Stabilirea dreptului de proprietate

Sentinţă civilă 432 din 05.03.2012


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD Operator 2826

DOSAR NR.

SENTINŢA CIVILĂ NR.432/2012

Şedinţa publică din 05 martie 2012

Preşedinte:

Grefier:

S-a luat în examinare cauza civilă privind acţiunea formulată de reclamanta Comisia locală Ineu pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor împotriva pârâtelor Comisia locală Ineu pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor C.S., C.R.T. şi G.C.I., pentru fond funciar-constatare nulitate absolută.

La apelul nominal se prezintă pentru pârâtele C.S., C.R.T. şi G.C.I., avocat B.S. în substituirea titularului cauzei avocat S.E., lipsă fiind părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care instanţa constată că s-a depus la dosar prin biroul de registratură al acestei instanţe la data de 02 martie 2012 un înscris din partea pârâtei G.C.I. prin care învederează instanţei că avocat S.E. reprezintă interesele acesteia din prezenta cauză.

De asemenea îţi însuşeşte toate actele efectuate de acesta în dosar până la acest moment, respectiv întâmpinarea din data de 27.02.201212, depusă la dosar.

Reprezentantul pârâtelor, avocat B.S. în substituirea titularului cauzei, avocat S.E. arată că numai are alte  probe de propus sau cereri de formulat.

Instanţa constatând că numai sunt alte probe de administrat, declară faza probatorie încheiată şi acordă cuvântul pentru dezbaterea cauzei în fond.

Reprezentantul pârâtelor solicită respingerea acţiunii reclamantei, fără cheltuieli de judecată.

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar conform art.15 din Legea nr.146/1997, republicată, precum şi art.43 din Titlul VI din Legea nr.247/2005.

J U D E C A T A,

Asupra cauzei civile, constată că prin acţiunea înregistrată la aceasta instanţa, scutită de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, reclamanta Comisia locală Ineu pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, C.S., C.R.T. şi G.C.I., ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută a reconstituirii dreptului de proprietate prin acordarea de  despăgubiri pentru diferenţa de teren neretrocedată, cu privire la suprafaţa de 1,89 ha. drept reconstituit  în favoarea pârâtelor C.S., C.R.T. şi G.C.I. în baza Hotărârii nr.. din 02.10.2000 a Comisiei Judeţene Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, anexa .., poziţia nr..

Să se dispună anularea în parte a Hotărârii nr.. din 02.10.2000 a Comisiei Judeţene Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Anexa .., respectiv anularea poziţiei nr.. cu suprafaţa de 1,89 ha şi radierea pârâtelor C.S., C.R.T. şi G.C.I., din Anexa .. a Hotărârii nr.. din 02.10.2000 a Comisiei Judeţene.

Nu a solicitat cheltuieli de judecată.

A motivat în fapt prin aceea că, reconstituirea dreptului de proprietate şi înscrierea pârâtelor C.S., C.R.T. şi G.C.I., în Anexa nr.. a Hotărârii nr.. din 02.10.2000 a Comisiei Judeţene Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, s-a făcut cu încălcarea prevederilor Legilor fondului funciar nr.18/1991 şi 1/200, persoana nefiind îndreptăţită potrivit prevederilor legale, actele de reconstituire a dreptului de proprietate fiind lovite de nulitate absolută.

Astfel, pârâtelor C.S., C.R.T. şi G.C.I., nu fac dovada dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 1,89 ha. teren agricol, pentru suprafaţa ce excede suprafaţa reconstituită în baza Legii nr.18/1991.

În temeiul art.242 alin.2 c.pr.civilă, reclamanta a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

În drept a invocat disp. art.112 c.pr.civilă,  III alin.1, lit.a din Legea nr.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pârâta Comisia Judeţeană Arad a depus întâmpinare, la fila 45 dosar arătând că nu se opune admiterii acţiunii. 

Pârâtele C.S., C.R.T. şi G.C.I. au depus la dosar întâmpinare, f.56 dosar, prin care au solicitat respingerea acţiunii reclamantei.

Examinând acţiunea reclamantei, faţă de temeiul de fapt şi de drept al acţiunii, apărările formulate de pârâte prin întâmpinarea depusă la dosar, precum şi din coroborarea probelor administrate, instanţa reţine în fapt următoarele:

La apariţia Legii nr.1/2000, antecesoarea pârâtelor de ordin 2 şi 3, C.M., prin cererea cu nr.---, a solicitat reclamantei Comisiei Locale Ineu pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5,19 ha teren agricol şi teren cu vegetaţie forestieră.

La apariţia Legii nr.18/1991, antecesoarea pârâtelor C.S., C.R.T. şi G.C.I., respectiv autoarea C.M. a solicitat Comisiei de fond funciar Ineu, prin cererea nr. ../13.03.1991, copie fila 7 dosar, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de  3,77 ha. teren agricol, în calitate de moştenitor al defunctului C.I. ,respectiv soţie supravieţuitore, teren arabil identificat în Tămand în suprafaţă de 1,16 ha, Dâmbuţ în suprafaţă de 0,58 ha, Vidăşel în suprafaţă de 0,58 ha, Cioloş în suprafaţă de 0,87 ha şi Cherechius în suprafaţă de 0,58 ha.

Dovada proprietăţii acestei suprafeţe s-a făcut prin depunerea registrului agricol, privind pe autorul C.I., f.9 dosar, din care rezultă că acesta figurează cu suprafaţa de 3,94 ha. teren agricol, iar din cererea de intrare în CAP ,fila 10 dosar că acesta a intrat în CAP cu suprafaţa de 2,90 ha.

 Comisia locală Ineu pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, cu sediul în Ineu, respectiv Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, au validat cererea autoarei, în sensul reconstituirii dreptului de proprietate în natură, pentru suprafaţa de 3,77 ha., fila 8 dosar, pentru care s-a eliberat Titlul de proprietate nr..

Aceiaşi autoare a mai solicitat în baza Legii nr.18/1991, reconstituirea dreptului de proprietate suprafaţa de 5,51 ha. după autorul T.G., în calitate de moştenitoare legală, respectiv fiică, conform cererii nr../13.03.1991, fila 12 dosar, dovada dreptului de proprietate fiind făcută cu extras din registrul agricol al autorului, T.G., fila 14 dosar, reţinând potrivit menţiunilor că acesta  figurează înscris cu suprafaţa de 4,74 ha., din care a intrat în CAP  cu suprafaţa de 4,60 ha., conform cererii depuse la fila 15 dosar, în copie.

 Cu privire la această cerere Comisia locală Ineu pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, cu sediul în Ineu, şi Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor au reconstituit dreptul de proprietate în natură, pentru suprafaţa de 4,78 ha., fila 13 dosar, suprafaţă pentru care de asemenea s-a eliberat Titlul de proprietate nr..

În fine, la apariţia Legii nr.1/2000, pârâtele C.S., C.R.T. şi G.C.I., ca moştenitoare după C.M., au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5,19 ha., teren agricol,, respectiv cota de 22/2740 pădure şi 0,16 vie, ca diferenţă neretrocedată după autorii C.I. şi T.G., fila 18 dosar.

Prin Hotărârea nr.. din 02.10.2000, Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, fila 5 dosar, s-a validat cererea în sensul reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1,89 ha., teren agricol prin acordarea de despăgubiri, cu consecinţa înscrierii acestora în anexa .., a lucrării de fond funciar Ineu la poziţia .., fila 4-6 dosar.

Potrivit înscrisurilor de la dosar, rezultă că pârâtele C.S., C.R.T. şi G.C.I. nu fac dovada dreptului de proprietate cu acte concludente, mai precis extras de CF, pentru suprafaţa de 1,89 ha., condiţii în care nu se justifică acordarea de despăgubiri pentru această suprafaţă.

 În acest sens, se are în vedere că suprafaţa rezultată conform registrului agricol a fost reconstituită integral în natură , în favoarea autoarei C.M., în baza Legii nr.18/1991, aşa cum s-a arătat mai sus, suprafaţă cu care aceasta a fost pusă efectiv în posesie şi i s-a eliberat titlul de proprietate.

Cu privire la extrasele CF .. Ineu, CF .. Ineu, CF .. Ineu, rezultă că autorii C.P., C.A., C.M. , C.I. şi soţia lui T.G., au deţinut cote părţi din pădurea comună, situaţie în care reconstituirea dreptului de proprietate, exploatarea şi administrarea suprafeţei de teren cu vegetaţie forestieră se face sub forma asociativă , potrivit prevederilor art.26 şi următoarele din Legea nr.1/2000.

Cu privire la admisibilitatea acţiunii reclamantei, prin întâmpinarea depusă la fila 56 dosar, pârâtele C.S., C.R.T. şi G.C.I. au arătat că dreptul lor, fiind reconstituit prin Hotărârea nr.. din 02.10.2000,  emisă de Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, nu mai poate fi pus în discuţie câtă vreme această hotărâre nu a fost contestată în condiţiile art.51 şi următoarele din Legea nr.18/1991 republicată.

În speţă, după cum rezultă din considerentele de fapt ale acţiunii introductive, respectiv temeiul juridic pe care se fondează cererea reclamantei, sunt incidente prevederile art.III alin.1, din Legea nr.169/1997, cu modificările ulterioare, conform cărora: sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei legi: a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt: (i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri; (ii) actele de reconstituire şi constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale foştilor proprietari, solicitate de către aceştia, în termen legal, libere la data solicitării, în baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 şi a prezentei legi, precum şi actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop;(iii) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscrişi în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;(iv) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise după eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni sau, după caz, intabulat în cartea funciară, precum şi actele de înstrăinare efectuate în baza lor; (v) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în măsura în care au depăşit limitele de suprafaţă stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;(vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au deţinut anterior în proprietate astfel de terenuri."

Astfel, instanţa reţine că nu sunt fondate susţinerile pârâtelor cu privire la acest aspect, posibilitatea constatării nulitatăţii absolută a actelor de reconstituire fiind reglementată distinct de procedura administrativ prealabilă jurisdicţională, prevăzută de art.51 şi următoarele din Legea nr.18/1991 republicată, aşa cum este în speţă.

Referitor a temeinicia acţiunii reclamantei, în raport de cele deja expuse, faţă de dispoziţiile redate anterior, se reţine că pârâtele se circumscriu noţiuni de persoană neîndreptăţită, nefăcând dovada dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1,89 ha..

În acest sens, se mai reţine că aceste dispoziţii se completează cu prevederile art.11 din Legea nr.18/1991, republicată, text ce reglementează probele pe baza cărora este verificată temeinicia cererilor formulate de persoanele îndreptăţite, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate.

Conform art.11 din legea nr.18/1991 republicata,, suprafaţa adusă în cooperativa agricolă de producţie este cea care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidenţele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaraţii de martori. Aceste dispoziţii se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte suprafeţele preluate de cooperativele agricole de producţie în baza unor legi speciale sau în orice mod de la membrii cooperatori. Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producţie de la persoanele fizice, fără înscriere în cooperativele agricole de producţie sau de către stat, fără nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situaţiei terenurilor deţinute de cooperativa agricolă de producţie la 1 ianuarie 1990, înscrisă în sistemul de evidenţă a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectată cu înstrăinările legal efectuate de către cooperativă până la data intrării în vigoare a legii”.

În fine, art.6 din Legea nr.1/2000 , arată că :,, La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere, în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi comisiile judeţene, constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenţa actelor doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum şi pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestor acte, ţinându-se seama şi de dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (2) din aceeaşi lege.

Consemnările efectuate între anii 1945 şi 1990 în registrele agricole, cererile de intrare în fostele cooperative agricole de producţie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neînsoţite de titlurile de proprietate, au valoare declarativă cu privire la proprietate.

Reţinând în cauză incidenţa prevederilor art. III din Legea nr.169/1997, cu modificări, prin prisma probelor administrate, văzând în drept şi disp. art. 58 din Legea nr.18/1991, republicată,  precum şi dispoziţiile art. 5 , art.33 şi urm. din HG 890/2005, instanţa apreciază ca cererea formulată de reclamantă este întemeiată, urmând să fie admisă.

Urmează a se constata nulitatea absolută a reconstituirii dreptului de proprietate prin acordarea de despăgubiri pentru suprafaţa de 1,89 ha., reconstituită pârâtelor C.S., C.R.T. şi G.C.I. prin înscrierea în Anexa .., poziţia nr.. a lucrării de fond funciar Ineu.

Urmează a se dispune anularea în parte a Hotărârii nr.. din 02.10.2000 emisă de Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, cu privire la Anexa .., respectiv anularea poziţiei nr.. privind suprafaţa de 1,89 ha., cu consecinţa radierii pârâtelor C.S., C.R.T. şi G.C.I. din Anexa .. a lucrării de fond funciar Ineu, validată prin Hotărârea nr.. din 02.10.2000 emisă de Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Văzând că nu s-au solicitat si justificat cheltuieli de judecata şi în drept disp.art.274 cod procedura civilă nu se vor acorda.

Pentru aceste motive instanţa în numele legii,

H O T A R A S T E,

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta Comisia locală Ineu pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor împotriva pârâtelor Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, C.S., C.R.T. şi G.C.I., pentru constatare nulitate absolută şi în consecinţă:

-constată nulitatea absolută a reconstituirii dreptului de proprietate prin acordarea de despăgubiri pentru suprafaţa de 1,89 ha., reconstituită pârâtelor C.S., C.R.T. şi G.C.I. prin înscrierea în Anexa .., poziţia nr.. a lucrării de fond funciar Ineu,

-dispune anularea în parte a Hotărârii nr.. din 02.10.2000 emisă de Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, cu privire la Anexa .., respectiv anularea poziţiei nr.. privind suprafaţa de 1,89 ha., cu consecinţa radierii pârâtelor C.S., C.R.T. şi G.C.I. din Anexa .. a lucrării de fond funciar Ineu, validată prin Hotărârea nr.. din 02.10.2000 emisă de Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Fără cheltuieli de judecară.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 05 martie 2012.

 Preşedinte, Grefier,