 alin. 1 pct. 1 C.proc.civ. coroborat cu Art. 2821 alin. 1 C.proc.civ. sus-citate, dreptul creditoarei-intimate de a cere executarea silită a sentinţei civile sus-menţionate s-a născut la data pronunţării acesteia, respectiv la data de 12.02.2007.

Instanţa reţine că, în conformitate cu Art. 405 alin. 1 teza I şi alin 2 C.proc.civ., termenul de prescripţie a dreptului creditoarei-intimate de a cere executarea silită a SC nr……/12.02.2007 pronunţate de către Judecătoria Bacău în dosarul nr…../180/2006 (nr. în format vechi …/2006) a început să curgă la data de 12.02.2007 şi s-a împlinit la data de 12.02.2010.

Prin urmare, la data 30.03.2010 când creditoarea intimată a depus cererea de executare silită la executorul judecătoresc, termenul de prescripţie era deja împlinit.

Pentru toate aceste considerente, instanţa va admite excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită invocată de către contestator şi, pe cale de consecinţă, va constată că dreptul intimatei-creditoare de a cere executarea silită a SC nr…./12.02.2007 pronunţate de către Judecătoria Bacău în dosarul nr…./180/2006 (nr. în format vechi 18330/2006) s-a prescris, şi va admite în parte contestaţia la executare formulată, anulând somaţia şi celelalte acte de executare efectuate în dosarul de executare nr. …./2010 al BEJ ADE

În temeiul Art. 274 şi Art. 276 C.Proc.Civ., instanţa va admite în parte cererea contestatorului privind cheltuielile de judecată, obligând intimata să plătească contestatorului suma de 99,50 lei, reprezentând ? din taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

1