Acţiunea în revendicare ,conform art. 480 c.civ.

Sentinţă civilă 366 din 17.03.2010


Acţiunea în revendicare ,conform art. 480 c.civ. este o acţiune reală prin care proprietarul care a pierdut posesia,cere restituirea bunului  de la posesorul neproprietar şi apare ca o posibilitate juridică ce-i permite titularului să-şi apere dreptul  său real asupra bunului şi să pretindă restituirea lui de la cel care-l stăpâneşte fără temei. 

(Sentinţa civilă nr. 366/17.03.2010)

Prin acţiunea înregistrată sub nr.X /241/2009, pe rolul Judecătoriei H., reclamanţii V. S. şi V. M., au chemat în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâţii C. G.şi C.C., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie obligaţi să respecte proprietatea si posesia suprafeţei de cca 250 m.p., din totalul de 5000 m.p., situată în pct. „La N.”, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii arată că sunt proprietarii terenului în suprafaţă de 5000 m.p., în pct. „La N.”, cu vecinii : N – most. G. N., S – moşt. B. N. şi drumul, E – moşt. P. N., V – moşt. R. I.şi moşt. P. N., în baza contractului de vânzare cumpărare, autentificat sub nr.306/2008. Din teren, pârâţii ocupă, fără drept, o suprafaţă de cca. 250 m.p., situată în partea de sud-vest a proprietăţii, între most. P.N. şi most. B.N., pe care au cultivat-o cu grâu.

Acţiunea a fost întemeiată, în drept, pe disp,.art.480 C.civ. şi 112 C.pr.civ.

Acţiunea a fost legal timbrată, cu taxa de timbru - 100 lei şi timbru judiciar - 0,30 lei.

În susţinere, s-a depus contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr.X din 18 martie 2008 – filele 5- 6, plan de amplasament şi delimitare a imobilului – fila 7.

Pârâţii nu au formulat întâmpinare. Prin cererea de la fila 14 dosar au propus, spre audiere, martori..

În probaţiune a fost încuviinţată proba cu martori,cu expertiză tehnică judiciară, specialitatea topometrie – fila 64 – 68 dosar.

Examinând cererea din prisma motivelor invocate şi pe baza actelor şi lucrărilor dosarului ,se reţin următoarele:

Potrivit contractului de vânzare – cumpărare,  autentificat sub nr. X/18 martie 2008,  la Biroul Notarului Public  B.G., reclamanţii  au dobândit în proprietate de la vânzătoarea N. G., un teren  arabil, în suprafaţă de 5.000 mp , situat în extravilanul localităţii Cernisoara , sat Groşi, în pct. „La N.”, cu vecinii, conform întinderilor precizate în contract : Nord-Vest most. G. , S-E - moşt. B. N. şi  most. P. N., pe distanţa de 30,2 m,  între punctele 11-10;S-V. most. P.N., pe distanţa de 24,18 mp, între punctele 10 şi 9 , most. R.I., pe distanţa de 8 mp, între punctele 12-11,astfel cum este identificat  în planul de amplasament  şi delimitare  vizat de OCPI sub nr. 03.12.2007 (fila 7), anexat documentaţiei de înstrăinare.

Pârâţii stăpânesc terenul, din pct. „M. II”, vecin cu terenul reclamanţilor din pct. „La Netea”, cumpărat de autori de la preot P.şi atribuit în Lotul nr. 2 pârâtului C.G, potrivit deciziei civile nr.X/1987 pronunţată  de Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr. X/1986, având ca obiect partaj succesoral, de pe urma defunctului  C. N. 

Din expertiza tehnică judiciară , în urma măsurătorilor efectuate de expertul judiciar şi necontestate de reclamanţi, aşa cum este individualizat în planul de situaţie – anexa nr. 2 ,  se reţine că, pârâţii ocupă din terenul reclamanţilor suprafaţa de 220 mp, pe o lăţime, de 24,18 mp şi o lungime de 9,20 mp , colorat cu verde, ce face parte din suprafaţa  de 5.000 mp  cumpărată de  reclamanţi.

Analizând expertiza tehnică  judiciară, specialitate topografie, comparativ, cu planul de amplasament şi delimitare a imobilului prin care se identifică imobilul dobândit de reclamanţi , se constată că, potrivit planului de amplasament, ce a stat la baza documentaţiei de înstrăinare, reclamanţii se învecinează cu pârâţii pe direcţia S-E , între punctele 11-10, pe lungimea de 30,20 m, în timp ce expertul a măsurat limita de proprietate între reclamanţi şi pârâţii cu 9,20 m în interiorul proprietăţii pârâţilor , astfel încât apare că reclamanţii se învecinează cu pârâţii pe o lungime de 21 mp, situaţie ce nu corespunde documentaţiei de înstrăinare, în care lungimea este de 30,20 m şi implicit modului de dobândire a dreptului de proprietate de către reclamanţi, conform contractului de vânzare-cumpărare.

Expertul arată că suprafaţa de 220 mp colorată cu verde în anexa 2 la raportul de expertiză este ocupată de pârâţii şi  face parte din suprafaţa de 5000 m.p cumpărată de reclamanţi, însă aşa cum s-a arătat mai sus, limita de proprietate prezentată de expert între părţi , este incorectă, afectând proprietatea pârâţilor pe o lungime de 9,20, în contradicţie cu planul de amplasament şi delimitare a imobilului ce a stat la baza înstrăinării fila 7 şi 67 şi întinderii dreptului de proprietate dobândit de reclamanţi.

Prin urmare, suprafaţa de 220 mp, identificată de expert şi prezentată cu culoare verde în planul anexă la raportul de expertiză  ,ca fiind ocupată de pârâti nu a format obiectul contractului de vânzare – cumpărare invocat de reclamanti.

În acest context, vizând  lungimea de 30,20 mp pe direcţia S - E, între punctele 11-10,  conform documentaţiei cadastrale prezentată de reclamanţi , este veridică apărarea pârâţilor, în sensul că nu ocupă din terenul reclamantilor .

Faptul că,  reclamantii nu stâpânesc întreaga suprafaţă dobândită în baza contractului autentic nu este imputabil pârâtilor.

Acţiunea în revendicare ,conform art. 480 c.civ. este o acţiune reală prin care proprietarul care a pierdut posesia,cere restituirea bunului  de la posesorul neproprietar şi apare ca o posibilitate juridică ce-i permite titularului să-şi apere dreptul  său real asupra bunului şi să pretindă restituirea lui de la cel care-l stăpâneşte fără temei.

În contextul considerentelor expuse, rezultă, fără echivoc , faptul că terenul pârâţilor se învecinează cu terenul reclamanţilor pe limita S-E , pe o lungime de 30,20, între punctele 11-10 şi o lăţime de 24,18 mp,între punctele 10-9, fără ca pârâţii să ocupe din terenul reclamanţilor,fapt pentru care actiunea în revendicare va fi respinsă, ca neîntemeiată şi în temeiul art. 1169 C.civ. , în lipsa dovezilor privind efectuarea cheltuielilor de judecată , va fi respinsă şi cererea pârâţilor sub acest aspect.