Popriri

Sentinţă civilă 5593 din 29.08.2013


Dosar nr. 7983/318/2013

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă  Nr. 5593/2013

Şedinţa publică de la 29 August 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE PARASCHIVA CATRINOIU

Grefier IRINA ŢĂPUŞ

Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe creditoarea D. G. .F. P.  ........................, pe debitoarea SC .................. SRL şi pe terţul poprit SC ................. SRL, având ca obiect validare poprire.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, terţul poprit fiind reprezentat de avocat G. F. N.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, constatând cauza în stare de judecată, instanţa a acordat cuvântul pe fond.

Avocat  G. F. N. pentru terţul poprit a solicitat respingerea cererii, având în vedere că drepturile SC ............................ SRL au fost preluate de SC ......................... SRL şi că suma de 1.221 lei a fost achitată către SC ..................... SRL.

INSTANŢA

Prin cererea  înregistrată pe  rolul Judecătoriei Târgu-Jiu sub nr. 7983/318/2013, creditoarea D. G. F. P.  ...........a solicitat  ca prin  hotărârea  ce  se va pronunţa să se menţină poprirea înfiinţată prin adresa nr. 679222/20.03.2013 împotriva terţului poprit  SC ..................... SRL şi obligarea acestuia în limita creanţei de 751.479 lei, sumă datorată debitoarei SC ................... SRL.

În motivare  creditoarea  a  arătat că debitoarea SC ..................... SRL îi datorează suma de 751.479 lei reprezentând accize pentru gaz petrolier lichefiat, dobânzi, majorări de întârziere şi penalităţi accize pentru gaz petrolier lichefiat.

Creditoarea a mai arătat că în cadrul procedurii de executare silită, organul de executare  trebuie să procedeze la recuperarea creanţelor, iar suma de 1.221 lei rezultă din Balanţa clienţi 4118 din februarie 2013 şi este datorată de către terţul poprit, iar prin adresa nr. 679222/20.03.2013 a fost înfiinţată poprirea asupra sumelor de bani datorate debitoarei.

În drept, creditoarea a invocat disp. art. 145 alin. 11 din OG 92/2003.

Pentru dovedire, creditoarea a depus la dosar, in copie, adresele nr. 680442/23.04.2013, 680591/25.04.2013, nr. 1713/22.02.2013, nr. 680483/2013 şi nr. 679222/20.03.2013, balanţa clienţi, somaţie, titlu executoriu.

Terţul poprit a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii întrucât in prezent nu datorează nici o sumă de bani debitoarei. A ataşat întâmpinării actul adiţional nr. 1/06.05.2008.

Analizând  actele şi lucrările  dosarului, instanţa reţine că cererea de validare poprire  formulată de către creditoare este întemeiată pentru următoarele  considerente:

Prin adresa nr. 679222/20.03.2013 a fost înfiinţată poprirea asupra sumelor de bani datorate  debitoarei de către terţul poprit.

Potrivit art. 789 alin. 1 din Codul de procedură civilă dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

De asemenea, instanţa are în vedere dispoziţiile alin. (4) al art. 789 din Codul de procedură civilă,conform cărora dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanţa va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terţul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi.

Din actele depuse la dosar, reiese că terţul poprit SC ................... SRL datorează debitoarei SC ...................... SRL suma de 1.221 lei (fila 9).

Terţul poprit susţine în întâmpinare că aceasta nu datorează nici o sumă de bani debitoarei SC ......................... SRL, motivând că suma de 1.21 lei figurează doar în Balanţa-clienţi şi creditoarea nu a făcut dovada provenienţei acestei datorii.  Nu se va reţine această susţinere deoarece , pe de o parte, terţul poprit recunoaşte că intre SC .................. SRL şi SC ....................SRL a existat un contract comercial, iar pe de altă parte nu face dovada că suma de 1.221 lei din balanţă a fost achitată către SC ..................... SRL , deşi apărătorul susţine in concluziile în fond că această sumă a fost achitată către SC ......................... SRL.  De altfel, SC ............................. SRL nici nu putea achita suma de 1.221 lei către SC ...................... SRL pentru că prin actul adiţional nr. 5/22.07.2005 se menţionează că „SC .......................... SRL se subrogă pentru viitor in drepturile şi obligaţiile SC ........................... SRL”.  Deci, datoria de 1.221 înscrisă în  Balanţa-clienţi este o datorie a terţului poprit  către SC ................. SRL , aşa încât acţiunea formulată de creditoare este întemeiată.

Faţă  de  aceste considerente având  în vedere temeiurile de fapt şi  de  drept  enumerate, instanţa va  admite cererea de validare a popririi formulată de creditoare, urmând să valideze poprirea nr. 679222/20.03.2013. De asemenea, terţul poprit va fi obligat să plătească creditoarei suma de 1221 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea privind pe creditoarea D. G. F. P.  ............. cu sediul în ...........................,  pe debitoarea SC ................. SRL cu sediul în ................................. şi pe terţul poprit SC ................... SRL cu sediul în ........................................

Validează poprirea nr. 679222/20.03.2013.

Obligă terţul poprit să plătească creditoarei suma de 1221 lei.

Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 29 August 2013. 

Preşedinte,

PARASCHIVA CATRINOIU

Grefier,

IRINA ŢĂPUŞ

Red. P.C. /tehnored. A.M. 03 Septembrie 2013

5 ex

Domenii speta