Grăniţuire

Sentinţă civilă 366 din 12.02.2010


Dosar nr. 2131/223/2009 grăniţuire

Operator de date cu caracter personal nr.5695

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI –JUDEŢUL VÂLCEA

Sentinţa civilă nr. 366

Şedinţa publică din 12 Februarie 2010 ?

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: S O, judecător

GREFIER: E A

Pe rol este soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanţii P G şi P E, domiciliaţi în, str., nr., judeţul,  şi pe pârâţii A V, domiciliat în, str., bloc, scara , ap. , judeţul, F N şi F G, domiciliaţi în, str., nr. , judeţul,  având ca obiect grăniţuire.

Acţiunea este timbrată cu taxă timbru în sumă de 19 lei cu chitanţa nr. 314-133-0021 din 13.05.2009 (fila 6), 28 lei cu chitanţa nr. 314-170-0021 din 19.06.2009 (f. 24 dosar), s-au aplicat timbre judiciare în valoare de 1,8 lei.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanţii P G, asistat de avocat I T, P E, reprezentată de avocat I T, pârâta F G, lipsind  pârâţii A V, F N.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa constată că nota de evaluare depusă de expert conţine un număr exagerat de ore aferente expertizei, astfel că reduce onorariul solicitat de expert la suma de 950 de lei, urmând ca cele dispuse în acest sens să fie comunicate Biroului local de expertize.

Reclamanţii depun la dosar chitanţă cu diferenţa onorariului pentru expert.

Avocat I T, pentru reclamanţi, declară că nu mai are cereri de formulat sau excepţii de invocat în cauză.

Pârâta prezentă declară că  nu mai are cereri de formulat sau excepţii de invocat în cauză.

Instanţa, constatând că nu mai sunt cereri de formulat sau excepţii de invocat, apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond pentru dezbateri.

Avocat I T, având cuvântul pentru reclamanţi, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, să fie obligaţi pârâţii să respecte dreptul de proprietate  al reclamanţilor pentru suprafaţa compusă din S2 şi S4 din raportul de expertiză întocmit în cauză, pe aliniamentul C-D-30 din raportul de expertiză. Cu obligarea pârâţilor la cheltuieli de judecată.

Pârâta prezentă, având cuvântul, solicită respingerea acţiunii, cu cheltuieli de judecată.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei judecătorii la data de 13.05.2009 sub nr. 2131/223/2009, reclamanţii P G şi P El au chemat în judecată pe pârâţii A V, F Ne şi F G, solicitând instanţei să stabilească linia de hotar care desparte proprietatea reclamanţilor din i, str., nr. , de cea a pârâţilor, situată înspre V, respectiv în str., nr. , şi să oblige pârâţii să le respecte dreptul de proprietate asupra porţiunii de teren ocupată, în suprafaţă de aprox. 9 mp.

Motivând cererea, reclamanţii arată că prin actul de adjudecare nr. 133 din data de 06.12.2002 au intrat în posesia imobilului teren în suprafaţă de 138,7 mp (în realitate 138,33 mp, conform schiţelor şi măsurătorilor cadastrale) şi a construcţiilor aflate pe acesta, ca urmarea a cumpărării la licitaţie publică.

Precizează reclamanţii că aceste imobile au aparţinut defunctei A T, mama pârâtului A V, făcând parte dintr-un corp de proprietate cu al cărui rest, revenit în lotul pârâtului A V, reclamanţii se învecinează în prezent la V.

Se arată că la data de 10.01.2010 între pârâta F G şi pârâtul A V s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare, prin care cel din urmă se obliga să vândă celei dintâi un teren ce se învecinează la E cu terenul cumpărat de reclamanţi la licitaţie publică (înscris în CF şi având nr. cadastral 3566) şi cu terenul cumpărat de ei de la Guşetu Vasilica (înscris în CF şi având nr. cadastral 4009).

Menţionează în continuare că pârâţii F, la indicaţiile pârâtului A V, au desfiinţat semnele de hotar fixate de către executorul judecătoresc, semne care despărţeau proprietatea reclamanţilor pe partea de V de proprietatea ce îi revenise în lot lui A V şi care face obiectul antecontractului menţionat anterior, şi au construit fără autorizaţie un gard despărţitor,  ocupând astfel cca. 9 mp din terenul reclamanţilor.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 584, 480 şi urm. C.civ.

Cererea este legal timbrată.

În probaţiune, reclamanţii au depus la dosar act de adjudecare nr. 133/06.12.2002, plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate, plan de amplasament şi delimitare a imobilului.

Pârâţii, legal citaţi, nu au formulat întâmpinare.

În cauză, la cererea părţilor, instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu interogatoriul pârâţilor, proba cu martori şi proba cu expertiză de specialitate topografie cadastru, cu privire la concluziile căreia părţile nu au avut de formulat obiecţiuni.

Analizând cererea reclamanţilor în considerarea probelor de la dosar, prin prisma dispoziţiilor legale incidente în cauză, instanţa apreciază că aceasta este întemeiată, având în vedere următoarele considerente:

Prin actul de adjudecare nr. 133/06.12.2002 (f. 7 dosar), în urma unei executări silite, reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate asupra mai multor construcţii şi a terenului în suprafaţă de 138,7 mp (în realitate 138,33 mp, conform schiţelor şi măsurătorilor cadastrale f. 8 dosar), situat în Drăgăşani, str. Cuza Vodă, nr. 1, având nr. cadastral 3566, cu vecinii: N-str. Cuza Vodă, E-teren arabil, S-Oarga Maria şi rest proprietate debitori, v-rest proprietate debitori.

Din raportul de expertiză întocmit în cauză (f. 83-87 dosar) rezultă că, potrivit sentinţei civile nr. 3174/10.12.1993, pronunţată de Judecătoria Drăgăşani în dosarul nr. 4124/1993, şi contractului de vânzare-cumpărare nr. 991/02.07.2007, reclamanţii sunt proprietarii şi a terenurilor în suprafaţă de 198 mp, respectiv 233 mp, situate în Drăgăşani, str. Traian, nr. 53.

Astfel cum rezultă din depoziţiile martorilor Ş M (f. 33 dosar) şi A I (f. 47 dosar) şi recunosc şi pârâţii prin răspunsurile la interogatoriile luate (f. 34, 48, 50 dosar), pârâţii au construit un gard despărţitor, prin care au delimitat proprietatea pârâtului A V de proprietatea reclamanţilor.

Martorul Ş M confirmă susţinerile reclamanţilor privitoare la existenţa semnelor exterioare de hotar, prin care terenul dobândit de aceştia prin licitaţie publică a fost delimitat de restul proprietăţii debitoarei executată silit.

Amplasând în teren titlurile de proprietate înfăţişate de părţi, expertul de specialitate topografie cadastru D M F a stabilit că linia de hotar dintre proprietăţile părţilor este pe aliniamentul ce uneşte punctele C-D-30, hotar colorat cu roşu în planul de situaţie-anexa 1 la raport (f. 87 dosar).

S-a stabilit totodată că în prezent gardul despărţitor este situat în interiorul proprietăţii reclamanţilor, pârâţii ocupând fără drept suprafaţa totală de 11 mp, identificată în planul de situaţie-anexa 1 ca fiind compusă din S2 şi S4.

În conformitate cu dispoziţiile art. 584 C.civ., instanţa reţine că orice proprietar poate îndatora pe vecinul său la grăniţuirea proprietăţii lipite cu a sa.

Textul legal citat consacră un drept subiectiv real şi o obligaţie corelativă de a face, ambele cu caracter de reciprocitate-create de vecinătate-în temeiul cărora proprietarul poate pretinde vecinului său fixarea liniei comună ce desparte proprietăţile învecinate şi marcarea acesteia prin semne materiale.

În temeiul acestor dispoziţii legale, instanţa urmează să admită acţiunea reclamanţilor, să stabilească linia de hotar dintre proprietatea reclamanţilor şi cea a pârâţilor pe aliniamentul ce uneşte punctele C-D-30, indicat anterior.

În temeiul art. 480 C.civ., pârâţii vor fi obligaţi să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie terenul în suprafaţă totală de 11 mp, descris mai sus.

În temeiul art. 274 C.proc.civ., care formează dreptul comun în materie, art. 584 C.civ. nederogând de la această regulă, la cererea reclamanţilor, instanţa va obliga pe pârâţi în solidar să plătească reclamanţilor suma de 1198,8 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat, onorariu expert, taxa de timbru şi timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamanţii P G şi P E, domiciliaţi în, str., nr., judeţul, în  contradictoriu cu pârâţii A V, domiciliat în, str., bloc, scara ap., judeţul, F N şi F G, domiciliaţi în, str., nr. , judeţul.

Stabileşte linia de hotar dintre proprietatea reclamanţilor şi proprietatea pârâţilor pe aliniamentul ce uneşte punctele C-D-30, hotar colorat cu roşu în planul de situaţie-anexa 1 la raportul de expertiză întocmit de expert D M F (f. 87 dosar).

Obligă pe pârâţi să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie terenul în suprafaţă totală de 11 mp, identificată în planul de situaţie-anexa 1 ca fiind compusă din S2 şi S4.

Obligă pe pârâţi în solidar să plătească reclamanţilor suma de 1198,8 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 12 februarie 2010.

Preşedinte,  Grefier,

S O E A

4

Domenii speta