Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art.246 C.penal

Sentinţă penală 5 din 25.03.2011


R O M A N I A

JUDECATORIA  ÎNTORSURA BUZAULUI

JUDETUL COVASNA

DOSAR NR.(…)

SENTINTA PENALA  NR.5

Sedinta publica din data de 04.03.2011

Completul compus din:

Presedinte : (…) – judecator

Grefier : (…)

Cu participarea reprezentantei Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului, Procuror (…)

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea în cauza penala privind pe privind pe inculpatii (...), (...), (...), (...), (...), trimisi în judecata sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevazuta de art.246 C.penal.

 La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns partile.

 Procedura legal îndeplinita.

 S-a facut referatul cauzei, dupa care :

 Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate în Încheierea de sedinta din 16.02.2011, încheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta în vederea deliberarii, a amanat pronuntarea pentru data de 25.02.2011 iar din lipsa de timp pentru data de 04.03.2011.

 Instanta, în urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos.

J U D E C A T O R I A

Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

I. Prin rechizitoriul din data de 14.05.2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului, dat în dosarul nr. (…), înregistrat pe rolul acestei instante sub nr. (...) la data de 03.07.2009, a fost pusa în miscare actiunea penala si s-a dispus trimiterea în judecata  a inculpatilor (...) fiul lui (…) si (…), nascut la data de (…), în (…) , cu ultimul domiciliu în (…),(…), (...), fiul lui (...) si (...), nascut la data de (…), în comuna (…), cu domiciliul în (…),(…), (...), fiul lui (...) si (...), nascut la data de (…), în comuna (…), cu domiciliul în (…), studii (…),(…), (...), fiica lui (...) si (...), nascuta la data de (…),  în (…), cu domiciliul în (…), studii (…),(…) si (...), fiul lui (...) si (...), nascut la data de (…), în (…), cu domiciliul în (…), studii (…), pentru savarsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor personale, prevazuta de art. 246 alin. 1 C.penal.

II. În actul de sesizare al instantei s-a retinut ca în data de 08.10.2008, partea civila (...), a formulat plangere penala împotriva Primarului comunei Valea Mare prin care a aratat ca desi prin decizia civila nr. (…) pronuntata de Tribunalul Covasna, s-a dispus obligarea Comisiei Locale Valea Mare de aplicare  Legilor fondului funciar, sa îl puna în posesia terenului intravilan de 1,67 ha. situat în comuna Valea Mare, pe vechiul amplasament si sa întocmeasca documentatia necesara emiterii titlului de proprietate, aceasta nu s-a conformat dispozitiilor hotararii judectoresti, desi a formulat cerere la data de 22.10.2007.

Potrivit celor indicate în rechizitoriu, s-a stabilit ca inculpatii (...)- primar, (...)- secretar, (...)-viceprimar, (...) si (...) - toti membrii ai Comisiei Locale Valea Mare de aplicare  Legilor fondului funciar,  în sedinta comisiei din data de 14.05.2008, au discutat cererea partii civile (...)acesta de pe urma fiind invitat la sedinta, comisia respingand cererea.

Astfel, i se comunica partii civile cu corespondenta nr. (…) la data de 22.08.2008, ca întrucat comuna Valea Mare, nu a fost cooperativizata, nu are la dispozitie terenuri agricole si nu are competenta de a lua de la posesori  suprafete de teren si sa o puna în posesie, partea civila fiind îndrumat sa se adreseze unui executor judecatoresc. (f.33)

În fine, audiati inculpatii, au sustinut ca au avut cunostinta de decizia civila nr. (…), pronuntata de Tribunalul Covasna, însa nu au putut realiza punerea în posesie, deoarece comuna Valea Mare nu detine terenuri libere, toate terenurile fiind detinute în posesie, dar fara titluri legale de locuitori ai comunei, astfel preluarea vreunui teren i-ar afecta pe acestia tulburandu-le posesia.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a fost întemeiata pe urmatoarele mijloace de proba: plangere penala, proces-verbal de constatare a efectuarii actelor premergatoare, fise de cazier judiciar ale inculpatilor,  declaratii inculpati, declaratie parte civila, hotarari judecatoresti, notificare adresata Comisiei Locale Valea Mare la 07.02.2008, raport de expertiza tehnica judiciara,  adresa nr. (…) emisa de Comisia Locala valea Mare, procesul verbal al sedintei comisei din 14.05.2008, ordinele de constituire a Comisiei Locale Valea Mare.

 III. În cursul cercetarii judecatoresti au fost depuse înscrisuri (f.46-58, 88 vol.II), au fost audiati patru dintre inculpati (f.59-62, 91 vol.II), s-au întocmit referate de evaluare a inculpatilor, (f.69-83), s-au solicitat fisele de cazier actualizate. (f.97-99,110).

 De asemenea, s-a efectuat expertiza medico-legala psihiatrica a inculpatului (...), concluziile acesteia fiind expuse în continutul Raportului de expertiza nr. (…)din 11.11.2010 întocmit de Serviciul de Medicina Legala Covasna. (f.122-124)

 A fost atasat dosarul nr. (…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului, în care s-a pronuntat sentinta civila nr. (…), irevocabila prin decizia civila nr. (…)din 21.06.2007 a Tribunalului Covasna.

Cu ocazia audierii în fata instantei de judecata, inculpatii au învederat în esenta, ca nu se fac vinovati pentru savarsirea infractiunii pentru care au fost trimisi în judecata, deoarece procedura reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea partii civile (...), a întampinat greutati, deoarece comuna Valea Mare nu a fost cooperativizata si nu avea terenuri disponibile, iar terenul solicitat de partea civila, se suprapunea cu terenul unei alte persoane. Au sustinut inculpatii ca nu este adevarat ca cererea formulata de partea civila a fost respinsa de comisie.

 IV. La termenul de judecata din 05.11.2009, partea vatamata (...), s-a constituit parte civila, solicitand obligarea inculpatilor sa-i achite suma de 1000 lei cu titlu de daune materiale, 1000 lei cu titlu de daune materiale, acestor pretentii urmand a li se aplica dobanda legala începand cu data de 05.11.2009 si pana la plata efectiva a pretentiei. (f.171 vol.I)

 La termenul de judecata din 09.06.2010, partea civila însa, a depus un înscris (f.44 vol.II), prin care arata ca renunta la judecata actiunii civile ce a alaturat-o actiunii penale.

V. Analizand coroborat actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În fapt. Prin decizia civila nr.(...) pronuntata la 21.06.2007 de Tribunalul Covasna, urmare a recursului formulat de partea civila (...) Comisia Locala Valea Mare a fost obligata sa puna în posesie partea civila cu privire la suprafata de 1,67 ha. teren situat în intravilanul comunei Valea Mare, pe vechiul amplasament, sa întocmeasca documentatia necesara emiterii titlului de proprietate si sa o înainteze Comisiei Judetene pentru aplicarea Legii nr.18/1991, pe care a obligat-o sa emita titlul de proprietate în favoarea partii civile. (f.15-18)

Instanta retine ca potrivit Ordinului nr. (…) din 20.08.2008 emis de  Prefectul Judetului Covasna, Comisia Locala Valea Mare se compunea din inculpatii (...) – primar, (...) – viceprimar, (...)- secretar, (...) si (...) – reprezentanti ai fostilor proprietari deposedati  si alte 3 persoane ce nu au fost trimise în judecata în speta de fata. (f.21-23)

Derularea procedurii de punere în posesie a partii civile (...), asa cum rezulta din înscrisurile existente la dosar, a fost urmatoarea:

La  data de 04.09.2007 prin cererea înregistrata sub nr. (…), partea civila  a solicitat  Comisiei Locale Valea Mare, sa fie pus în posesia terenului de 1,67 ha. asa cum rezulta din decizia civila nr (…) a Tribunalului Covasna.

La data de 13.09.2007,  i se comunica partii civile ca în mod legal nu pot da curs solicitarii sale, motivandu-si pozitia în esenta, cum ca în comuna Valea Mare nu a existat CAP, iar terenul ce face obiectul hotararii nu este la dispozitia comunei. De asemenea, s-a mai motivat faptul ca o suprafata de 50.221 mp. teren este folosit înca din anii 1961-1962 de 18 persoane particulare, ca urmare a unor schimburi de terenuri cu comuna Borosneul Mic, astfel nu pot fi deposedate aceste 18 persoane particulare, ce detin terenurile de peste 30 de ani, deoarece li s-ar tulbura posesia ce o exercita de foarte multi ani, fiind posibil ca acestia sa formuleze plangeri penale, iar decizia civila nr (…), nu poate constitui titlu executoriu împotriva acestor 18 persoane fizice.

De asemenea prin corespondenta nr.(...) din 23.04.2008, emisa de Comisia Locala Valea Mare,  partea civila este invitata la data de 14.05.2008, orele 11:00 la sedinta comisiei, pentru a se clarifica vechiul amplasament al terenului ce face obiectul deciziei civile nr. (…). (f.46)

 Din continutul procesului verbal nr.(...) din 14.05.2008 al sedintei Comisiei Valea Mare, la care au fost prezenti cei cinci inculpati în calitate de membrii ai comisiei cat si partea civila (...), rezulta ca discutiile purtate au vizat si situatia amplasamentului terenului ce face obiectul deciziei civile nr(…), tinand seama ca numitul (...) a cumparat si înscris în aceeasi carte funciara o suprafata de teren, partea civila sustinand ca expertul a stabilit amplasamentul terenului potrivit cartii funciare, existand un nr.top între terenul ce-l solicita si terenul numitului (...), inculpatul (...) propunand ca partea civila sa ia legatura cu d-nul (...) cu privire la limita dintre cele doua proprietati. Partea civila a propus a se solicitat de la  cadastrul schitele de carte funciara si extrase CF, comisia fiind de acord, ca dupa alegerile locale sa solicitate aceste documente. (f.35 dosar UP)

Prin corespondenta nr.(...) din 22.08.2009, Comisia Locala Valea Mare, a comunicat partii civile ca nu are competenta de a prelua terenurile de la posesorii acestor suprafete de teren, ca o parte din teren a facut obiectul unui contract de vanzare cumparare înscris în cartea funciara, partea civila fiind îndrumata sa se adreseze unui executor judecatoresc.

Instanta mai retine ca membrii comisiei, inculpati în speta, la data de 23.10.2009, au formulat o cerere  catre Tribunalul Covasna (f.48), prin care în temeiul art.281 ind.1 C.pr.civila, au solicitat lamuriri referitor la decizia civila nr. (…) , deoarece expertiza tehnica efectuata pe parcursul judecatii procesului a concluzionat ca suprafata ce a solicitat-o partea civila (...), ocupa o parte din terenul numitului (...) (...), iar prin hotarare s-a dispun punerea în posesie pe vechiul amplasament în intravilan, desi terenul se gaseste în extravilan, nefiind indicat în concret prin hotarare vechiul amplasament. Îsi motiveaza cererea comisia, prin aceea ca se afla în imposibilitate de a întocmii documentatia, deoarece amplasamentul nu este clar. (f.48 vo.II).

Urmare a cererii formulate, prin încheierea din 23.02.2010, Tribunalul Covasna, a respins cererea ca neîntemeiata, deoarece din expertiza topografica întocmita, terenul ce se cuvine partii civile este marcat cu rosu, fiind clar identificat amplasamentul (f.49-50)

În final, la data de 06.07.2010 s-a emis Titlul de proprietate nr. (…), în favoarea partii civile (...). (f.88 vol.II)

VI. Urmare acestei proceduri de reconstituire, la data de 08.10.2008, sub nr. (…), partea vatamata (...), depune la Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna, o plangere penala privind savarsirea infractiunii de abuz în serviciu împotriva Primarului comunei Valea Mare si a altor persoane vinovate.

A sustinut partea vatamata ca pana la data formularii plangerii nu a fost pus în posesie potrivit deciziei civile nr(…) , primarul sustinand verbal ca atat timp cat este el primar nu va fi pus în posesie.

Audiat în fata instantei, inculpatul (...), a sustinut ca nu se face vinovat de savarsirea infractiunii pentru care a fost trimis în judecata, relatand ca procedura reconstituirii dreptului de proprietate a avut o durata îndelungata, deoarece comuna Valea Mare nu a fost cooperativizata,  comisia nu a avut la dispozitie teren, iar terenul ce a fost solicitat de partea civila se suprapunea cu terenul folosit de numitul (...)(…), ce detinea acte asupra acestuia. (f.59).

 Inculpata (...), de asemenea a sustinut ca nu se face vinovata de savarsirea vreunei infractiuni, nu este adevarat ca s-a respins cererea cu ocazia sedintei comisiei din 14.05.2008, unde a fost prezenta si partea civila, iar procedura reconstituirii a avut o durata mai mare, deoarece nu se cunostea vechiul amplasament. A mai declarat inculpata ca partea civila initial a solicitat un teren pe un alt amplasament însa ca urmare a efectuarii expertizei topografice cu ocazia solutionarii cauzei pe fond a solicitat un alt amplasament, astfel au si solicitat lamuriri tribunalului Covasna. (f.60)

 Inculpatul (...), audiat în fata instantei a a declarat ca-si mentine declaratia din cursul U.P. (f.61, 113-114 dosar UP). A declarat inculpatul ca nu se face vinovat pentru savarsirea infractiunii pentru care este cercetat, deoarece Comisia Locala Valea Mare, nu a putut pune în posesie partea civila, în primul rand ca nu a avut la dispozitie teren si în al doilea rand, deoarece terenurile din comuna Valea Mare, sunt folosite de peste 40 de ani de persoane fizice proprietare, ca urmare a unor schimburi de teren ce nu au fost operate în CF, astfel terenurile din Valea Mare care au facut obiectul schimbului acum apar în titlul de proprietate al comunei Borosneul mare.

 Inculpatul (...), si acesta a declarat ca nu se face vinovat de savarsirea vreunei infractiuni, sustinand ca în sedintele comisiei nu s-a respins cererea formulata de partea civila (...), însa stabilirea vechiului amplasament  a fost o problema, deoarece terenul solicitat se suprapunea cu un teren ce apartinea numitului (...) (...). A mai declarat inculpatul ca procedura reconstituirii a durat 2 ani, atat din vina partii civile care nu a depus înscrisuri doveditoare ale amplasamentului cat si a comisiei care efectiv nu stia ce teren sa-i atribuie, deoarece posesorii acestora le obtinu-se ca urmare a unor schimburi. (f.91)

Pentru a retine situatia de fapt mai sus descrisa, instanta a avut în vedere interpretarea coroborata a urmatoarelor mijloace de proba: plangere penala, proces-verbal de constatare a efectuarii actelor premergatoare, fise de cazier judiciar ale inculpatilor,  declaratii inculpati, declaratie parte civila, hotarari judecatoresti, înscrisuri (f.46-58, 88 vol.II).

VII. În drept, potrivit art.246 C.penal, constituie infractiune de abuz în serviciul contra intereselor persoanelor, „ Fapta functionarului public, care, în exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta nu îndeplineste un act, ori îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare intereselor legale ale unei persoane. „

Sub aspect subiectiv, fapta comisa trebuie sa îmbrace forma intentiei directe conform art. 19 alin. 1 pct. 1 C. pen.

Însa, instanta urmeaza a retine ca procedura reconstituirii dreptului de proprietate potrivit succesiunii legilor în timp, a fost si este reglementata de Legea nr.18/1991, Legea nr.169/1997, Legea nr.1/2000, Legea nr.247/2005, cu modificarile stabilite ulterior.

Activitatile comisiilor si responsabilitatile membrilor acestora, cat si sanctiunile ce se pot aplica urmare a încalcarii prevederilor Legii nr.18/1991, au fost stabilite prin aceasta lege, sanctiuni ce au suferit însa modificari de-a lungul  anilor.

Astfel, în forma existenta la data de 05.01.1998, Legea nr.18/1991, prevedea la art.106, ca încalcarea prevederilor legii , atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

În acest sens, potrivit art.109 din Legea nr.18/1991, modificata prin Legea nr.169/1997: „Fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi, de a împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate sau eliberarea titlului de proprietate catre persoanele îndreptatite, constituie abuz în serviciu si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Ulterior, în forma existenta la13.12.2007, potrivit modificarile legislative intervenite prin Titlului IV art.I pct.15, din Legea nr.247/2005, dispozitiile art.109 din Legea nr.18/1991, au fost abrogate. În acest sens, prin art.110 ind.1 legiuitorul a stabilit ca „Fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi, de a împiedica în orice mod sau de a întarzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, dupa caz a dreptului de proprietate sau eliberarea titlului de proprietate catre persoanele îndreptatite, constituie  contraventie si se pedepseste potrivit art.110 ind.2 cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei.”

În ceea ce priveste refuzul de punere în posesie ca atributie a membrilor comisiei, aceasta este reglementata de art.64 din Legea nr.18/1991, care prevede ca : „Atunci cand comisia refuza punerea efectiva în posesie, persoana nemultumita poate face plangere la instanta si daca aceasta este admisa, primarul va fi obligat prin hotarare sa execute operatiunea, sub sanctiunea condamnarii la daune cominatorii pentru fiecare zi de întarziere.”

Instanta urmeaza a retine, ca cei 5 inculpati, au fost trimisi în judecata pentru savarsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor potrivit art.246 C.penal, deoarece nu au pus în posesie partea civila (...), potrivit dispozitiilor deciziei civile nr(…) , fapta ce a fost savarsita în data de 14.05.2008, cand partea civila sustine ca i s-a respins cererea de punere în posesie.

Instanta retine, urmare a dispozitiilor legale anterior enuntate, ca acest refuz nu este prevazut de legea penala ca infractiune, legiuitorul a înteles sa opereze în acest caz cu o sanctiune civila, cea a daunelor cominatorii si nu cu una penala.

Atunci cand a dorit, legiuitorul a stipulat si sanctiunea penala, incriminand prin art.109 din lege, ca infractiuni de abuz în serviciu fapta membrilor comisiei de a împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate sau eliberarea titlului de proprietate catre persoanele îndreptatite, însa asa cum anterior s-a mentionat si aceasta sanctiune penala a fost abrogata, fiind stipulata doar ca sanctiune contraventionala.

De asemenea, cum legea speciala, care reglementeaza responsabilitatea primarului cat si a membrilor comisiei nu o prevede, nu poate fi aplicata nici legea generala, respectiv art.246 C.penal, ce reglementeaza activitatea obisnuita a functionarului public.

Concluzionand, cum refuzul de punere în posesie cat si neîndeplinirea atributiilor membrilor comisiei nu sunt prevazute de legea penala, în temeiul art. 11  pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. b Cod procedura penala  îi va achita pe  inculpatii (...), (...), (...) si  (...).

VIII. În ceea ce priveste pe inculpatul (...), asa cum rezulta din actul de stare civila depus la dosar la f.90 vol II, acesta a decedat pe parcursul procesului, deces înregistrat sub nr. (…) la data de 08.07.2010 în registrul starii civile al Primariei municipiului Sfantu (...).

 Pentru acest motiv  în temeiul art. 11  pct.  2  lit. b  raportat la art. 10 lit. g Cod procedura penala va înceta  procesul penal, fata de acest insculpat.

 IX. Instanta va mai retine împrejurarea ca  la termenul de judecata din 05.11.2009, partea vatamata (...), s-a constituit parte civila, solicitand obbligarea inculpatilor sa-i achite suma de 1000 lei cu titlu de daune materiale, 1000 lei cu titlu de daune materiale, acestor pretentii urmand a li se aplica dobanda legala începand cu data de 05.11.2009 si pana la plata efectiva a pretentiei. (f.171 vol.I)

 La termenul de judecata din 09.06.2010, partea civila însa, a depus un înscris (f.44 vol.II), prin care arata ca renunta la judecata actiunii civile ce a alaturat-o actiunii penale, motiv pentru care în temeiul dispozitiilor art.246 C.pr.civila, se va lua act de renuntare la judecata actiunii civile, alaturata actiunii penale, formulata de partea civila (...), cu domiciliul în (…).

X. În temeiul art. 192 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare vor ramane în sarcina statului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

I.1. În temeiul art. 11  pct.  2  lit. b  raportat la art. 10 lit. g Cod procedura penala înceteaza procesul penal, fata de inculpatul (...) fiul lui (...) si (...), nascut la data de (…), în localitatea (…), cu ultimul domiciliu în (…), studii (…), pentru savarsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor personale, prevazuta de art. 246 alin. 1 C. penal.

2. În temeiul art. 11  pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. b Cod procedura penala  îl achita pe inculpatul (...), fiul lui (...) si (...), nascut la data de (…), în (…), cu domiciliul în (…), studii (…), pentru savarsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor personale, prevazuta de art. 246 alin. 1 C. penal.

3. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. b Cod procedura penala îl achita pe inculpatul (...), fiul lui (...) si (...), nascut la data de (…), în (…), cu domiciliul în (…), studii (…), pentru savarsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor personale, prevazuta de art. 246 alin. 1 Cod penal.

4. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. b Cod Procedura penala o achita pe inculpata (...), fiica lui (...) si (...), nascuta la data de (…),  în (…), cu domiciliul în (…), studii (…), pentru savarsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor personale, prevazuta de art. 246 alin. 1 C. penal.

5. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. b Cod procedura penala îl achita pe inculpatul (...), fiul lui (...) si (...), nascut la data de (…), în comuna (…), cu domiciliul în (…), studii (…), pentru savarsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor personale, prevazuta de art. 246 alin. 1 C.penal.

II. Ia act de renuntare la judecata actiunii civile, alaturata actiunii penale, formulata de partea civila (...), cu domiciliul în (…).

III. În temeiul art. 192 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare raman în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronuntare pentru procuror si inculpatii (...) si (...) si de la comunicare pentru ceilalti inculpati si partea civila (...).

Pronuntata în sedinta publica, astazi 04.03.2011.

 PRESEDINTE GREFIER

(…) (…)

Red./Dact. Jud.M.T.

5 ex./25.03.2011

1