Validare Poprire

Sentinţă civilă 3008 din 21.11.2007


Dosar nr.2177/223/2007 - validare poprire -

Operator de date cu caracter personal nr.5695

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI-JUDEŢUL VÂLCEA

SENTINŢA CIVILĂ NR.3008

Şedinţa publică din 21 noiembrie 2007

Preşedinte : L. I. H., judecător

Grefier : P. D.

Pe rol este soluţionarea cererii având ca obiect validare poprire, formulată de creditorul C. A. C., cu domiciliul ales la sediul Cabinetului de avocat R. A., în contradictoriu cu debitorul CONSILIUL LOCAL ŞUŞANI, judeţul Vâlcea şi terţul poprit ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE DRĂGĂŞANI-TREZORERIA DRĂGĂŞANI, judeţul Vâlcea.

Cererea de chemare în judecată este timbrată cu 10 lei taxă judiciară de timbru, conform chitanţei fiscale nr.1771400 din 20.06.2007, aflată la fila 15 dosar.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu au răspuns : creditorul C. A. C., debitorul Consiliul local Şuşani şi terţul poprit Administraţia Finanţelor Publice Drăgăşani.

Instanţa constatând că procesul este în stare de judecată, trece la soluţionarea cauzei pe fond.

I N S T A N Ţ A :

Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 30.05.2007 sub nr.2177/223/2007, creditorul C, A, C, a chemat în judecată debitorul CONSILIUL LOCAL ŞUŞANI, judeţul Vâlcea şi terţul poprit ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE DRĂGĂŞANI - TREZORERIA DRĂGĂŞANI, judeţul Vâlcea pentru validarea popririi asupra sumei de 9.788,05 lei RON, în mâinile terţului poprit.

În motivarea cererii, creditorul a arătat că în baza titlului executoriu ce-l constituie sentinţa civilă nr.177/03.03.2005 pronunţată de Tribunalul Vâlcea - Secţia Comercială în dosarul nr.2185/2004, rămasă irevocabilă, debitorul său, CONSILIUL LOCAL ŞUŞANI, îi datorează suma de 7.744,05 lei RON cu titlu de drepturi salariale, suma de 550 lei RON reprezentând cheltuieli de judecată şi cheltuieli de executare în sumă de 1494 lei RON.

De asemenea, a arătat că prin intermediul executorului judecătoresc Condoiu Florea a solicitat terţului poprit Administraţia Finanţelor Publice a mun. Drăgăşani să instituie poprire pe conturile pe care debitorul Consiliul Local Şuşani le are la Trezorerie, dar terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau potrivit art. 456 C.proc. civ., motivând că trebuie să solicite debitorului să instituie poprirea.

În susţinere, creditorul a depus la dosar adresa nr.1199/26.04.2007 emisă de Administraţia Finanţelor Publice a mun. Drăgăşani, sentinţa civilă nr.177/03.03.2005 pronunţată de Tribunalul Vâlcea - Secţia Comercială în dosarul nr.2185/2004, rămasă irevocabilă.

La solicitarea instanţei BEJ Condoiu Florea din mun. Drăgăşani a transmis instanţei procesul-verbal  din data de 04.06.2007 întocmit de acesta privind cheltuielile de executare efectuate de creditor.

Terţul poprit prin D.G.F.P. Vâlcea  a formulat  întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii promovate de creditor ca neîntemeiată, arătând în esenţă că fiind vorba de spre o poprire asupra veniturilor unei instituţii publice, trebuie avute în vedere dispoziţiile din OG nr. 22/2002, respectiv cele prevăzute de art. 1 şi 3 din acest act normativ.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 177/03.03.2005 pronunţată de Tribunalul Vâlcea - Secţia Comercială în dosarul nr.2185/2004 rămasă definitivă şi investită cu formulă executorie, debitorul Consiliul Local Şuşani a fost obligat să plătească creditorului suma de 7.744,05 lei RON cu titlu de drepturi salariale şi suma de 550 lei RON reprezentând cheltuieli de judecată.

Din procesul verbal întocmit de BEJ Condoiu Florea la data de 04.06.2007, în dosarul de executare nr.76/2007 (f.35 dosar) rezultă că, pentru punerea în executare a sentinţei nr. nr.177/03.03.2005 pronunţată de Tribunalul Vâlcea - Secţia Comercială în dosarul nr.2185/2004, creditorul a efectuat cheltuieli în sumă de 1494 lei RON, ce reprezintă taxe timbru, onorariu avocat, onorariu executare, proces-verbal care constituie şi el titlu executoriu conform art.317/7 alin.4 C.proc.civ. 

Prin adresa de înfiinţare a popririi nr.76/27.03.2007, Biroul Executorului Judecătoresc Condoiu Florea a dispus înfiinţarea popririi în mâinile terţului poprit Administraţia Finanţelor Publice a mun. Drăgăşani, asupra veniturilor debitorului Consiliul Local Şuşani, jud. Vâlcea, pentru acoperirea sumei de 9788,05 lei RON.

Întrucât terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau, prin prezenta cerere creditorul a solicitat validarea popririi pentru suma de 9788,05 lei RON  în mâinile terţului poprit, potrivit art.460 C.proc.civ. 

Conform art. 452 C. proc. civ., sunt supuse executării silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente.

Specificul popririi este determinat de caracterul triunghiular al acestei operaţiuni juridice procesuale, care, în principiu, presupune participarea indispensabilă a trei părţi: creditorul popritor, debitorul poprit şi terţul poprit, între aceste trei subiecte de drept stabilindu-se tot atâtea raporturi juridice.

Dintre aceste raporturi juridice, două preced înfiinţarea popririi şi anume: raportul de creanţă dintre creditorul urmăritor şi debitorul urmărit, precum şi raportul de creanţă dintre debitorul poprit şi terţul poprit, acesta din urmă caracterizându-se prin aceea că terţul este dator faţă de debitorul urmărit.

În temeiul popririi se naşte şi un al treilea raport juridic între creditorul popritor şi terţul poprit, în cadrul procedurii de urmărire silită. Şi acest raport juridic este tot unul de creanţă, un raport de la creditor la debitor, în sensul că debitorul poprit este creditor al terţului poprit, raport ce ia naştere prin adresa de înfiinţare sau, după caz, de validare a popririi.

În cauză, ne aflăm într-o situaţie specială, în care terţul poprit nu apare ca un adevărat debitor al Consiliului Local Şuşani, jud. Vâlcea, dar, dat fiind că prin intermediul acestuia debitorul este alimentat cu fonduri de la bugetul statului, în mod constant s-a apreciat, în practică, posibilitatea ca Administraţia Finanţelor Publice să participe la raporturile juridice în calitate de terţ poprit.

Existând, aşadar cele trei părţi, creditorul, debitorul şi terţul poprit, respectiv raporturile juridice specifice popririi, raportul de creanţă dintre creditor şi debitor, constând în obligaţia acestuia din urmă de a plăti creditorului urmăritor suma de 9788,05 lei RON (astfel cum aceasta rezultă din procesul-verbal de la f.35 şi sentinţa civilă de la f.6-9), raportul special dintre debitorul poprit şi terţul poprit, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 460 C. proc. civ., instanţa urmează să admită prezenta cerere aşa cum a fost formulată, cu respectarea prevederilor speciale ale O.G. nr. 22/2002.

Astfel, potrivit art. 1 din actul normativ menţionat „ executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice în temeiul titlurilor executorii se realizează din sumele aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă”, iar conform art. 3  „în procesul executării silite a sumelor datorate de către instituţiile publice, în baza unor titluri executorii, trezoreria statului poate efectua numai operaţiuni privind plăţi dispuse de către ordonatorii de credite, în limita creanţelor bugetare şi a destinaţiilor aprobate potrivit legii”.

Pentru aceste considerente şi în raport de textele legale invocate, instanţa urmează să admită cererea şi să valideze poprirea înfiinţată de Biroul Executorului Judecătoresc Condoiu Florea din Drăgăşani, jud. Vâlcea prin adresa nr. 76/27.03.2007, asupra veniturilor realizate de debitorul Consiliul Local Şuşani, jud. Vâlcea, în mâinile terţului poprit Administraţia Finanţelor Publice a mun. Drăgăşani - Trezoreria Drăgăşani, până la concurenţa sumei de 9.788,05 lei RON, în limita bugetului alocat pentru executarea silită a sumelor datorate de Consiliul Local Şuşani, în baza titlurilor executorii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite cererea formulată de creditorul C. A. C., cu domiciliul ales la sediul Cabinetului de Avocat R. A. din Rm. Vâlcea, str. Cerna, nr. 21 B, judeţul Vâlcea, în contradictoriu cu debitorul CONSILIUL LOCAL ŞUŞANI, judeţul Vâlcea şi terţul poprit ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE DRĂGĂŞANI-TREZORERIA DRĂGĂŞANI, judeţul Vâlcea.

Validează poprirea înfiinţată de Biroul Executorului Judecătoresc Condoiu Florea, prin adresa nr. 76/27.03.2007, asupra veniturilor realizate de debitul Consiliul Local Şuşani, jud. Vâlcea, în mâinile terţului poprit Administraţia Finanţelor Publice Drăgăşani – Trezoreria Drăgăşani, jud. Vâlcea, până la concurenţa sumei de 9.788,05 lei RON, în limita bugetului alocat pentru executarea silită a sumelor datorate de Consiliului Local Şuşani în baza titlurilor executorii.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 21 noiembrie 2007, la sediul Judecătoriei Drăgăşani.

PREŞEDINTE, GREFIER,

 21.12.2007

 Red. L.I.H.

 Tehnored. L.I.H.

 Ex. 5

 

Domenii speta